ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POSTĘPOWANIE KARNE


PALUSZKIEWICZ H. DUDKA K.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie III

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Postępowanie karne


W trzecim wydaniu podręcznika przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017.

Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze "renowelizacyjnym", będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu oraz "inkwizycyjności" postępowania karnego, a także zmiany odnoszące się do procesu karnego, wynikające z dokonanych w ciągu ostatniego roku wielu nowelizacji innych aktów prawnych, w tym ustaw - Kodeks karny, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o prokuraturze i innych.

Oprócz szczegółowej analizy najważniejszych instytucji karnoprocesowych oraz toku procesu karnego podręcznik zawiera:

  • wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym,

  • krótkie kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście,

  • spis przydatnej literatury z zakresu postępowania karnego.

Książka jest przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje. Może być przydatna również dla praktyków: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, adwokatów i radców prawnych chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnego (po zmianach z lat 2013-2017) modelu procesu karnego.


Wykaz skrótów
Literatura podstawowa
Od Autorek

Rozdział I
Zagadnienia ogólne
1. Pojęcie prawa karnego procesowego
2. Funkcje prawa karnego procesowego
3. Źródła prawa karnego procesowego
4. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w miejscu i czasie
4.1. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w miejscu
4.2. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w czasie
(prawo intertemporalne)
5. Pojęcie procesu karnego
6. Przedmiot procesu karnego
7. Tendencje rozwoju procesu karnego
Literatura

Rozdział II
Uczestnicy procesu karnego
1. Pojęcie i rodzaje uczestników procesu karnego
2. Organy procesowe
2.1. Prokurator
2.2. Policja i inne organy postępowania przygotowawczego
2.3. Sąd
2.3.1. Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego
2.3.2. Właściwość sądu
2.3.3. Skład sądu
3. Referendarze sądowi
4. Strony procesu karnego
4.1. Pojęcie i rodzaje oskarżycieli
4.2. Oskarżyciel publiczny
4.3. Pokrzywdzony
4.4. Oskarżyciel posiłkowy
4.4.1. Oskarżyciel posiłkowy uboczny
4.4.2. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny
4.5. Oskarżyciel prywatny
4.6. Oskarżony
5. Przedstawiciele procesowi stron
6. Pomocnicy procesowi stron
6.1. Obrońca
6.2. Pełnomocnik
7. Pomocnicy organów procesowych
7.1. Tłumacz
7.2. Protokolant
7.3. Specjalista
8. Rzecznicy interesu publicznego
9. Rzecznicy interesu społecznego
10. Osobowe źródła dowodowe
10.1. Oskarżony jako źródło dowodowe
10.2. Świadek
10.2.1. Świadek koronny
10.2.2. Świadek anonimowy
10.3. Biegły
11. Podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej
12. Inni (nienazwani) uczestnicy procesu karnego
Literatura

Rozdział III
Naczelne zasady procesu karnego
1. Pojęcie i systematyka naczelnych zasad procesu karnego
2. Charakterystyka naczelnych zasad procesu karnego
2.1. Zasada prawdy
2.2. Zasada swobodnej oceny dowodów
2.3. Zasada bezpośredniości
2.4. Zasada obiektywizmu
2.5. Zasada legalizmu
2.6. Zasada ścigania (działania) z urzędu
2.7. Zasada skargowości
2.8. Zasada kontradyktoryjności
2.9. Zasada domniemania niewinności
2.10. Zasada prawa oskarżonego do obrony
2.11. Zasada informacji i lojalności
2.12. Zasada jawności
2.13. Zasada ustności
Literatura

Rozdział IV
Czynności procesowe
1. Uwagi wprowadzające
2. Klasyfikacja czynności procesowych
3. Orzeczenia i zarządzenia jako czynności organów procesowych
4. Rozprawa i posiedzenie sądu
5. Porządek czynności procesowych - forma i miejsce ich dokonywania
6. Wadliwość czynności procesowych
7. Utrwalanie przebiegu czynności procesowych
8. Doręczenia
Literatura

Rozdział V
Akta sprawy karnej
Literatura

Rozdział VI
Terminy

Literatura
Rozdział VII
Dowody
1. Pojęcia wprowadzające
1.1. Dowód w procesie karnym
1.2. Podziały dowodów
1.3. Pojęcie poszlaki
2. Postępowanie dowodowe
2.1. Dowodzenie
2.2. Uprawdopodobnienie
2.3. Notoryjność
2.4. Domniemania
3. Wprowadzanie dowodów do procesu
3.1. Inicjatywa dowodowa w procesie karnym
3.2. Wniosek dowodowy
3.3. Zakazy dowodowe
3.3.1. Zakazy dowodzenia określonych faktów
3.3.2. Zakazy korzystania w procesie dowodzenia
z określonych dowodów
3.3.3. Zakazy wykorzystania określonej metody dowodzenia
4. Źródła dowodowe i ich wykorzystanie w procesie karnym
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Oskarżony i jego wyjaśnienia
4.3. Świadek i jego zeznania
4.4. Biegły i jego opinia
4.5. Dowody rzeczowe i oględziny
4.6. Eksperyment procesowy
4.7. Dokument
4.8. Badania osobopoznawcze i wywiad środowiskowy
5. Poszukiwawcze czynności dowodowe
6. Kontrola i utrwalanie rozmów
Literatura

Rozdział VIII
Środki przymusu
1. Pojęcie i rodzaje środków przymusu
2. Zatrzymanie
2.1. Zatrzymanie (ujęcie) obywatelskie
2.2. Zatrzymanie właściwe
2.3. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie
3. Zatrzymania nieprocesowe
4. Pojęcie i systematyka środków zapobiegawczych
4.1. Reguły stosowania środków zapobiegawczych
4.2. Funkcje środków zapobiegawczych
4.3. Przesłanki środków zapobiegawczych
4.3.1. Przesłanki ogólne stosowania środków zapobiegawczych
4.3.2. Przesłanki szczególne stosowania środków zapobiegawczych
5. Charakterystyka poszczególnych środków zapobiegawczych
5.1. Tymczasowe aresztowanie
5.2. Poręczenie majątkowe
5.3. Poręczenia niemajątkowe
5.3.1. Poręczenie społeczne
5.3.2. Poręczenie osoby godnej zaufania
5.4. Dozory Policji i przełożonego wojskowego
5.4.1. "Zwykły" dozór Policji i dozór przełożonego wojskowego
5.4.2. Warunkowy dozór Policji
5.5. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie
z pokrzywdzonym
5.6. Zakazy i nakazy określonego zachowania
5.6.1. Zawieszenie w czynnościach służbowych
5.6.2. Zawieszenie w wykonywaniu zawodu
5.6.3. Nakaz powstrzymania się od określonej działalności
5.6.4. Nakaz powstrzymania się od prowadzenia określonego
rodzaju pojazdów
5.6.5. Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
5.7. Zakaz opuszczania kraju
6. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
7. List żelazny
8. Kary porządkowe
9. Zabezpieczenie majątkowe
Literatura

Rozdział IX
Warunki dopuszczalności procesu karnego
1. Pojęcie i systematyka przesłanek procesu karnego
2. Charakterystyka poszczególnych przesłanek procesu karnego
Literatura

Rozdział X
Postępowanie przygotowawcze
1. Cele i funkcje postępowania przygotowawczego
2. Formy postępowania przygotowawczego
3. Przebieg postępowania przygotowawczego
3.1. Wszczęcie postępowania przygotowawczego
3.2. Przedstawienie zarzutów
4. Zakończenie postępowania przygotowawczego
4.1. Zamknięcie śledztwa
4.2. Umorzenie postępowania przygotowawczego
4.3. Zawieszenie postępowania przygotowawczego
5. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym
Literatura

Rozdział XI
Skarga
1. Istota skargi procesowej
2. Zwykły (zwyczajny) akt oskarżenia
3. Inne szczególne postacie aktu oskarżenia
4. Substytuty aktu oskarżenia
Literatura

Rozdział XII
Postępowanie sądowe po wniesieniu skargi
1. Uwagi wprowadzające
2. Struktura postępowania sądowego - fazy procesu
w stadium postępowania przed sądem pierwszej instancji
3. Postępowanie przejściowe
3.1. Wstępna kontrola oskarżenia
3.2. Kontrola wymagań formalnych aktu oskarżenia
3.3. Kontrola merytoryczna oskarżenia
3.4. Posiedzenie wyrokowe sądu
3.5. Czynności organizujące rozprawę główną
3.6. Posiedzenie organizacyjne sądu
Literatura

Rozdział XIII
Rozprawa główna
1. Model rozprawy głównej
2. Kierowanie rozprawą główną
3. Przebieg rozprawy głównej
3.1. Wywołanie sprawy - rozpoczęcie rozprawy głównej
3.2. Część wstępna rozprawy - bilans osobowy i instrumentalny
3.3. Przewód sądowy
3.4. Dalsze postępowanie dowodowe na rozprawie głównej
3.5. Przemówienia końcowe
3.6. Wyrokowanie
3.7. Przerwa i odroczenie rozprawy
4. Czynności kończące postępowanie w sądzie pierwszej instancji
Literatura

Rozdział XIV
Środki zaskarżenia
1. Uwagi wprowadzające
2. Dwuinstancyjność postępowania karnego
3. Wymagania formalne środków zaskarżenia
4. Środki odwoławcze i postępowanie odwoławcze
4.1. Ogólne wymagania stawiane środkom odwoławczym
4.2. Podstawy (przyczyny) odwoławcze
4.3. Granice kontroli odwoławczej
5. Apelacja i postępowanie apelacyjne
5.1. Charakterystyka apelacji
5.2. Postępowanie apelacyjne
5.3. Wyrok sądu odwoławczego
6. Zażalenie i postępowanie zażaleniowe
7. Kasacja i postępowanie kasacyjne
8. Wznowienie postępowania sądowego
9. Skarga na wyrok sądu odwoławczego
Literatura

Rozdział XV
Postępowania szczególne
1. Uwagi wprowadzające
2. Postępowanie prywatnoskargowe
3. Postępowanie nakazowe
4. Postępowanie przyspieszone
Literatura

Rozdział XVI
Postępowania następcze
1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
2. Postępowanie ułaskawieniowe
3. Postępowanie w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
4. Postępowanie w przedmiocie kary łącznej
Literatura

Rozdział XVII
Postępowanie karne międzynarodowe
1. Uwagi wprowadzające
2. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
3. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych
4. Zatrzymanie dowodów i zabezpieczenie mienia w ramach współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
5. Ekstradycja
6. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego
7. Europejski nakaz aresztowania
8. Wykonanie środka zapobiegawczego oraz orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania
9. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
10. Wykonanie orzeczeń o charakterze pieniężnym i o kosztach postępowania
11. Wykonanie orzeczenia w przedmiocie przepadku
12. Wystąpienie o wykonanie kary pozbawienia wolności
13. Wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie
14. Wykonanie europejskiego nakazu ochrony
15. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
Literatura

Rozdział XVIII
Koszty procesu karnego
1. Pojęcie kosztów procesu karnego
2. Koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu
3. Koszty udziału świadka w procesie karnym
4. Koszty udziału biegłego w procesie karnym
5. Zwolnienie od kosztów sądowych
6. Zasądzenie kosztów procesu
7. Koszty postępowania odwoławczego i kasacyjnego
Literatura


692 strony, Format: 16.5x24.0, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018