ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE W PRAKTYCE


TREŚCIŃSKA I. FALKOWSKA M. OSIECKA A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 167.60 Twoja cena  159,22 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce


Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie. Zmienione przepisy znacznie odformalizowały postępowanie w zakresie usług społecznych, co spowodowało dużą dowolność po stronie zamawiającego i swobodę w kształtowaniu procedury. 

Publikacja zawiera wiele praktycznych porad i rozwiązań pomocnych w stosowaniu zmienionych przepisów. Czytelnik znajdzie tutaj odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • w jaki sposób zaprojektować postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne?

  • jakie rozwiązania stosować, a jakich unikać?

  • które przepisy mają zastosowanie i co to znaczy, że przepisy stosujemy odpowiednio?

  • kiedy warto szczegółowo sprawdzać wykonawców, żądając wielu dokumentów, a kiedy poprzestać na oświadczeniach?

Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się omawianą problematyką. Będzie pomocna osobom, które odpowiadają za organizację szkoleń w administracji publicznej oraz wykonawcom świadczącym usługi edukacyjne, medyczne, cateringowe startujących w postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1
Usługi społeczne - zakres regulacji
1.1. Wstęp
1.2. Niezupełny charakter regulacji zawartej w dziale III rozdziale 6 p.z.p.
1.3. Definicja usług społecznych
1.4. Omówienie poszczególnych rodzajów zamówień na usługi społeczne
1.5. Progi kwotowe
1.6. Zamówienia sektorowe na usługi społeczne
1.7. Usługi niepriorytetowe w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa a usługi społeczne

Rozdział 2
Szacowanie wartości zamówienia, łączenie i dzielenie zamówień
2.1. Wstęp
2.2. Łączenie i dzielenie zamówień
2.2.1. Zamówienia jednoreżimowe
2.2.2. Zamówienia wieloreżimowe z udziałem usług społecznych
2.2.3. Zasady szacowania wartości zamówienia

Rozdział 3
Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Wstęp
3.2. Podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia
3.3. Umowy o pracę
3.4. Elementy opisu przedmiotu zamówienia
3.5. Sposób opisania przedmiotu zamówienia
3.6. Wspólny Słownik Zamówień
3.7. Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia
3.7.1. Oznakowanie
3.7.2. Certyfikaty
3.8. Termin realizacji usługi

Rozdział 4
Warunki udziału w postępowaniu na usługi społeczne
4.1. Wstęp
4.2. Zasada proporcjonalności
4.3. Warunki społeczne
4.4. Rodzaje warunków udziału w postępowaniu
4.5. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
4.6. Kompetencje lub uprawnienia
4.7. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna wykonawców
4.8. Zdolność techniczna lub zawodowa
4.9. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum
4.10. Udział podmiotów trzecich udostępniających potencjał
4.11. Udział podwykonawców

Rozdział 5
Kryteria oceny ofert
5.1. Wstęp
5.2. Obowiązek stosowania pozacenowych kryteriów oceny
5.3. Znaczenie kryteriów i sposób oceny
5.4. Podmiotowe kryteria oceny ofert

Rozdział 6
Wykluczenie wykonawcy
6.1. Wstęp
6.2. Obligatoryjne podstawy wykluczenia
6.2.1. Niespełnienie warunków
6.2.2. Wyrok skazujący
6.2.3. Zaleganie z uiszczaniem podatków i składek stwierdzone wyrokiem lub ostateczną decyzją
6.2.4. Wprowadzenie zamawiającego w błąd
6.2.5. Próby wpłynięcia na decyzję zamawiającego
6.2.6. Udział w przygotowaniu postępowania
6.2.7. Zmowy przetargowe
6.2.8. Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
6.2.9. Grupa kapitałowa
6.3. Fakultatywne podstawy wykluczenia
6.3.1. Upadłość lub likwidacja
6.3.2. Poważne naruszenie obowiązków zawodowych
6.3.3. Konflikt interesów
6.3.4. Nienależyte wykonanie poprzedniej umowy
6.3.5. Skazanie za wykroczenia i kary administracyjne
6.3.6. Zaleganie w opłacaniu podatków i składek
6.4. Konieczność wskazania podstawy w dokumentacji postępowania
6.5. Wykluczenie na każdym etapie
6.6. Samooczyszczenie (inaczej self-cleaning)

Rozdział 7
Wszczęcie postępowania na usługi społeczne
7.1. Wstęp
7.2. Wszczęcie poprzez publikację ogłoszenia
7.2.1. Ogłoszenie o zamówieniu
7.2.2. Wstępne ogłoszenie informacyjne
7.2.3. Okresowe ogłoszenie informacyjne
7.2.4. Ogłoszenie o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców
7.3. Wszczęcie za pomocą zaproszenia do negocjacji

Rozdział 8
Zasady udzielania zamówień na usługi społeczne
8.1. Wstęp
8.1.1. Tryby udzielania zamówień
8.1.2. Co w zamian trybów?
8.2. Zasady udzielania zamówień na usługi społeczne
8.2.1. Zasada równego traktowania i konkurencji
8.2.2. Zasada przejrzystości
8.2.3. Zasada proporcjonalności
8.2.4. Zastosowanie art. 17 jako realizacja zasady bezstronności i obiektywizmu
8.2.4.1 Obowiązek złożenia oświadczenia
8.2.4.2 Kto musi złożyć oświadczenie?
8.2.4.3. Moment złożenia oświadczenia
8.2.4.4. Skutek
8.2.5 Zastosowanie art. 18 p.z.p. jako realizacja zasady odpowiedzialności kierownika zamawiającego za postępowanie
8.3. Podsumowanie

Rozdział 9
Tryby udzielania zamówień na usługi społeczne
9.1. Wstęp
9.2. Wybór formy postępowania
9.3. Postępowania prowadzone na podstawie art. 138n pkt 1 p.z.p.
9.3.1. Tryb ofertowy
9.3.2. Tryb ofertowy z negocjacjami
9.3.3. Tryb ofertowy wieloetapowy
9.3.4. Tryb ofertowy z prezentacją
9.4. Postępowania prowadzone na podstawie art. 138n pkt 2 p.z.p.
9.4.1. Tryb wnioskowy z ofertą
9.4.2. Tryb wnioskowy z negocjacjami
9.5. Postępowania prowadzone na podstawie art. 138n pkt 3 p.z.p.
9.6. Przesłanki negocjacji bez ogłoszenia uzasadniające odstąpienie od publikacji ogłoszenia
9.6.1. Nieudane postępowanie
9.6.2. Nagroda w konkursie
9.6.3. Pozostałe przesłanki zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia
9.7. Zamówienie z wolnej ręki
9.7.1. Jeden wykonawca
9.7.2. Nagroda w konkursie
9.7.3. Potrzeba natychmiastowego wykonania zamówienia
9.7.4. Nieudane postępowanie
9.7.5. Powtórzenie podobnych usług
9.7.6. Zamówienia in-house
9.8. Szczegółowy zakres regulacji w konkretnym postępowaniu
9.8.1. Wstęp
9.8.2. Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.8.3. Termin otwarcia ofert
9.8.4. Termin związania ofertą
9.8.5. Oświadczenia i dokumenty
9.8.6. Opis sposobu przygotowania ofert
9.8.7. Sposób komunikacji
9.8.8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
9.8.9. Wadium
9.8.10. Ocena ofert
9.8.11. Zmiany ogłoszenia lub warunków zamówienia po wszczęciu postępowania

Rozdział 10
Zamówienia na usługi społeczne poniżej progów unijnych. Stosowanie art. 138o p.z.p.
10.1. Wstęp
10.2. Zastosowanie tylko 138o p.z.p.
10.3. Jakie przepisy ustawy stosować?
10.4. Regulacja art. 138o p.z.p. jako jedyny sposób prowadzenia postępowania na usługi społeczne poniżej progów?
10.5. Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym na podstawie art. 138o p.z.p.
10.6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rozdział 11
Zamówienia zastrzeżone w odniesieniu do określonych usług
11.1. Wstęp
11.2. Dokumenty
11.3. Skutek niespełnienia warunków określonych w art. 138p ust. 1 p.z.p.
11.4. Czas trwania umowy

Rozdział 12
Odrzucenie oferty
12.1. Wstęp
12.2. Podstawy odrzucenia oferty
12.2.1. Oferta niezgodna z ustawą
12.2.2. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ
12.2.3. Czyn nieuczciwej konkurencji
12.2.4. Rażąco niska cena lub koszt
12.2.5. Złożenie oferty przez wykonawcę wykluczonego z postępowania lub niezaproszonego do składania ofert
12.2.6. Błąd w obliczeniu ceny lub kosztu
12.2.7. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
12.2.8. Brak wadium
12.2.9. Oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań
12.2.10. Przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa
12.2.11. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
12.3. Ograniczenia w zakresie dopuszczalności odrzucenia oferty
12.4. Inne podstawy odrzucenia oferty

Rozdział 13
Unieważnienie postępowania
13.1. Odpowiednie zastosowanie art. 93 p.z.p.
13.2. Fakultatywne i obligatoryjne podstawy unieważnienia
13.3. Obligatoryjne podstawy unieważnienia postępowania
13.4. Fakultatywne podstawy unieważnienia postępowania
13.5. Obowiązki informacyjne
13.6. Zwrot kosztów przygotowania oferty
13.7. Poinformowanie wykonawców o kolejnym postępowaniu
13.8. Unieważnienie postępowania udzielanego w częściach
13.9. Podsumowanie

Rozdział 14
Warunki umowy na usługi społeczne
14.1. Wstęp
14.2. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego
14.3. Forma pisemna umowy. Jawność umowy
14.4. Solidarna odpowiedzialność wykonawców
14.5. Termin, na jaki może być zawarta umowa na usługi społeczne
14.6. Klauzula waloryzacyjna
14.7. Zmiany umowy na usługi społeczne
14.7.1. Zmiany przewidziane
14.7.2. Dodatkowe usługi, dostawy lub roboty budowlane
14.7.3. Zmiany nieprzewidywalne
14.7.4. Zmiana wykonawcy
14.7.5. Zmiany nieistotne
14.7.6. Zmiany mniejszej wagi (bagatelne)
14.7.7. Skutki zmian dokonanych z naruszeniem Prawa zamówień publicznych
14.8. Ogłoszenie o zmianie umowy
14.9. Unieważnienie umowy na usługi społeczne
14.10. Unieważnienie z powodu udzielenia zamówienia w trybie niekonkurencyjnym
14.11. Unieważnienie z powodu braku ogłoszenia o zamówieniu
14.12. Unieważnienie z powodu pominięcia okresu stand-still
14.13. Unieważnienie z powodu naruszenia przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na jego wynik
14.14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zaliczki
14.15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rozdział 15
Środki ochrony prawnej
15.1. Wstęp
15.2. Odwołanie
15.3. Skarga do sądu
15.4. Odwołania poniżej progów unijnych

Wykaz literatury

O autorach


412 stron, Format: 14.4x20.7, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018