ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA GMINY


SZCZEPANIAK R.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy


Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związku z realizacją przez nią nałożonych zadań?

Jaki wpływ na zasady odpowiedzialności odszkodowawczej gmin ma prawo unijne?

Jakie znaczenie ma właściwe wskazanie podmiotu bądź osoby ponoszącej odpowiedzialność odszkodowawczą?

Czy roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej ulegają przedawnieniu?

Autor bada m.in. odpowiedzialność odszkodowawczą gmin:

 • za spółki komunalne i organizacje pozarządowe,

 • za szkoły i przedszkola prowadzone przez gminy,

 • za szkody powodziowe i inne klęski żywiołowe,

 • za stan dróg i organizację ruchu drogowego,

 • za szkody powstałe na terenach i obiektach publicznych,

 • w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Dodatkowo omawia zagadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z działalności administracyjnoprawnej gminy, np.:

 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone wydaniem niezgodnych z prawem aktów administracyjnych, bądź też zaniechanie prawodawcze,

 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewydanie decyzji administracyjnej,

 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego,

 • wskazanie podmiotu bądź osoby ponoszącej odpowiedzialność, czy też

 • przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji samorządowej i rządowej, którzy powinni znać konsekwencje swoich działań i zaniechań oraz dla zatrudniających ich gmin i gminnych osób prawnych. Ponadto zainteresuje przedstawicieli zawodów prawniczych, a także pracowników naukowych.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Część I ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ I KOMPARATYSTYCZNEJ

Rozdział 1
Rys historyczny
1.1. Kwestia charakteru odpowiedzialności deliktowej gmin na tle odpowiedzialności deliktowej państwa z perspektywy historycznej
1.2. Cechy charakterystyczne ewolucji odpowiedzialności deliktowej władz publicznych na przestrzeni XIX i XX w.

Rozdział 2
Rys prawnoporównawczy
2.1. Reżim odpowiedzialności odszkodowawczej władz publicznych a klasyczna cywilistyka
2.2. Refleksje na temat badań prawnoporównawczych w obrębie odpowiedzialności odszkodowawczej władz publicznych
2.3. Konwergencja reżimów odpowiedzialności władz publicznych w państwach europejskich - uwagi wprowadzające
2.4. Konwergencja jako efekt członkostwa w Unii Europejskiej
2.5. Bezprawność względna w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
2.6. Relacja bezprawności do winy w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
2.7. Pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
2.8. Odpowiedzialność za akty normatywne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
2.9. Inne przypadki oddziaływania prawa UE na kształt odpowiedzialności odszkodowawczej władz publicznych
2.10. Wnioski (prawo UE a odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego)
2.11. Wpływ orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności na kształtowanie się reżimów odpowiedzialności władz publicznych
2.11.1. Uwagi wprowadzające
2.11.2. Znaczenie Rekomendacji nr R (84) 15 Komitetu Ministrów Rady Europy z 18.09.1984 r. w sprawie odpowiedzialności władzy publicznej
2.11.3. Znaczenie orzecznictwa ETPC dla kwestii odpowiedzialności deliktowej jednostek samorządu terytorialnego
2.11.4. Prawa człowieka a reżim odpowiedzialności odszkodowawczej władz publicznych

Rozdział 3
Wnioski płynące z analiz historycznych i prawnoporównawczych

Część II  ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO MODELU NORMATYWNEGO

Rozdział 1
Konstytucjonalizacja odpowiedzialności władz publicznych (wykładnia prokonstytucyjna)

Rozdział 2
Artykuły 417-4172 k.c. jako normatywna całość
2.1. Uwagi natury ogólnej
2.2. Stosunek art. 417 k.c. do innych przepisów Kodeksu cywilnego regulujących odpowiedzialność deliktową

Rozdział 3
Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej władz publicznych
3.1. Rozumienie pojęcia "przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej"
3.2. Cywilnoprawny charakter odpowiedzialności deliktowej władz publicznych
3.3. Kolejność ustalania przesłanek i ciężar dowodowy
3.4. Powszechne rozumienie szkody
3.5. Kwestia dopuszczalności ograniczenia szkody do tzw. straty rzeczywistej
3.6. Tzw. szkoda pośrednia
3.7. Kwestia przyczynienia

Rozdział 4
Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej
4.1. Stosowanie zasad ogólnych w zakresie przedawnienia roszczeń deliktowych
4.2. Specyfika odpowiedzialności deliktowej władz publicznych a kwestia przedawnienia
4.3. Kwestia przedawnienia w odniesieniu do aktów administracyjnych
4.4. Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie a wymóg prejudykatu

Rozdział 5
Periodyzacja zasad odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów publicznych
5.1. Obecny stan prawny jako częściowa kontynuacja poprzedniego stanu prawnego
5.2. Trzy okresy prawne
5.3. Problemy intertemporalne spowodowane periodyzacja
5.4. Dominujący pogląd na temat skutków prawnych Konstytucji w czasie
5.5. Problemy intertemporalne związane z nowelizacją Kodeksu cywilnego ustawą z 17.06.2004 r

Rozdział 6
Zakres zastosowania art. 417 k.c
6.1. Odrębna kodeksowa definicja deliktu na użytek reżimu odpowiedzialności deliktowej władz publicznych
6.2. Rozumienie sformułowania "wykonywanie władzy publicznej" (pojęcie władzy publicznej)
6.3. Podział na akty władcze i akty niewładcze
6.4. Kwestia stratyfikacji odpowiedzialności deliktowej władz publicznych
6.5. Aktualność dylematu dotyczącego podziału na akty władcze i niewładcze
6.6. Dwie możliwe wykładnie sformułowania "wykonywanie władzy publicznej"
6.7. Wahania w orzecznictwie i doktrynie dotyczące rozumienia sformułowania "wykonywanie władzy publicznej"
6.8. Dominująca restrykcyjna interpretacja sformułowania "wykonywanie władzy publicznej"
6.9. Krytyka dominującego rozumienia sformułowania "wykonywanie władzy publicznej"
6.10. Problemy praktyczne będące wynikiem konsekwentnego przyjęcia restrykcyjnej interpretacji sformułowania "wykonywanie władzy publicznej"
6.11. Propozycja odmiennego rozumienia sformułowania "wykonywanie władzy publicznej"

Rozdział 7
Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej
7.1. Uwagi ogólne na temat bezprawności
7.2. Znaczenie praktyczne uniezależnienia odpowiedzialności władz publicznych od winy
7.3. Dominujące, wąskie rozumienie bezprawności na gruncie odpowiedzialności deliktowej władz publicznych
7.4. Bezprawność na użytek reżimu odpowiedzialności deliktowej władz publicznych jako autonomiczna kategoria prawna
7.5. Krytyka dominującego, wąskiego ujęcia bezprawności
7.6. Wąskie ujęcie bezprawności a standardy demokratycznego państwa prawnego
7.7. Orzecznicze odstępstwa od restrykcyjnego ujęcia bezprawności
7.8. Opowiedzenie się za szerszym rozumieniem przesłanki bezprawności
7.9. Ustalenie bezprawności a wykładnia prawa (ocenność procesu wykładni prawa)
7.10. Trzy możliwe interpretacje przepisów regulujących zadania władzy publicznej
7.11. Rekonstruowanie nakazów i zakazów z treści przepisów
7.12. Rekonstrukcja obowiązków władzy publicznej z przepisów prawa a skutki finansowe
7.13. Przesłanki ocenne w ustalaniu bezprawności - wnioski
7.14. Kontekstowość bezprawności
7.15. Różne formy działania władzy publicznej a ustalenie bezprawności
7.15.1. Uwagi ogólne
7.15.2. Bezprawność aktów normatywnych
7.15.3. Bezprawność orzeczeń sądowych
7.15.4. Bezprawność nieprawomocnych orzeczeń sądowych i nieostatecznych decyzji administracyjnych
7.16. Wymóg kwalifikowanego stwierdzenia bezprawności
7.17. Kwestia źródeł prawa wewnętrznego
7.18. Bezprawność a skuteczność wyroków Trybunału Konstytucyjnego
7.19. Kwestia bezprawności względnej
7.20. Naruszenie prawa unijnego
7.21. Naruszenie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności

Rozdział 8
Problematyka wskazania podmiotu ponoszącego odpowiedzialność
8.1. Uwagi wprowadzające
8.2. Kwestia definicji "funkcjonariusza gminy"
8.3. Rola orzecznictwa dla ustalenia kręgu osób, za których działania odpowiada podmiot sektora publicznego
8.4. Kryteria przypisania odpowiedzialności podmiotowi publicznemu za działania określonych osób
8.5. Kwestia odpowiedzialności gminy za radnych
8.6. Przypisanie odpowiedzialności jako zagadnienie ocenne
8.7. Przydatność reguł przypisania odpowiedzialności wypracowanych w poprzednim systemie prawnym
8.8. Inspiracje czerpane z występującego w poprzednim stanie prawnym pojęcia "osoby działającej na zlecenie" (kwestia odpowiedzialności gmin za szkody wyrządzone przez organizacje pozarządowe)
8.9. Powierzenie zadań w drodze aktów normatywnych
8.10. Szkoda wyrządzona przy wykonywaniu powierzonych czynności
8.11. Powierzenie jednostce prywatnej w drodze porozumienia (umowy) wykonywania zadań publicznych
8.12. Kwestia spółek komunalnych
8.13. Szkoda wyrządzona przez funkcjonariusza jednostki samorządu terytorialnego przy wykonywaniu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie ustawy
8.14. Kwestia odpowiedzialności za skutki działań występujących na szczeblu powiatowych służb, inspekcji i straży
8.15. Upoważnienie na mocy art. 39 ust. 4 u.s.g
8.16. Związek międzygminny
8.17. Porozumienia międzygminne i inne porozumienia
8.18. Kwestia ograniczenia stosowania art. 417 § 2 k.c. do osób prawnych
8.19. Wnioski

Rozdział 9
Problem odpowiedzialności za szkody wyrządzone aktami nadzoru nad samorządem terytorialnym

Rozdział 10
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wydaniem niezgodnych z prawem ostatecznych aktów administracyjnych
10.1. Uwagi wprowadzające
10.2. Kwestia postanowień administracyjnych
10.3. Postępowania, w ramach których może dojść do stwierdzenia niezgodności z prawem ostatecznych decyzji administracyjnych
10.4. Kwestia precyzyjnego wskazania przyczyny szkody
10.5. Kwestia bezprawności w sprawach o odszkodowanie za ostateczne, jak i nieostateczne decyzje administracyjne
10.6. Dalsze kwestie związane z odpowiedzialnością za nieostateczne decyzje administracyjne
10.7. Kwestia milczącego załatwienia sprawy administracyjnej

Rozdział 11
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewydanie decyzji administracyjnej
11.1. Uwagi ogólne
11.2. Kwestia bezprawności w sprawach o odszkodowanie za niewydanie decyzji administracyjnej
11.3. Kwestia rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za niewydanie decyzji administracyjnej
11.4. Zakres należnego odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku niewydania decyzji administracyjnej
11.5. Kwestie natury procesowej w sprawach o odszkodowanie za niewydanie aktu administracyjnego

Rozdział 12
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego
12.1. Uwagi wprowadzające
12.2. Kwestia odpowiedzialności za tzw. akty normatywne kierownictwa wewnętrznego
12.3. Przesłanki odpowiedzialności deliktowej a specyfika odpowiedzialności za akty normatywne
12.4. Prejudykat

Rozdział 13
Odpowiedzialność za zaniechanie prawodawcze

Rozdział 14
Odpowiedzialność deliktowa gmin na zasadzie słuszności
14.1. Uwagi wprowadzające
14.2. Wyjątkowość przepisu art. 4172 k.c
14.3. Geneza odpowiedzialności odszkodowawczej władz publicznych na zasadzie słuszności
14.4. Ograniczony zakres zastosowania art. 4172 k.c
14.5. Czerpanie inspiracji z dorobku orzecznictwa i doktryny
wypracowanego na kanwie poprzedniego stanu prawnego
14.6. Szkoda wyrządzona w wyniku działań podjętych dla dobra wspólnego
14.7. Zachowanie poszkodowanego jako okoliczność mająca wpływ na przyznanie odszkodowania na zasadzie słuszności
14.8. Odpowiedzialność na zasadzie słuszności a związek przyczynowy
14.9. Kwestia nazewnictwa
14.10. Odpowiedzialność na zasadzie słuszności za szkody spowodowane wydaniem orzeczenia, decyzji administracyjnej i aktu normatywnego
14.11. Odpowiedzialność na zasadzie słuszności a rodzaj doznanej szkody
14.12. Brak możliwości zrekompensowania szkody na mieniu
14.13. Sędziowskie miarkowanie wysokości odszkodowania

Podsumowanie Części II

Część III ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA GMIN NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH SFER JEJ AKTYWNOŚCI

Rozdział 1
Odpowiedzialność odszkodowawcza gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego
1.1. Wprowadzenie
1.2. Konstytucyjne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej gmin za niedostarczenie lokali socjalnych
1.3. Ewolucja rozwiązań ustawowych
1.4. Analiza charakteru obowiązującego reżimu odpowiedzialności gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego
1.5. Przesłanki odpowiedzialności gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego
1.6. Obowiązek zapewnienia pomieszczenia tymczasowego

Rozdział 2
Odpowiedzialność za szkody powodziowe
2.1. Wprowadzenie
2.2. Problematyka ustalenia konkretnych obowiązków antypowodziowych ciążących na organach władzy publicznej
2.3. Przegląd najczęstszych nieprawidłowości w działalności gmin mających związek ze szkodami powodziowymi
2.4. Przepisy ustawy - Prawo wodne jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej gmin
2.5. Stosunek regulacji Prawa wodnego do tzw. zasad ogólnych
2.6. Artykuły 438 oraz 142 k.c. jako podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z wystąpieniem powodzi
2.7. Kwestia wskazania podmiotu odpowiedzialnego za szkody powodziowe
2.8. Planowanie przestrzenne a ochrona przeciwpowodziowa
2.9. Decyzje administracyjne w systemie przeciwpowodziowym
2.10. Odpowiedzialność za nierzetelną informację

Rozdział 3
Odpowiedzialność gminy za skutki nieuwzględnienia w planowaniu przestrzennym terenów zdegradowanych

Rozdział 4
Odpowiedzialność za stan drogi i organizację ruchu na drodze
4.1. Wprowadzenie
4.2. Klasyfikacja dróg i związany z nią zakres obowiązków
4.3. Trudności w ustalaniu podmiotu odpowiedzialnego
4.3.1. Miasta na prawach powiatu
4.3.2. Zarządca drogi a podmiot zarządzający ruchem na drogach
4.3.3. Zderzenie ze zwierzęciem
4.3.4. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
4.3.5. Studzienki kanalizacyjne i retencyjne
4.3.6. Wnioski
4.4. Podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej
4.5. Okoliczności zwalniające z odpowiedzialności lub zmniejszające jej zakres
4.6. Pozycja prawna gminy w obliczu zjawiska degradacji dróg lokalnych oraz ustalanie organizacji ruchu na drogach gminnych
4.6.1. Uwagi wprowadzające
4.6.2. Zarządzanie ruchem na drogach gminnych jako środek przeciwdziałający ich degradacji
4.6.3. Sytuacja procesowa gminy w obliczu degradacji jej dróg
4.6.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Rozdział 5
Odpowiedzialność za szkody powstałe na terenach i obiektach publicznych
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Klasyfikacja terenów i obiektów będących w dyspozycji gmin
5.3. Ogólny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi na terenach publicznych
5.4. Wnioski

Rozdział 6
Inne przypadki odpowiedzialności deliktowej gmin w związku z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
6.1. Imprezy masowe
6.2. Zgromadzenia
6.3. Zadania gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania patologicznym zjawiskom w rodzinie

Rozdział 7
Odpowiedzialność za szkoły i przedszkola prowadzone przez gminy
7.1. Uwagi wprowadzające
7.2. Podstawa prawna odpowiedzialności odszkodowawczej gminy
7.3. Czynniki wpływające na zakres obowiązku nadzoru nad podopiecznymi
7.4. Roszczenia przysługujące od gminy

Rozdział 8
Odpowiedzialność odszkodowawcza za przekazanie nierzetelnej informacji

Zakończenie
Bibliografia
Indeks rzeczowy


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018