ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ODMOWA DOKONANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ I JEJ ZASKARŻENIE


NOWOCIEŃ M.A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie


Publikacja jest pierwszą na rynku pozycją, w której kompleksowo omówiono instytucję odmowy dokonania czynności notarialnej przez notariusza oraz możliwość jej zaskarżenia.

Autorka przedstawia ją z punktu widzenia praktyka, dotykając zagadnień zarówno z obszaru prawa materialnego, jak i procesowego, oraz uwzględniając ostatnie zmiany przepisów ją regulujących.

W opracowaniu poruszono problemy wykładni historycznej i zawarto odniesienia do statusu prawnego notariusza jako jednego z podmiotów uczestniczących w postępowaniu. Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej porównano z klasycznym zażaleniem ujętym w Kodeksie postępowania cywilnego, analizie zostały również poddane przesłanki postępowania i jego przebieg.


Książka jest skierowana do notariuszy, aplikantów notarialnych oraz sędziów rozpatrujących sprawy w omawianym zakresie.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Status prawny notariusza i zakres jego odpowiedzialności
1. Status prawny notariusza
2. Odpowiedzialność notariusza
2.1. Pojęcie odpowiedzialności w ogólności
2.2. Zakres odpowiedzialności notariusza
2.2.1. Odpowiedzialność cywilna notariusza
2.2.2. Odpowiedzialność karna notariusza
2.2.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza
2.2.4. Odpowiedzialność notariusza jako płatnika

Rozdział II
Odmowa dokonania czynności notarialnej
1. Odmowa dokonania czynności notarialnej - ujęcie historycznoprawne
2. Charakter prawny odmowy dokonania czynności notarialnej
3. Zakres czynności notarialnych
3.1. Definicja i rola odmowy dokonania czynności
3.2. Czynności materialnoprawne
3.2.1. Konotacja pojęcia rzeczywistej woli stron oraz pojęcie czynności prawnej
3.2.2. Czynność prawna - wypowiedzi doktryny
3.2.3. Czynność prawna i czynność konwencjonalna
3.2.4. Reguły dokonywania czynności prawnych
3.2.5. Elementy czynności prawnej
3.2.6. Konsekwencje prawne czynności prawnej oraz kilka uwag na temat stosunku prawnego
3.3. Etapy postępowania przed notariuszem
3.3.1. Zasady postępowania
3.3.2. Etap wstępny
3.3.3. Etap właściwy
3.4. Pojęcie odmowy dokonania czynności notarialnej - uwagi wstępne
3.4.1. Odmowa dokonania czynności notarialnej - stan przed nowelizacją
3.4.2. Odmowa dokonania czynności notarialnej - stan obowiązujący
3.5. Odmowa dokonania czynności notarialnej - etapy działania
3.5.1. Elementy protokołu
3.5.2. Uzasadnienie odmowy dokonania czynności notarialnej
3.6. Przyczyny dokonania odmowy czynności notarialnej
3.6.1. Odmowa dokonania czynności notarialnej - regulacja prawa materialnego
3.6.2. Odmowa dokonania czynności notarialnej - podstawy o podłożu formalnoprawnym
3.6.3. Odmowa dokonania czynności notarialnej na podstawie Prawa o notariacie
3.7. Funkcje odmowy dokonania czynności notarialnej

Rozdział III
Zaskarżenie odmowy dokonania czynności notarialnej
1. Środek zaskarżenia na odmowę dokonania czynności notarialnej
1.1. Zaskarżenie odmowy dokonania czynności notarialnej - ujęcie historycznoprawne
1.2. Charakter prawny zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej
1.2.1. Wykładnia historycznoprawna
1.2.2. Argumenty przemawiające za uznaniem sądu okręgowego za sąd II instancji
1.2.3. Argumenty przemawiające za uznaniem sądu okręgowego za sąd I instancji
1.2.4. Wnioski
1.3. Charakter prawny i cechy zażalenia - zagadnienia ogólne
1.4. Regulacja zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej w kontekście zasad procesowych
1.5. Zasady systemu zaskarżania a zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej
1.6. Funkcje zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej
1.7. Zagadnienie teorii postępowania cywilnego w kontekście zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej
1.7.1. Istota prowadzonego postępowania
1.7.2. Teorie stosunków prawnoprocesowych
1.7.3. Teorie dotyczące prawa do powództwa
1.7.4. Przedmiot procesu
1.8. Społeczne znaczenie postępowania w przedmiocie zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej
1.9. Miejsce zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej w systemie
2. Przesłanki prowadzenia postępowania w przedmiocie zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej
2.1. Istnienie przedmiotu zaskarżenia
2.2. Możliwość złożenia środka zaskarżenia
2.3. Legitymacja
2.4. Termin
2.5. Forma
2.5.1. Wymogi pisma procesowego
2.5.2. Wymogi konstrukcyjne zażalenia
2.5.3. Braki formalne zażalenia i możliwość ich uzupełnienia
2.5.4. Interes prawny w zaskarżeniu odmowy dokonania czynności notarialnej

Rozdział IV
Postępowanie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej
1. Wniesienie zażalenia za pośrednictwem notariusza
2. Sąd właściwy do rozpoznania zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej
3. Skład sądu
4. Wyłączenie sędziego
5. Obowiązki notariusza w związku z nadaniem zażaleniu biegu
5.1. Ustosunkowanie się do zażalenia
5.2. Przedstawienie stanowiska notariusza sądowi wraz z zażaleniem
5.3. Doręczenie stanowiska stronie zainteresowanej
6. Rozpoznanie zażalenia - obowiązek przeprowadzenia rozprawy
7. Rozpoznanie zażalenia - zakres podmiotowy
7.1. Uczestnicy postępowania - zagadnienia ogólne
7.2. Uczestnicy postępowania zażaleniowego
7.3. Udział innych podmiotów w postępowaniu związanym z rozpoznaniem zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej
8. Postępowanie przed sądem okręgowym w sprawie rozpoznania zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej
8.1. Postępowanie wstępne
8.2. Cofnięcie zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej
8.3. Granice rozpoznania sprawy zainicjowanej wniesieniem zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej
8.4. Postępowanie dowodowe
8.4.1. Dowód z opinii biegłego
8.4.2. Dowody osobowe
8.4.3. Dowód z dokumentu
8.5. Zawieszenie i umorzenie postępowania
8.6. Koszty postępowania
9. Zakończenie postępowania
9.1. Orzeczenia kończące postępowanie
9.2. Uzasadnienie postanowienia wydanego przez sąd okręgowy w postępowaniu zażaleniowym na odmowę dokonania czynności notarialnej
9.3. Zaskarżenie postanowienia wydanego przez sąd okręgowy
9.4. Rektyfikacja
9.5. Rola Sądu Najwyższego w postępowaniu
9.6. Postępowanie po wydaniu postanowienia przez sąd okręgowy - zakończenie postępowania związanego z rozpoznaniem zażalenia na odmowę  dokonania czynności notarialnej

Rozdział V
Porównanie zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej z wybranymi środkami zaskarżenia
1. Porównanie zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej z odwołaniem od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2. Porównanie zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej ze skargą na czynności komornika

Zakończenie
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Bibliografia


400 stron, Format: 15.1x21.4, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018