ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRZESTĘPCZOŚĆ KOBIET WYBRANE ASPEKTY


BRZEZIŃSKA J. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 167.60 Twoja cena  159,22 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przestępczość kobiet

Wybrane aspekty


Publikacja dotyczy prawnokarnych, kryminologicznych, penitencjarnych i socjologicznych aspektów zjawiska przestępczości kobiet.

W opracowaniu poddano analizie m.in.:

  • aktualne tendencje przestępczości kobiet w wybranych kategoriach przestępstw (m.in. dzieciobójstwa, oszustwa, stalkingu, zgwałcenia);

  • mechanizmy symptomatyczne dla przestępczości kobiecej oraz ich przebieg;

  • uwarunkowania i motywy przestępstw popełnianych przez sprawczynie;

  • pogląd, że aktywność przestępcza kobiet ogranicza się jedynie do przemocy domowej i dotyczy wyłącznie kręgu osób bliskich.

Autorzy przedstawiają również, w jaki sposób zachodzące zmiany społeczne w postrzeganiu ról płciowych wpływają na interpretację zjawiska przestępczości kobiet.

Książka przeznaczona jest dla sędziów, prokuratorów i adwokatów, a także pracowników naukowych zajmujących się prawem karnym, kryminologią, socjologią oraz psychologią.


Wykaz skrótów 11
Wstęp 13

Część I Prawnokarne aspekty przestępczości kobiet

Rajnhardt Kokot
Z problematyki odpowiedzialności karnej kobiety w ciąży za zachowania godzące w życie i zdrowie dziecka poczętego.25
1.Prawnokarna ocena zachowania kobiety w ciąży względem dóbr dziecka poczętego – status quo.25
2.Prawnokarna ocena zachowania matki względem dóbr dziecka poczętego przed Kodeksem karnym z 1997r. 37
3.Prawnokarna ocena zachowania matki względem życia i zdrowia dziecka poczętego w rozwiązaniach projektowych 50
4.Podsumowanie60

Joanna Długosz
O (braku) zasadności pociągnięcia do odpowiedzialności karnej kobiety ciężarnej za przerwanie ciąży (ujęcie prawnoporównawcze).62
1.Wprowadzenie 62
2.Regulacja zakazu oraz dopuszczalności przerwania ciąży w polskim i w niemieckim porządku prawnym 63

Agnieszka Kania
Między stabilnością a niezmiennością odpowiedzialności karnej kobiety ciężarnej za niezgodne z prawem przerywanie ciąży.79
1.Wprowadzenie  79
2.Model prawnej regulacji przerywania ciąży w polskim ustawodawstwie 82
3.Kobieta ciężarna jako sprawczyni przestępstwa nielegalnej aborcji – uwagi na tle zgłoszonych projektów nowelizacyjnych 87
4.Podsumowanie 94

Joanna Brzezińska
Matka jako sprawczyni przestępstwa dzieciobójstwa. Rozważania na tle konstrukcji art. 149 k.k. 97
1.Wprowadzenie 97
2.Termin „matka” – kontrowersje interpretacyjne 99
3.Matka jako podmiot indywidualizujący przestępstwo dzieciobójstwa 103
4.Wpływ przebiegu porodu na matkę 106
5.Profil dzieciobójczyni 119
6.Podsumowanie 123

Anna Czwojda
Problematyka oszustw popełnionych przez kobiety w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 128
1.Wprowadzenie 128
2.Doktryna w kwestii przyczyn przestępczości kobiet 131
3.Różnorodność wypowiedzi dotyczących przestępczości kobiet w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 134
3.1.Orzeczenia, w których kobiety były jedynymi sprawczyniami 135
3.2.Orzeczenia, w których kobiety występowały we współsprawstwie z mężczyznami 139
3.3.Orzeczenia, w których kobiety występowały we współsprawstwie z kobietami 144
4.Podsumowanie 145

Robert Fluder
Karnoprawna ocena realizacji przez kobietę znamion art. 197 k.k. 150
1.Wprowadzenie 150
2.Perspektywa art. 197 k.k. 153
3.Podsumowanie 163

Część II Kryminologiczne, socjologiczne i penitencjarne aspekty przestępczości kobiet

Magdalena Budyn-Kulik
Wpływ zmian w postrzeganiu ról płciowych w społeczeństwie na przestępczość kobiecą 167
1.Uwagi wprowadzające 167
2.Próby wyjaśnienia przyczyn przestępczości kobiecej 169
3.Wpływ tzw. roli społecznej na przestępczość kobiet 174
4.Przemiany społeczne związane z postrzeganiem ról społecznych 176
5.Wnioski końcowe 181

Ewa Habzda-Siwek
Ogólna teoria napięcia Roberta Agnew: o możliwościach wyjaśniania zróżnicowania zachowań przestępczych kobiet i mężczyzn 182
1.Wprowadzenie 182
2.Podstawowe założenia ogólnej teorii napięcia 183
3.Płeć a przestępczość z perspektywy ogólnej teorii napięcia 193
4.Podsumowanie 203

Dagmara Woźniakowska-Fajst
Kobiety jako sprawczynie przestępstwa uporczywego nękania (stalkingu) 205
1.Wprowadzenie 205
2.Kobiety jako sprawczynie stalkingu – obraz statystyczny 206
3.Płeć sprawców a modele nękania 208

Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Wypadki w komunikacji powodowane przez kobiety będące kierowcami – ujęcie kryminologiczne 224
1.Wprowadzenie 224
2.Badanie postaw kobiet związanych z prowadzeniem samochodu 225
3.Raport Z bliskimi po drodze 228
4.Raport Kobiety prowadzą 230
5.Podsumowanie 240

Aneta Michalska-Warias
Kobiety jako sprawczynie samobójczych zamachów terrorystycznych 242

Magdalena Grzyb
Płeć i podkultura przemocy. Kobiety w środkowoamerykańskich marasi pandillas. 255
1.Wprowadzenie 255
2.Środkowoamerykańskie maras i pandillas czyli podkultura przemocy 257
3.Kobiety w pandillas. 261
4.Motywacje kobiet wstępujących do maras 263
5.Sposoby wejścia do bandy 264
6.Pozycja kobiet w bandzie 266
7.Możliwości opuszczenia pandilla 267
8.Kobiety w gangach – brutalne i bezbronne 268
9.Podsumowanie 270

Barbara Pabjan
Does gender make a difference? The case study of inmates social conduct 273
Abstract 273
1.Introduction 273
2.Methodological note 276
3.Prior research 277
4. Data analysis 281
4.1.Gender differences in prison population 286
4.2 Gender and criminal careers 297
4.3.Gender and social structure 303
4.4.Gender and deprivation model 323
4.5.Gender and social relations strategies 332
4.6.Gender and adaptation strategies 342
4.7.Gender and authoritarianism 346
5.Conclusions 352

Katarzyna Sitnik
Przekrój międzynarodowych standardów wykonywania kary pozbawienia wolności wobec osadzonych kobiet (zarys problematyki) 355
1.Wstęp 355
2.Reguły Nelsona Mandeli 356
3.Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu 363
4.Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 368
5.Europejskie Reguły Więzienne 370
6.Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 2009r. dotycząca kobiet w więzieniach 372
7.Rekomendacja Zgromadzenia Rady Europy poświęcona kobietom w więzieniu 374
8.Rekomendacja 1340 (1997) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o społecznych skutkach pozbawienia wolności i jego skutkach dla rodziny 375
9.Rekomendacja Nr R (98) 7 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotycząca etycznych i organizacyjnych aspektów opieki zdrowotnej w więzieniu 376
10.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2008 r. w sprawie szczególnej sytuacji kobiet w więzieniach oraz wpływu pobytu rodziców w więzieniu na życie społeczne i rodziny 377
11.Zakończenie 379
Bibliografia 381


400 stron, Format: 15.3x21.4, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018