ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


SIEŃCZYŁO-CHLABICZ J. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 88.85 Twoja cena  84,41 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo własności intelektualnej


Prawo własności intelektualnej to całkowicie nowe wydanie podręcznika akademickiego od wielu lat funkcjonującego na rynku wydawniczym, obejmującego w jednym tomie zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. W przystępnej i komunikatywnej formie zostały w nim uwzględnione najnowsze zmiany dotyczące zarówno polskiego, jak i europejskiego prawa własności intelektualnej.

Książka - oprócz wskazania dorobku doktryny - zawiera liczne wskazówki o charakterze praktycznym, poczynione na podstawie przykładów z orzecznictwa sądów polskich oraz europejskich, co pomaga w rozwiązywaniu problemów dotyczących stosowania prawa własności intelektualnej. Zrozumienie skomplikowanych zagadnień ułatwi bogata szata graficzna: schematy, tabele, rysunki oraz przykłady zarejestrowanych dóbr własności przemysłowej.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów prawa, jak również innych kierunków, takich jak: administracja, ekonomia, zarządzanie, biologia, chemia, fizyka, ochrona środowiska, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, pedagogika czy kierunki artystyczne. Ponadto może być pomocny dla rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów zajmujących się przedstawioną problematyką, twórców, wydawców i producentów, a także przedsiębiorców, którzy chcą zrozumieć niełatwe zagadnienia prawa własności intelektualnej.


Wykaz skrótów

Część I Prawo autorskie i prawa pokrewne

Rozdział I
Źródła prawa autorskiego. Rola Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu wykładni norm prawa autorskiego
1. Źródła prawa autorskiego
2. Prawo autorskie w ujęciu międzynarodowym
2.1. Konwencja berneńska
2.2. Konwencja rzymska
2.3. Porozumienie TRIPS
2.4. Traktat WIPO o prawie autorskim
2.5. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach
3. Prawo autorskie w Unii Europejskiej
3.1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
3.2. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
3.3. Dyrektywy a polskie prawo autorskie
3.4. Rola Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu wykładni norm prawa autorskiego
4. Prawo autorskie w Polsce
4.1. Prawo autorskie w ujęciu historycznym
4.2. Pojęcie, systemy, modele i zasady prawa autorskiego
4.2.1. Pojęcie prawa autorskiego
4.2.2. Systemy prawa autorskiego
4.2.3. Modele prawa autorskiego
4.2.4. Zasady prawa autorskiego
5. Literatura
6. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział II
Utwór jako przedmiot prawa autorskiego
1. Źródła prawa
2. Pojęcie utworu w prawie polskim
3. Pojęcie utworu w prawie unijnym
3.1. Własna intelektualna twórczość jako przesłanka uznania wytworu intelektualnego za utwór
4. Przesłanki uznania wytworu intelektualnego za utwór
4.1. Działalność twórcza (oryginalność)
4.1.1. Inne cechy działalności twórczej
4.1.2. Subiektywna nowość
4.2. Indywidualność
4.3. Utwór jako rezultat pracy człowieka
4.4. Ustalenie utworu
5. Katalog utworów w świetle prawa autorskiego
6. Okoliczności niemające znaczenia dla kwalifikacji danego wytworu jako utworu
7. Brak ochrony idei, procedur i metod
8. Wyłączenie wybranych kategorii wytworów intelektu spod prawa autorskiego
8.1. Akty normatywne lub ich urzędowe projekty
8.2. Urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole
8.3. Opisy patentowe i ochronne
8.4. Proste informacje prasowe
9. Literatura
10. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział III
Podmiot praw autorskich. Rodzaje utworów
1. Źródła prawa
2. Twórca jako podmiot prawa autorskiego
3. Inne niż twórca podmioty autorskich praw majątkowych
4. Rodzaje utworów
4.1. Utwór zależny
4.2. Utwór inspirowany
4.3. Utwór współautorski
4.4. Utwór połączony
4.5. Utwór zbiorowy
4.6. Utwór pracowniczy
5. Literatura
6. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział IV
Autorskie prawa osobiste
1. Źródła prawa
2. Ochrona autorskich praw osobistych w prawie międzynarodowym
3. Pojęcie i cechy autorskich praw osobistych
4. Autorskie prawa osobiste a prawa do dóbr osobistych prawa cywilnego
5. Autorskie prawa osobiste wynikające z art. 16 pr. aut
5.1. Prawo do autorstwa utworu
5.2. Prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo
5.3. Prawo do integralności utworu
5.3.1. Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu
5.3.2. Zmiany spowodowane oczywistą koniecznością, którym twórca nie miałby słusznej podstawy się sprzeciwić
5.3.3. Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu
5.4. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności
5.5. Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu
6. Autorskie prawa osobiste wynikające z innych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
6.1. Prawo dostępu do dzieła
6.2. Prawa twórcy w przypadku podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego
6.3. Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze względu na istotne interesy twórcy
7. Literatura
8. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział V
Autorskie prawa majątkowe. Ograniczenia treści autorskich praw majątkowych
1. Źródła prawa
2. Pojęcie i cechy autorskich praw majątkowych
3. Treść autorskich praw majątkowych
3.1. Prawo do korzystania z utworu
3.2. Prawo do rozporządzania utworem
3.3. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu
4. Pola eksploatacji oraz kryteria ich wyodrębniania
5. Prawo do publicznego udostępnienia utworów w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
6. Droit de suite i opłaty renumeracyjne
6.1. Droit de suite
6.2. Opłaty renumeracyjne
7. Czas trwania autorskich praw majątkowych
8. Dziedziczenie autorskich praw majątkowych do utworu
9. Dozwolony użytek chronionych utworów - pojęcie, istota i rodzaje
10. Dozwolony użytek osobisty
10.1. Przesłanki dopuszczalności korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku osobistego
10.2. Wyłączenia z dozwolonego użytku osobistego
11. Dozwolony użytek publiczny
11.1. Prawo cytatu
11.1.1. Przesłanki i cele dozwolonego cytatu
11.1.2. Parodia, pastisz i karykatura
11.1.3. Niezamierzone włączenie utworu do innego utworu
11.2. Dozwolony użytek w celach dydaktycznych i naukowych
11.3. Dozwolony użytek na rzecz bibliotek, muzeów, archiwów i szkół
11.4. Publiczne odtwarzanie programu radiowego lub telewizyjnego
11.5. Przedruk i sprawozdania o aktualnych wydarzeniach
11.6. Inne formy dozwolonego użytku publicznego
11.6.1. Tymczasowe zwielokrotnianie utworu
11.6.2. Utrwalanie utworów przez organizacje radiowe i telewizyjne (nagrania efemeryczne i archiwalne)
11.6.3. Dozwolony użytek utworów podczas ceremonii religijnych i oficjalnych uroczystości
11.6.4. Dozwolony użytek utworów plastycznych (prawo wystawiania utworu plastycznego, korzystanie z utworów w związku z odbudową lub naprawą sprzętu)
11.6.5. Dozwolony użytek w zakresie rozpowszechniania utworu
11.6.6. Korzystanie z utworów dla dobra osób niepełnosprawnych
11.6.7. Korzystanie z utworów dla celów bezpieczeństwa publicznego i na potrzeby postępowań
11.6.8. Korzystanie z utworów w celu reklamy wystawy lub publicznej sprzedaży
11.6.9. Korzystanie z utworów w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu
12. Obowiązki związane z korzystaniem z utworów w ramach dozwolonego użytku
13. Granice dozwolonego użytku
14. Literatura
15. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział VI
Umowy autorskoprawne
1. Źródła prawa
2. Umowy autorskoprawne - uwagi ogólne
3. Zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia w prawie autorskim
3.1. Zasada specyfikacji w umowie pól eksploatacji utworu
3.2. Zakaz obejmowania umową nieznanych w chwili jej zawierania pól eksploatacji utworu
3.3. Zakaz zawierania umów w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości
3.4. Zakaz zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia
3.5. Nakaz zawierania umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych wyłącznych w formie pisemnej pod rygorem nieważności
4. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
4.1. Pojęcie i charakter umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
4.2. Forma i treść umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
4.3. Przejście praw a pola eksploatacji
5. Umowa wydawnicza
6. Umowa licencyjna
6.1. Pojęcie i charakter prawny umowy licencyjnej
6.2. Treść umowy licencyjnej oraz jej zakres terytorialny i czasowy
6.3. Strony umowy licencyjnej
6.4. Rodzaje licencji
6.4.1. Licencja niewyłączna
6.4.2. Licencja wyłączna
6.5. Sublicencja
7. Literatura
8. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział VII
Regulacje szczególne w odniesieniu do programów komputerowych i utworów audiowizualnych
1. Źródła prawa
2. Pojęcie i elementy programu komputerowego
2.1. Elementy twórcze programu komputerowego
2.2. Elementy nietwórcze programu komputerowego
2.3. Ochrona interfejsów
3. Zasady autorskoprawnej ochrony programów komputerowych
4. Podmiot praw autorskich do programu komputerowego
5. Autorskie prawa osobiste twórcy programu komputerowego
6. Treść autorskich praw majątkowych do programu komputerowego
7. Ograniczenia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego. Uprawnienia legalnego dysponenta programu komputerowego
8. Wyłączenia dozwolonego użytku w odniesieniu do programów komputerowych
9. Usuwanie lub obchodzenie technicznych zabezpieczeń programu
10. Umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych
11. Pojęcie utworu audiowizualnego
12. Rodzaje utworów audiowizualnych
13. Współtwórcy utworu audiowizualnego
14. Uprawnienia producenta utworu audiowizualnego
15. Czas trwania autorskich praw majątkowych do utworu audiowizualnego
16. Prawa współtwórców i artystów wykonawców wynikające z rozpowszechniania utworu audiowizualnego
17. Literatura
18. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział VIII
Cywilnoprawna ochrona praw autorskich i praw pokrewnych
1. Źródła prawa
2. Ochrona autorskich praw osobistych
2.1. Roszczenia niemajątkowe
2.2. Roszczenia majątkowe
2.3. Legitymacja czynna i bierna
3. Ochrona autorskich praw majątkowych
3.1. Roszczenia niemajątkowe
3.2. Roszczenia majątkowe
3.2.1. Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych
3.2.2. Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej
3.2.3. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści
3.3. Roszczenia uzupełniające
3.4. Legitymacja czynna i bierna
4. Roszczenia informacyjne
4.1. Rodzaje roszczeń informacyjnych
4.2. Roszczenia informacyjne a roszczenia z art. 47 i 105 ust. 2 pr. aut
5. Roszczenia w związku z usuwaniem zabezpieczeń technicznych i elektronicznych informacji
6. Zagadnienia procesowe
6.1. Właściwość sądu
6.2. Przedawnienie roszczeń
6.3. Ciężar dowodu
6.4. Środki dowodowe
6.5. Zabezpieczenie dowodów i roszczeń
6.6. Opłaty sądowe
7. Ochrona praw pokrewnych
8. Literatura
9. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział IX
Prawa pokrewne
1. Źródła prawa
2. Pojęcie, cechy i rodzaje praw pokrewnych
3. Prawo do artystycznych wykonań
3.1. Pojęcie artystycznego wykonania
3.2. Uprawnienia artysty wykonawcy
3.2.1. Prawa osobiste artysty wykonawcy
3.2.2. Prawa majątkowe artysty wykonawcy
3.3. Czas trwania majątkowych praw artysty wykonawcy
4. Prawa do fonogramów i wideogramów
4.1. Pojęcie fonogramu i wideogramu
4.2. Uprawnienia producenta fonogramu i wideogramu
4.3. Czas trwania prawa do fonogramu i wideogramu
4.4. Uprawnienia artysty wykonawcy w odniesieniu do fonogramu
5. Prawo do nadań programów
5.1. Przedmiot ochrony
5.2. Zakres prawa do nadań programów
6. Prawo do pierwszych wydań
7. Prawo do wydań naukowych i krytycznych
8. Dozwolony użytek praw pokrewnych
9. Literatura
10. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział X
Prawo autorskie w Internecie
1. Źródła prawa
2. Prawo autorskie w Internecie - zagadnienia ogólne
3. Przeglądanie zawartości stron internetowych
4. Zamieszczanie utworów w sieci komputerowej
5. Zapisywanie utworów w pamięci komputera
6. Udostępnianie odesłań (linków) do cudzych stron internetowych
7. Pobieranie utworów za pośrednictwem programów peer-to-peer
8. Streaming
9. Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie prawa autorskiego w Internecie w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną
10. Odpowiedzialność dostawcy usług internetowych za merę conduit
11. Odpowiedzialność dostawcy usługi cachingu
12. Odpowiedzialność podmiotu świadczącego usługę przechowywania danych (host providera)
12.1. Wyłączenie odpowiedzialności deliktowej
12.2. Wyłączenie odpowiedzialności kontraktowej
13. Brak obowiązku monitorowania sieci
14. Literatura
15. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział XI
Plagiat
1. Źródła prawa
2. Pojęcie plagiatu
3. Istota plagiatu
4. Rodzaje plagiatu
5. Plagiat w pracach naukowych
6. Autoplagiat
7. Odpowiedzialność nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w świetle ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisów innych ustaw
7.1. Nauczyciele akademiccy
7.2. Studenci i doktoranci
8. Literatura
9. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział XII
Ochrona wizerunku i korespondencji
1. Źródła prawa autorskiego
2. Pojęcie wizerunku
3. Prawo do wizerunku
4. Różne postaci wizerunku
5. Zasady rozpowszechniania wizerunku
6. Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody portretowanego
6.1. Rozpowszechnianie wizerunku pozowanych
6.2. Rozpowszechnianie wizerunku osób stanowiących element większej całości
6.3. Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych
6.3.1. Osoba powszechnie znana
6.3.2. Kryterium związku wykonania wizerunku z pełnioną funkcją
6.3.4. Cel rozpowszechniania wizerunku
7. Ochrona adresata korespondencji
8. Postanowienia wspólne dotyczące wizerunku i korespondencji
9. Literatura
10. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział XIII
Ochrona baz danych
1. Źródła prawa
2. Baza danych jako przedmiot prawa autorskiego
3. Podmiot praw autorskich do bazy danych spełniającej cechy utworu
4. Autorskie prawa osobiste i majątkowe do twórczej bazy danych
5. Dozwolony użytek bazy danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
6. Pojęcie bazy danych w dyrektywie nr 96/9/WE
7. Pojęcie bazy danych w ustawie o ochronie baz danych
8. Przesłanki ochrony bazy danych
9. Podmiot prawa sui generis do bazy danych
10. Treść prawa sui generis do bazy danych
11. Ograniczenia prawa producenta bazy danych
11.1. Ograniczenia na rzecz użytkownika korzystającego zgodnie z prawem z bazy danych
11.2. Ograniczenia z uwagi na działanie w granicach dozwolonego użytku
12. Czas trwania ochrony sui generis bazy danych
13. Cywilnoprawna ochrona sui generis bazy danych
14. Kumulatywna ochrona bazy danych
15. Literatura
16. Wybrane orzeczenia sądowe

Część II  Prawo własności przemysłowej

Rozdział I
Prawo własności przemysłowej - zagadnienia wprowadzające
1. Źródła prawa
2. Pojęcie własności przemysłowej
3. Dziedziny prawa własności przemysłowej
4. Źródła prawa własności przemysłowej
4.1. Akty prawa międzynarodowego
4.2. Akty prawa unijnego
4.3. Akty prawa polskiego
5. Charakter norm prawa własności przemysłowej
6. Ogólna charakterystyka ustawy - Prawo własności przemysłowej
7. Urząd Patentowy RP
7.1. Zadania Urzędu Patentowego RP
7.2. Struktura Urzędu Patentowego RP
7.3. Rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy RP
8. Europejski Urząd Patentowy
9. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
10. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
11. Pełnomocnicy w postępowaniach w sprawach z zakresu własności przemysłowej
12. Literatura
13. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział II
Postępowania przed Urzędem Patentowym RP
1. Źródła prawa
2. Postępowania przed Urzędem Patentowym - uwagi ogólne
3. Postępowanie w przedmiocie udzielenia ochrony (postępowanie zgłoszeniowe i rejestrowe)
4. Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego
5. Postępowanie sporne w przedmiocie unieważnienia prawa
5.1. Postępowanie o unieważnienie prawa na wniosek
5.2. Postępowanie o unieważnienie prawa w drodze sprzeciwu
6. Inne postępowania
6.1. Postępowanie w przedmiocie wpisu do rejestru
7. Kognicja sądów administracyjnych oraz sądów cywilnych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej
8. Literatura
9. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział III
Prawo znaków towarowych
1. Źródła prawa
2. Pojęcie znaku towarowego
3. Cechy znaku towarowego
4. Pojęcie unijnego znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436
5. Funkcje znaków towarowych
6. Rodzaje znaków towarowych
6.1. Podział znaków towarowych według formy przedstawieniowej
6.2. Podział znaków towarowych według kryterium przedmiotu identyfikacji
6.3. Podział znaków towarowych według kryterium stopnia powszechnej znajomości znaku
6.4. Podział znaków towarowych według kryterium podmiotu używającego
7. Bezwzględne przeszkody rejestracyjne
8. Względne przeszkody rejestracyjne
9. Procedura rejestracji znaku towarowego
9.1. Zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP
9.2. Badanie formalnoprawne zgłoszenia znaku towarowego
9.3. Badanie merytoryczne zgłoszenia znaku towarowego
9.4. Uwagi osób trzecich
9.5. Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego
9.6. Decyzje Urzędu Patentowego RP dotyczące prawa ochronnego na znak towarowy
9.7. Opłaty rejestracyjne
10. Treść prawa ochronnego na znak towarowy
11. Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy
12. Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
13. Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy
14. Znak towarowy Unii Europejskiej
14.1. Pojęcie unijnego znaku towarowego
14.2. Procedura rejestracji unijnego znaku towarowego
14.3. Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej
14.4. Względne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej
14.5. Opłaty
15. Treść prawa do unijnego znaku towarowego
16. Ograniczenia prawa do unijnego znaku towarowego
17. Unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego
18. Wygaśnięcie prawa do unijnego znaku towarowego
19. Międzynarodowa ochrona znaku towarowego
19.1. Postępowanie w sprawie uznawania na terytorium RP ochrony międzynarodowych znaków towarowych
20. Literatura
21. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział IV
Oznaczenia geograficzne
1. Źródła prawa
2. Pojęcie, rodzaje i funkcje oznaczeń geograficznych
2.1. Rodzaje oznaczeń geograficznych
2.2. Funkcje oznaczeń geograficznych
2.3. Oznaczenia geograficzne a znaki towarowe
3. Ochrona oznaczeń geograficznych w Polsce
3.1. Przeszkody rejestracji
3.2. Postępowanie o udzielenie prawa z rejestracji w ustawie - Prawo własności przemysłowej
3.2.1. Podmioty zgłaszające
3.2.2. Opłaty rejestracyjne
3.2.3. Decyzje Urzędu Patentowego RP w sprawie rejestracji oznaczenia geograficznego
3.2.4. Charakter i treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego
3.2.5. Ograniczenia prawa z rejestracji
3.3. Unieważnienie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego
3.4. Wygaśnięcie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego
4. Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia w Unii Europejskiej
4.1. Pojęcie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
4.2. Nazwy wyłączone z rejestracji
4.3. Procedura rejestracji geograficznych oznaczeń pochodzenia w prawie unijnym
4.3.1. Postępowanie krajowe
4.3.2. Procedura unijna
4.3.3. Postępowanie w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w procedurze krajowej
4.3.4. Postępowanie w przypadku sprzeciwu w procedurze unijnej
4.3.5. Decyzje Komisji w sprawie rejestracji geograficznych oznaczeń pochodzenia
4.3.6. Opłaty
4.3.7. Treść prawa z rejestracji chronionej nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficznego
4.3.8. Cofnięcie rejestracji
5. Literatura
6. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział V
Prawo patentowe
1. Źródła prawa
2. Pojęcie wynalazku
2.1. Kategorie wynalazków
2.2. Przedmioty niebędące wynalazkami
2.3. Wynalazki implementowane przy użyciu programu komputerowego
2.4. Wynalazki wyłączone spod ochrony patentowej
3. Przesłanki zdolności patentowej
3.1. Nowość wynalazku
3.2. Poziom wynalazczy
3.3. Przemysłowa stosowalność
4. Podmioty praw do wynalazku
4.1. Twórca wynalazku
4.2. Współtwórca wynalazku
4.3. Pracodawca lub zamawiający jako uprawniony z patentu
4.4. Przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony z patentu
5. Procedura udzielania patentu na wynalazek w Urzędzie Patentowym RP
5.1. Dokumentacja zgłoszeniowa
5.2. Zgłoszenie wynalazku
5.3. Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
5.4. Decyzje Urzędu Patentowego RP w sprawie udzielenia patentu
5.5. Opłaty rejestracyjne i okresowe
6. Treść patentu
7. Ograniczenia patentu
8. Ustanie patentu
8.1. Wygaśnięcie patentu
8.2. Unieważnienie patentu
8.3. Uchylenie prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu
8.4. Ograniczenie patentu
9. Patent europejski
9.1. Konwencja o patencie europejskim
9.2. Procedura rejestracji wynalazku w trybie konwencji o patencie europejskim
9.3. Istota patentu europejskiego
9.4. Unieważnienie patentu europejskiego
10. Patent europejski o jednolitym skutku
10.1. Procedura uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku
10.2. Istota i charakter patentu europejskiego o jednolitym skutku
10.3. Skutki patentu europejskiego o jednolitym skutku
11. Literatura
12. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział VI
Prawo wzorów przemysłowych
1. Źródła prawa
2. Prawo wzorów przemysłowych
3. Pojęcie wzoru przemysłowego
4. Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego
4.1. Nowość wzoru przemysłowego
4.2. Indywidualny charakter
5. Model zorientowanego użytkownika jako wzorzec normatywny oceny indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego
6. Procedura rejestracji wzorów przemysłowych w Polsce
7. Opłaty jednorazowe i okresowe za udzielenie i utrzymanie ochrony
8. Decyzje Urzędu Patentowego RP o udzieleniu lub odmowie udzielenia ochrony
9. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, jego zakres i ograniczenia
9.1. Zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
9.2. Ograniczenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
10. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
11. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
12. Europejskie prawo wzorów przemysłowych
12.1. Pojęcie wspólnotowego wzoru przemysłowego
12.2. Przesłanki zdolności rejestrowej wspólnotowego wzoru przemysłowego
12.3. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy
12.4. Procedura rejestracji wzoru wspólnotowego
12.4.1. Decyzje Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO)
12.5. Prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego i jego zakres
12.6. Unieważnienie wzoru wspólnotowego
13. Literatura
14. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział VII
Wzory użytkowe i topografie układów scalonych
1. Źródła prawa
2. Pojęcie wzoru użytkowego
2.1. Wzór użytkowy jako przedmiot ochrony
2.1.1. Nowość rozwiązania
2.1.2. Przedmiot o trwałej postaci
2.1.3. Techniczny charakter rozwiązania
2.1.4. Użyteczność
2.2. Wzór użytkowy a wynalazek
2.3. Przeszkody rejestracji
2.4. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy
2.4.1. Opłaty rejestracyjne
2.4.2. Decyzje Urzędu Patentowego RP dotyczące prawa ochronnego na wzór użytkowy
2.5. Treść prawa ochronnego na wzór użytkowy
2.6. Unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy
2.7. Wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy
3. Pojęcie topografii układów scalonych
3.1. Przesłanki zdolności rejestrowej topografii układów scalonych
3.2. Przeszkody rejestracji
3.3. Procedura rejestracji topografii układów scalonych
3.3.1. Opłaty rejestracyjne
3.3.2. Decyzje Urzędu Patentowego RP w sprawie rejestracji topografii układu scalonego
3.3.3. Treść prawa z rejestracji topografii układów scalonych
3.4. Naruszenie prawa z rejestracji topografii układu scalonego
3.5. Ograniczenie prawa z rejestracji topografii układu scalonego
3.6. Unieważnienie prawa z rejestracji topografii układu scalonego
3.7. Wygaśnięcie prawa z rejestracji topografii układu scalonego
4. Ochrona topografii układów scalonych w prawie unijnym
5. Literatura
6. Wybrane orzecznictwo sądowe

Rozdział VIII
Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej
1. Źródła prawa
2. Zbywalność praw własności przemysłowej
2.1. Umowa o przeniesienie patentu
2.2. Umowa zbycia prawa do uzyskania prawa wyłącznego
2.3. Umowa zbycia uprzedniego pierwszeństwa
3. Dziedziczenie praw własności przemysłowej
4. Umowy licencyjne
4.1. Rodzaje licencji patentowych
4.2. Inne rodzaje licencji według poglądów przedstawicieli doktryny
5. Sublicencja
6. Licencja otwarta
7. Licencja dorozumiana
8. Licencja przymusowa
9. Wpis licencji do rejestru patentowego
10. Literatura
11. Wybrane orzeczenia sądowe

Rozdział IX
Cywilnoprawne środki ochrony praw własności przemysłowej
1. Źródła prawa
2. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym
3. Właściwość sądów
3.1. Właściwość sądów okręgowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej
3.2. Właściwość sądu w sprawach o ochronę unijnych znaków towarowych oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych
3.3. Właściwość miejscowa
4. Roszczenia w ustawie - Prawo własności przemysłowej
4.1. Roszczenie o zaniechanie naruszania
4.2. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści
4.3. Roszczenie o naprawienie szkody
5. Środki procesowe wspomagające dochodzenie roszczeń
5.1. Postępowanie o zabezpieczenie dowodów
5.2. Postępowanie o zabezpieczenie roszczeń
5.3. Zabezpieczenie roszczeń poprzez zobowiązanie do udzielenia informacji
6. Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych
7. Roszczenia względem nieuprawnionego z patentu
8. Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych
9. Zakres czasowy dochodzenia roszczeń w ustawie - Prawo własności przemysłowej
10. Przedawnienie roszczeń
11. Literatura
12. Wybrane orzeczenia sądowe


756 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019