ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

EXPERIENTIA DOCET KSIĘGA JUBILEUSZOWA OFIAROWANA PANI PROFESOR ELŻBIECIE TRAPLE


TARGOSZ T. PODRECKI P. KOSTAŃSKI P. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 448.89 Twoja cena  426,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Experientia docet

Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple


Przekrój tematyczny tej Księgi nie jest przypadkowy. Odpowiada on szerokości zainteresowań Jubilatki, które rozciągają się od - chyba najulubieńszego - prawa autorskiego, poprzez niemal wszystkie prawa własności przemysłowej (a zwłaszcza prawo patentowe i prawo znaków towarowych), a na prawie cywilnym kończąc. Pani Profesor, jak wielu najwybitniejszych przedstawicieli doktryny prawa własności intelektualnej, wywodzi swój znakomity warsztat właśnie z prawa cywilnego, a w Katedrze Prawa Cywilnego UJ spędziła większość ze swych lat pracy na uniwersytecie.

Profesor Elżbieta Traple zasługiwałaby na księgę pamiątkową, gdyby pozostała tylko cywilistką. Jak wiemy, tak się jednak nie stało. Bez żadnej przesady można ją zaliczyć do wielkich postaci polskiej doktryny prawa własności intelektualnej. Nikt, kto się tą dziedziną zajmuje nie jest w stanie pominąć jej dorobku, który co warte podkreślenia, mimo tak wielu zmian legislacyjnych, wciąż zachowuje aktualność. Ujęte w publikacjach osiągnięcia Pani Profesor są dostępne dla każdego. Dają one wyobrażenie o osobie, będącej znakomitym naukowcem o rozległym wachlarzu zainteresowań.

Pani Profesor jest osobą niezwykle mądrą, zarówno jeśli chodzi o swoją merytoryczną wiedzę, jak i trafność oraz trzeźwość sądów. Jej spokój i poczucie humoru pozwoliły rozwiązać wiele pozornie beznadziejnych sytuacji. Gdyby jednak chcieć scharakteryzować Panią Profesor w sposób maksymalnie zwięzły, wydaje się, że najtrafniej byłoby powiedzieć, że ma po prostu niezwykłą klasę. Przychodzi ona, jak zawsze, kiedy jest prawdziwa, w sposób absolutnie naturalny i rodzi równie naturalny autorytet.

Przypisywane wielu autorom powiedzenie, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria wydaje się niekiedy (przynajmniej w praktyce prawniczej) pobożnym życzeniem. A jednak, doświadczenie Pani Profesor chyba dowodzi, że jest w tym powiedzeniu wiele prawdy. Swoje sukcesy zawodowe udało się jej osiągnąć bez poświęcania naukowych przekonań. Wielu potencjalnie lukratywnych klientów odeszło z kwitkiem, ponieważ Pani Profesor nie godziła się na firmowanie swoim nazwiskiem poglądów, które uznawała za niesłuszne czy wręcz szkodliwe. W dłuższej perspektywie okazało się to być podejściem słusznym. Jeśli więc szukamy przykładu, jak nauka i praktyka mogą ze wzajemną korzyścią na siebie oddziaływać i się wzbogacać, Pani Profesor mogłaby wskazać siebie. Oczywiście tego jednak nie zrobi, z uwagi na kolejną nieusuwalną cechę swojego charakteru, czyli skromność. Czyni to za to, przynajmniej częściowo, tytuł wybrany dla tej publikacji.


Słowo wstępne
Nota biograficzna
Lista publikacji

CZĘŚĆ I
PRAWO AUTORSKIE

Joanna Banasiuk
Problematyka utworów częściowo osieroconych w prawodawstwie unijnym i w rozwiązaniach prawnych wybranych państw członkowskich

Joanna Błeszyńska-Wysocka
Zgodność art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z prawem Unii Europejskiej

Jan Błeszyński
"Własnościowy" model autorskich praw majątkowych według polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jakub Chwalba
Prawo wprowadzania do obrotu egzemplarzy budowlanych w prawie autorskim

Monika Czajkowska-Dąbrowska
Erozja granic praw wyłącznych w polskim i europejskim prawie autorskim

Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Mowy polityków a prawo autorskie

Krzysztof Felchner
Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie z tytułu droit de suite przez organizacje zbiorowego zarządzania (zagadnienia wybrane)

Damian Flisak
Evolution of copyright - reality or illusion?

Daria Katarzyna Gęsicka
Udostępnienie utworu publiczności poprzez zamieszczenie hiperłącza w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Beata Giesen
Prawo pierwszeństwa opublikowania utworów naukowych służące instytucji naukowej - zagadnienia wybrane

Frank Gotzen
Le droit d‘auteur dans l‘Union europeenne : harmonisation ou unifi cation?

Katarzyna Grzybczyk
Autonomiczne rysunki architektoniczne (szkice) jako przedmiot prawa autorskiego

Wojciech J. Katner, Przemysław Katner
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r., SK 32/14

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
Kropka nad "i"? Zakres prawa do udostępniania utworów na żądanie w Internecie w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Marcin Krajewski
Konstrukcja domniemania uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Paweł Księżak
Przejście autorskich praw osobistych na następców zmarłego twórcy

Krzysztof Kurosz
Wykorzystanie artystycznego wykonania w sferze życia politycznego a prawo do integralności wykonania

Ewa Laskowska-Litak
(Re)konstrukcja treści praw autorskich na gruncie wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Wojciech Machała, Rafał M. Sarbiński
Z problematyki odszkodowania ryczałtowego za naruszenie autorskich praw majątkowych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)

Joanna Marcinkowska
Pojęcie utworu w świetle konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa

Ryszard Markiewicz
Pomysł i materiał urzędowy jako utwory

Andrzej Matlak
Cytat w świetle prawa autorskiego

Ewa Nowińska
Memy - szkic problematyki prawnej

Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Nabycie i utrata statusu utworu osieroconego - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Sybilla Stanisławska-Kloc
"Obraz słowem malowany" (audiodeskrypcja) - w świetle prawa autorskiego

Jerzy Szczotka
Wynagrodzenie z tytułu użyczania egzemplarzy utworów (public lending right) - w poszukiwaniu natury prawnej świadczenia

Karolina Sztobryn
Z Marrakeszu do Brukseli, czyli w drodze do zapewnienia dostępu do utworów dla osób niewidomych, słabowidzących i z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

Joanna Szyjewska-Bagińska
Umowne wyłączenie dalszej przenoszalności autorskich praw majątkowych

Tomasz Targosz
Koncepcja bezwzględnego i wyłącznego prawa do wynagrodzenia autorskiego, czyli kilka uwag o zaskakującej karierze contradictio in adiecto

Monika Wałachowska
Wynagrodzenie szkody niemajątkowej w razie naruszenia autorskich praw osobistych - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Piotr Wasilewski
Dopuszczalność embedowania w świetle ewolucji orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie linkowania

Anna Wojciechowska
Zagadnienie nabycia praw autorskich do filmu i ich przeniesienia na producenta w świetle art. 14bis konwencji berneńskiej i prawa Unii Europejskiej

Michał Wyrwiński
Przypisanie autorstwa w cytacie - wybrane zagadnienia

CZĘŚĆ II
PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Janusz Fiołka
Kilka uwag o ochronie patentowej programów komputerowych

Marian Kępiński, Jakub Kępiński
Jakie zmiany czekają prawo znaków towarowych w świetle dyrektywy 2015/2436?

Annette Kur
Ersatzteilschutz im Licht von Design- und Kartellrecht - Uberlegungen zum deutschen und europaischen Recht

Iwona B. Mika
Stewia - jak walczyć z patentami? Kilka uwag na temat międzynarodowej pozycji wiedzy tradycyjnej

Adrian Niewęgłowski
Skutki wpisu przeniesienia prawa do rejestru patentowego. Zagadnienia wybrane

Justyna Ożegalska-Trybalska
Znawca w danej dziedzinie techniki jako podmiotowy punkt odniesienia dla ocen w prawie patentowym

Marcin Ożóg
Wykaz towarów/usług znaku towarowego: wybrane zagadnienia budowy, formułowania i interpretacji

Urszula Promińska
Dobra własności przemysłowej jako przedmiot wkładu do spółek handlowych

Ryszard Skubisz
Unijny renomowany znak towarowy jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Techniczny charakter rozwiązania jako element definicji wynalazku

Włodzimierz Szoszuk
Znaki pozycyjne - próba analizy

Maciej Szpunar
Kilka uwag na temat dopuszczalności rejestracji znaków towarowych przedstawiających kształt towaru

Anna Tischner
Graficzne przedstawienie wzoru przemysłowego a przedmiot i zakres ochrony wzorniczej

Marcin Trzebiatowski
Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy - czyli o interpretacji zastrzeżeń ochronnych na tle art. 96 w zw. z art. 63 ust. 2 p.w.p.

Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
Ewolucja wymogu przedstawialności oznaczenia w pracach nad dyrektywą 2015/2436

Helena Żakowska-Henzler
Wiedza tradycyjna - tradycyjna ochrona?

Łukasz Żelechowski
Kolizja prawa ochronnego na znak towarowy i reżimu ochrony oznaczeń odróżniających na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - perspektywa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

CZĘŚĆ III
PRZEKROJOWE ZAGADNIENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Janusz Raglewski
Problem określoności typu czynu zabronionego w przepisach karnych chroniących prawa własności intelektualnej

Stanisław Sołtysiński
Spory o społeczno-gospodarczą funkcję własności intelektualnej: dylematy ustawodawców, judykatury i doktryny

CZĘŚĆ IV
PRAWO CYWILNE

Jakub Biernat
Poświadczenie przez notariusza dziedziczenia ustawowego gminy lub Skarbu Państwa

Paweł Blajer
Traditio a zasada jawności obrotu nieruchomościami

Piotr Cybula
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa względem konsumenta za nieprawidłową implementację dyrektywy konsumenckiej a art. 4171 § 1 k.c. (na przykładzie implementacji art. 7 dyrektywy 90/314/EWG)

Bogusława Gnela
Uwagi na temat odpowiedzialności odszkodowawczej z art. 566 k.c.

Wojciech Górecki
Dopuszczalność umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzającej i ograniczającej wspólność ustawową

Teresa Grzeszak
Dobro osobiste jako dobro zindywidualizowane

Barbara Jelonek-Jarco
Skutki dokonania czynności prawnej wbrew zakazowi orzeczonemu przez sąd w postanowieniu o zabezpieczeniu

Wojciech J. Kocot
Kontrakty kreatywne - nowy rozdział w cyberewolucji prawa umów

Elżbieta Kremer
Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi a problematyka prawa spadkowego

Andrzej Kubas
Przedmiot zaskarżenia skargą pauliańską

Agnieszka Kubiak-Cyrul, Wojciech Cyrul
Strona internetowa jako trwały nośnik informacji w umowach konsumenckich zawieranych online w prawie polskim i unijnym

Ireneusz Matusiak
Naruszenie dobra osobistego jednostki samorządu terytorialnego w nazwie domeny internetowej .pl

Halina Nowara-Bacz
"Podpis" analfabety

Katarzyna Pałka
Kreowanie dóbr osobistych

Jerzy Pisuliński
Chwila wykonania zobowiązania pieniężnego w razie zapłaty bezgotówkowej - potrzeba zmiany interpretacji

Wojciech Popiołek
Więź między osobami fizycznymi jako przedmiot ochrony cywilnoprawnej

Marta Romańska
Stan cywilny czy tożsamość jako dobro osobiste

Andrzej Śmieja
Funkcje zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

Mariusz Załucki
Testament w prawie angielskim

Julita Zawadzka
Zbycie użytkowania wieczystego do części fizycznej gruntu obciążonego tym prawem

CZĘŚĆ V
POSTĘPOWANIE CYWILNE

Radosław Flejszar
Wyłączenie zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego materialnego poprzez czynności dyspozycyjne stron w procesie cywilnym

Katarzyna Jasińska
Artykuł 22 u.z.n.k. - zagadnienia proceduralne, czyli czy zawsze niezbędny jest pozew

Małgorzata Malczyk
Dokonywanie czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami na gruncie art. 3 k.p.c. - zagadnienia wybrane

Aneta Mendrek
Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane

Piotr Mostowik
O wpływie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie GAT v. LuK na przepisy rozporządzenia Bruksela Ia o jurysdykcji w sprawach rejestracji lub ważności patentu

Andrzej Olaś
Th e principle of iura novit arbiter in the commercial arbitration in Poland: an antiquated doctrine or a valuable directive promoting due process and the rule of law?

Paweł Podrecki
Organizacja i działanie sądu ds. praw własności intelektualnej

Piotr Rylski, Karol Weitz
Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym w ujęciu prawnoporównawczym

Andrzej Szumański
Zakaz zaskakiwania podstawą rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy

CZĘŚĆ VI
PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Andrzej Mączyński
Jednoczesne wskazanie kilku praw w polskiej kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego

Jadwiga Pazdan
Klauzula porządku publicznego w sprawach spadkowych według rozporządzenia spadkowego Unii Europejskiej z 2012 r.

Dariusz Szostek, Marek Świerczyński
Wpływ nowych technologii na prawo prywatne międzynarodowe

CZĘŚĆ VII
WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA GOSPODARCZEGO, KONKURENCJI I DANYCH OSOBOWYCH

Jan Byrski
Oprogramowanie zawierające elementy sztucznej inteligencji. Wybrane zagadnienia prawne

Janusz Długopolski
Ryzyko kursowe przy indeksacji kredytu konsumenckiego kursem obcej waluty

Grzegorz Materna
Internet: szczególny obszar rywalizacji przedsiębiorców, szczególne wyzwanie prawa ochrony konkurencji z perspektywy zakazu antykonkurencyjnych porozumień

Ewa Rott-Pietrzyk
Czy tajemnica bankowa wyłącza prawo agenta do informacji stanowiącej podstawę do obliczenia prowizji?

Marek Salamonowicz
Naśladownictwo zewnętrznej postaci cudzego produktu jako delikt passing-off w prawie brytyjskim

Grzegorz Sibiga
Administracyjnoprawna ochrona prawa do ochrony danych osobowych w wyniku skargi osoby, której dane dotyczą - geneza i ewolucja polskich rozwiązań

Mirosław Stec
Ochrona pasażera w transporcie morskim i w żegludze śródlądowej w świetle rozporządzenia (UE) nr 1177/2010

Piotr Tereszkiewicz
Kredyty walutowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia

Tadeusz Włudyka
Obowiązki informacyjne władz spółek publicznych w świetle regulacji MAD (Market Abuse Directive) i MAR (Market Abuse Regulation)

CZĘŚĆ VIII
O PRAWIE I PRAWNIKACH

Alicja Adamczak
Wpis do Księgi Jubileuszowej prof. dr hab. Elżbiety Traple

Ewa Łętowska
Opera i prawo. Dysputa sędziów tworzywem operowym, czyli opera Scalia Ginsburg

Barbara Bernfeld, Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska
Wiązanka urodzinowa dla Profesor Elżbiety Traple. Pięć prawniczych miniatur


1492 strony, Format: 17.5x25.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018