ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W CIT CO JEST A CO NIE JEST KOSZTEM PRZYKŁADY KOMENTARZE INTERPRETACJE


ZIÓŁKOWSKI J.

wydawnictwo: ODDK , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 201.60 Twoja cena  191,52 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Koszty uzyskania przychodów w CIT - co jest, a co nie jest kosztem

Przykłady, komentarze, interpretacje


Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest jedynym z najważniejszych, a zarazem budzącym wiele wątpliwości, aspektem rozliczeń podatku CIT.

W publikacji omówiono ogólne zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, m.in.:

 • definicja kosztów,

 • zasady ich dokumentowania,

 • moment rozliczenia KUP,

 • zasady rozliczania kosztów poniesionych w obcych walutach.

Ponadto w książce przedstawiono szczegółowe zagadnienia dotyczące zaliczenia lub wyłączenia z KUP wydatków związanych m.in. z:

 • nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych (w tym również amortyzację),

 • zakupem samochodu osobowego,

 • przekazaniem darowizny,

 • wynagrodzeniami pracowniczymi,

 • spłatą pożyczek (kredytów),

 • nabyciem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych (nowy limit),

 • funkcjonowaniem organów spółek,

 • regulowaniem zobowiązań podatkowych,

 • zapłatą odszkodowań i kar umownych,

 • działalnością badawczo-rozwojową,

 • kosztami reprezentacji.

Całość wzbogacono licznymi przykładami, orzecznictwem sądowym oraz stanowiskami organów podatkowych.

Dodatkowo w publikacji zawarto wyciąg z przepisów prawnych istotnych dla omawianych zagadnień (art. 15 i 16 ustawy o CIT).

Stan prawny – 28 lutego 2018 r., uwzględnia dużą nowelizację ustawy o CIT (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Koszty uzyskania przychodów - informacje ogólne
1.1. Koszty uzyskania przychodów w kalkulacji dochodu
1.2. Definicja kosztów uzyskania przychodów
1.3. Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów
1.4. Moment rozliczenia kosztów uzyskania przychodów
1.5. Koszty poniesione w walutach obcych, różnice kursowe
1.6. Korekta kosztów uzyskania przychodów
1.7. Płatności dokonane bez pośrednictwa rachunku płatniczego

Rozdział 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.1. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.2. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.3. Wprowadzenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji
2.4. Metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
2.5. Ulepszenia oraz remonty
2.6. Zrefinansowanie kosztów nabycia albo wytworzenia
2.7. Zbycie oraz likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.8. Koszty zaniechanych inwestycji
2.9. Amortyzacja składników majątkowych nabytych nieodpłatnie, oddanych do nieodpłatnego używania oraz know-how
2.10. Wartości niematerialne i prawne zbyte uprzednio przez podatnika

Rozdział 3. Samochód osobowy w kosztach uzyskania przychodów
3.1. Definicja samochodu osobowego
3.2. Ograniczenie w amortyzacji samochodów osobowych
3.3. Samochody osobowe niebędące środkami trwałymi

Rozdział 4. Straty w środkach obrotowych

Rozdział 5. Nabycie i sprzedaż udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych
5.1. Udziały oraz akcje nabyte albo objęte w zamian za wkład pieniężny
5.2. Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny (inny, niż przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część)
5.3. Odpłatne zbycie udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny

Rozdział 6. Darowizny

Rozdział 7. Wynagrodzenia pracownicze
7.1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy
7.2. Wynagrodzenia z działalności wykonywanej osobiście
7.3. Premie wypłacane z zysku netto

Rozdział 8. Koszty zadłużenia
8.1. Odsetki w kosztach uzyskania przychodów
8.2. Ograniczenia dotyczące niedostatecznej kapitalizacji
Zasady obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r
Zasady obowiązujące od 1 stycznia 2018 r

Rozdział 9. Koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego

Rozdział 10. Świadczenia niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych

Rozdział 11. Działalność socjalna

Rozdział 12. Czynności niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

Rozdział 13. Wydatki dotyczące funkcjonowania organów spółek

Rozdział 14. Podatki i inne daniny publiczne
14.1. Podatek dochodowy od osób prawnych
14.2. Podatek od towarów i usług
14.3. Podatki lokalne, rolny, leśny
14.4. Inne podatki oraz opłaty

Rozdział 15. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów
15.1. Wierzytelności przedawnione
15.2. Straty ze zbycia wierzytelności
15.3. Umorzone wierzytelności
15.4. Odpisy aktualizujące wierzytelności
15.5. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne

Rozdział 16. Odszkodowania i kary umowne

Rozdział 17. Koszty reprezentacji

Rozdział 18. Działalność badawczo-rozwojowa

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - wyciąg


196 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018