ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

RODO OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH KOMENTARZ


LUBACZ D. BIELAK-JOMAA E. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 280.10 Twoja cena  266,10 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Komentarz


Komentarz jako jedyny na rynku zawiera projekt nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych

 W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz inne podmioty, takie jak stowarzyszenia i fundacje, a także jednostki publiczne. 

Autorzy w komentarzu uwzględniają również projekt nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wdrażającej do polskiego porządku prawnego ogólne rozporządzenie.

Z komentarza dowiesz się:

  • jakie są nowe obowiązki administratorów,

  • jakie są nowe zasady powoływania i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych,

  • jakie są zmienione zasady i przesłanki przetwarzania danych,

  • jakie są nowe regulacje transferu danych do państw trzecich.


Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, jak również podmiotów publicznych, przedsiębiorców (w szczególności pracowników działów kadr, księgowości, marketingu i informatycznych) oraz fundacji i stowarzyszeń.


Wykaz skrótów
Słowo wstępne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Preambuła

Rozdział I. Przepisy ogólne
Artykuł 1. Przedmiot i cele
Artykuł 2. Materialny zakres stosowania
Artykuł 3. Terytorialny zakres stosowania
Artykuł 4. Definicje
Artykuł 4 pkt 1. Dane osobowe
Artykuł 4 pkt 2. Przetwarzanie
Artykuł 4 pkt 3. Ograniczenie przetwarzania
Artykuł 4 pkt 4. Profilowanie
Artykuł 4 pkt 5. Pseudonimizacja
Artykuł 4 pkt 6. Zbiór danych
Artykuł 4 pkt 7. Administrator
Artykuł 4 pkt 8. Podmiot przetwarzający
Artykuł 4 pkt 9. Odbiorca
Artykuł 4 pkt 10. Strona trzecia
Artykuł 4 pkt 11. Zgoda
Artykuł 4 pkt 12. Naruszenie ochrony danych osobowych
Artykuł 4 pkt 13. Dane genetyczne
Artykuł 4 pkt 14. Dane biometryczne
Artykuł 4 pkt 15. Dane dotyczące zdrowia
Artykuł 4 pkt 16. Główna jednostka organizacyjna
Artykuł 4 pkt 17. Przedstawiciel
Artykuł 4 pkt 18. Przedsiębiorca
Artykuł 4 pkt 19. Grupa przedsiębiorstw
Artykuł 4 pkt 20. Wiążące reguły korporacyjne
Artykuł 4 pkt 21. Organ nadzorczy
Artykuł 4 pkt 22. Organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy
Artykuł 4 pkt 23. Transgraniczne przetwarzanie
Artykuł 4 pkt 24. Mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw
Artykuł 4 pkt 25. Usługa społeczeństwa informacyjnego
Artykuł 4 pkt 26. Organizacja międzynarodowa

Rozdział II. Zasady
Artykuł 5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
Artykuł 6. Zgodność przetwarzania z prawem
Artykuł 6 ust. 1 lit. a. Zgoda
Artykuł 6 ust. 1 lit. b. Niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy
Artykuł 6 ust. 1 lit. c. Niezbędność przetwarzania dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Artykuł 6 ust. 1 lit. d. Niezbędność przetwarzania z uwagi na ochronę żywotnych interesów osoby
Artykuł 6 ust. 1 lit. e. Niezbędność przetwarzania dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
Artykuł 6 ust. 1 lit. f. Niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Artykuł 6 ust. 2. Uprawnienie państw członkowskich do wprowadzenia bardziej szczegółowych przepisów dotyczących warunków przetwarzania
Artykuł 6 ust. 3. Wymogi dotyczące podstawy prawnej przetwarzania
Artykuł 6 ust. 4. Zmiana celu przetwarzania danych osobowych
Artykuł 7. Warunki wyrażenia zgody
Artykuł 8. Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego
Artykuł 9. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
Artykuł 10. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa
Artykuł 11. Przetwarzanie niewymagające identyfikacji

Rozdział III. Prawa osoby, której dane dotyczą
Sekcja 1. Przejrzystość oraz tryb korzystania z praw
Artykuł 12. Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą
Sekcja 2. Informacje i dostęp do danych osobowych
Artykuł 13. Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Artykuł 14. Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Artykuł 15. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
Sekcja 3. Sprostowanie i usuwanie danych
Artykuł 16. Prawo do sprostowania danych
Artykuł 17. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")
Artykuł 18. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Artykuł 19. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
Artykuł 20. Prawo do przenoszenia danych
Sekcja 4. Prawo do sprzeciwu oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach
Artykuł 21. Prawo do sprzeciwu
Artykuł 22. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Sekcja 5. Ograniczenia
Artykuł 23. Ograniczenia

Rozdział IV. Administrator i podmiot przetwarzający
Sekcja 1. Obowiązki ogólne
Artykuł 24. Obowiązki administratora
Artykuł 25. Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych
Artykuł 26. Współadministratorzy
Artykuł 27. Przedstawiciele administratorów lub podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii
Artykuł 28. Podmiot przetwarzający
Artykuł 29. Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego
Artykuł 30. Rejestrowanie czynności przetwarzania
Artykuł 31. Współpraca z organem nadzorczym
Sekcja 2. Bezpieczeństwo danych osobowych
Artykuł 32. Bezpieczeństwo przetwarzania
Artykuł 33. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
Artykuł 34. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
Sekcja 3. Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje
Artykuł 35. Ocena skutków dla ochrony danych
Artykuł 36. Uprzednie konsultacje
Sekcja 4. Inspektor ochrony danych
Artykuł 37. Wyznaczenie inspektora ochrony danych
Artykuł 38. Status inspektora ochrony danych
Artykuł 39. Zadania inspektora ochrony danych
Sekcja 5. Kodeksy postępowania i certyfikacja
Artykuł 40. Kodeksy postępowania
Artykuł 41. Monitorowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania
Artykuł 42. Certyfikacja
Artykuł 43. Podmiot certyfikujący

Rozdział V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Artykuł 44. Ogólna zasada przekazywania
Artykuł 45. Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
Artykuł 46. Przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń
Artykuł 47. Wiążące reguły korporacyjne
Artykuł 48. Przekazywanie lub ujawnianie niedozwolone na mocy prawa Unii
Artykuł 49. Wyjątki w szczególnych sytuacjach
Artykuł 50. Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony danych osobowych

Rozdział VI. Niezależne organy nadzorcze
Sekcja 1. Niezależny status
Artykuł 51. Organ nadzorczy
Artykuł 52. Niezależność
Artykuł 53. Ogólne warunki dotyczące członków organu nadzorczego
Artykuł 54. Zasady ustanawiania organu nadzorczego
Sekcja 2. Właściwość, zadania i uprawnienia
Artykuł 55. Właściwość
Artykuł 56. Właściwość wiodącego organu nadzorczego
Artykuł 57. Zadania
Artykuł 58. Uprawnienia
Artykuł 59. Sprawozdanie z działalności

Rozdział VII. Współpraca i spójność
Sekcja 1. Współpraca
Artykuł 60. Współpraca między wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy
Artykuł 61. Wzajemna pomoc
Artykuł 62. Wspólne operacje organów nadzorczych
Sekcja 2. Spójność
Artykuł 63. Mechanizm spójności
Artykuł 64. Opinia Europejskiej Rady Ochrony Danych
Artykuł 65. Rozstrzyganie sporów przez Europejską Radę Ochrony Danych
Artykuł 66. Tryb pilny
Artykuł 67. Wymiana informacji
Sekcja 3. Europejska rada ochrony danych
Artykuł 68. Europejska Rada Ochrony Danych
Artykuł 69. Niezależność
Artykuł 70. Zadania Europejskiej Rady Ochrony Danych
Artykuł 71. Sprawozdania
Artykuł 72. Procedura
Artykuł 73. Przewodniczący
Artykuł 74. Zadania przewodniczącego
Artykuł 75. Sekretariat
Artykuł 76. Poufność

Rozdział VIII. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje
Artykuł 77. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Artykuł 78. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu
Artykuł 79. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu
Artykuł 80. Reprezentowanie osób, których dane dotyczą
Artykuł 81. Zawieszenie postępowania
Artykuł 82. Prawo do odszkodowania i odpowiedzialność
Artykuł 83. Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych
Artykuł 84. Sankcje

Rozdział IX. Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem
Artykuł 85. Przetwarzanie a wolność wypowiedzi i informacji
Artykuł 86. Przetwarzanie a publiczny dostęp do dokumentów urzędowych
Artykuł 87. Przetwarzanie krajowego numeru identyfikacyjnego
Artykuł 88. Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia
Artykuł 89. Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowanie do przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych
Artykuł 90. Obowiązek zachowania tajemnicy
Artykuł 91. Istniejące zasady ochrony danych obowiązujące kościoły i związki wyznaniowe

Rozdział X. Akty delegowane i akty wykonawcze
Artykuł 92. Wykonywanie przekazanych uprawnień
Artykuł 93. Procedura komitetowa

Rozdział XI. Przepisy końcowe
Artykuł 94. Uchylenie dyrektywy 95/46/WE
Artykuł 95. Stosunek do dyrektywy 2002/58/WE
Artykuł 96. Stosunek do uprzednio zawartych umów
Artykuł 97. Sprawozdania Komisji
Artykuł 98. Przegląd innych aktów prawnych Unii dotyczących ochrony danych
Artykuł 99. Wejście w życie i stosowanie

Bibliografia
O Autorach


1168 stron, Format: 14.9x21.5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018