ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZARZĄD WSPÓLNYM PRAWEM AUTORSKIM


MARKIEWICZ M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 160.60 Twoja cena  152,57 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarząd wspólnym prawem autorskim


Publikacja prezentuje ustawowe zasady zarządu, możliwości ingerencji sądu w zarząd oraz umowne modyfikacje zasad zarządu. Autor omawia kwestie związane zarówno z zarządem wspólnym prawem autorskim, jak i zarządem wspólną rzeczą (przepisy te bowiem mają odpowiednie zastosowanie do zarządu wspólnymi prawami autorskimi).

W publikacji przedstawiono m.in.:

  • zakres czynności zarządu prawem autorskim,

  • konstrukcję zgody na czynność zarządu,

  • ustawowe wymogi liczby zgód koniecznych do podjęcia czynności zarządu,

  • konstrukcję prawną umów zawieranych z osobami trzecimi w ramach czynności zarządu oraz skutki takich umów.

Autor wyczerpująco omawia też umowy modyfikujące zasady zarządu, co może stanowić istotną pomoc przy redakcji odpowiednich umów między współuprawnionymi z tytułu praw autorskich.

Szczegółowo opisane zostały m.in. umowy:

  • o „rozdział” prawa autorskiego,

  • upoważniająca jedną osobę do sprawowania zarządu prawem,

  • zastępująca umowę licencji niewyłącznej.

Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy. Zainteresuje także pracowników naukowych zajmujących się omawianą tematyką.


Wykaz skrótów
Podziękowania
Słowo wstępne

Część pierwsza USTAWOWA REGULACJA ZARZĄDU WSPÓLNYM PRAWEM AUTORSKIM

Rozdział 1
Wprowadzenie

Rozdział 2
Czynności stanowiące zarząd prawem autorskim
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Wykonywanie prawa autorskiego
2.2.1. Uwagi ogólne
2.2.2. Wykonywanie prawa do całości utworu i do jego części
2.2.2.1. Uwagi ogólne
2.2.2.2. Utwory współautorskie nierozłączne
2.2.2.3. Utwory współautorskie rozłączne
2.2.3. Czynności zachowawcze
2.2.3.1. Uwagi ogólne
2.2.3.2. Czy czynności zachowawcze stanowią czynności zarządu?
2.2.3.3. Dopuszczalność sprzeciwu względem czynności zachowawczych
2.2.3.4. Zakres czynności zachowawczych na gruncie prawa rzeczowego
2.2.3.5. Czynności zachowawcze dotyczące prawa autorskiego
2.2.4. Czynności prawne
2.2.5. Czynności faktyczne
2.2.6. Czynności procesowe lub urzędowe
2.2.6.1. Uwagi ogólne
2.2.6.2. Roszczenia dotyczące naruszenia prawa
2.2.6.3. Pozostałe roszczenia dotyczące wspólnego prawa
2.2.6.4. Czynności urzędowe dotyczące prawa autorskiego
2.3. Czynności pozostające poza kategorią zarządu wspólnym prawem autorskim
2.3.1. Umowa modyfikująca zasady zarządu prawem autorskim
2.3.2. Czynności zbliżone do czynności zarządu wspólnym prawem autorskim
2.3.3. Inne czynności niestanowiące zarządu wspólnym prawem autorskim

Rozdział 3
Zgoda na czynność zarządu prawem
3.1. Charakter prawny zgody na dokonanie czynności zarządu
3.2. Wymogi dotyczące zgody
3.2.1. Forma zgody
3.2.2. Odbiorcy oświadczenia woli o zgodzie na dokonanie czynności zarządu
3.2.3. Sprecyzowanie przedmiotu zgody
3.3. Odwołalność zgody a trwałość decyzji zarządu
3.4. Trwałość decyzji zarządu a zmiana podmiotowa po stronie współuprawnionych
3.5. Decyzja zarządu a umowa modyfikująca zasady zarządu

Rozdział 4
Ustawowe wymogi co do liczby zgód współuprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych wymaganych do podjęcia czynności zarządu tymi prawami
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Dominująca koncepcja dotycząca zakresu podmiotowego art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4 pr. aut.
4.3. Alternatywna koncepcja dotycząca zakresu podmiotowego art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4 pr. aut.
4.3.1. Uzasadnienie celowościowe zawężenia kręgu podmiotów objętych zakresem art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4 pr. aut .
4.3.2. Zawężenie kręgu uprawnionych objętych zakresem regulacji art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4 pr. aut.
4.3.2.1. Uwagi ogólne
4.3.2.2. Spadkobiercy
4.3.2.3. Nabywcy praw majątkowych
4.3.2.4. Jedyni twórcy utworu, którzy następnie przenieśli na osobę trzecią część praw do niego
4.3.2.5. Podmioty niebędące twórcami, które nabywają prawa majątkowe do utworu ex lege
4.3.3. Konsekwencje prawne zawężenia rozumienia terminu "współtwórca" użytego w art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4 pr. aut
4.3.3.1. Relacje między współtwórcami
4.3.3.2. Relacje między współtwórcami a innymi podmiotami praw autorskich
4.3.3.3. Relacje między współuprawnionymi z prawa autorskiego w przypadku braku w ich kręgu współtwórców
4.3.3.4. Zakres badania przez sąd interesów współtwórców oraz innych podmiotów prawa autorskiego
4.3.4. Podział na czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w prawie autorskim
4.4. Zakres podmiotowy art. 9 ust. 2 pr. aut.
4.5. Wnioski

Rozdział 5
Czynności prawne z osobami trzecimi w ramach zarządu prawem autorskim - konstrukcja prawna umów z osobami trzecimi
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Zarząd wspólną rzeczą
5.2.1. Uwagi ogólne
5.2.2. Koncepcja braku reprezentacji
5.2.2.1. Podstawowe założenia
5.2.2.2. Relacje zewnętrzne
5.2.2.3. Relacje wewnętrzne
5.2.2.4. Wnioski dotyczące koncepcji braku reprezentacji
5.2.3. Koncepcja reprezentacji
5.2.3.1. Podstawowe założenia
5.2.3.2. Relacje zewnętrzne
5.2.3.3. Relacje wewnętrzne
5.2.3.4. Wnioski dotyczące koncepcji reprezentacji
5.2.4. Podstawowe problemy związane z przyjęciem jednej z dwóch prezentowanych wyżej koncepcji
5.2.4.1. Odpowiedzialność współwłaścicieli niepodejmujących działań względem osoby trzeciej (w ramach zawierania umowy)
5.2.4.2. Problem nadmiernego ograniczenia odpowiedzialności współwłaścicieli w przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
5.2.4.3. Porównanie kwestii występowania z roszczeniami, w tym z roszczeniami zachowawczymi
5.2.4.4. Odmienna regulacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
5.2.5. Koncepcja przyjęta w "roboczym" projekcie nowego Kodeksu cywilnego
5.2.6. Sugestie co do modyfikacji projektu k.c
5.3. Modyfikacje zasad zarządu rzeczą w przypadku zarządu prawem autorskim

Rozdział 6
Odpowiedzialność współuprawnionych za czynności podjęte wbrew zasadom zarządu prawem autorskim
6.1. Odpowiedzialność względem osób trzecich
6.2. Odpowiedzialność względem pozostałych współuprawnionych
6.2.1. Uwagi ogólne
6.2.2. Naruszenie zobowiązania do niepodejmowania czynności wbrew zasadom zarządu
6.2.3. Wkroczenie przez współuprawnionego w prawo do korzystania z utworu
6.2.4. Wkroczenie przez współuprawnionego w prawo do rozporządzenia utworem
6.2.5. Wkroczenie przez współuprawnionego w prawo do wynagrodzenia

Rozdział 7
Sądowa ingerencja w zarząd wspólnym prawem autorskim
7.1. Zgoda sądu na dokonanie czynności zarządu
7.1.1. Zakres badania sądu
7.1.2. Skutki zgody sądu na dokonanie czynności zarządu
7.1.3. Trwałość orzeczenia sądu
7.2. Zarządca prawami autorskimi
7.2.1. Uwagi ogólne
7.2.2. Powołanie zarządcy w przypadku zastosowania dominującej koncepcji dotyczącej art. 9 pr. aut., przewidującej stosowanie tego przepisu do wszystkich współuprawnionych
7.2.3. Powołanie zarządcy w przypadku zastosowania  koncepcji dotyczącej art. 9 pr. aut. przewidującej stosowanie tego przepisu wyłącznie do współtwórców
7.2.4. Powołanie zarządcy w przypadku obowiązywania umowy modyfikującej zasady zarządu wspólnym prawem autorskim
7.2.5. Konstrukcja prawna stanowiąca podstawę dokonywania czynności zarządu przez zarządcę powołanego na podstawie art. 203 k.c
7.2.6. Kompetencje zarządcy oraz współuprawnionych wobec powołania zarządcy
7.3. Zakaz dokonania czynności z art. 202 k.c

Część druga UMOWNE MODYFIKACJE ZASAD ZARZĄDU PRAWEM AUTORSKIM

Rozdział 8
Wprowadzenie

Rozdział 9
Ogólne informacje dotyczące umowy modyfikującej zasady zarządu
9.1. Podstawy kompetencji do umownego modyfikowania zasad zarządu wspólnym prawem autorskim
9.2. Zakres umowy modyfikującej zasady zarządu
9.3. Związanie umową modyfikującą zasady zarządu wszystkich współuprawnionych
9.4. Brak wymogu formy umowy modyfikującej zasady zarządu
9.5. Konieczna treść umowy modyfikującej zasady zarządu wspólnym prawem
9.5.1. Uwagi ogólne
9.5.2. Przedmiot umowy - autorskie prawa majątkowe (pola eksploatacji)
9.5.3. Modyfikacja zasad ustawowych
9.6. Konstrukcje prawne wpływające na relacje z osobami trzecimi, wykorzystywane w ramach umowy modyfikującej zasady zarządu
9.6.1. Uwagi ogólne
9.6.2. Konstrukcja reprezentacji
9.6.2.1. Uwagi ogólne
9.6.2.2. Ustawowa konstrukcja reprezentacji (wraz z umownymi modyfikacjami)
9.6.2.3. Umowna konstrukcja reprezentacji
9.6.3. Konstrukcja zastępstwa pośredniego
9.6.3.1. Element konieczny do uznania konstrukcji zastępstwa pośredniego za konstrukcję zarządu wspólnym prawem
9.6.3.2. Ustawowa konstrukcja zastępstwa pośredniego (wraz z umownymi modyfikacjami)
9.6.3.3. Umowna konstrukcja zastępstwa pośredniego
9.7. Stosunek prawny wspólności w przypadku obowiązywania umowy modyfikującej zasady zarządu
9.8. Wpływ umowy modyfikującej zasady zarządu na skuteczność czynności zarządu podejmowanych względem osób trzecich

Rozdział 10
Charakter umowy modyfikującej zasady zarządu prawem
10.1. Uwagi ogólne
10.2. Przedmiot modyfikacji umowy zmieniającej zasady zarządu
10.3. Przegląd stanowisk doktryny co do charakteru umów objętych zakresem art. 221 k.c
10.4. Krytyka stanowisk wyrażanych w doktrynie
10.5. Własne ujęcie - umowa o złożonym charakterze
10.5.1. Uwagi ogólne
10.5.2. Postanowienia umowne o charakterze zobowiązującym
10.5.3. Postanowienia umowne o charakterze upoważniającym
10.5.4. Postanowienia umowne o charakterze organizacyjnym
10.6. Wnioski

Rozdział 11
Normy bezwzględnie wiążące w zakresie zarządu prawem
11.1. Uwagi ogólne
11.2. Charakter prawny norm dotyczących wymogów, jakie należy spełnić do podjęcia czynności zarządu (art. 199 zd. 1, art. 201 zd. 1, art. 204 oraz art. 209 k.c.)
11.3. Normy dotyczące sądowej ingerencji w zarząd
11.3.1. Zakres dopuszczalnej umownej modyfikacji norm przewidujących ingerencję sądu w zarząd
11.3.2. Definicja "większości współwłaścicieli" w zakresie przepisów dotyczących kontroli sądowej (art. 204 k.c.)
11.3.3. Charakter prawny norm dotyczących uprawnień współwłaścicieli w sytuacji, gdy nie można uzyskać zgody odpowiedniej dla danej czynności liczby współwłaścicieli (art. 199 zd. 2, art. 201 zd. 2, art. 203 k.c. pierwsza z alternatywnych przesłanek)
11.3.4. Charakter prawny norm dotyczących kwestionowania podjętych "decyzji" zarządu wspólnym prawem (art. 202, art. 203 k.c. przesłanki
druga i trzecia)
11.3.5. Roszczenie o zniesienie współwłasności
11.4. Pozostałe przepisy dotyczące zarządu
11.5. Zastosowanie powyższych uwag do zarządu prawem autorskim

Rozdział 12
Problem trwałości postanowień umowy zmieniającej zasady zarządu prawem
12.1. Uwagi ogólne
12.2. Trwałość umowy a prawo do jej wypowiedzenia
12.2.1. Uwagi ogólne
12.2.2. Prawo do wypowiedzenia a charakter umowy modyfikującej zasady zarządu
12.2.3. Wykładnia art. 221 k.c. w związku z regulacją art. 3651 k.c
12 2.4. Kwalifikacja wypowiedzenia umowy modyfikującej zasady zarządu prawem autorskim jako czynności zarządu
12 2.5. Możliwość wprowadzenia długiego okresu wypowiedzenia lub terminu, od którego umowę można wypowiedzieć
12.2.6. Podsumowanie
12.3. Trwałość umowy zawartej na czas oznaczony
12.4. Trwałość umowy a nabycie udziałów przez osobę trzecią
12.5. Trwałość umowy a sądowa ingerencja
12.5.1. Uwagi ogólne
12.5.2. Nadzwyczajna zmiana stosunków (art. 3571 k.c.)
12.5.3. Artykuł 199 zd. 2 i art. 201 zd. 2 k.c, art. 203 k.c. przesłanka pierwsza oraz art. 9 ust. 3 pr. aut
12.5.4. Artykuł 202 i art. 203 k.c. przesłanka druga i trzecia
12.5.5. Wpływ powołania zarządcy sądowego (art. 203 k.c.) na obowiązywanie umowy modyfikującej zasady zarządu
12.6. Trwałość postanowień umownych a klauzule adaptacyjne
12.7. Wnioski

Rozdział 13
Problem umownego oznaczenia udziałów w prawie autorskim

Rozdział 14
Szczegółowe kwestie związane z umową modyfikującą zasady zarządu
14.1. Zakres dozwolonego korzystania z utworu przez poszczególnych współuprawnionych
14.2. Relacje pomiędzy umową modyfikującą zasady zarządu a umową licencyjną
14.3. Postanowienia dotyczące autorskich praw osobistych

Rozdział 15
Modele umów o zarząd wspólnym prawem
15.1. Uwagi ogólne
15.2. Umowa o "rozdział" prawa autorskiego
15.3. Umowa upoważniająca jedna osobę do sprawowania zarządu prawem
15.4. Umowa zastępująca umowę licencji niewyłącznej
15.5. Pozostałe umowy modyfikujące zasady zarządu

Podsumowanie
Bibliografia


484 strony, Format: 15.6x19.0, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019