ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

HONESTE PROCEDERE KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI KAZIMIERZOWI LUBIŃSKIEMU


LASKOWSKA-HULISZ A. MAY J. MRÓWCZYŃSKI M. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 484.30 Twoja cena  460,09 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Honeste Procedere

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu


Autorami księgi, poświęconej zagadnieniom z zakresu postępowania cywilnego, a także organizacji i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz filozofii prawa, są najwybitniejsi polscy naukowcy, w tym w szczególności procesualiści cywilni – nie tylko teoretycy prawa, ale także praktycy. 

Znalazły się w niej przede wszystkim artykuły dotyczące wybranych problemów wyłaniających się na tle stosowania przepisów KPC, m.in. o procesie cywilnym, postępowaniu nieprocesowym czy postępowaniu egzekucyjnym. W książce zawarte są również interesujące teksty z zakresu:

  • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,

  • międzynarodowego postępowania cywilnego,

  • postępowań pozasądowych.

Zawiera ona też artykuły dotyczące zagadnień takich jak organizacja i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz filozofia prawa. Podjęta w książce problematyka jest w pełni aktualna oraz niezwykle istotna z punktu widzenia stosowania prawa. Wysoki poziom merytoryczny poszczególnych artykułów i ich bogata podstawa źródłowa sprawiają, że publikacja może stanowić cenne źródło wiedzy dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. 

Praca uwzględnia stan prawny na rok 2018.


O Profesorze Kazimierzu Lubińskim

Wykaz publikacji prof. zw. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego

Lista doktorów wypromowanych przez profesora Kazimierza Lubińskiego

CZĘŚĆ I  POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE W SPRAWACH CYWILNYCH

ŁUKASZ BŁASZCZAK
Charakter prawny zarzutu przedawnienia oraz zrzeczenia się zarzutu przedawnienia w procesie cywilnym

JOANNA BODIO
Pojęcie dobra dziecka w postępowaniu opiekuńczym - zarys problematyki

SŁAWOMIR CIEŚLAK
Francuskie postępowania nakazowe w świetle powiązań wewnątrzsystemowych

PAWEŁ GRZEGORCZYK
Postępowanie grupowe po reformie

JACEK GUDOWSKI
Laserunkowość postępowania cywilnego

TADEUSZ ERECIŃSKI
Sądy gospodarcze w obliczu spodziewanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego

RADOSŁAW FLEJSZAR
Zasada dyspozycyjności w postępowaniu nieprocesowym

EDYTA GAPSKA
Skutki procesowe obligatoryjnej kumulacji roszczeń w sprawach działowych

AGNIESZKA GÓRA-BŁASZCZYKOWSKA
"Podstawa sporu" i "przedmiot rozstrzygnięcia" - wstęp do badania znaczenia art. 366 k.p.c. w procesie cywilnym

ANDRZEJ GRZEGORZ HARLA
Zasada prawdy w procesie cywilnym (art. 3 i 232 k.p.c.)

JÓZEF JAGIEŁA
Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym

GRZEGORZ JĘDREJEK
Zasada ochrony dobra dziecka a postępowanie cywilne

KRZYSZTOF KNOPPEK
Kłamstwo stron jako środek obrony ich interesów w procesie cywilnym

ROBERT KULSKI
Zastosowanie technologii informacyjnych w procesie cywilnym na tle prawnoporównawczym

ZBIGNIEW KWAŚNIEWSKI
Zdolność sądowa pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

AGNIESZKA LASKOWSKA-HULISZ
Zarzut naruszenia prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 k.p.c., w procesie cywilnym (zagadnienia wybrane)

MAŁGORZATA MALCZYK
Zmiana lub uchylenie postanowienia sądu opiekuńczego co do istoty sprawy - ponowne orzekanie w sprawie osądzonej przez sąd opiekuńczy (art. 577 k.p.c.)

MAŁGORZATA MANOWSKA
Przesłanki uzasadniające rozpoznanie spóźnionego materiału procesowego w procesie cywilnym

ANDRZEJ MARCINIAK
Wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym

KRYSTIAN MARKIEWICZ
Orzekanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie (wybrane zagadnienia)

ELWIRA MARSZAŁKOWSKA-KRZEŚ, MARCIN JAGODZIŃSKI
Oświadczenie o doręczeniu bezpośrednim w świetle art. 132 k.p.c. - rozważania de lege lata oraz uwagi de lege ferenda

JOANNA MAY
Zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji do innego składu tego sądu

ANETA MENDREK
Dopuszczalność zasądzania ustawowych odsetek za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu

JOANNA MISZTAL-KONECKA
O postanowieniu wstępnym w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu

MACIEJ PLASKACZ
Podstawa faktyczna wyroku zaocznego

PAWEŁ RAWCZYŃSKI
Zdolność procesowa uczestników w postępowaniu rejestrowym

MIKOŁAJ RUSIŃSKI
Dowód z anonimu w procesie cywilnym

PIOTR RYLSKI
Legitymacja osoby, której dotyczy wniosek do żądania ubezwłasnowolnienia samej siebie

MONIKA SZAFRAŃSKA-REJDAK
Klauzule generalne w postępowaniu cywilnym

ANDRZEJ JAN SZEREDA
Czynności notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym

NATALIA MARIA TOŃCZYK
Dowód z opinii biegłego w procesie cywilnym w sprawach z zakresu ochrony dzieł sztuki w orzecznictwie sądów powszechnych

ANDRZEJ TORBUS
Skutki przywrócenia terminu do zaskarżenia wyroku rozwodowego dla mocy dowodowej akt stanu cywilnego

ANDRZEJ WACH
Wielopłaszczyznowość sądowej kontroli zasad i reguł uprawiania sportu

TADEUSZ WIŚNIEWSKI
O konsekwencjach prawnych otwarcia i zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej i drugiej instancji w postępowaniu cywilnym

TADEUSZ ZEMBRZUSKI
Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym a nadanie sprawie biegu

CZĘŚĆ II POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W SPRAWACH CYWILNYCH

JOANNA DERLATKA
Nadzwyczajne środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA
Prawo do wysłuchania w postępowaniu egzekucyjnym - wybrane zagadnienia

IZABELLA GIL
Obowiązki komornika sądowego w zakresie ustalenia majątku dłużnika

WŁODZIMIERZ GŁODOWSKI
Sprzedaż ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym w formie licytacji elektronicznej

ZDZISŁAW GORDON
Materialnoprawne uwarunkowania zakresu podmiotowego regulacji z art. 7781 k.p.c.

JANUSZ JANKOWSKI
Podmiotowa zmiana tytułu wykonawczego przed wszczęciem właściwego postępowania egzekucyjnego

MICHAŁ KRAKOWIAK
Egzekucja wydania rzeczy we włoskim kodeksie postępowania cywilnego - zagadnienia wybrane

MONIKA MICHALSKA-MARCINIAK
Obniżenie opłaty egzekucyjnej - zagadnienia wybrane

MACIEJ MULIŃSKI
Dopuszczalność podejmowania czynności egzekucyjnych w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej w ujęciu prawnoporównawczym

HENRYK PIETRZKOWSKI
Skarga na czynności komornika w systemie środków zaskarżenia

GRZEGORZ SIKORSKI
Ograniczenia egzekucji z rachunku bankowego

JOANNA STUDZIŃSKA
Komornik sądowy - organ czy wierzyciel w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego?

PRZEMYSŁAW TELENGA
Uwagi o legitymacji interwenienta ubocznego do złożenia wniosku o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności celem wszczęcia egzekucji sądowej

CZĘŚĆ III POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

ANDRZEJ JAKUBECKI
Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym a wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika

MAREK MRÓWCZYŃSKI
Dochodzenie roszczeń majątkowych ze stosunków z zakresu prawa rodzinnego po ogłoszeniu upadłości dłużnika

FELIKS ZEDLER
Plan restrukturyzacyjny

CZĘŚĆ IV MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE

KAROL WEITZ
Związek sprawy zawisłej przed sądem państwa trzeciego ze sprawą zawisłą przed sądem państwa członkowskiego w świetle rozporządzenia Bruksela Ia.

CZĘŚĆ V POSTĘPOWANIA POZASĄDOWE

ANETA MAŁGORZATA ARKUSZEWSKA
Charakter podmiotów i przedmiot ODR w sporach konsumenckich

ANDRZEJ OLAŚ
Skuteczność umów o mediację w polskim prawie procesowym cywilnym na tle prawnoporównawczym

CZĘŚĆ VI ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

BOGUSŁAW BANASZAK
Konstytucyjna zasada niedziałania prawa wstecz

PIOTR GIL
Czynności na przedpolu wymiaru sprawiedliwości - sądownictwo dobrowolne poza sądowym postępowaniem cywilnym

MARCIN WALASIK
Konstytucyjna koncepcja sądowego wymiaru sprawiedliwości

CZĘŚĆ VII FILOZOFIA A KOMPARATYSTYKA PRAWA

BARTOSZ RAKOCZY
Filozoficzne podstawy komparatystyki prawniczej

Wykaz najważniejszych skrótów


886 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019