ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

FAKULTATYWNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


OLEŚ M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Fakultatywne działania administracji publicznej


W publikacji omówiono zagadnienie fakultatywności działania organu administracji publicznej, rozumianej jako przyznany temu organowi przez ustawodawcę wybór pomiędzy podjęciem a powstrzymaniem się od działania. 

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej wyodrębniono pojęcie fakultatywności działania organu, rozgraniczono fakultatywność działania od uznania administracyjnego, a także rozróżniono legalne powstrzymanie się przez organ od działania fakultatywnego od milczenia i bezczynności administracji. 

Część druga to omówienie wybranych działań fakultatywnych w pozytywnym prawie administracyjnym, takich jak m.in.: fakultatywne akty administracyjne, akty legislacyjne, działania faktyczne czy fakultatywne działania cywilnoprawne organów administracyjnych. Autor omawia również mechanizmy kontroli fakultatywności działania i działań fakultatywnych. 

Monografia przeznaczona jest dla pracowników administracji publicznej zajmujących się tworzeniem oraz stosowaniem prawa administracyjnego, sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, a także pracowników naukowych zainteresowanych omawianą tematyką.


Wykaz skrótów
Słowo wstępne
Wstęp

Rozdział I
Pojęcie fakultatywności działania organu administracji publicznej
1. Uwagi wprowadzające - działanie organu administracji publicznej
2. Obowiązek działania w prawie administracyjnym
2.1. Obowiązek działania wynikający z bezwzględnego wiązania norm prawa administracyjnego
2.2. Obowiązki działania wynikające z treści norm prawa administracyjnego
2.2.1. Obowiązek działania wynikający z zadań administracyjnych
2.2.2. Obowiązek działania wynikający z zasad prawnych
2.2.3. Szczegółowy obowiązek działania
2.3. Pojęcie obowiązkowości działania a pojęcie obligatoryjności działania
3. Obowiązek czynienia użytku z kompetencji
3.1. Obowiązek czynienia użytku z kompetencji w teorii prawa
3.2. Obowiązek czynienia użytku z kompetencji w prawie administracyjnym
3.3. Obowiązek czynienia użytku z kompetencji w sensie właściwym i niewłaściwym
3.4. Koncepcja obowiązku realizacji kompetencji E. Bojanowskiego
4. Fakultatywność działania
4.1. Pojęcie fakultatywności działania
4.2. Fakultatywność działania a obligatoryjność działania
4.3. Fakultatywność działania a kompetencja organu administracji publicznej
4.4. Fakultatywne i obligatoryjne działania administracji publicznej
4.5. Fakultatywność działania jako zdeterminowana sytuacja wyboru
4.5.1. Sytuacja wyboru
4.5.2. Zdeterminowanie wyboru
4.6. Złożona fakultatywność działania - wybór pomiędzy kompetencjami
4.6.1. Złożona fakultatywność działania a wybór pomiędzy formami działania
4.6.2. Złożona fakultatywność działania - relacje pomiędzy wariantami wyboru
4.6.3. Koincydencja kompetencji
4.6.4. Rozłączność kompetencji
5. Koncepcja fakultatywności autorstwa W. Jakimowicza
6. Podsumowanie

Rozdział II
Odgraniczenie pojęcia fakultatywności działania od innych pojęć - narzędzi nauki prawa administracyjnego
1. Uwagi wprowadzające - cel i założenia odgraniczenia pojęcia fakultatywności działania
2. Uznanie administracyjne
2.1. Wczesne koncepcje uznania administracyjnego
2.1.1. Pojęcie swobodnego uznania w ujęciu W.S. Wachholza
2.1.2. Pojęcie "swobodnego uznania" w ujęciu M. Zimmermanna
2.1.3. Uznanie administracyjne w poglądach T. Bigi
2.1.4. Zasadnicze założenia pojęcia uznania administracyjnego na tle jego wczesnych koncepcji
2.2. Uznanie administracyjne we współczesnej doktrynie prawa administracyjnego
2.2.1. Koncepcje przewidujące szerokie ujęcie uznania administracyjnego
2.2.2. Koncepcje przewidujące wąskie ujęcie uznania administracyjnego
2.2.3. Negacja uznania administracyjnego - koncepcja W. Dawidowicza
2.3. Ocena i wybór koncepcji uznania administracyjnego
2.4. Uznanie administracyjne a fakultatywność działania i działania fakultatywne
2.4.1. Etap jurysdykcji administracyjnej
2.4.2. Prawo proceduralne i materialne
2.4.3. Związek z pojęciem kompetencji administracyjnej
2.4.4. Obszar występowania uznania administracyjnego i fakultatywności działania
2.4.5. Działanie a ocena stanu rzeczy
2.4.6. Zdeterminowanie wyboru
3. Dyskrecjonalność administracyjna
3.1. Dyskrecjonalność administracyjna jako pojęcie o charakterze zbiorczym
3.2. Dyskrecjonalność we współczesnej nauce prawa administracyjnego
3.3. Dyskrecjonalność administracyjna - próba syntezy
3.4. Dyskrecjonalność a fakultatywność działania i działania fakultatywne
3.4.1. Fakultatywność działania w kontekście szerokiego ujęcia dyskrecjonalności administracyjnej
3.4.2. Fakultatywność działania a dyskrecjonalność oceniania
3.4.3. Fakultatywność działania a dyskrecjonalność działania
3.4.4. Fakultatywność działania jako specyficzny rodzaj dyskrecjonalności administracyjnej
3.4.5. Fakultatywność działania a czas podjęcia działania
4. Milczenie i bezczynność
4.1. Porównywalność kategorii pojęciowych
4.2. Milczenie czy bezczynność - kwestie terminologiczne
4.3. Bezczynność organu administracji publicznej
4.3.1. Bezczynność w ujęciu prawno-obiektywistycznym
4.3.2. Bezczynność w ujęciu teoretyczno-naukowym
4.4. Milczenie organu administracji publicznej
4.4.1. Kryterium odgraniczenia milczenia od bezczynności
4.4.2. Sposób wywołania skutku prawnego milczenia organu administracji publicznej - milczenie organu a działanie organu
4.5. Milczenie i bezczynność a powstrzymanie się od działania fakultatywnego
4.5.1. Obowiązek szczegółowy i obowiązek czynienia użytku z kompetencji
4.5.2. Zgodność z prawem
4.5.3. Upływ czasu
4.5.4. Skutek prawny
5. Podsumowanie

Rozdział III
Wybrane działania fakultatywne w prawie administracyjnym
1. Uwagi wprowadzające
2. Fakultatywne akty administracyjne oraz fakultatywne akty i czynności w toku postępowania administracyjnego
2.1. Akty administracyjne oraz akty i czynności w toku postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego
2.2. Fakultatywny akt administracyjny a tryb wszczęcia postępowania administracyjnego
2.2.1. Tryb wszczęcia postępowania administracyjnego
2.2.2. Fakultatywny akt administracyjny a wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu
2.2.3. Fakultatywny akt administracyjny a żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego
2.3. Procesowy nakaz rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym a obligatoryjność wydania aktu administracyjnego
2.3.1. Wnioski
2.4. Pozytywnoprawna regulacja fakultatywnych aktów administracyjnych
2.4.1. Fakultatywne nałożenie na organizatora imprezy masowej obowiązku jej utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (art. 12 ust. 1 u.b.i.m.)
2.4.2. Fakultatywne cofnięcie koncesji albo zmiana jej zakresu (art. 58 ust. 3 u.s.d.g.)
2.4.3. Wybór Prezesa UOKiK w związku ze zgłoszeniem koncentracji (art. 97 u.o.k.k.)
2.4.4. Odwołalność fakultatywna decyzji administracyjnej (art. 154 i 155 k.p.a.)
2.4.5. Fakultatywne wstrzymanie przez wojewodę egzekucji administracyjnej (art. 27 ust. 1 u.w.)
2.5. Pozytywnoprawna regulacja fakultatywnych aktów i czynności w toku postępowania administracyjnego
2.5.1. Fakultatywne dopuszczenie przez organ dowodu z urzędu, zmiana, uzupełnienie oraz uchylenie postanowienia dotyczącego przeprowadzenia dowodu (art. 77 § 2 k.p.a.)
2.5.2. Fakultatywne wstrzymanie wykonania decyzji przez organ odwoławczy (art. 135 k.p.a.)
2.5.3. Wybór organu w następstwie zawieszenia postępowania w związku z zaistnieniem zagadnienia wstępnego (art. 100 § 1 k.p.a.)
2.5.4. Wybór organu pierwszej instancji w przedmiocie sposobu postąpienia z wniesionym odwołaniem (art. 132 i 133 k.p.a.)
3. Fakultatywne akty legislacyjne oraz fakultatywne akty i czynności w toku procedury legislacyjnej
3.1. Konstrukcja tzw. fakultatywnego upoważnienia prawodawczego
3.2. Fakultatywność działania legislacyjnego a procedura legislacyjna
3.3. Fakultatywne akty i czynności w toku procedury legislacyjnej (planistycznej)
3.4. Pozytywnoprawna regulacja fakultatywnych aktów legislacyjnych i fakultatywnych aktów i czynności w toku procedury legislacyjnej
3.4.1. Fakultatywne określenie dopuszczalnego stężenia i natężenia czynników szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt (art. 11 ust. 2 u.pr.b.)
3.4.2. Fakultatywne regulowanie zasad zarządu mieniem gminy oraz zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (art. 40 ust. 2 pkt 3-4 u.s.g.)
3.4.3. Fakultatywne podwyższenie kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłków celowego i okresowego (art. 8 ust. 2 u.p.s.)
3.4.4. Fakultatywność i obligatoryjność działania a wydawanie aktów zawierających przepisy porządkowe
4. Fakultatywne działania faktyczne
4.1. Prawna kwalifikacja działań faktycznych administracji publicznej
4.2. Adekwatność pojęcia fakultatywności działania organu dla analizy działań faktycznych administracji publicznej
4.3. Pozytywnoprawna regulacja fakultatywnych działań faktycznych
4.3.1. Fakultatywne działania faktyczne wojewódzkiego konserwatora zabytków przy wykonywaniu kontroli w ramach nadzoru konserwatorskiego (art. 38 u.o.z.)
4.3.2. Wybór formy wezwania do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań w toku postępowania administracyjnego (art. 50 § 1 k.p.a. w zw. z art. 55 § 1 k.p.a.)
5. Fakultatywne działania cywilnoprawne
5.1. Fakultatywność działania cywilnoprawnego a wybór pomiędzy dokonaniem a niedokonaniem czynności prawnej w ramach autonomii woli
5.2. Pozytywnoprawna regulacja fakultatywnych działań cywilnoprawnych
5.2.1. Fakultatywne wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości (art. 110 u.g.n.)
5.2.2. Fakultatywne żądanie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego (art. 33 ust. 3 u.g.n.)
6. Działania fakultatywne a sfera wewnętrzna administracji publicznej
6.1. Prawo dla sfery wewnętrznej a fakultatywność działania - ogólna norma kompetencyjna (kompetencja ogólna)
6.2. Prawo sfery wewnętrznej a fakultatywność działania
6.3. Pozytywnoprawna regulacja fakultatywnych działań wewnętrznych
6.3.1. Fakultatywne zawarcie porozumienia administracyjnego
6.3.2. Fakultatywne wydanie polecenia przez wojewodę (art. 25 ust. 1 u.w.)
7. Sposoby konstruowania fakultatywnych działań administracji publicznej w przepisach prawa
8. Podsumowanie

Rozdział IV
Kontrola fakultatywności działania organu administracji publicznej
1. Uwagi wprowadzające
2. Pojęcie kontroli w nauce prawa administracyjnego
2.1. Kontrola samoistna (czysta)
2.2. Kontrola a nadzór i kierownictwo
2.3. Odmienne ujęcia kontroli w nauce prawa administracyjnego
3. Fakultatywność działania organu - przedmiot kontroli
4. Fakultatywność działania - zakres kontroli
5. Kryterium kontroli fakultatywności działania
6. Pojęcia formy kontroli, rodzaju kontroli i instytucji kontroli administracji publicznej
7. Mechanizmy kontroli fakultatywności działania organu administracji publicznej
8. Zewnętrzne mechanizmy kontroli fakultatywności działania
8.1. Sądowoadministracyjna kontrola fakultatywności działania
8.1.1. Kontrola fakultatywności działania a kontrola fakultatywnych aktów i czynności organów administracji publicznej
8.1.2. Kontrola fakultatywności działania a kontrola bezczynności organu administracji publicznej
8.1.3. Naruszenie prawa przez organ w związku z fakultatywnością działania i jego skutki
8.2. Kontrola fakultatywności działania wykonywana przez Trybunał Konstytucyjny
8.3. Kontrola fakultatywności działania wykonywana przez sądy powszechne
9. Wewnętrzne (wewnątrzadministracyjne) mechanizmy kontroli fakultatywności działania
9.1. Kontrola fakultatywności działania w ramach kierownictwa i nadzoru hierarchicznego
9.2. Kontrola fakultatywności działania w postępowaniu administracyjnym
9.2.1. Kontrola fakultatywności działania w postępowaniu administracyjnym jurysdykcyjnym
9.2.2. Kontrola fakultatywności działania w administracyjnym toku instancji
9.2.3. Samokontrola (autokontrola) fakultatywności działania
9.2.4. Kontrola fakultatywności działania poprzez odwołalność decyzji administracyjnej (art. 154 i 155 k.p.a.)
9.2.5. Ocena możliwości kontroli fakultatywności działania w trybie stwierdzenia nieważności aktu administracyjnego oraz w trybie wznowienia postępowania w sprawie wydania aktu
9.2.6. Kontrola niepodlegających odrębnemu zaskarżeniu fakultatywnych aktów i czynności incydentalnych wydawanych w toku postępowania administracyjnego
9.3. Kontrola fakultatywności działania w ramach nadzoru weryfikacyjnego
10. Podsumowanie

Zakończenie
Literatura
Orzecznictwo


634 strony, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018