ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POMOC SPOŁECZNA KOMENTARZ


SIERPOWSKA I.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie IV

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Pomoc społeczna

Komentarz


W komentarzu przystępnie i kompleksowo omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz aktów normatywnych, do których odsyła ustawa, w tym przepisów wykonawczych.

Wyznaczony systematyzacją ustawy wywód obejmuje analizę m.in.: zasad pomocy społecznej, kompetencji i zadań organów administracji publicznej oraz działalności organizacji społecznych w tym zakresie, prowadzenia działalności gospodarczej w sferze opiekuńczej, stosowania procedur administracyjnych.

Czwarte wydanie uwzględnia najnowsze zmiany prawa pomocy społecznej, dotyczące m.in.:

  • obniżenia wieku emerytalnego,
  • ustalania sytuacji dochodowej, w tym nieuwzględniania określonych świadczeń w dochodzie,
  • przyznawania zasiłku stałego osobom niepełnosprawnym,
  • pracy urzędniczej i środowiskowej (np. wykorzystywania narzędzi elektronicznych, łączenia jednostek organizacyjnych, finansowania działań ze środków unijnych).

Omówiono również zagadnienia związane z: miejscem zamieszkania, bezdomnością i udzielaniem schronienia, ustalaniem prawa do świadczeń, kierowaniem i odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej, właściwością miejscową organów pomocy społecznej, superwizją i statusem prawnym pracownika socjalnego. 

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników urzędów administracji publicznej, pracowników socjalnych, prawników oraz innych osób zajmujących się zawodowo pomocą społeczną. Może być również wykorzystywana do celów dydaktycznych, służyć pomocą osobom podnoszącym kwalifikacje w ramach specjalizacji, szkoleń i studiów podyplomowych.


Wykaz skrótów
Wstęp

Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769)

Dział I. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy
Art. 1. [Zakres normowania]
Art. 2. [Pojęcie i organy pomocy społecznej]
Art. 3. [Zasady i cele pomocy społecznej]
Art. 4. [Zasada współdziałania]
Art. 5. [Podmiotowe kryterium przyznawania świadczeń]
Art. 5a. [Pomoc ofiarom handlu ludźmi]
Art. 6. [Słowniczek]
Art. 7. [Najczęstsze przyczyny udzielania pomocy]
Art. 7a. [Bar mleczny]
Art. 8. [Kryterium dochodowe]
Art. 9. [Weryfikacja kryteriów dochodowych]
Art. 10. [Szczególne zasady ustalania dochodu]
Art. 11. [Marnotrawienie świadczeń]
Art. 12. [Dysproporcja dochodowo-majątkowa]
Art. 13. [Sytuacja osoby aresztowanej i odbywającej karę pozbawienia wolności]
Art. 14. [Odpowiednie stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego]

Rozdział 2. Zadania pomocy społecznej
Art. 15. [Formy pomocy społecznej]
Art. 16. [Podmioty udzielające pomocy]
Art. 16a. [Ocena zasobów pomocy społecznej]
Art. 16b. [Strategia rozwiązywania problemów społecznych]
Art. 17. [Zadania własne gminy]
Art. 18. [Zadania gminy zlecone z zakresu administracji rządowej]
Art. 19. [Zadania własne powiatu]
Art. 20. [Zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej]
Art. 21. [Zadania województwa samorządowego]
Art. 21a. [Zadania z zakresu ekonomii społecznej]
Art. 22. [Zadania wojewody]
Art. 23. [Zadania ministra]
Art. 23a. [Informacje gromadzone w rejestrze centralnym. Udostępnianie, przechowywanie i usuwanie informacji]
Art. 24. [Zadania Rady Ministrów]
Art. 25. [Zlecanie zadań]
Art. 25a-35. (uchylone)

Dział II. Świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 1. Zasiłki i usługi
Art. 36. [Klasyfikacja świadczeń]
Art. 37. [Zasiłek stały]
Art. 38. [Zasiłek okresowy]
Art. 39. [Zasiłek celowy]
Art. 39a. [Zasiłek celowy o kontrakt socjalny]
Art. 40. [Zasiłek celowy w sytuacji klęsk i zdarzeń losowych]
Art. 41. [Szczególne zasady przyznawania zasiłków i pomocy rzeczowej]
Art. 42. [Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne]
Art. 43. [Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie]
Art. 44. [Pomoc w formie sprawienia pogrzebu]
Art. 45. [Praca socjalna]
Art. 46. [Poradnictwo specjalistyczne]
Art. 46a. [Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa]
Art. 47. [Interwencja kryzysowa]
Art. 48. [Pomoc w formie schronienia, posiłku, ubrania]
Art. 48a. [Pomoc w formie schronienia]
Art. 48b. [Pomoc w formie żywności i ubrania]
Art. 49. [Pomoc osobie bezdomnej - indywidualny program wychodzenia z bezdomności]
Art. 50. [Usługi opiekuńcze]
Art. 51. [Usługi ośrodka wsparcia]
Art. 51a. [Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi]
Art. 51b. [Kierowanie do ośrodków wsparcia i odpłatność za ich usługi]
Art. 51c. [Tworzenie i finansowanie ośrodków wsparcia]
Art. 52. [Rodzinny dom pomocy]
Art. 53. [Mieszkanie chronione]
Art. 53a. [Wynagrodzenie za sprawowanie opieki]

Rozdział 2. Domy pomocy społecznej
Art. 54. [Przesłanki i zasady umieszczenia w domu pomocy społecznej]
Art. 55. [Zakres usług domu pomocy społecznej]
Art. 56. [Rodzaje domów pomocy społecznej]
Art. 56a. [Łączenie domów pomocy społecznej]
Art. 57. [Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej]
Art. 57a. [Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej]
Art. 58. [Wydatki domu pomocy społecznej]
Art. 59. [Decyzje administracyjne związane z pobytem w domu pomocy społecznej]
Art. 60. [Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej i średni miesięczny koszt utrzymania]
Art. 61. [Osoby wnoszące opłatę]
Art. 62. [Formy płatności]
Art. 63. [Pobyt mieszkańca poza domem pomocy społecznej]
Art. 64. [Zwolnienie z opłat]
Art. 64a. [Zwolnienie z opłat z powodu pozbawienia władzy rodzicielskiej]
Art. 65. [Domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty niepubliczne]
Art. 66. [Uprawnienia rady gminy w zakresie ustalania opłat]

Rozdział 3. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Art. 67. [Zezwolenie na prowadzenie placówki]
Art. 68. [Standard usług świadczonych przez placówkę]
Art. 68a. [Dokumentacja placówki]
Art. 69. [Prowadzenie placówki w ramach działalności statutowej]

Rozdział 4. Pomoc dla osób usamodzielnianych
Art. 70-87a. (uchylone)
Art. 88. [Zakres pomocy na usamodzielnienie]
Art. 89. [Wartość i warunki korzystania z pomocy na usamodzielnienie]
Art. 90. [Właściwość organu udzielającego pomocy na usamodzielnienie]
Art. 90a. [Podwyższenie pomocy na usamodzielnienie]

Rozdział 5. Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Art. 91. [Wniosek o udzielenie pomocy]
Art. 91a. [Pomoc małoletniemu cudzoziemcowi]
Art. 92. [Świadczenia przysługujące cudzoziemcowi]
Art. 93. [Indywidualny program integracji]
Art. 94. [Współpraca z wojewodą]
Art. 95. [Ograniczenie i wstrzymanie pomocy]

Rozdział 6. Zasady odpłatności za świadczenia
Art. 96. [Zwrot świadczeń]
Art. 97. [Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych]
Art. 98. [Świadczenia nienależnie pobrane]
Art. 99. [Potrącenia ze świadczeń pieniężnych]

Rozdział 7. Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej
Art. 100. [Szczególne zasady postępowania]
Art. 101. [Właściwość miejscowa]
Art. 102. [Wszczęcie postępowania]
Art. 103. [Umowy w sprawie pomocy na rzecz osób bliskich]
Art. 104. [Zwrot świadczeń - aspekt proceduralny]
Art. 105. [Prawo pracownika socjalnego do żądania informacji]
Art. 106. [Decyzja w sprawie świadczeń]
Art. 106a. [Wstrzymanie wypłaty świadczenia]
Art. 107. [Rodzinny wywiad środowiskowy]
Art. 108. [Kontrakt socjalny]
Art. 109. [Zmiana sytuacji świadczeniobiorcy]

Dział III. Organizacja pomocy społecznej

Rozdział 1. Struktura organizacyjna pomocy społecznej
Art. 110. [Ośrodek pomocy społecznej]
Art. 110a. [Zespół do spraw pracy socjalnej i integracji społecznej]
Art. 111. [Możliwość tworzenia gminnych jednostek pomocy społecznej]
Art. 111a. [Połączenie gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej]
Art. 112. [Powiatowe centrum pomocy rodzinie]
Art. 112a. [Połączenie powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej]
Art. 113. [Regionalny ośrodek polityki społecznej]
Art. 113a-113b. (uchylone)
Art. 113c. [Zakaz prowadzenia w jednym budynku różnych placówek]
Art. 114. (uchylony)
Art. 115. [Dotacje celowe na pomoc społeczną]

Rozdział 2. Pracownicy socjalni
Art. 116. [Kwalifikacje pracownika socjalnego]
Art. 117. [Centralna Komisja Egzaminacyjna]
Art. 118. [Regionalne komisje egzaminacyjne]
Art. 118a. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia]
Art. 119. [Zadania pracownika socjalnego]
Art. 120. [Zatrudnienie pracowników socjalnych]
Art. 121. [Uprawnienia pracownika socjalnego]
Art. 121a. [Superwizja pracy socjalnej]
Art. 122. [Specjalizacja: organizacja pomocy społecznej]
Art. 123. [Pracownik socjalny a pracownik samorządowy]
Art. 123a. (uchylony)

Rozdział 3. Rada Pomocy Społecznej
Art. 124. [Zadania Rady Pomocy Społecznej]
Art. 125. [Skład Rady Pomocy Społecznej]

Rozdział 4. Nadzór i kontrola
Art. 126. [Zakres kontroli wojewody]
Art. 126a. [Odpowiednie stosowanie art. 126 do kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku]
Art. 127. [Inspektorzy kontroli]
Art. 127a. [Współdziałanie wojewody z Policją]
Art. 127b. [Proporcja zatrudnienia]
Art. 128. [Zalecenia pokontrolne]
Art. 129. [Uprawnienia pokontrolne wojewody]
Art. 130. [Kary pieniężne]
Art. 131. [Wymierzanie i egzekucja kar]
Art. 131a. [Obowiązek informacyjny wojewody]
Art. 132. [Przeznaczenie kar]
Art. 133. [Odpowiednie zastosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego]
Art. 134. [Delegacja dla ministra]

Dział IIIa. Realizacja działań finansowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Art. 134a. [Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego]
Art. 134b. [Zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa]
Art. 134c. [Zatwierdzanie procedur]
Art. 134d. [Powierzanie realizacji czynności innym podmiotom]
Art. 134e. [Instytucja certyfikująca]
Art. 134f. [Instytucja audytowa]
Art. 134g. [Desygnacja]
Art. 134h. [Przyjęcie projektu Programu Operacyjnego; zmiany i ogłoszenia]
Art. 134i. (uchylony)
Art. 134j. [Produkty dostarczane do organizacji partnerskich]
Art. 134k. [Wybór organizacji partnerskiej]
Art. 134l. [Delegacja ustawowa - wypłaty w ramach Programu Operacyjnego]

Dział IV. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe

Rozdział 1. Przepisy zmieniające
Art. 135.
Art. 136.
Art. 137.
Art. 138.
Art. 139.
Art. 140.
Art. 141.
Art. 142.
Art. 143.

Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 144. [Pojęcia]
Art. 145. [Weryfikacja kryteriów dochodowych]
Art. 146. [Umowy o zlecanie zadań]
Art. 147. [Minimalna wysokość zasiłku okresowego]
Art. 148. [Dotacja celowa dla gmin]
Art. 149. [Moc decyzji]
Art. 150. [Zastosowanie ustawy do postepowań w toku]
Art. 150a. [Decyzje w sprawach zasiłku stałego]
Art. 151. [Zmiana statusu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży]
Art. 152. [Osiągniecie standardu przez domy pomocy społecznej]
Art. 153. [Okres przejściowy dla placówek prowadzonych w ramach działalności gospodarczej]
Art. 154. (uchylony)
Art. 155. [Dotacje celowe i skierowania do domów pomocy społecznej]
Art. 156. [Kwalifikacje pracownika socjalnego]
Art. 157. [Kadencja Rady Pomocy Społecznej]
Art. 158. [Dodatek pielęgnacyjny dla mieszkańca domu pomocy społecznej]
Art. 159. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]
Art. 160. [Utrata mocy ustawy o pomocy społecznej z 1990 r.]
Art. 161. [Wejście ustawy w życie]

Literatura
Skorowidz rzeczowy


548stron, Format: 17.5x25.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018