ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWO UPADŁOŚCIOWE KOMENTARZ


JANDA P.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 291.30 Twoja cena  276,74 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo upadłościowe

Komentarz


W komentarzu pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. W części dotyczącej przepisów odnoszących się do postępowania upadłościowego uwagę zwrócono na tryb zgłoszenia wierzytelności i jego rozpoznania na liście wierzytelności, sposoby zaspokajania wierzycieli (wyłączenie z masy upadłości, potrącenie), plany podziału funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia składników obciążonych rzeczowo.

Szeroko omówione zostały także nowe regulacje i nowelizacje przepisów dotyczących:

  • przygotowanej likwidacji,

  • bezskuteczności czynności prawnych w stosunku do masy upadłości,

  • podziału wierzytelności na kategorie (koszty postępowania i inne zobowiązania masy),

  • postępowania o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Z perspektywy praktyka autor przedstawia specyfikę postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. konsumentów). Ukazuje również rolę sędziego-komisarza i syndyka w postępowaniu upadłościowym. Przy komentowaniu przepisów uwzględniono najnowszy dorobek doktryny i judykatury. 

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla doradców restrukturyzacyjnych - syndyków, tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców przymusowych, a także dla adwokatów i radców prawnych oraz sędziów. Będzie też przydatna dla komorników i organów egzekucyjnych administracji publicznej.


Wykaz skrótów

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe

CZĘŚĆ PIERWSZA. PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I JEGO SKUTKACH

Tytuł I. Przepisy ogólne
Dział I. Przepisy wstępne
Dział II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy
Dział III. Podstawy ogłoszenia upadłości
Tytuł II. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
Dział I. Sąd
Dział II. Wniosek o ogłoszenie upadłości
Dział III. Przepisy o postępowaniu
Dział IV. Postępowanie zabezpieczające
Dział V. (uchylony)
Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości
Dział VII. Przygotowana likwidacja
Tytuł III. Slutki ogłoszenia upadłości
Dział I. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego
Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego
Dział III. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
Dział IV. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych
Dział V. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne
Tytuł IV. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym prowadzonym
po ogłoszeniu upadłości
Dział I. Sąd i sędzia-komisarz
Dział II. Syndyk i zastępca syndyka
Dział III. Uczestnicy postępowania
Dział IV. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości
Dział V. Koszty i inne zobowiązania masy upadłości
Tytuł V. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
Dział I. Zgłoszenie wierzytelności
Dział II. Lista wierzytelności
Tytuł Va. Układ w upadłości
Tytuł VI. Układ
Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Zawarcie i zatwierdzenie układu
Dział III. Skutki układu
Dział IV. Zmiana układu
Dział V. Uchylenie układu
Tytuł VII. Likwidacja masy upadłości
Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz nieruchomości, praw użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego
Dział III. Sprzedaż ruchomości oraz przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym
Dział IV. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych
Tytuł VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Kolejność zaspokajania wierzycieli
Dział III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości
Tytuł IX. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki
Tytuł X. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

CZĘŚĆ DRUGA. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Tytuł I. Przepisy ogólne
Tytuł II. Jurysdykcja krajowa
Tytuł III. Uznawanie orzeczeń o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
Tytuł IV. Wtórne postępowanie upadłościowe
Tytuł V. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi

CZĘŚĆ TRZECIA. ODRĘBNE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE

Tytuł I. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika
Tytuł Ia. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów
Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego
Dział III. Likwidacja nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie
Dział IV. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez innego przedsiębiorcę
Dział V. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie
Tytuł II. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych
Dział III. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą
Tytuł III. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach człnkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń i ich
oddziałów oraz zakładów reasekuracji i ich oddziałów
Tytuł IV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji
Tytuł V. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

CZĘŚĆ CZWARTA. POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE W RAZIE ZAGROŻENIA NIEWYPŁACALNOŚCIĄ

CZĘŚĆ PIĄTA. PRZEPISY KARNE

CZĘŚĆ SZÓSTA. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I PRZEPISY KOŃCOWE

Bibliografia


1124 strony, Format: 15.0x21.2, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018