ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KODEKS PRACY KOMENTARZ


FLOREK L. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie VII

cena netto: 336.30 Twoja cena  319,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kodeks pracy

Komentarz


Kolejne, 7. wydanie cieszącego się największym uznaniem czytelników komentarza do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. 

Dotyczą one m.in.:

 • podniesienia progu liczebności zatrudnionych pracowników, od którego powstaje obowiązek pracodawcy ustalania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,
 • nowych zasad wystawiania świadectwa pracy,
 • wprowadzenia wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone,
 • wydłużenia terminów na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, żądania nawiązania umowy o pracę,
 • zawierania umów terminowych o pracę.

W opracowaniu w przystępny sposób przybliżono stosowanie w praktyce przepisów dotyczących np.:

 • nawiązania i ustania stosunku pracy,

 • urlopów pracowniczych,

 • ochrony rodzicielstwa,

 • czasu pracy,

 • wynagrodzeń pracowników,

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • odpowiedzialności pracowników.

Autorami komentarza są najwybitniejsi przedstawiciele nauki prawa pracy oraz praktycy, eksperci doradzający pracodawcom, pracownikom, przedstawicielom związków zawodowych w sprawach z zakresu prawa pracy. 

Komentarz zawiera bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego. Dla praktyków szczególnie przydatna może się okazać znajomość zaprezentowanych tu glos do uchwał i wyroków Sądu Najwyższego. Obok wykładni sądowej czytelnik znajdzie tu również oficjalne opinie i interpretacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.


Wykaz skrótów
Przedmowa

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

DZIAŁ PIERWSZY
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział I
Przepisy wstępne
Rozdział II
Podstawowe zasady prawa pracy
Rozdział IIa
Równe traktowanie w zatrudnieniu
Rozdział IIb
Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Rozdział III
(skreślony)

DZIAŁ DRUGI
STOSUNEK PRACY
Rozdział I
Przepisy ogólne
Rozdział II
Umowa o pracę
Rozdział IIa
(uchylony)
Rozdział IIb
Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
Rozdział III
Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

DZIAŁ TRZECI
WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA
Rozdział I
Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
Rozdział Ia
Wynagrodzenie za pracę
Rozdział II
Ochrona wynagrodzenia za pracę
Rozdział III
Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
Rozdział IIIa
Odprawa rentowa lub emerytalna
Rozdział IV
Odprawa pośmiertna

DZIAŁ CZWARTY
OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA
Rozdział I
Obowiązki pracodawcy
Rozdział II
Obowiązki pracownika
Rozdział IIa
Zakaz konkurencji
Rozdział III
Kwalifikacje zawodowe pracowników
Rozdział IV
Regulamin pracy
Rozdział V
Nagrody i wyróżnienia
Rozdział VI
Odpowiedzialność porządkowa pracowników

DZIAŁ PIĄTY
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW
Rozdział I
Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Rozdział II
Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

DZIAŁ SZÓSTY
CZAS PRACY
Rozdział I
Przepisy ogólne
Rozdział II
Normy i ogólny wymiar czasu pracy
Rozdział III
Okresy odpoczynku
Rozdział IV
Systemy i rozkłady czasu pracy
Rozdział V
Praca w godzinach nadliczbowych
Rozdział VI
Praca w porze nocnej
Rozdział VII
Praca w niedziele i święta

DZIAŁ SIÓDMY
URLOPY PRACOWNICZE
Rozdział I
Urlopy wypoczynkowe
Rozdział II
Urlopy bezpłatne

DZIAŁ ÓSMY
UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

DZIAŁ DZIEWIĄTY
ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH
Rozdział I
Przepisy ogólne
Rozdział II
Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
Rozdział III
Dokształcanie
Rozdział IIIa
Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
Rozdział IV
Szczególna ochrona zdrowia
Rozdział V
Urlopy wypoczynkowe
Rozdział VI
Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe

DZIAŁ DZIESIĄTY
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Rozdział I
Podstawowe obowiązki pracodawcy
Rozdział II
Prawa i obowiązki pracownika
Rozdział III
Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Rozdział IV
Maszyny i inne urządzenia techniczne
Rozdział V
Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
Rozdział VI
Profilaktyczna ochrona zdrowia
Rozdział VII
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Rozdział VIII
Szkolenie
Rozdział IX
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Rozdział X
Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XI
Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XII
Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
Rozdział XIII
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy

DZIAŁ JEDENASTY
UKŁADY ZBIOROWE PRACY
Rozdział I
Przepisy ogólne
Rozdział II
Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Rozdział III
Zakładowy układ zbiorowy pracy

DZIAŁ DWUNASTY
ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY
Rozdział I
Przepisy ogólne
Rozdział II
Postępowanie pojednawcze
Rozdział III
Sądy pracy

DZIAŁ TRZYNASTY
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA
(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I skreślone)
Rozdział II
(uchylony)

DZIAŁ CZTERNASTY
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

DZIAŁ CZTERNASTY A
(UCHYLONY)

DZIAŁ PIĘTNASTY
PRZEPISY KOŃCOWE

Skorowidz rzeczowy


1604 strony, Format: 17.0x25.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018