ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

SKARGA I SKARGA KASACYJNA W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM KOMENTARZ


KNYSIAK-SUDYKA H.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie IV

cena netto: 200.00 Twoja cena  190,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Komentarz


Opracowanie stanowi praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Publikacja ma na celu ułatwienie przygotowania skarg w przedmiocie sporu o zgodność z prawem zaskarżonego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania przez organy administracji publicznej, bez narażania skarżącego na ponoszenie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. Przedstawiono w niej aktualne orzecznictwo (zarówno dominującą linię orzeczniczą, jak i orzeczenia odmienne), co pomaga rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne odnośnie do przepisów ustawy.

W drugim wydaniu komentarza szczegółowo omówiono najnowsze zmiany do ustawy dotyczące m.in.:

    • rozszerzenia właściwości sądów administracyjnych,

    • nowych rozwiązań w zakresie wymogów formalnych skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a zwłaszcza skarg na indywidualne interpretacje i opinie zabezpieczające, oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

     

    Komentarz jest przeznaczony dla prawników praktyków (adwokatów, radców prawnych), a także dla osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje i egzaminów je kończących. Będzie również przydatny doradcom podatkowym i rzecznikom patentowym.


Wykaz skrótów
Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO I SPRZECIW OD DECYZJI  WYDANEJ NA PODSTAWIE ART. 138 § 2 K.P.A.

Rozdział 1
Wymagania formalne skargi do sądu administracyjnego jako pisma w postępowaniu sądowym
Art. 46. Elementy składowe pisma strony
Przepisy powiązane
1. Skarga do sądu administracyjnego jako pismo procesowe
2. Wymagania formalne pisma procesowego
Orzecznictwo - Warunki formalne skargi
3. Część adresowa pisma
4. Oznaczenie rodzaju pisma
Orzecznictwo - Oznaczenie rodzaju pisma
5. Osnowa wniosku lub oświadczenia
6. Podpis
Orzecznictwo - Podpis
Orzecznictwo - Wniesienie pisma drogą elektroniczną
7. Wymienienie załączników
8. Pełnomocnictwo
Orzecznictwo - Pełnomocnictwo
9. Wymagania dotyczące dalszych pism procesowych
Art. 215. Obowiązek podania wartości przedmiotu zaskarżenia
Przepisy powiązane
1. Rodzaje wpisów sądowych
Orzecznictwo - Wpis stały
2. Wpis w sprawach podatkowych i celnych
Orzecznictwo
3. Sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia
Orzecznictwo
Art. 216. Należność pieniężna jako wartość przedmiotu zaskarżenia
Przepisy powiązane
1. Pojęcie "należność pieniężna"
Orzecznictwo - Należność pieniężna a wartość przedmiotu zaskarżenia
2. Wysokość wpisu stosunkowego
Orzecznictwo - Wpis stosunkowy
Art. 217. Obliczanie wartości przedmiotu zaskarżenia
1. Wartość przedmiotu zaskarżenia
Orzecznictwo
Art. 47. Obowiązek załączenia odpisów pisma
Przepisy powiązane
1. Pojęcie odpisu
Orzecznictwo - Istota odpisu
2. Liczba odpisów
Orzecznictwo
3. Odpisy skargi
Orzecznictwo - Skutki nieprzedłożenia odpisów
4. Pełnomocnictwo

Rozdział 2
Wymagania formalne skargi jako pisma o charakterze kwalifikowanym
Art. 57. Elementy składowe skargi
Przepisy powiązane
1. Elementy formalne skargi
2. Wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności
Orzecznictwo - Przedmiot skargi
3. Określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego
Orzecznictwo - Określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego
4. Fakultatywne elementy skargi

Rozdział 3
Legitymacja do wniesienia skargi
Art. 50. Legitymacja do wniesienia skargi
Przepisy powiązane
1. Legitymacja materialna
Orzecznictwo - Legitymacja materialnoprawna
2. Legitymacja formalna
Orzecznictwo - Legitymacja formalnoprawna
3. Legitymacja skargowa wynikająca z przepisów szczególnych
Orzecznictwo - Podmioty niemające legitymacji do wniesienia skargi

Rozdział 4
Tryb wnoszenia skargi
Art. 54. Pośredni tryb wniesienia skargi. Uprawnienia autokontrolne organu administracji
Przepisy powiązane
1. Pośredni tryb wnoszenia skargi
Orzecznictwo - Pośredni tryb wnoszenia skargi
2. Uprawnienia autokontrolne organu administracji publicznej
Orzecznictwo - Instytucja autokontroli

Rozdział 5
Termin do wniesienia skargi
Art. 53. Termin do wniesienia skargi
Przepisy powiązane
1. Charakter terminu
2. Sposób obliczania terminu
Orzecznictwo - Bieg terminu do wniesienia skargi
Orzecznictwo - Skutki wniesienia skargi do niewłaściwego organu
3. Wyjątki przewidziane w przepisach szczególnych
Orzecznictwo - Termin do wniesienia skargi na podstawie przepisów szczególnych

Rozdział 6
Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia
Art. 52. Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia
Przepisy powiązane
1. Wyczerpanie środków zaskarżenia jako przesłanka dopuszczalności skargi
Orzecznictwo - Wyczerpanie środków zaskarżenia

Rozdział 7
Wniosek zaskarżenia
Art. 145. Uwzględnienie skargi na decyzję lub postanowienie
Art. 145A. Zobowiązanie organu do wydania decyzji lub postanowienia.
Wymierzenie organowi grzywny
Art. 146. Uwzględnienie skargi na inne niż decyzje lub postanowienia akty lub czynności z zakresu administracji publicznej
Art. 147. Uwzględnienie skargi na uchwały lub akty prawa miejscowego
Art. 148. Uwzględnienie skargi na akt nadzoru
Art. 149. Uwzględnienie skargi na bezczynność organów
Art. 150. Uwzględnienie skargi na pozostałe akty lub czynności
Art. 154. Uwzględnienie skargi na niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
Przepisy powiązane
1. Istota wniosku zaskarżenia
2. Wniosek zaskarżenia w skardze na decyzję lub postanowienie
Orzecznictwo - Wniosek zaskarżenia w skardze na decyzję lub postanowienie
3. Wniosek zaskarżenia w skardze na akty i czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a p.p.s.a
Orzecznictwo - Wniosek zaskarżenia w skardze na inne niż decyzje i postanowienia akty oraz czynności
4. Wniosek zaskarżenia w skardze na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a
Orzecznictwo
5. Wniosek zaskarżenia w skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
Orzecznictwo - Wniosek zaskarżenia w skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
6. Wniosek zaskarżenia w skargach na niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
Orzecznictwo
7. Wniosek zaskarżenia w skargach przewidzianych w przepisach szczególnych

Rozdział 8
Wniosek o zwrot kosztów postępowania
Art. 200. Zasada zwrotu kosztów postępowania pierwszoinstancyjnego
Przepisy powiązane
1. Zasada rezultatu
2. Zasada zwrotu kosztów celowych
Orzecznictwo
Art. 201. Zwrot kosztów w przypadku uwzględnienia skargi w trybie autokontroli lub umorzenia postępowania w wyniku mediacji
1. Zasady zwrotu
Orzecznictwo
Art. 202. Zasada zwrotu kosztów kilku skarżącym
Przepisy powiązane
1. Zasady zwrotu kosztów przy współuczestnictwie
Orzecznictwo
Art. 205. Zasada zwrotu kosztów niezbędnych
Przepisy powiązane
1. Koszty związane z osobistym działaniem strony
Orzecznictwo - Koszty związane z osobistym działaniem strony
2. Koszty strony działającej przez pełnomocnika
Orzecznictwo - Koszty strony reprezentowanej
przez zawodowego pełnomocnika

Rozdział 9
Sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a
Art. 64a. Dopuszczalność
Przepisy powiązane
1. Charakter prawny sprzeciwu
Art. 64b. Wymagania formalne
Przepisy powiązane
1. Wymagania formalne sprzeciwu
Art. 64c. Termin i tryb wniesienia sprzeciwu
1. Termin wniesienia sprzeciwu
2. Tryb wniesienia sprzeciwu
3. Odmienności postępowania w przedmiocie sprzeciwu od decyzji

CZĘŚĆ DRUGA  SKARGA KASACYJNA

Rozdział 1
Dopuszczalność skargi kasacyjnej
Art. 173. Dopuszczalność
Przepisy powiązane
1. Charakter skargi kasacyjnej
2. Rodzaje orzeczeń zaskarżalnych skargą kasacyjną
Orzecznictwo - Dopuszczalność skargi kasacyjnej
3. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej
Orzecznictwo - Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej

Rozdział 2
Wymagania formalne
Art. 176. Elementy składowe skargi kasacyjnej
Przepisy powiązane
1. Skarga kasacyjna jako kwalifikowane pismo procesowe
Orzecznictwo - Elementy konstrukcyjne skargi kasacyjnej
2. Wymagania ogólne skargi kasacyjnej
Orzecznictwo - Wymagania skargi kasacyjnej jako pisma
w postępowaniu sądowym
3. Określenie zaskarżonego orzeczenia
4. Wskazanie zakresu zaskarżenia
Orzecznictwo - Zakres zaskarżenia
5. Przytoczenie podstaw kasacyjnych
Orzecznictwo - Podstawy skargi kasacyjnej
6. Wniosek zaskarżenia

Rozdział 3
Tryb i termin wnoszenia skargi kasacyjnej
Art. 177. Wniesienie skargi kasacyjnej
Przepisy powiązane
1. Tryb wnoszenia skargi kasacyjnej
Orzecznictwo - Tryb wnoszenia skargi kasacyjnej
2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej
Orzecznictwo - Termin do wniesienia skargi kasacyjnej

Rozdział 4
Podstawy skargi kasacyjnej
Art. 174. Podstawy skargi kasacyjnej
Przepisy powiązane
1. Charakter skargi kasacyjnej
Orzecznictwo
2. Naruszenie prawa materialnego
Orzecznictwo - Naruszenie prawa materialnego
3. Naruszenie przepisów postępowania
Orzecznictwo - Naruszenie przepisów postępowania
4. Naruszenie przepisów ustrojowych
Orzecznictwo - Naruszenie przepisów prawa ustrojowego
Art. 183. Zakres rozpoznania skargi. Przesłanki nieważności postępowania
Przepisy powiązane
1. Przyczyny nieważności postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej
2. Rozpoznanie sprawy mimo braku przesłanek procesowych
Orzecznictwo - Brak zdolności sądowej lub procesowej strony lub brak prawidłowej reprezentacji
Orzecznictwo - Res iudicata
3. Rażące wadliwości postępowania zawinione przez sąd
Orzecznictwo - Skład sądu sprzeczny z przepisami prawa
Orzecznictwo - Pozbawienie strony możności obrony swych praw

Rozdział 5
Wniosek zaskarżenia
Art. 179a. Uprawnienia autokontrolne sądu pierwszej instancji
Art. 185. Uwzględnienie skargi kasacyjnej
Art. 188. Orzeczenie reformatoryjne
Art. 189. Odrzucenie skargi. Umorzenie postępowania
Przepisy powiązane
1. Wniosek o dokonanie autokontroli orzeczenia przez sąd pierwszej instancji
2. Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia
Orzecznictwo

Rozdział 6
Wniosek o zwrot kosztów postępowania
Art 203. Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej
Art 204. Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w razie oddalenia skargi kasacyjnej
Przepisy powiązane
1. Koszty postępowania kasacyjnego
Orzecznictwo

CZĘŚĆ TRZECIA WNIOSKI DODATKOWE

Rozdział 1
Wniosek o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności
Art. 61. Dopuszczalność wstrzymania zaskarżonego aktu lub czynności
Przepisy powiązane
1. Akty lub czynności objęte ochroną tymczasową
Orzecznictwo - Akty lub czynności podlegające wstrzymaniu
2. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez organ administracji
3. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez sąd administracyjny
Orzecznictwo - Przesłanki wstrzymania zaskarżonego aktu
lub czynności

Rozdział 2
Wniosek o dopuszczenie dowodu z dokumentu
Art. 106. Postępowanie dowodowe
Przepisy powiązane
1. Zakres postępowania dowodowego
Orzecznictwo - Cel postępowania dowodowego
2. Wniosek dowodowy
Orzecznictwo - Dopuszczalne środki dowodowe

Rozdział 3
Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym
Art. 119. Przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym
Art. 121. Przesłanka rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym
Przepisy powiązane
1. Zakres postępowania uproszczonego
2. Forma i treść wniosku o rozpoznanie sprawy
w trybie uproszczonym

Rozdział 4
Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
Art. 115. Cel postępowania mediacyjnego
Przepisy powiązane
1. Podmioty legitymowane do złożenia wniosku
2. Forma i treść wniosku

Rozdział 5
Wniosek o przyznanie prawa pomocy
I. Zakres prawa pomocy
Art. 244. Zakres prawa pomocy
Art. 245. Zakres całkowity i częściowy
1. Charakter instytucji prawa pomocy
2. Zakres udzielenia prawa pomocy
Orzecznictwo
II. Forma i treść wniosku
Art. 243. Wniosek o przyznanie prawa pomocy
Art. 252. Treść wniosku
Przepisy powiązane
1. Termin do wniesienia wniosku o przyznanie prawa pomocy
Orzecznictwo - Termin do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy
2. Legitymacja do żądania przyznania prawa pomocy
3. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy
Orzecznictwo - Urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy
4. Ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie przyznania prawa pomocy
Orzecznictwo - Zasada dyspozycyjności i ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie przyznania prawa pomocy
III. Przesłanki przyznania prawa pomocy
Art. 246. Przesłanki przyznania prawa pomocy
Art. 247. Wyłączenie prawa pomocy
Przepisy powiązane
1. Pozytywne przesłanki przyznania prawa pomocy
Orzecznictwo - Sytuacja finansowa i majątkowa wnioskodawcy w postępowaniu o przyznanie prawa pomocy
2. Negatywne przesłanki prawa pomocy
Orzecznictwo - Oczywista bezzasadność skargi

Rozdział 6
Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu
I. Przesłanki przywrócenia terminu
Art. 86. Przywrócenie terminu
Przepisy powiązane
1. Charakter instytucji przywrócenia uchybionego terminu
2. Przesłanki przywrócenia terminu
Orzecznictwo - Rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu
3. Zaistnienie dla strony ujemnych skutków procesowych
Orzecznictwo - Ujemne skutki procesowe uchybienia terminu
4. Rozstrzygnięcia w przedmiocie przywrócenia terminu
II. Wymagania formalne wniosku o przywrócenie terminu
Art. 87. Wniosek o przywrócenie terminu
Przepisy powiązane
1. Zasada dyspozycyjności
2. Wymagania formalne wniosku o przywrócenie terminu
3. Termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu
4. Brak winy strony w uchybieniu terminowi
Orzecznictwo - Okoliczności faktyczne, które uzasadniają brak winy w uchybieniu terminowi
Orzecznictwo - Okoliczności faktyczne, które nie uzasadniają braku winy w uchybieniu terminowi
5. Choroba strony jako przesłanka braku winy w uchybieniu terminowi
Orzecznictwo - Okoliczności faktyczne, które uzasadniają brak winy w uchybieniu terminowi
6. Przesłanka braku winy strony reprezentowanej przez pełnomocnika
Orzecznictwo - Uchybienie terminowi przez stronę reprezentowaną przez przedstawiciela
7. Niekonkurencyjność wniosku o przywrócenie terminu i zażalenia
Orzecznictwo - Niekonkurencyjność wniosku o przywrócenie terminu i zażalenia
III. Wniosek spóźniony lub niedopuszczalny
Art. 88. Odrzucenie wniosku
Przepisy powiązane
1. Spóźniony wniosek o przywrócenie terminu
Orzecznictwo - Dochowanie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu
2. Niedopuszczalność wniosku o przywrócenie terminu
Orzecznictwo
IV. Wniosek o wstrzymanie postępowania lub wykonania orzeczenia
Art. 89. Dopuszczalność wstrzymania postępowania
1. Istota niesuspensywności wniosku o przywrócenie terminu
2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wstrzymania postępowania lub wykonania orzeczenia
Orzecznictwo

Rozdział 7
Wniosek o wyłączenie sędziego
I. Wymagania formalne wniosku o wyłączenie sędziego
Art. 20. Termin i forma wniosku o wyłączenie sędziego
Przepisy powiązane
1. Charakter instytucji wyłączenia sędziego
2. Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku
o wyłączenie sędziego
3. Elementy wniosku o wyłączenie sędziego
4. Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego
Orzecznictwo
II. Iudex inhabilis
Art. 18. Przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy
Przepisy powiązane
1. Istota i skutki wystąpienia przesłanek wyłączenia
sędziego z mocy ustawy
Orzecznictwo
2. Powiązanie sędziego z podmiotami postępowania
Orzecznictwo
3. Powiązanie sędziego z przedmiotem postępowania
Orzecznictwo
III. Iudex suspectus
Art. 19. Wyłączenie sędziego na wniosek
Przepisy powiązane
1. Przesłanki względne wyłączenia sędziego
2. Stosunek osobisty
Orzecznictwo
IV. Rozstrzygnięcia w sprawie wyłączenia sędziego
Art. 22. Właściwość i skład sądu
Przepisy powiązane
1. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wyłączenia sędziego
Orzecznictwo
V. Wyłączenie protokolanta, referendarza sądowego oraz prokuratora
Art. 24. Odesłanie
Przepisy powiązane
1. Zakres stosowania przepisów o wyłączeniu sędziego
Orzecznictwo

Literatura

Suplement. Wzory

I. Wzory pism procesowych
1. Wzór skargi
2. Wzór skargi kasacyjnej
3. Wzór wniosku o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności
4. Wzór wniosku o dopuszczenie dowodu z dokumentu
5. Wzór wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym
6. Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
7. Wzór wniosku o przywrócenie uchybionego terminu
8. Wzór wniosku o wyłączenie sędziego

II. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
1. Elementy skargi jako pisma w postępowaniu sądowym
2. Elementy skargi jako pisma o charakterze kwalifikowanym
3. Przykładowe zarzuty skargi oparte na naruszeniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego


432 strony, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018