ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZASADY W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM TEORIA PRAKTYKA ORZECZNICTWO


STAHL M. DUNIEWSKA Z. KRAKAŁA A. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zasady w prawie administracyjnym

Teoria praktyka orzecznictwo


W książce omówiono ogólne, systemowe zasady prawa administracyjnego, ich charakter i znaczenie, a także konstrukcję nadużycia prawa.

Monografia uwzględnia dokonane ostatnio zmiany dotyczące m.in. prawa administracji skarbowej, oświatowego, ochrony środowiska, budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Rozważaniom poddano m.in. zasady ustrojowe, zasady materialnego prawa administracyjnego oraz zasady proceduralne w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

W opracowaniu przedstawiono m.in.:

 • konstrukcję nadużycia prawa w kontekście zasad ogólnych prawa administracyjnego,

 • zagadnienie zaufania do władz publicznych w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego,

 • zasadę sprawności, zespolenia i hierarchiczności,

 • instrumenty wdrażania idei dobrej administracji na gruncie zasady parlamentarnego systemu rządów,

 • ideę dobrej administracji,

 • zasadę ochrony godności człowieka i dobra człowieka,

 • zasady prawa żywnościowego,

 • zasadę wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej,

 • zasadę powszechnej ochrony zabytków,

 • zasady prawne regulujące organizowanie publicznego transportu zbiorowego,

 • zasadę trwałości decyzji w postępowaniach administracyjnych zintegrowanych z prawem Unii Europejskiej,

 • anonimizację orzeczeń sądów administracyjnych w kontekście zasady jawności postępowania sądowoadministracyjnego.

Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa, pracowników administracji publicznej, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Będzie także cennym źródłem wiedzy dla studentów i doktorantów.


Wykaz skrótów

CZĘŚĆ I. ZASADY PRAWA - ZAGADNIENIA OGÓLNE

Małgorzata Stahl
Zasady w prawie administracyjnym - zagadnienia ogólne

Zofia Duniewska
Z refleksji nad pojęciem i charakterem zasad prawa

Eliza Komierzyńska-Orlińska
Charakter i rola (znaczenie) zasad prawa administracyjnego

Marcin Kamiński
Normy-zasady prawa administracyjnego i ich konkretyzacja
1. Normy-reguły i normy-zasady w ogólnej teorii prawa
2. Normy-zasady prawa administracyjnego i ich cechy charakterystyczne
3. Zagadnienie konkretyzacji norm-zasad prawa administracyjnego
4. Uwagi końcowe

Piotr Ruczkowski
Zasada nadrzędności prawa międzynarodowego nad prawem krajowym w systemie zasad prawa administracyjnego
1. Wprowadzenie
2. Zagadnienia szczegółowe
3. Konkluzje

Jerzy Parchomiuk
Konstrukcja nadużycia prawa w kontekście zasad ogólnych prawa administracyjnego
1. Wprowadzenie - uwagi metodologiczne i terminologiczne
2. Nadużycie prawa a zasada demokratycznego państwa prawnego
3. Nadużycie prawa a zasada praworządności
4. Nadużycie prawa a zasada pewności prawa
5. Nadużycie prawa a zasada harmonizowania interesu publicznegoi interesu jednostki
6. Nadużycie prawa a zasada proporcjonalności
7. Zasada równości i sprawiedliwości
8. Zasada ochrony zaufania
9. Podsumowanie

Krystian Ziemski
Weryfikacja zasad prawa administracyjnego

Matej Horvat, Maria Srebalova, Maria Havelkova
Principles of Administrative Penalty in the Statutory Law of the Slovak Republic
1. Administrative penalty legislation in the Slovak Republic
1.2. Concept of the terms "criminal charge" and "criminal nature"
1.3. Nature of the administrative offences in the Slovak Republic
1.4. Criminal principles in the administrative punishment
2. Case-law of courts on the criminal principles in the administrative punishment
2.1. Criminal nature of the administrative offences
2.2. Judicial review (full jurisdiction, rule of law - separation of powers)
2.3. Ne bis in idem
2.4. Presumption of innocence and in dubio pro reo
2.5. Nemo tenetur se ipso accusare
3. Principles of the administrative punishment in the legislation of the Slovak Republic
3.1. Principle nullum crimen/nulla poena sine lege
3.2. Principle ne bis in idem
3.3. Right to appeal
4. Conclusions
Bibliography

CZĘŚĆ II. ZASADY W PRAWIE USTROJOWYM

Iwona Niżnik-Dobosz
Zasady ustroju polskiej administracji publicznej
1. Wprowadzenie
1.1. Pojęcie i klasyfikacja zasad
1.2. Zasady ustrojowe
2. Zasady ustroju (ustrojowe) administracji publicznej wobec zasad ustroju politycznego oraz zasad technicznych
3. Ograniczenia zasad ustroju administracji przez przedmiotowe wyodrębnianie ustrojowego prawa administracyjnego
3.1. Przedmiotowe ujęcie ustrojowego prawa administracyjnego
3.2. Opisowe zasady ustrojowego prawa administracyjnego
4. Prawne zasady ustroju a prawne zasady organizacji administracji publicznej
5. Prawne zasady ustroju administracji publicznej
5.1. Forma państwa, ustrój terytorialno-prawny
5.2. Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji RP a zasady ustroju administracji publicznej - typu zasad ustroju państwa
5.3. Zasady ustroju administracji publicznej stanowiące rozwinięcie zasad ustroju administracji typu zasada ustroju państwa
5.4. Prawne zasady organizacji administracji publicznej
6. Podsumowanie

Michał Kasiński
Zaufanie do władz publicznych w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego

Łukasz Buczkowski
Instrumenty wdrażania idei dobrej administracji na gruncie zasady parlamentarnego systemu rządów

Ewa Olejniczak-Szałowska
O zasadzie sprawności działania administracji - uwagi na tle koncepcji prakseologicznych ocen i dyrektyw Tadeusza Kotarbińskiego
1. Zagadnienia wstępne
2. Pojęcie i cechy działania sprawnego w ujęciu prakseologicznym
3. Prakseologiczne dyrektywy (wytyczne) działania sprawnego
4. Uwagi końcowe

Rafał Budzisz
Zasada sprawności w działaniu organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
1. Wprowadzenie
2. Zasada sprawności
3. Płaszczyzny działania organów stanowiących samorządu terytorialnego
4. Czynniki wpływające na sprawność działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
5. Kolizja zasad
6. Podsumowanie

Agnieszka Żywicka
Aktualny model struktur administracji niezespolonej a zasada sprawności i efektywności działań administracji publicznej w gospodarce
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie sprawności działań administracji publicznej
3. Istota niezespolenia administracji publicznej - uwarunkowania prakseologiczne
4. Organy niezespolonej administracji rządowej i ich prawne determinanty
5. Powiązania prawne między rządową administracją zespoloną i niezespoloną w kontekście sprawności
6. Podział administracyjny kraju a sprawność działań administracji niezespolonej
7. Podsumowanie

Anna Gross
Zasady konsultacji społecznych w prawie administracyjnym

Michał Ulasiewicz
Zasada jawności administracyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego
1. Uwagi wstępne
2. Jawność obrad organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego
3. Dostęp do dokumentów
4. Jawność finansów samorządu terytorialnego
5. Jawność oświadczeń majątkowych składanych przez funkcjonariuszy samorządowych
6. Uwagi końcowe

Mateusz Karciarz
Zasada jawności w działalności organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego
1. Wprowadzenie
2. Normatywne podstawy zasady jawności
3. Jawność działalności organów jednostek samorządu terytorialnego
4. Jawność posiedzeń organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
5. Pozostały zakres przedmiotowy zasady jawności
6. Ograniczenia jawności
7. Podsumowanie

Dominik Kościuk
Zasada informowania w kontekście prawa administracji elektronicznej
1. Wstęp
2. Istota zasady informowania
3. Pojęcie prawa administracji elektronicznej
4. Wybrane regulacje normatywne wzmacniające zasadę informowania w prawie e-administracji
5. Zakończenie

Konrad Kędzierski
Hierarchiczność jako podstawowa zasada organizacji w Policji
1. Uwagi wstępne
2. Hierarchiczność w Policji
3. Podsumowanie

CZĘŚĆ III. ZASADY W PRAWIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Artur Krakała
Zasada godności człowieka - wybrane zagadnienia
1. Koncepcje i geneza godności człowieka
2. Podstawy prawne godności człowieka
3. Godność człowieka w prawie polskim
4. Poszanowanie i ochrona godności człowieka
5. Podsumowanie

Mirosław Wincenciak
O respektowaniu zasad prawa na przykładzie świadczeń opiekuńczych
1. Wstęp
2. Naruszenia zasad prawa przez ustawodawcę
2.1. Zasada równości
2.2. Zasada poprawnej legislacji
2.3. Zasada ochrony praw nabytych oraz zasada zaufania do państwa i stanowionego prawa
3. Respektowanie zasad prawa w procesie stosowania prawa
Zasady: równości, pogłębiania zaufania do państwa i stanowionego prawa, informowania
4. Zakończenie

Ryszarda Michalska-Badziak
Zasada pomocniczości w prawie pomocy społecznej

Przemysław Wilczyński
Dobro człowieka jako zasada administracyjnoprawnych regulacji przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i jego skutkom
1. Wprowadzenie
2. Problemy alkoholowe
3. Ingerencja państwa w sferę problemów alkoholowych a wolność człowieka
4. Ingerencja państwa w sferę problemów alkoholowych a wolność gospodarcza
5. Reglamentacja alkoholowa jako instrument realizacji dobra człowieka dotkniętego problemami alkoholowymi
6. Zakończenie

CZĘŚĆ IV. ZASADY W PRAWIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, PRAWIE BUDOWLANYM I PRAWIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Marta Woźniak
O potrzebie wartościowania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1. Wprowadzenie
2. Przestrzeń jako wartość
3. Ustawowy sposób artykulacji wartości
4. Cechy charakterystyczne wartości planowania przestrzennego
5. Wnioski końcowe i uwagi de lege ferenda

Jacek Jaworski
Zasada ochrony interesu indywidualnego w planowaniu przestrzennym

Łukasz Stelmaszczyk
Zasada sprawności (skuteczności) działań administracji w obszarze realizacji publicznych inwestycji infrastrukturalnych
1. Wprowadzenie
2. Skuteczność rozwiązań prawnych w obszarze realizacji publicznych inwestycji infrastrukturalnych
3. Skuteczność lex specialis o charakterze materialnoprawnym w realizacji inwestycji infrastrukturalnych
4. Skuteczność lex specialis o charakterze procesowym w realizacji inwestycji infrastrukturalnych
5. Sprawność w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących publicznych inwestycji infrastrukturalnych
6. Podsumowanie

Sławomir Pawłowski
Zasada zaufania obywatela do państwa w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie art. 98 u.g.n.
1. Zasady ogólne prawa administracyjnego
2. Zasada zaufania jednostki do państwa jako jedna z zasad ogólnych prawa administracyjnego
3. Artykuł 98 u.g.n. a władztwo planistyczne gminy
4. Zastosowanie instytucji zwrotu wywłaszczonej nieruchomości do odwrócenia skutków podziału nieruchomości w trybie art. 98 u.g.n. w przypadku zmiany planu i niezrealizowania drogi publicznej
5. Podsumowanie

Łukasz Kamiński
Konstytucyjna zasada ochrony własności a administracyjnoprawna ochrona obszarów uzdrowiskowych

Maciej Kruś
Zasady w Prawie budowlanym
1. Wprowadzenie
2. Zasady prawa w obu ujęciach
3. Zasady w ujęciu klasycznym
4. Zasady w ujęciu koncepcji R. Alexy‘ego
5. Wnioski

Ewelina Dziuban, Mariusz Kotulski
Dobre sąsiedztwo jako norma-reguła

Anna Ostrowska
Obowiązek poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym - zasada prawa czy ornament?
1. Obowiązek poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym w świetle doktrynalnych koncepcji zasad prawa
2. Zasada poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich w ujęciu dyrektywalnym (modelowym)
3. Zasada poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich w ujęciu opisowym (konkretnym)
4. Podsumowanie

CZĘŚĆ V. ZASADY W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Anna Haładyj
Skuteczność prawa ochrony środowiska wobec dezintegracji jego zasad ogólnych
1. Pojęcie zasady prawa w teorii prawa i jego przełożenie na prawo ochrony środowiska
2. Kluczowe cechy współczesnego prawa ochrony środowiska - dekodyfikacja i dekonsolidacja
3. Skutki dezintegracji zasad ogólnych prawa ochrony środowiska

Piotr Korzeniowski
Wybrana problematyka zasady prewencji jako podstawy wykładni pojęcia przedsięwzięcia w procedurze indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko
1. Wprowadzenie
2. Procedura ocen oddziaływania na środowisko
3. Zasada prewencji
4. Zapobieganie szkodliwym oddziaływaniom na środowisko w związku z realizacją przedsięwzięcia
5. Wydanie decyzji środowiskowej dla zrealizowanego przedsięwzięcia
6. Podsumowanie

Anna Barczak, Adrianna Ogonowska
Zasada proporcjonalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów
1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie i istota zasady proporcjonalności
3. Rola zasady proporcjonalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów
4. Uwagi końcowe

Agnieszka Jaworowicz-Rudolf
Zasada ne bis in idem w prawie ochrony środowiska? Uwagi na tle postulatu recypowania zasady dla sankcji administracyjnych w ochronie środowiska oraz zbiegu odpowiedzialności karnej z administracyjną

Artur K. Modrzejewski
Zasada "zanieczyszczający płaci" a odpady promieniotwórcze wśród odpadów komunalnych
1. Wstęp
2. Zasada "zanieczyszczający płaci"
3. Zdarzenie radiacyjne
4. Władztwo nad odpadem komunalnym
5. Odpady radioaktywne wśród odpadów komunalnych
6. Wnioski

Elżbieta Wituska
W kierunku centralizacji? Kilka uwag natury organizacyjno-prawnej na gruncie proponowanych reform systemowych w zakresie zespolenia administracyjnego na przykładzie służb ochrony środowiska

CZĘŚĆ VI. ZASADY PRAWA W INNYCH DZIEDZINACH PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Agnieszka Wilczyńska
Aksjologia zasady stabilizacji nazwisk
1. Wprowadzenie
2. Nazwisko jako wartość osobowa
3. Nazwisko jako wartość rodowa
4. Nazwisko jako wartość ogólnospołeczna
5. Zakończenie

Małgorzata Korzycka, Paweł Wojciechowski
Zasady prawa żywnościowego
1. Zagadnienia wstępne
2. Pojęcie zasady w prawie
3. Zasady prawa żywnościowego
3.1. Zasada regulacji łańcucha żywnościowego od produkcji pierwotnej do konsumenta finalnego
3.2. Zasada odpowiedzialności podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze za zapewnienie bezpieczeństwa żywności i pasz
3.3. Zasada śledzenia (traceability)
3.4. Zasada analizy ryzyka
3.4.1. Pojęcie ryzyka
3.4.2. Analiza ryzyka
2.4.2.1. Ocena ryzyka
2.4.2.2. Zarządzanie ryzykiem
2.4.2.3. Informowanie o ryzyku
3.5. Zasada ostrożności
3.6. Zasada informowania
4. Zakończenie

Monika Majak
Zasada wolności gospodarczej a działalność związana z obrotem produktami leczniczymi

Anna Fogel
Zasada powszechnej ochrony zabytków
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie zabytku
3. Zasada powszechnej ochrony zabytków bez względu na stan zachowania
4. Znaczenie powszechnej ochrony zabytków dla uwarunkowań prawnych ochrony dóbr kultury niebędących zabytkami
5. Uwagi końcowe

Adrian Misiejko
Zasady prawne regulujące organizowanie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym przez jednostki samorządu terytorialnego
1. Wprowadzenie
2. Zasady prawa
3. Zasada konkurencji regulowanej i zasada względnego uprzywilejowania operatorów
4. Zasada zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
5. Zasady niedyskryminacyjne
6. Próba wskazania zasady naczelnej
7. Wnioski

Anna Lichosik
Zasada administracyjnego nadzoru nad rynkiem kapitałowym
1. Wprowadzenie
2. Zasady prawa
3. Aksjologia prawa rynku kapitałowego
4. Zasady prawa rynku kapitałowego
5. Zasada administracyjnego nadzoru
5.1. Zakres podmiotowy nadzoru KNF
5.2. Zakres przedmiotowy nadzoru KNF
6. Podsumowanie

CZĘŚĆ VII. ZASADY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Jan Olszanowski
Zasada praworządności w postępowaniu administracyjnym z perspektywy konstytucyjnej
1. Uwagi ogólne
2. Treść zasady praworządności
3. Zasada praworządności w orzecznictwie sądowym
4. Podsumowanie

Anna Ważbińska-Dudzińska
Zasada zaufania do organów państwa a konsekwencje błędnych pouczeń strony w postępowaniu administracyjnym

Paulina Ura, Ewa Kubas
Realizacja zasady przekonywania w postępowaniu administracyjnym
1. Uwagi ogólne
2. Zasada przekonywania a zasada zaufania do organów państwa
3. Realizacja zasady przekonywania w toku postępowania administracyjnego
4. Realizacja zasady przekonywania poprzez uzasadnienie decyzji administracyjnej
5. Znaczenie zasady przekonywania w warunkach uznania administracyjnego i luzu decyzyjnego administracji
6. Zasada przekonywania w postanowieniach organu administracji publicznej
7. Realizacja zasady przekonywania w toku zawierania ugód administracyjnych
8. Podsumowanie

Katarzyna Celińska-Grzegorczyk
Realizacja zasady przekonywania w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Alina Miruć
Zasada wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej
1. Zagadnienia wprowadzające
2. Zasady ogólne pomocy społecznej
3. Istota zasady wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania w ogólności i w odniesieniu do postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej
4. Terminowość załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej jako realizacja zasady wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania
5. Podsumowanie

Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Zasada trwałości decyzji w postępowaniach administracyjnych zintegrowanych z prawem Unii Europejskiej
1. Uwagi wstępne
2. Zasada trwałości decyzji w Kodeksie postępowania administracyjnego i prawie unijnym
3. Tryby uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych w projektach kodyfikacji postępowania administracyjnego Unii Europejskiej
4. Tryby uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych w unijnych aktach sektorowych
5. Podsumowanie

Wojciech Piątek
Znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w wybranych ustawach z zakresu prawa administracyjnego
1. Wprowadzenie do rozważań
2. Obowiązywanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego na obszarze administracyjnego postępowania egzekucyjnego
3. Obowiązywanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu o przyznanie świadczenia z zakresu pomocy społecznej
4. Obowiązywanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę
5. Podsumowanie

Paulina Bieś-Srokosz
Zasady Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy agencji rządowych
1. Wstęp
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego a przepisy ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
3. Odstąpienie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od obowiązku doręczenia decyzji administracyjnej stronie
4. Rozważania nad zasadnością odstąpienia od zasady pisemności i doręczenia pism w postępowaniach
administracyjnych prowadzonych przez organy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Magdalena Strożek-Kucharska
Zasady prawa stosowane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
1. Wprowadzenie
2. Definiowanie pojęcia zasad prawa
3. Zasady prawa zawarte w Konstytucji RP, a stosowane w egzekucji administracyjnej
4. Zasady prawa wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego stosowane w egzekucji administracyjnej
5. Zasady prawa wynikające z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
6. Zasady prawa wynikające z ustaw szczególnych modyfikujące ogólne zasady stosowane w egzekucji administracyjnej
7. Podsumowanie

CZĘŚĆ VIII. ZASADY W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

Renata S. Lewicka, Marek Lewicki
Konstytucja a jednolitość orzecznictwa sądowoadministracyjnego

Konrad Łuczak
Zasady stosowania prawa przez sądy administracyjne a pragmatyzm prawny
1. Uwagi wprowadzające
2. Zarys pragmatyzmu prawnego
Najlepsze konsekwencje
Teraźniejszość i przyszłość
Empiryzm
Sytuacyjność
Praktyczne rozumowanie
3. Kilka uwag o stosowaniu prawa materialnego przez sądy administracyjne
4. Pragmatyczne spojrzenie na zasady stosowania prawa
5. Uwagi końcowe

Magdalena Sieniuć
Zasada jawności postępowania i skutki jej naruszenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ewa Wójcicka
Zasada informacji procesowej jako przejaw rzetelnego postępowania sądowoadministracyjnego
1. Wprowadzenie
2. Istota i funkcje zasady informacji procesowej
3. Zakres podmiotowy
4. Realizacja zasady udzielania informacji prawnej
5. Forma udzielanych pouczeń
6. Konsekwencje naruszenia zasady informacji procesowej
7. Podsumowanie

Jakub Polanowski
Anonimizacja orzeczeń sądów administracyjnych w kontekście zasady jawności postępowania sądowoadministracyjnego

Bibliografia


828 stron, Format: 17.0x24.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018