ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ORDYNACJA PODATKOWA KOMENTARZ


DAUTER B. BABIARZ S. KABAT A. NIEZGÓDKA-MEDEK M. HAUSER R. RUDOWSKI J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie X

cena netto: 370.00 Twoja cena  351,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ordynacja podatkowa

Komentarz


Autorami 10. wydania komentarza do Ordynacji podatkowej są wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej. Wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego omówili najnowsze zmiany wprowadzone do Ordynacji podatkowej w latach 2015-2017. Autorzy przedstawili także nowe, systemowe podejście do przepisów, które nie zostały zmienione, a zachowały swoją dotychczasową treść.

W najnowszym 10. wydaniu komentarza do Ordynacji podatkowej znajdziesz:

 • wyczerpujące omówienie przepisów Ordynacji podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa,

 • odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami administracyjnymi,

 • interpretacje aktualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,

 • analizę bogatej literatury przedmiotu.

Z 10. wydania komentarza dowiesz się m.in. o najnowszych zmianach w zakresie:

 • zabezpieczania zobowiązań podatkowych;

 • klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,

 • właściwości organów podatkowych,

 • udziału pełnomocnika w postępowaniu podatkowym;

 • kontroli podatkowej,

 • odsetkach za zwłokę;

 • odpowiedzialności solidarnej;

 • orzekania o zakresie odpowiedzialności lub uprawnieniach spadkobierców;

 • odpowiedzialności wspólników spółek i członków niektórych zarządów spółek za zaległości podatkowe;

 • wymiany informacji podatkowych z innymi państwami.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji skarbowej ze względu na praktyczny aspekt komentarza podbudowany wybranymi i istotnymi orzeczeniami NSA. Będzie pomocna również samorządowym organom podatkowym oraz pracownikom regionalnych izb obrachunkowych


Wykaz skrótów

Ustawa z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość
Rozdział 1. Organy podatkowe
Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych

Dział IIa. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Dział III. Zobowiązania podatkowe
Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego
Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta
Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
Rozdział 5. Zaległość podatkowa
Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna
Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych
Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Rozdział 8. Przedawnienie
Rozdział 9. Nadpłata
Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji
Rozdział 10. Korekta deklaracji
Rozdział 11. Informacje podatkowe
Rozdział 12. Rachunki
Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna
Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych
Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Dział IIIA. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania
Rozdział 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
Rozdział 2. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania
Rozdział 3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Dział IV. Postępowanie podatkowe
Rozdział 1. Zasady ogólne
Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego
Rozdział 3. Strona
Rozdział 3a. Pełnomocnictwo
Rozdział 4. Załatwianie spraw
Rozdział 5. Doręczenia
Rozdział 6. Wezwania
Rozdział 7. Przywrócenie terminu
Rozdział 8. Wszczęcie postępowania
Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje
Rozdział 10. Udostępnianie akt
Rozdział 11. Dowody
Rozdział 11a. Rozprawa
Rozdział 12. Zawieszenie postępowania
Rozdział 13. Decyzje
Rozdział 14. Postanowienia
Rozdział 15. Odwołania
Rozdział 16. Zażalenia
Rozdział 16a. Wykonanie decyzji
Rozdział 17. Wznowienie postępowania
Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji
Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej
Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji
Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza
Rozdział 22. Kary porządkowe
Rozdział 23. Koszty postępowania

Dział V. Czynności sprawdzające

Dział VI. Kontrola podatkowa

Dział VII. Tajemnica skarbowa

Dział VIIa. (uchylony)
Rozdział 1. (uchylony)
Rozdział 2. (uchylony)
Rozdział 3. (uchylony)

Dział VIII. Przepisy karne

Dział VIIIa. Zaświadczenia

Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2. Przepisy przejściowe
Rozdział 3. Przepisy końcowe

Wykaz aktów prawnych
Bibliografia
Skorowidz
O autorach


1590 stron, Format: 17.0x25.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018