ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KREDYT KONSUMENCKI KOMENTARZ


CZECH T.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie II

cena netto: 268.80 Twoja cena  255,36 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kredyt konsumencki

Komentarz


W książce przedstawiono kompleksową analizę całości regulacji dotyczących kredytowania konsumenckiego z uwzględnieniem powiązanych z nimi przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i ustawy o usługach płatniczych.

Omówiono zmiany wprowadzone przepisami ustawy o kredycie hipotecznym, nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy zmieniającej ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym, obejmujące m.in.:

  • reklamę kredytu konsumenckiego,

  • definicję całkowitej kwoty kredytu,

  • rejestr instytucji pożyczkowych,

  • limit pozaodsetkowych kosztów kredytu,

  • wprowadzenie wymagań odnoszących się do instytucji pożyczkowych.

Istotnym walorem książki są liczne przykłady oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów w obrocie gospodarczym. W publikacji wykorzystano zarówno bogate orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat klauzul abuzywnych, jak i decyzje Prezesa UOKiK w odniesieniu do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

Książka zainteresuje prawników praktyków, w szczególności adwokatów, radców prawnych i sędziów.


Wykaz skrótów
Przedmowa

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528; zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 819)

ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne
Art. 1. [Przepis wprowadzający]
Art. 2. [Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe]
Art. 3. [Umowa o kredyt konsumencki]
Art. 4. [Wyłączenia. Szczególne reżimy normatywne]
Art. 5. [Definicje]
Art. 6. [Przeliczenie kredytu w walucie obcej]

ROZDZIAŁ 2. Obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy o kredyt
Art. 7. [Reklamy]
Art. 7a. [Sposób podania informacji]
Art. 7b. [Inne reklamy]
Art. 8. [Reprezentatywny przykład]
Art. 9. [Ocena zdolności kredytowej]
Art. 10. [Odmowa udzielenia kredytu]
Art. 11. [Udzielanie wyjaśnień]
Art. 12. [Projekt umowy]
Art. 13. [Informacje przedkontraktowe]
Art. 14. [Formularz informacyjny]
Art. 15. [Umowa zawierana na odległość]
Art. 16. [Dodatkowe dane]
Art. 17. [Umowa o kredyt w rachunku]
Art. 18. [Umowa restrukturyzacyjna]
Art. 19. [Fakultatywny formularz informacyjny]
Art. 20. [Umowa o kredyt w rachunku zawierana na odległość]
Art. 21. [Umowa restrukturyzacyjna zawierana na odległość]
Art. 22-23. (uchylone)
Art. 24. [Rzeczywista roczna stopa oprocentowania]
Art. 25. [Czynniki wpływające na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania]
Art. 26. [Zaliczanie płatności]
Art. 27. [Informacje o stopie referencyjnej]
Art. 28. [Obowiązki pośrednika kredytowego]
Art. 28a. [Zwrot opłat pobranych przed zawarciem umowy]

ROZDZIAŁ 3. Umowa o kredyt
Art. 29. [Zawarcie umowy]
Art. 30. [Treść dokumentu umowy]
Art. 31. [Umowa o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności]
Art. 32. [Umowa o kredyt w rachunku]
Art. 33. [Umowa restrukturyzacyjna]
Art. 33a. [Limit opłat windykacyjnych]
Art. 34. [Przekroczenie salda]
Art. 35. (uchylony)
Art. 35a. [Spłata kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej]
Art. 36. [Zmiana wysokości stopy oprocentowania]
Art. 36a. [Limit pozaodsetkowych kosztów kredytu]
Art. 36b. [Limit w przypadku odroczenia spłaty zadłużenia]
Art. 36c. [Limit w przypadku udzielania kolejnych kredytów]
Art. 36d. [Wyłączenia]
Art. 37. [Harmonogram spłaty kredytu]
Art. 38. [Wyciąg z rachunku. Zmiana wysokości stopy oprocentowania lub opłat]
Art. 39. [Znaczne przekroczenie salda]
Art. 40. [Zmiana całkowitej kwoty kredytu]
Art. 41. [Weksel lub czek]
Art. 42. [Wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny]
Art. 43. [Wypowiedzenie sankcyjne umowy o kredyt odnawialny]
Art. 44. [Przelew wierzytelności]
Art. 45. [Sankcja kredytu darmowego]
Art. 46. (uchylony)
Art. 47. [Semidyspozytywność przepisów]

ROZDZIAŁ 4. Spłata kredytu przed terminem
Art. 48. [Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu]
Art. 49. [Obniżenie całkowitego kosztu kredytu]
Art. 50. [Prowizja od przedterminowej spłaty kredytu]
Art. 51. [Wyłączenie możliwości zastrzeżenia prowizji]
Art. 52. [Rozliczenie kredytu]

ROZDZIAŁ 5. Odstąpienie od umowy przez konsumenta
Art. 53. [Uprawnienie do odstąpienia od umowy]
Art. 54. [Rozliczenie w razie odstąpienia od umowy]
Art. 55. [Rozszerzona skuteczność odstąpienia]
Art. 56. [Odstąpienie od umowy o kredyt wiązany]
Art. 57. [Odstąpienie od umowy podstawowej]
Art. 58. [Odstąpienie od umowy zawartej na odległość]
Art. 59. [Roszczenie o wykonanie zobowiązania wobec kredytodawcy]

ROZDZIAŁ 5a. Działalność instytucji pożyczkowych i rejestr instytucji pożyczkowych
Art. 59a. [Wymagania dotyczące instytucji pożyczkowej]
Art. 59aa. [Rozpoczęcie działalności przez instytucję pożyczkową]
Art. 59ab. [Prowadzenie rejestru instytucji pożyczkowych]
Art. 59ac. [Wpis w rejestrze instytucji pożyczkowych]
Art. 59ad. [Opłaty za wpis w rejestrze instytucji pożyczkowych]
Art. 59ae. [Informacje ujawniane w rejestrze instytucji pożyczkowych]
Art. 59af. [Zmiana danych ujawnionych w rejestrze instytucji pożyczkowych]
Art. 59ag. [Odmowa wpisu i usunięcie z rejestru instytucji pożyczkowych]
Art. 59b. [Przekazywanie informacji o zobowiązaniach konsumentów]
Art. 59c. [Tajemnica bankowa]
Art. 59d. [Zagraniczne instytucje pożyczkowe]

ROZDZIAŁ 5aa. Wpis do rejestru pośredników kredytowych
Art. 59da. [Wymagania dotyczące działalności pośrednika kredytowego]
Art. 59db. [Wniosek o wpis w rejestrze pośredników kredytowych]
Art. 59dc. [Opłata za wniosek o wpis w rejestrze pośredników kredytowych]
Art. 59dd. [Zmiana danych ujawnionych w rejestrze pośredników kredytowych]
Art. 59de. [Odmowa wpisu i wykreślenie z rejestru pośredników kredytowych]

ROZDZIAŁ 5b. Przepisy karne
Art. 59e. [Naruszenie wymagań dotyczących instytucji pożyczkowych]
Art. 59f. [Naruszenie tajemnicy bankowej]
Art. 59g. [Nieprzekazanie wymaganych informacji]
Art. 59h. [Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych]
Art. 59i. [Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru pośredników kredytowych]

ROZDZIAŁ 6. Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 60-65. (pominięte)

ROZDZIAŁ 7. Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 66. [Zasady intertemporalne]
Art. 67. [Uchylenie dotychczasowej ustawy]
Art. 68. [Termin wejścia w życie nowej ustawy]

Bibliografia


668 stron, Format: 17.0x25.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018