ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

APELACJA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM KOMENTARZ ORZECZNICTWO


MANOWSKA M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie IV

cena netto: 156.39 Twoja cena  148,57 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Komentarz

Orzecznictwo


W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym.

Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera:

  • klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów art. 367–391 i 5058–50513 k.p.c.,

  • wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej,

  • schematy ułatwiające zrozumienie zasad postępowania apelacyjnego uwzględniające m.in. występowanie w tym postępowaniu współuczestnictwa procesowego.

W drugiej części - w suplemencie - umieszczono:

  • przykłady i kazusy wyjaśniające funkcjonowanie wielu instytucji z zakresu postępowania odwoławczego,

  • przykłady konstruowania zarzutów i wniosków apelacji oraz wzory poszczególnych elementów apelacji,

  • wzór prawidłowo napisanej apelacji opatrzony szczegółowym komentarzem.

Czwarte wydanie książki uwzględnia aktualny stan prawny, zostało również uzupełnione o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz nowe koncepcje rozwiązania niektórych problemów pojawiających się w praktyce.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób przystępujących do egzaminu zawodowego radcowskiego, adwokackiego i sędziowskiego. Książka może być także pomocna sędziom, adwokatom i radcom prawnym oraz tym wszystkim, którzy w swojej pracy zawodowej sporządzają apelacje i biorą udział w postępowaniu apelacyjnym.


Wykaz skrótów
Słowo wstępne

ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją
Art. 367. [Dopuszczalność apelacji]
Przepisy powiązane
1. Zaskarżalność apelacją
1.1. Zasada
1.2. Wyjątek
1.3. Rozróżnienie zaoczności
Orzecznictwo
2. Apelacja a rozstrzygnięcie o kosztach procesu za pierwszą instancję
Kwestie praktyczne
3. Apelacja a przedmiot zaskarżenia
Orzecznictwo
4. Apelacja a legitymacja i interes prawny w zaskarżeniu
Orzecznictwo
5. Umocowanie do wniesienia apelacji
5.1. Zakres pełnomocnictwa
Kwestie praktyczne
5.2. Apelacja a udział w postępowaniu aplikantów
Orzecznictwo
6. Skład sądu drugiej instancji
6.1. Zasada
6.2. Wyjątki
Orzecznictwo

ROZDZIAŁ II. Wymagania apelacji jako pisma procesowego
Art. 368. [Wymagania formalne apelacji]
Przepisy powiązane
A. Apelacja jako pismo procesowe
1. Oznaczenie sądu
Orzecznictwo
2. Oznaczenie stron
3. Oznaczenie pisma procesowego
3.1. Zasada
3.2. Wyjątek
Orzecznictwo
4. Oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia
4.1. Obowiązek oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia
4.1.1. Zasada
4.1.2. Wyjątek 1
Kwestie praktyczne
4.1.3. Wyjątek 2
Kwestie praktyczne
4.2. Sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia
Orzecznictwo
5. Zasady określania wartości przedmiotu zaskarżenia w zakresie odsetek
Kwestie praktyczne
6. Zasady określania wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się
Kwestie praktyczne
7. Zasady określania wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach dotyczących umowy najmu lub dzierżawy oraz w sprawach o wydanie rzeczy
Kwestie praktyczne
8. Kumulacja roszczeń w postępowaniu apelacyjnym
8.1. Uwagi ogólne
Kwestie praktyczne
8.2. Określenie wartości przedmiotu zaskarżenia wyroków łącznych, częściowych i wstępnych oraz wyroków rozstrzygających o powództwie głównym i wzajemnym
8.3. Określanie wartości przedmiotu zaskarżenia przy sformułowaniu żądania pozwu w sposób alternatywny, przemienny, ewentualny
Orzecznictwo
9. Podpis i załączniki
9.1. Obowiązek podpisania apelacji
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
9.2. Obowiązek dołączenia załączników
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
10. Opłata od apelacji
10.1. Uwagi ogólne
10.2. Zasada
10.3. Wyjątki
Orzecznictwo
B. Apelacja jako środek odwoławczy
1. Oznaczenie wyroku
2. Zakres zaskarżenia
Przepisy powiązane
3. Zarzuty i podstawy apelacji
Przepisy powiązane
3.1. Zasada
3.2. Wyjątek
Orzecznictwo
4. Zarzuty naruszenia prawa procesowego
Przepisy powiązane
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Uchybienia prowadzące do nieważności postępowania
4.3. Inne uchybienia procesowe a wpływ na rozstrzygnięcie
4.4. Uchybienie procesowe - błędna ocena dowodów i błędów w postępowaniu dowodowym
Kwestie praktyczne
4.5. Zasada
Kwestie praktyczne
4.6. Wyjątek 1
4.7. Wyjątek 2
Kwestie praktyczne
4.8. Wyjątek 3
Kwestie praktyczne
4.9. Naruszenia procesowe mające wpływ na ustalenie stanu faktycznego, niezwiązane wprost z postępowaniem dowodowym
Kwestie praktyczne
4.10. Zarzuty apelacji a zastrzeżenie do protokołu
Orzecznictwo
5. Zarzuty naruszenia prawa materialnego
Przepisy powiązane
5.1. Pojęcie prawa materialnego
Kwestie praktyczne
5.2. Postacie naruszenia prawa materialnego
5.3. Błędna interpretacja przepisu
Kwestie praktyczne
5.4. Niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego
Kwestie praktyczne
5.5. Błędne ustalenie stanu faktycznego przez sąd a błąd w stosowaniu prawa materialnego
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
6. Wnioski apelacji
Przepisy powiązane
6.1. Obowiązek formułowania wniosków apelacji
Kwestie praktyczne
6.2. Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku
6.2.1. Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku z powodu nieważności postępowania prowadzącej do odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania
6.2.2. Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku z powodu nieważności postępowania prowadzącej do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania
6.2.3. Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania z innych przyczyn
6.3. Wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku
7. Powołanie nowych faktów i dowodów w apelacji
8. Wniosek o zasądzenie kosztów procesu
8.1. Sposób formułowania wniosku apelacji o zasądzenie kosztów procesu za pierwszą instancję
8.2. Wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego
Orzecznictwo

ROZDZIAŁ III. Wniesienie apelacji
Art. 369. [Właściwość sądu]
Przepisy powiązane
1. Sąd właściwy do wniesienia apelacji
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
2. Właściwość sądu do wniesienia opłaty sądowej od apelacji
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
3. Termin do wniesienia apelacji
3.1. Zasada
3.2. Wyjątek
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
4. Termin do wniesienia apelacji a reprezentacja przez pełnomocnika
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
5. Termin do wniesienia apelacji a współuczestnictwo procesowe
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
Zdanie odmienne
6. Przerwa biegu terminu do wniesienia apelacji
6.1. Zasada
6.2. Wyjątki
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
7. Bieg terminu do wniesienia apelacji a powtórne doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem
Orzecznictwo

ROZDZIAŁ IV. Odrzucenie apelacji przez sąd pierwszej instancji
Art. 370. [Przesłanki odrzucenia apelacji]
Przepisy powiązane
1. Odrzucenie apelacji z powodu uchybienia terminowi do jej wniesienia
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
2. Odrzucenie apelacji z powodu braków formalnych i fiskalnych
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
3. Odrzucenie apelacji z innych przyczyn

ROZDZIAŁ V. Przekazanie sprawy sądowi drugiej instancji
Art. 371. [Przedstawienie akt sądowi drugiej instancji]
Przepisy powiązane
1. Doręczanie odpisów apelacji stronie przeciwnej
Kwestie praktyczne
2. Doręczanie odpisów apelacji po stronie wnoszącej apelację
Orzecznictwo
Art. 372. [Odpowiedź na apelację]
Przepisy powiązane
1. Uwagi ogólne
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo

ROZDZIAŁ VI. Postępowanie przed sądem drugiej instancji
Art. 373. [Odrzucenie apelacji]
Przepisy powiązane
1. Zakres wstępnej kontroli apelacji przez sąd drugiej instancji
2. Konsekwencje wstępnej kontroli apelacji przez sąd drugiej instancji
Orzecznictwo
Art. 374. [Posiedzenie niejawne]
Art. 375. [Wyznaczenie rozprawy]
Przepisy powiązane
1. Zasada
2. Wyjątki
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
Art. 376. [Rozpoznanie sprawy w postępowaniu apelacyjnym w nieobecności stron]
Przepisy powiązane
1. Zasada
2. Wyjątek
Orzecznictwo
Art. 377. [Sprawozdanie]
Przepisy powiązane
Odrębności rozprawy apelacyjnej
Art. 378. [Granice zaskarżenia]
Przepisy powiązane
1. Granice apelacji
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
2. Granice podmiotowe apelacji
2.1. Uwaga wstępna
2.2. Rodzaje współuczestnictwa procesowego
2.2.1. Podział ogólny wielopodmiotowości
2.2.2. Współuczestnictwo materialne
2.2.3. Zobowiązanie solidarne
2.2.4. Współuczestnictwo formalne
Kwestie praktyczne
2.2.5. Współuczestnictwo konieczne
2.2.5.1. Zasada
2.2.5.2. Wyjątek 1
Kwestie praktyczne
2.2.5.3. Wyjątek 2
Kwestie praktyczne
2.2.5.4. Wyjątek 3
2.2.5.5. Wyjątek 4
2.2.5.6. Wyjątek 5
2.2.6. Współuczestnictwo jednolite
Kwestie praktyczne
2.2.7. Przykładowe sytuacje wspólnoty praw i obowiązków na tle współuczestnictwa jednolitego i koniecznego
Orzecznictwo
2.3. Granice podmiotowe apelacji w przypadku współuczestnictwa
3. Stosowanie art. 378 § 2 w postępowaniu apelacyjnym
Orzecznictwo
Art. 379. [Nieważność]
Przepisy powiązane
1. Przyczyny nieważności postępowania jako zarzut apelacji
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Zasada
1.3. Wyjątek
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
2. Niedopuszczalność drogi sądowej jako przyczyna nieważności postępowania
3. Brak zdolności sądowej i procesowej oraz brak w składzie organów jako przyczyna nieważności postępowania
3.1. Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku braku zdolności sądowej osoby fizycznej
3.2. Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku braku zdolności sądowej jednostki organizacyjnej
3.3. Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku braku zdolności procesowej
3.4. Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku braku w składzie organów jednostki organizacyjnej
Kwestie praktyczne
3.5. Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku utraty zdolności sądowej lub procesowej, braku organu powołanego do reprezentowania strony lub przedstawiciela ustawowego w toku postępowania
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
4. Nienależyte pełnomocnictwo jako przyczyna nieważności postępowania
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
5. Powaga rzeczy osądzonej i zawisłość sporu jako przesłanka nieważności postępowania
Orzecznictwo
6. Wadliwy skład sądu jako przyczyna nieważności postępowania
Orzecznictwo
7. Wyłączenie sędziego z mocy ustawy jako przesłanka nieważności postępowania
8. Pozbawienie możności obrony jako przyczyna nieważności postępowania
Orzecznictwo
Art. 380. [Kontrola niezaskarżalnych postanowień]
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
Art. 381. [Ograniczenie prezentowania nowych faktów i dowodów]
Art. 382. [Podstawa orzeczenia sądu drugiej instancji]
Przepisy powiązane
1. Zasada
2. Wyjątki
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
Art. 383. [Rozszerzenie żądania]
Przepisy powiązane
1. Pojęcie zmian przedmiotowych
Orzecznictwo
2. Zmiany ilościowe w postępowaniu apelacyjnym
2.1. Zasada
2.2. Wyjątek
Orzecznictwo
3. Zmiany jakościowe w postępowaniu apelacyjnym
3.1. Zasada
3.2. Wyjątek
Orzecznictwo
4. Tryb dokonania zmian przedmiotowych w postępowaniu apelacyjnym
5. Skutki niedozwolonej zmiany powództwa w postępowaniu apelacyjnym
Orzecznictwo
Art. 384. [Zakaz reformationis in peius]
1. Zasada
2. Wyjątki
Orzecznictwo
Art. 385. [Przyczyny oddalenia apelacji]
Art. 386. [Inne rozstrzygnięcia]
Przepisy powiązane
1. Rodzaje orzeczeń sądu drugiej instancji
2. Wyroki reformatoryjne
3. Postanowienia sądu drugiej instancji w kwestiach formalnych
4. Wyrok (postanowienie co do istoty sprawy) uchylający wyrok (postanowienie co do istoty sprawy) sądu pierwszej instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania
5. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu za pierwszą instancję
Orzecznictwo
6. Postępowanie po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania
Orzecznictwo
Art. 387. [Uzasadnienie]
Przepisy powiązane
1. Uzasadnianie orzeczeń w postępowaniu apelacyjnym
1.1. Zasada
1.2. Wyjątki
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
2. Konstrukcja uzasadnienia wyroku sądu drugiej instancji
Orzecznictwo
Art. 387. [Obowiązek zawiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania]
Przepisy powiązane
Art. 388. [Wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia]
Przepisy powiązane
1. Wykonalność wyroku sądu drugiej instancji
1.1. Zasada
1.2. Wyjątki
2. Wstrzymanie wykonania wyroku sądu drugiej instancji
3. Wstrzymanie skuteczności wyroku sądu drugiej instancji
Orzecznictwo
Art. 389. [Zwrot akt sądowi pierwszej instancji]
Art. 390. [Przedstawienie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu]
1. Przesłanki przedstawienia zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu przez sąd drugiej instancji
Orzecznictwo
2. Moc wiążąca uchwały Sądu Najwyższego rozstrzygającej zagadnienie prawne
Orzecznictwo
Art. 391. [Odpowiednie stosowanie]
Przepisy powiązane
1. Ogólne zasady stosowania przepisów regulujących postępowanie przed sądem pierwszej instancji do postępowania apelacyjnego
Orzecznictwo
2. Zmiany podmiotowe w postępowaniu apelacyjnym
Orzecznictwo
3. Cofnięcie apelacji
Orzecznictwo

ROZDZIAŁ VII. Apelacja uproszczona
Art. 505. [Apelacja w postępowaniu uproszczonym]
Przepisy powiązane
1. Termin do wniesienia apelacji w postępowaniu uproszczonym
1.1. Zasada
1.2. Wyjątek
2. Zrzeczenie się prawa do wniesienia apelacji
Kwestie praktyczne
Art. 505. [Zarzuty apelacji]
1. Podstawy apelacji uproszczonej
2. Dopuszczalność podnoszenia dalszych zarzutów apelacji
3. Ograniczony charakter apelacji uproszczonej
Orzecznictwo
Art. 505. [Rozpoznanie apelacji]
1. Skład sądu w postępowaniu apelacyjnym uproszczonym
2. Posiedzenie przewidziane do rozpoznania apelacji w postępowaniu uproszczonym
2.1. Zasada
2.2. Wyjątek
Kwestie praktyczne
Orzecznictwo
Art. 505. [Prowadzenie postępowania dowodowego w postępowaniu uproszczonym]
1. Zasada
2. Wyjątek
Art. 505. [Rozstrzygnięcia]
1. Wyrok sądu drugiej instancji w postępowaniu uproszczonym
1.1. Zasada
1.2. Wyjątek
2. Wskazania sądu drugiej instancji co do dalszego postępowania
Orzecznictwo
Art. 505. [Uproszczenia dotyczące uzasadnienia wyroku sądu drugiej instancji]

Schematy
1. Apelacja (art. 368)
2. Wielopodmiotowość w procesie cywilnym
3. Rodzaje współuczestnictwa procesowego a dokonywanie czynności procesowych w postępowaniu apelacyjnym
4. Apelacja jako pismo procesowe
5. Działalność jurysdykcyjna sądu a zarzuty i wnioski apelacji
6. Orzeczenia sądu apelacyjnego

Suplement. Przykłady


456 stron, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018