ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

METODYKA PRACY SĘDZIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO


DAUTER B.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie VI

cena netto: 302.60 Twoja cena  287,47 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego


Publikacja wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu.

W książce omówiono wszystkie aspekty postępowania przed sądami administracyjnymi obu instancji, w tym m.in.:

 • podmioty legitymowane do występowania w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

 • pisma w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym,

 • wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności,

 • doręczenia, terminy procesowe oraz zawieszenie postępowania,

 • postępowanie mediacyjne i uproszczone,

 • posiedzenia sądowe, wydawanie orzeczeń sądowych oraz pisemne uzasadnienie orzeczenia,

 • środki odwoławcze,

 • prawomocność i wykonanie orzeczeń sądowych,

 • wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego,

 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

 • uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz pytania prawne,

 • postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt,

 • koszty sądowe i zwrot kosztów postępowania.

Szóste wydanie książki zostało uzupełnione o najnowsze zmiany legislacyjne, w tym wprowadzone nowelą z kwietnia 2017 r., a także najnowsze orzecznictwo sądowe i piśmiennictwo prawnicze. W szerokim zakresie, z uwzględnieniem dorobku judykatury, odniesiono się do zmian wprowadzonych nowelą z kwietnia 2015 r., a zwłaszcza instytucji reformatoryjnego orzekania, autokontroli dokonywanej przez wojewódzki sąd administracyjny oraz prawa pomocy.

Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla sędziów i kandydatów na sędziów oraz asystentów sędziego, a także dla referendarzy sądowych. Jej praktyczny wymiar powinien zainteresować również profesjonalnych pełnomocników stron, którzy występują przed sądami administracyjnymi.


Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ I
Zagadnienia ogólne
1. Konstytucyjne zasady funkcjonowania sądownictwa administracyjnego
1.1. Prawo do sądu
1.2. Prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy
1.3. Jawność postępowania sądowego
1.4. Prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
1.5. Prawo do bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji RP
2. Sądowa kontrola administracji publicznej
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Sprawa sądowoadministracyjna
2.3. Zakres podmiotowy kontroli sądów administracyjnych
2.4. Zakres przedmiotowy postępowania przed sądami administracyjnymi
3. Wybrane zasady postępowania przed sądami administracyjnymi
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Zasada udzielania pomocy stronom
3.3. Zasada koncentracji materiału procesowego
3.4. Zasada ochrony praworządności
3.5. Zasada związania sądu administracyjnego prawomocnym wyrokiem skazującym co do popełnienia przestępstwa
4. Właściwość sądów administracyjnych
4.1. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych
4.2. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego
5. Skład sądu i zasady jego wyznaczania
5.1. Skład sądu
5.2. Zasady wyznaczania składu orzekającego
6. Wyłączenie sędziego
6.1. Przesłanki bezwzględne wyłączenia sędziego
6.2. Przesłanki względne wyłączenia sędziego
6.3. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia sędziego

ROZDZIAŁ II
Podmioty legitymowane do występowania w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1. Zdolność sądowa i zdolność procesowa
1.1. Zdolność sądowa
1.2. Zdolność procesowa
2. Strony i uczestnicy postępowania
2.1. Strona postępowania
2.2. Uczestnik postępowania
3. Podmioty umocowane do występowania w imieniu strony
3.1. Przedstawiciele ustawowi
3.2. Organy i osoby uprawnione do działania w imieniu osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej mającej zdolność sądową
3.3. Pełnomocnicy
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Podmioty legitymowane do występowania w charakterze pełnomocnika
3.3.3. Rodzaje pełnomocnictw
3.3.4. Forma pełnomocnictwa
3.3.5. Wygaśnięcie pełnomocnictwa
3.4. Kurator na czas podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki

ROZDZIAŁ III
Pisma w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym
1. Charakterystyka pism
1.1. Rodzaje pism
1.2. Warunki formalne
1.3. Braki formalne i tryb ich usuwania
2. Oświadczenia i wnioski
2.1. Oświadczenie
2.2. Wniosek
3. Skarga
3.1. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi
3.2. Przesłanki dopuszczalności skargi
3.2.1. Wyczerpanie środków zaskarżenia i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
3.2.2. Termin do wniesienia skargi
3.2.3. Tryb wnoszenia skargi
3.2.4. Warunki formalne skargi
4. Sprzeciw
4.1. Sprzeciw od decyzji
4.2. Sprzeciw od rozstrzygnięcia procesowego referendarza sądowego
4.3. Sprzeciw od rozstrzygnięć referendarza sądowego w sprawach prawa pomocy

ROZDZIAŁ IV
Czynności stron i sądu po wniesieniu skargi
1. Czynności organu
1.1. Przekazanie skargi sądowi
1.2. Uwzględnienie skargi przez organ
2. Czynności skarżącego
2.1. Wniosek o ukaranie grzywną oraz żądanie rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym
2.2. Cofnięcie skargi
3. Czynności sądu
3.1. Ukaranie grzywną
3.2. Wystąpienie sygnalizacyjne
3.3. Przekazanie sprawy według właściwości
3.4. Odrzucenie skargi
3.4.1. Uwagi ogólne
3.4.2. Brak właściwości
3.4.3. Uchybienie terminowi
3.4.4. Nieuzupełnienie braków formalnych
3.4.5. Powaga rzeczy osądzonej
3.4.6. Brak zdolności sądowej lub procesowej
3.4.7. Brak interesu prawnego lub uprawnienia
3.4.8. Niedopuszczalność z innych przyczyn
3.5. Umorzenie postępowania
3.5.1. Uwagi ogólne
3.5.2. Cofnięcie skargi
3.5.3. Śmierć strony
3.5.4. Bezprzedmiotowość z innych przyczyn
4. Postępowania nadzwyczajne a wszczęcie postępowania sądowego

ROZDZIAŁ V
Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności
1. Uwagi ogólne
2. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności przez organ
3. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności przez sąd administracyjny
3.1. Ochrona tymczasowa przed sądem pierwszej instancji
3.2. Zawieszenie wykonalności aktu lub czynności
3.3. Ochrona tymczasowa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

ROZDZIAŁ VI
Doręczenia
1. Uwagi ogólne
2. Tryb doręczania pism sądowych przez operatora pocztowego
3. Doręczenia pism osobom fizycznym
3.1. Doręczenie właściwe
3.2. Doręczenie zastępcze
4. Doręczenia pism osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej
5. Doręczenia awizowane
6. Domniemanie doręczenia
7. Doręczenia podmiotom uprawnionym do odbioru pism w imieniu lub za stronę postępowania
7.1. Doręczenie przedstawicielowi ustawowemu
7.2. Doręczenie upoważnionemu pracownikowi
7.3. Doręczenie osobie upoważnionej do odbioru pism
7.4. Doręczenie pełnomocnikowi
7.5. Doręczenie pełnomocnikowi do doręczeń
7.6. Doręczenie kuratorowi
8. Doręczenia w obrocie zagranicznym

ROZDZIAŁ VII
Terminy procesowe
1. Rodzaje terminów
2. Bieg terminu
3. Uchybienie terminowi
4. Przywrócenie terminu
4.1. Wymogi formalne
4.2. Przesłanki przywrócenia terminu
4.3. Dopuszczalność przywrócenia terminu
4.4. Wstrzymanie postępowania

ROZDZIAŁ VIII
Zawieszenie postępowania
1. Uwagi ogólne
2. Obligatoryjne zawieszenie postępowania z urzędu
3. Fakultatywne zawieszenie postępowania z urzędu
4. Podjęcie postępowania z urzędu
5. Zawieszenie i podjęcie postępowania na zgodny wniosek stron

ROZDZIAŁ IX
Postępowanie mediacyjne i uproszczone
1. Postępowanie mediacyjne
2. Postępowanie uproszczone

ROZDZIAŁ X
Posiedzenia sądowe
1. Rodzaje posiedzeń i ich charakterystyka
2. Rozprawa
2.1. Przygotowanie do rozprawy
2.2. Jawność rozprawy
2.3. Początek rozprawy
2.4. Przebieg rozprawy
2.5. Odroczenie rozprawy
2.6. Protokół rozprawy
2.6.1. Załącznik
2.6.2. Zastrzeżenia
2.7. Zamknięcie rozprawy
3. Dowody uzupełniające z dokumentów
4. Łączenie spraw
5. Środki dyscyplinujące
5.1. Policja sesyjna
5.2. Grzywna za uchylanie się organu od zastosowania się
do postanowienia sądu
5.3. Sygnalizacja

ROZDZIAŁ XI
Orzeczenia sądowe
1. Wyrok
1.1. Wydanie i ogłoszenie wyroku
1.1.1. Wydanie wyroku
1.1.2. Ogłoszenie wyroku
1.2. Zasady orzekania
1.2.1. Niezwiązanie granicami skargi
1.2.2. Zakaz reformationis in peius
1.2.3. Orzekanie w granicach sprawy
1.3. Zakres uprawnień orzeczniczych sądu pierwszej instancji
1.3.1. Uwzględnienie skargi na decyzję lub postanowienie
1.3.2. Wydanie orzeczenia reformatoryjnego
1.3.3. Uwzględnienie skargi na akt lub czynność
1.3.4. Uwzględnienie skargi na uchwalę lub akt nadzoru
1.3.5. Uwzględnienie skargi na bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania
1.3.6. Oddalenie skargi
1.4. Rektyfikacja orzeczeń sądowych
1.4.1. Sprostowanie
1.4.2. Uzupełnienie
1.4.3. Wykładnia
2. Postanowienia
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Postanowienia kończące postępowanie
2.3. Postanowienia niekończące postępowania

ROZDZIAŁ XII
Pisemne uzasadnienie orzeczenia
1. Uwagi ogólne
2. Normatywny charakter uzasadnienia
2.1. Wymogi formalne
2.2. Treść uzasadnienia
2.2.1. Stan sprawy
2.2.2. Zarzuty skargi oraz stanowisko pozostałych stron postępowania
2.2.3. Podstawa prawna i jej wyjaśnienie
2.2.4. Wskazania co do dalszego postępowania
2.2.5. Uzasadnienie zdania odrębnego
3. Metodyka sporządzania uzasadnienia
3.1. Język uzasadnienia
3.2. Zakres argumentacji
3.3. Odwołanie do zasad ogólnych
3.4. Społeczny aspekt uzasadnienia
3.5. Najczęściej spotykane uchybienia
3.5.1. Błędy językowe
3.5.2. Uchybienia formalne
4. Sądowa wykładnia prawa
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Wykładnia językowa
4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2. Dyrektywa języka polskiego ogólnego
4.2.3. Dyrektywa języka prawnego
4.2.4. Dyrektywa języka specjalnego
4.3. Wykładnia systemowa
4.4. Wykładnia celowościowa
4.5. Zakres wykładni

ROZDZIAŁ XIII
Środki odwoławcze
1. Uwagi ogólne
2. Skarga kasacyjna
2.1. Warunki dopuszczalności skargi kasacyjnej
2.1.1. Przedmiot zaskarżenia
2.1.2. Podmioty uprawnione do wniesienia i sporządzenia skargi kasacyjnej
2.1.3. Wymagania formalne
2.1.4. Termin i tryb wnoszenia skargi kasacyjnej
2.1.5. Odpowiedź na skargę kasacyjną
2.1.6. Autokontrola orzeczenia po wniesieniu skargi kasacyjnej
2.2. Odrzucenie skargi kasacyjnej
2.3. Podstawy skargi kasacyjnej
2.3.1. Naruszenie prawa materialnego
2.3.2. Naruszenie przepisów postępowania
2.4. Związanie granicami skargi kasacyjnej
2.5. Nieważność postępowania
2.6. Skład sądu
2.7. Zakres uprawnień orzeczniczych Naczelnego Sądu Administracyjnego
2.7.1. Oddalenie skargi kasacyjnej
2.7.2. Uchylenie orzeczenia sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
2.7.3. Orzeczenie reformatoryjne
2.7.4. Odrzucenie skargi lub umorzenie postępowania w sprawie
3. Zażalenie
3.1. Dopuszczalność zażalenia
3.2. Wymogi formalne zażalenia
3.3. Autokontrola dokonywana przez sąd pierwszej instancji
3.4. Odpowiednie stosowanie przepisów o skardze kasacyjnej

ROZDZIAŁ XIV
Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego
1. Uchwała mająca na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych
2. Uchwała rozstrzygająca zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w konkretnej sprawie
3. Postanowienie odmawiające podjęcia uchwały

ROZDZIAŁ XV
Pytania prawne
1. Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
2. Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego

ROZDZIAŁ XVI
Prawomocność i wykonanie orzeczeń sądowych
1. Prawomocność formalna
2. Prawomocność materialna
3. Powaga rzeczy osądzonej
4. Związanie oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania
5. Wykonanie orzeczeń sądu
6. Skutki niewykonania orzeczenia sądu
7. Unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego

ROZDZIAŁ XVII
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
1. Dopuszczalność wznowienia
2. Przesłanki wznowienia
3. Postępowanie w sprawach wznowienia

ROZDZIAŁ XVIII
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
1. Podstawa prawna, przedmiot i podmioty legitymowane do wniesienia skargi
2. Przesłanki dopuszczalności skargi
3. Wymagania formalne skargi
4. Postępowanie w sprawie skargi

ROZDZIAŁ XIX
Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
1. Wszczęcie postępowania
2. Czynności przewodniczącego
3. Czynności sądu

ROZDZIAŁ XX
Koszty sądowe
1. Przepisy ogólne
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Wartość przedmiotu zaskarżenia
1.3. Obowiązek uiszczenia opłaty sądowej
1.4. Zasady uiszczenia opłaty sądowej
1.5. Ustalenie opłaty sądowej w należnej wysokości
1.6. Udzielanie ulg w spłacie należności z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz orzeczonych grzywien
2. Wpis
3. Opłata kancelaryjna
4. Wydatki

ROZDZIAŁ XXI
Zwrot kosztów postępowania
1. Uwagi ogólne
2. Zasada związania wnioskiem strony o zwrot kosztów postępowania
3. Zwrot kosztów w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji
3.1. Zwrot kosztów postępowania od organu
3.2. Zwrot kosztów postępowania a wielość podmiotów uprawnionych
3.3. Zwrot kosztów postępowania w razie częściowego uwzględnienia skargi
3.4. Zwrot kosztów postępowania zawinionych zachowaniem strony
4. Zwrot niezbędnych kosztów postępowania
4.1. Zwrot niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobiście
4.2. Zwrot niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika
5. Zwrot kosztów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
5.1. Zwrot kosztów postępowania w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej
5.2. Zwrot kosztów postępowania w razie oddalenia skargi kasacyjnej
5.3. Odstąpienie od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego
6. Koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu

ROZDZIAŁ XXII
Prawo pomocy
1. Uwagi ogólne
2. Wniosek o przyznanie prawa pomocy
2.1. Wymagania formalne wniosku
2.2. Postępowanie w sprawie wniosku
2.3. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku
2.4. Środki zaskarżenia
3. Zakres przyznawanego prawa pomocy
3.1. Zwolnienie od kosztów sądowych
3.2. Prawo pomocy w postaci ustanowienia pełnomocnika
4. Prawo pomocy dla osoby fizycznej
4.1. Przesłanki prawa pomocy w zakresie całkowitym
4.2. Przesłanki prawa pomocy w zakresie częściowym 
5. Prawo pomocy dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej
5.1. Przesłanki prawa pomocy w zakresie całkowitym
5.2. Przesłanka prawa pomocy w zakresie częściowym
6. Niedopuszczalność prawa pomocy
6.1. Oczywista bezzasadność skargi
6.2. Cofnięcie prawa pomocy
7. Czynności referendarza sądowego
7.1. Czynności o charakterze techniczno-procesowym
7.2. Czynności o charakterze orzeczniczym

Bibliografia


686 stron, Format: 17.5x25.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018