ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZATRUDNIANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH


KARKOWSKA D. KARKOWSKI T.A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 167.60 Twoja cena  159,22 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych


Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób zatrudniających i zatrudnionych, których pozycja na rynku pracy nie jest równa.

Zatrudnianie w zakładach leczniczych w praktyce odbywa się w ramach umów cywilnoprawnych, które wypierają klasyczny stosunek pracy. Wobec tego interesy osób zatrudnionych często wymagają ochrony w większym zakresie niż interesy podmiotu zatrudniającego, który ma przewagę ekonomiczną i organizacyjną nad pracownikiem medycznym. Z tego względu środki, którymi posługuje się ustawodawca w celu ochrony interesów podmiotów rynku pracy, muszą być zróżnicowane. Jednocześnie ustawodawca nie zawsze podejmuje działania legislacyjne w tym celu. Niekiedy wręcz można stwierdzić, że interes podmiotów zatrudniających lepiej chroni brak regulacji niż jej wprowadzenie. Brak regulacji stwarza możliwość regulowania danej kwestii w drodze umowy lub rokowań zbiorowych, co z reguły sprzyja interesowi podmiotów zatrudniających, będących silniejszą stroną stosunku zatrudnienia.

Publikacja porusza tematykę:

  • szczególnych uwarunkowań zatrudnienia w podmiotach leczniczych,

  • interesów osób zatrudniających i zatrudnionych oraz sposobów ich ochrony,

  • ochrony socjalnej osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakładach leczniczych,

  • tych obszarów zatrudnienia, w których międzynarodowe, europejskie i polskie przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia osób w podmiocie leczniczym zostały ujednolicone.


I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Uwagi wstępne
2. Wyznaczenie zakresu "zatrudnieniowego prawa w podmiocie leczniczym"
3. Źródła "zatrudnieniowego prawa w podmiocie leczniczym"
3.1. Źródła ustawowe
3.1.1. Ustawa o działalności leczniczej
3.1.2. Ustawy zawodów ochrony zdrowia
3.1.3. Kodeks pracy i inne przepisy powszechnego prawa pracy
3.1.4. Kodeks cywilny i inne przepisy prawa cywilnego
3.2. Regulacje Narodowego Funduszu Zdrowia
3.3. Układy zbiorowe pracy
3.4. Akty wewnątrzzakładowe

II. ZASADY PRAWA ZATRUDNIENIOWEGO
1. Zagadnienia ogólne
1.1. Pojęcie i rodzaje zasad
1.2. Funkcje zasad prawa pracy
2. Katalog zasad prawa zatrudnieniowego
2.1. Wolność pracy
2.2. Zasada swobody nawiązania stosunku zatrudnienia
2.3. Zasada ochrony dóbr osobistych zatrudnionego
2.4. Zasada równości praw i równego traktowania w zatrudnieniu
2.5. Zakaz dyskryminacji w stosunkach zatrudnienia
2.6. Zasada odpłatności za pracę
2.7. Zasada prawa do wypoczynku
2.8. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
2.9. Zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych
2.10. Ułatwienie podnoszenia kwalifikacji
2.11. Zasada ochrony uprawnień zatrudnionych
2.12. Zasada wolności zrzeszania się
2.13. Partycypacja zatrudnionych w zarządzaniu
2.14. Obowiązku zatrudniającego wobec zrzeszeń zatrudnionych

III. PODMIOTY STOSUNKÓW ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE LECZNICZYM
1. Podmioty zatrudniane w podmiocie leczniczym
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Pojęcie osoby zatrudnionej
1.2.1. Pracownik
1.2.2. Współpracownik
1.2.2.1. Samozatruniony
1.2.2.2. Zatrudnienie przez agencje pracy tymczasowej
1.2.2.3. Zatrudnienie przez firmy outsourcingowe
2. Zatrudniający
1.1. Pracodawca
1.2. Zleceniodawca
1.3. Podmioty reprezentujące w stosunkach zatrudnienia

IV. NAWIĄZANIE STOSUNKU ZATRUDNIENIA
1. Dobór osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym
2. Zakaz zatrudnienia
3. Zakazy łączenia stanowisk
4. Tryb i podstawy nawiązania stosunku zatrudnienia
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Tryb konkursowy
4.3. Zawarcie umowy o pracę
4.3.1. Rodzaje umów o pracę
4.4. Zawarcie umowy cywilnoprawnej
4.4.1. Rodzaje umów cywilnoprawnych
4.5. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania
4.6. Spółdzielcza umowa o pracę.
5. Łączenie/zbieg różnych umów zatrudnieniowych

V. ZMIANA I ZAWIESZENIE STOSUNKU ZATRUDNIENIA
1. Uwagi ogólne
2. Zmiana podstawy zatrudnienia
3. Zmiany podmiotowe - przekształcenia, łączenie podmiotu leczniczego
4. Zmiana treści
4.1. Zmiany o trwałym charakterze
4.2. Zmiany o czasowym charakterze
4.3. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu a zawieszenie w pełnieniu obowiązków

VI. USTANIE STOSUNKU ZATRUDNIENIA
1. Uwagi ogólne
2. Rozwiązanie umowy zatrudnienia na mocy porozumienia stron
3. Wypowiedzenie umowy zatrudnienia
3.1. Wypowiedzenie umów terminowych
3.2. Wypowiedzenie umowy o zatrudnienia zawartej na czas nieokreślony
4. Rozwiązanie umowy w trybie niezwłocznym (bez wypowiedzenia)
4.1. Przez zatrudniającego
4.2. Przez zatrudnionego
5. Ustanie umownego stosunku zatrudnienia
7. Obowiązki zatrudniającego związane z ustaniem stosunku zatrudnienia
7.1. Zwolnienie na poszukiwanie pracy
7.2. Wydanie świadectwa pracy
8. Wygaśnięcie stosunku pracy

VII. ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH ZATRUDNIONEGO (ZWOLNIENIA GRUPOWE)
1. Przesłanki zwolnień grupowych
2. Tryb zwolnień grupowych
2.1. Wypowiedzenie umowy z przyczyn niedotyczących zatrudnionego
2.2. Rozwiązanie w trybie porozumienia stron
3. Szczególna ochrona przed zwolnieniami
3.1. Ochrona w razie zwolnień grupowych z przyczyn niedotyczących zatrudnionego
3.2. Szczególna ochrona w razie zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących zatrudnionego
4. Świadczenia związane ze zwolnieniami grupowymi
5. Ponowne zatrudnienie

VIII. ZAKAZ KONKURENCJI
1. Uwagi ogólne
2. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku zatrudnienia
2.1. W świetle przepisów prawa pracy
2.2. W świetle przepisów prawa cywilnego i gospodarczego
3. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku zatrudnienia
3.1. W świetle przepisów prawa pracy
3.2. W świetle przepisów prawa cywilnego i gospodarczego

IX. UPRAWNIENIA ZATRUDNIONYCH
1. Uwagi wstępne
2. Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia
2.1. Charakterystyka ogólna
2.2. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki do wynagrodzenia
2.3. Premie i nagrody
2.4. Inne świadczenia
2.5. Ochrona wynagrodzenia za pracę
3. Urlopy pracownicze
4. Czas pracy
4.1. Wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy
4.2. Dyżur medyczny
4.3. Godziny nadliczbowe

X. OBOWIĄZKI ZATRUDNIONEGO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ICH NARUSZENIE
1. Obowiązki zatrudnionego
1.1. Katalog obowiązków osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych
1.2. Szczegółowe obowiązki osób wykonujących zawody medyczne
1.3. Szczegółowe obowiązki osób wykonujących zawody niemedyczne
2. Odpowiedzialność porządkowa zatrudnionego
2.1. Charakter odpowiedzialność porządkowej
2.2. Katalog kar porządkowych
2.3. Tryb nakładania kar porządkowych
2.4. Środki odwoławcze
3. Odpowiedzialność materialna zatrudnionych
3.1. Charakter odpowiedzialności materialnej
3.2. Odpowiedzialność zatrudnionego za szkody wyrządzone zatrudniającemu
3.3. Odpowiedzialność zatrudniającego za szkody wyrządzone przez zatrudnionego osobie trzeciej
3.4. Wysokość odszkodowania
3.5. Odpowiedzialność materialna zatrudnionego za mienie powierzone

XI. UPRAWNIENIA ZATRUDNIONYCH ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM
1. Uwagi ogólne
2. Ochrona zdrowia pracujących kobiet
2.1. Prace wzbronione kobietom
2.2. Prace wzbronione kobietom w ciąży i w okresie karmienia
2.3. Przeniesienie kobiety w ciąży (lub karmiącej piersią) do innej pracy
2.4. Praca kobiet w ciąży - w nocy, w godzinach nadliczbowych oraz delegowanie poza stałe miejsce pracy
2.5. Opieka nad dzieckiem do lat czterech
3. Ochrona stosunku zatrudnienia kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego
4. Uprawnienia kobiet i mężczyzn związane z wychowaniem dzieci
4.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego
4.2. Prawo do zasiłku macierzyńskiego
4.3. Prawo do urlopu wychowawczego
5. Prawo do zwolnień od pracy

XII. WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIONYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM
1. Wypadek przy pracy
1.1. Pojęcie prawne,
1.1.1. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy
1.1.2. Niepracowniczy wypadek
1.2. Elementy pojęcia wypadku przy pracy
1.2.1. Nagłość zdarzenia,
1.2.2. Przyczyna zewnętrzna,
1.2.3. Skutki zdarzenia,
1.2.4. Zawiązek z pracą
2. Choroby zawodowe
2.1. Pojęcie prawne
2.2. Lista chorób zawodowych
3. Tryb ustalania wypadku przy pracy i choroby zawodowej
4. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej

XIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW ZE STOSUNKU PRACY
1. Uwagi wstępne
2. Sądy pracy jako organy właściwe do rozpoznawania indywidualnych sporów pracy
2.1. Dochodzenie roszczeń
3. Sady cywilne jako organy do rozpoznawania indywidualnych sporów ze stosunku cywilnoprawnego
3.1. Dochodzenie roszczeń

XIV. ZBIOROWE PRAWO PRACY A PODMIOT LECZNICZY
1. Związki zawodowe
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Tworzenie związków zawodowych
1.3. Zadania związków zawodowych
1.4. Kompetencje zawiązków zawodowych
1.5.1. Ogólne kompetencje związków zawodowych
1.6. Kompetencje zakładowej organizacji związkowej
2. Zbiorowe spory pracy

XV. POZYCJA PRAWNA OSÓB PEŁNIONACYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W PODMIOCIE LECZNICZYM
1. Uwagi wstępne
2. Tryb objęcia stanowiska kierowniczego
3. Ochrona trwałości stosunku zatrudnienia
3.1. Mechanizmy ochrony
3.2. Zakres ochrony
4. Łączenie pełnienia funkcji kierowniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym

Zakończenie


248 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018