ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIEŃ ZALECENIA DLA ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW


WIĘCŁAW-BATOR L. KRUSZKA L.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 201.39 Twoja cena  191,32 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień.

Zalecenia dla zamawiających i wykonawców.

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej


W publikacji przedstawiono m.in.:

  • analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w formule "zbuduj" i formule "zaprojektuj i zbuduj", obowiązków i uprawnień stron umowy oraz uczestników procesu budowlanego, waloryzacji wynagrodzenia umownego, zmian umowy, odstąpienia od umowy, unieważnienia umowy, gwarancji zapłaty;

  • wykaz najczęściej popełnianych błędów (nieprawidłowości i uchybień) w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usług projektowych i usług nadzoru inwestorskiego;

  • zalecenia dla zamawiających, których stosowanie może: ograniczyć liczbę pytań wykonawców robót budowlanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ograniczyć liczbę postępowań odwoławczych i postępowań sądowych, zminimalizować ryzyko korekt finansowych nakładanych na wydatki pokrywane z europejskich funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zminimalizować ryzyko konieczności reorganizacji robót budowlanych i wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych, zminimalizować ryzyko wystąpienia sporów pomiędzy stronami umów;

  • wzory tabeli elementów scalonych, protokołów odbioru robót budowlanych, protokołów z narad koordynacyjnych, raportów okresowych z realizacji robót budowlanych, obiegowych kart wyrobów.

"Aktualnie na rynku wydawniczym brak jest porównywalnych pozycji łączących praktyczną analizę kluczowych problemów prawnych, technicznych (projektowanie, realizacja, odbiory robót) i kosztorysowych (ustalanie wynagrodzenia, rozliczenia) w umowach o roboty budowlane realizowanych w systemie zamówień publicznych. (...) W książce zamieszczono liczne praktyczne wskazówki dla zamawiających, wykonawców oraz innych uczestników procesu budowlanego w zakresie przygotowania i kształtowania treści umów o roboty budowlane zawieranych w trybie udzielenia zamówienia publicznego oraz dalszych umów pobocznych z tym związanych".

Dr hab. Przemysław Drapała, prof. ALK


"Ta książka jest bardzo udanym ‹‹tłumaczem›› w dialogu dwóch specjalistów - zamówieniowca i budowlańca, wspólnie przygotowujących, w trybie zamówień publicznych, umowę na roboty budowlane. (...) Całość, z licznymi przykładania i wzorami, stanowi udany standard, który jest bardzo dobrym materiałem do tworzenia własnych umów uwzględniających specyficzne okoliczności towarzyszące każdej robocie budowlanej".

Grzegorz Kubski,
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych


SKRÓTY I OZNACZENIA
WPROWADZENIE

1. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Definicja robót budowlanych i obiektu budowlanego
1.2. Ogólne zasady
1.2.1. Kiedy umowa jest umową o roboty budowlane?
1.2.2. Umowy ramowe na roboty budowlane
1.2.3. Elementy umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
1.2.4. Termin zawarcia umowy w zamówieniach publicznych

2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (INWESTOR)

3. WYKONAWCA I PODWYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH
3.1. Wykonawca
3.2. Podwykonawcy
3.2.1. Udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane
3.2.2. Podwykonawca robót budowlanych
3.2.3. Podwykonawcy dostaw i usług
3.2.4. Solidarna odpowiedzialność

4. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO PEŁNIĄCY SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE
4.1. Uczestnicy procesu budowlanego
4.2. Projektant
4.2.1. Obowiązki i uprawnienia
4.2.2. Nieprawidłowości i uchybienia
4.2.3. Umowa na usługi projektowe
4.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
4.3.1. Obowiązki i uprawnienia
4.3.2. Nieprawidłowości i uchybienia
4.3.3. Umowa zlecenia sprawowania nadzoru inwestorskiego
4.4. Kierownik budowy/robót
4.4.1. Obowiązki i uprawnienia
4.4.2. Nieprawidłowości i uchybienia
4.5. Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

5. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
5.1. Zasady ogólne
5.2. Dokumentacja projektowa
5.2.1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy
5.2.2. Przedmiar robót budowlanych
5.2.3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
5.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
5.4. Program funkcjonalno-użytkowy
5.5. Uczciwa konkurencja
5.6. Wymagania stawiane robotom budowlanym
5.7. Oznakowania
5.8. Kody CPV
5.9. Klauzule społeczne podmiotowe

6. TERMINY UMOWNE

7. OCHRONA MIENIA, ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB ORAZ ŚRODOWISKA

8. WYROBY

9. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH
9.1. Rodzaje odbiorów robót
9.2. Procedura odbiorowa
9.3. Odbiór częściowy robót budowlanych
9.4. Odbiór końcowy robót budowlanych
9.5. Protokoły odbioru robót budowlanych
9.6. Uchylanie się przez inwestora od odbioru wadliwych robót budowlanych

10. DOKUMENTOWANIE PROCESU BUDOWLANEGO

11. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE
11.1. Składowe ceny oferty i rodzaje wynagrodzenia
11.2. Wynagrodzenie kosztorysowe
11.3. Wynagrodzenie ryczałtowe
11.4. Kosztorysy ofertowe i tabele wartości elementów scalonych w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego
11.5. Waloryzacja składników ceny oferty (wynagrodzenia)
11.6. Narzucenie wykonawcy cen robót dodatkowych i robót zamiennych w postanowieniach umowy podstawowej
11.7. Zaliczki
11.8. Rozliczenie robót budowlanych
11.9. Bezpodstawne wzbogacenie

12. ZABEZPIECZENIE INWESTORA
12.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
12.2. Rękojmia za ujawnione wady fizyczne
12.3. Gwarancja jakości
12.4. Zwolnienie wykonawcy z odpowiedzialności za wadliwe wykonanie robót budowlanych

13. GWARANCJA ZAPŁATY

14. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

15. ZMIANY UMOWY

16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
16.1. Przesłanki odstąpienia od umowy
16.2. Termin wygaśnięcia prawa odstąpienia od umowy
16.3. Odstąpienie od umowy a kary umowne

17. UNIEWAŻNIENIE UMOWY

18. WZORY UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWLANYCH
18.1. Wzory umowy przygotowane i upowszechnione przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
18.2. FIDIC
18.3. Wzory umów opracowane przez autorów
18.4. Zalecenia

WZORY DOKUMENTÓW

Wzór 1. Umowa na usługi projektowo-kosztorysowe i sprawowanie wielobranżowego projektowego nadzoru autorskiego na budowie
Wzór 2. Umowa na sprawdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w formule "zbuduj"
Wzór 3. Umowa na roboty budowlane polegające na budowie budynku w formule "zbuduj"
Wzór 4. Umowa na roboty budowlane polegające na budowie budynku w formule "zaprojektuj i zbuduj"
Wzór 5. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Wzór 6. Protokół przekazania terenu budowy
Wzór 7. Obiegowa karta wyrobu
Wzór 8. Zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych rozliczanych ryczałtowo według tabeli wartości elementów scalonych
Wzór 9. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
Wzór 10. Protokół odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych
Wzór 11. Protokół odbioru usunięcia wad fizycznych ujawnionych w okresie rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości
Wzór 12. Protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych
Wzór 13. Raport wykonawcy z realizacji robót budowlanych
Wzór 14. Raport nadzoru inwestorskiego/autorskiego z realizacji robót budowlanych
Wzór 15. Protokół z narady koordynacyjnej
Wzór 16. Formularz tabeli wartości elementów scalonych robót budowlanych polegających na budowie budynku
Wzór 17. Ubezpieczeniowa/bankowa gwarancja należytego wykonania umowy
Wzór 18. Protokół konieczności

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW WYKONAWCZYCH DO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW WYKONAWCZYCH DO PRAWA BUDOWLANEGO

O AUTORACH


400 stron, Format: 17.5x24.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018