ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA


JASTRZĘBSKI J. BRZOZOWSKI A. SKOWROŃSKA-BOCIAN E. KOCOT W. KALIŃSKI M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie II

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zobowiązania

Część szczegółowa


Podręcznik stanowi kontynuację wykładu z zakresu części ogólnej zobowiązań i podręcznika Zobowiązania. Część ogólna. W usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiono w nim zagadnienia związane z treścią i wykonywaniem zobowiązaniowych umów nazwanych, w tym zawieranych z udziałem konsumentów, a także między przedsiębiorcami. Problematyka prawa umów ukazana jest w aktualnym stanie prawnym, z przywołaniem najnowszego orzecznictwa oraz piśmiennictwa. 

W opracowaniu omówiono nowe regulacje dotyczące m.in.:

  • pierwokupu dzierżawcy nieruchomości rolnej,

  • działalności ubezpieczeniowej,

  • umów z zakresu usług bankowych,

  • obligacji,

  • darowizny obciążliwej,

  • nagrody konkursowej.

Atutem książki jest ponadto rozdział poświęcony wybranym, empirycznym formom umów nienazwanych, których rola w profesjonalnym obrocie handlowym systematycznie wzrasta. Wykorzystano przy tym również modelowe regulacje Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR). 

Opracowanie uwzględnia wieloletnie doświadczenie dydaktyczne autorów będące wynikiem prowadzenia wykładów kursowych, seminariów i innych zajęć poświęconych problematyce prawa umów, wynikające także z ich aktywnego udziału w praktyce kontraktowej w ramach wykonywania zawodów prawniczych. 


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Informacje wstępne (Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Maciej Kaliński)
§ 1. Przedmiot części szczegółowej prawa zobowiązań
§ 2. Związki umów
§ 3. Systematyka podręcznika

Rozdział II
Umowa sprzedaży (Adam Brzozowski)
§ 1. Definicja. Pojęcie i cechy umowy
§ 2. Podmioty i charakter prawny umowy. Forma umowy sprzedaży
§ 3. Przedmiot umowy
§ 4. Obowiązki stron umowy sprzedaży
1. Obowiązki sprzedawcy
2. Obowiązki kupującego
§ 5. Rękojmia za wady
§ 6. Stosunek uprawnień z tytułu rękojmi do roszczeń odszkodowawczych
§ 7. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej
§ 8. Gwarancja przy sprzedaży
§ 9. Sprzedaż konsumencka
§ 10. Szczególne rodzaje sprzedaży
1. Sprzedaż na raty
2. Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej
3. Sprzedaż na próbę lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego
4. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu
5. Prawo pierwokupu

Rozdział III
Umowa zamiany (Adam Brzozowski)
§ 1. Definicja
§ 2. Przedmiot umowy zamiany
§ 3. Podmioty i charakter prawny umowy zamiany
§ 4. Odesłanie do umowy sprzedaży

Rozdział IV
Umowa dostawy (Adam Brzozowski)
§ 1. Definicja umowy dostawy. Pojęcie dostawy
§ 2. Przedmiot umowy dostawy
§ 3. Podmioty i charakter prawny umowy dostawy
§ 4. Obowiązki stron
§ 5. Odesłanie do umowy sprzedaży

Rozdział V
Kontraktacja (Maciej Kaliński)
§ 1. Pojęcie
§ 2. Obowiązki stron
§ 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa
§ 4. Przedawnienie

Rozdział VI
Umowa o dzieło (Adam Brzozowski)
§ 1. Definicja. Pojęcie i cechy umowy o dzieło
§ 2. Podmioty i charakter prawny umowy o dzieło
§ 3. Przedmiot umowy o dzieło
§ 4. Miejsce umowy o dzieło w systemie umów
§ 5. Obowiązki stron umowy o dzieło
§ 6. Zagadnienia szczegółowe

Rozdział VII
Umowa o roboty budowlane (Adam Brzozowski)
§ 1. Definicja. Pojęcie i cechy umowy o roboty budowlane
§ 2. Charakter prawny umowy o roboty budowlane
§ 3. Przedmiot umowy o roboty budowlane. Strona podmiotowa umowy o roboty budowlane. Forma umowy
§ 4. Odpowiedzialność wobec podwykonawców
§ 5. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane
§ 6. Podstawowe prawa i obowiązki stron

Rozdział VIII
Najem (Maciej Kaliński)
§ 1. Unormowania ogólne. Pojęcie
§ 2. Obowiązki stron
§ 3. Przedawnienie
§ 4. Zbycie przedmiotu najmu
§ 5. Najem lokali
§ 6. Najem lokali mieszkalnych

Rozdział IX
Dzierżawa (Maciej Kaliński)
§ 1. Pojęcie
§ 2. Obowiązki stron
§ 3. Pierwokup dzierżawcy gruntu rolnego

Rozdział X
Bezczynszowe użytkowanie gruntów rolnych (Maciej Kaliński)

Rozdział XI
Użyczenie (Elżbieta Skowrońska-Bocian)
§ 1. Ogólna charakterystyka
§ 2. Podmioty umowy
§ 3. Przedmiot umowy
§ 4. Treść umowy
§ 5. Odpowiedzialność stron
§ 6. Czas trwania stosunku użyczenia
§ 7. Przedawnienie roszczeń
§ 8. Użyczenie a inne zbliżone stosunki prawne oraz faktyczne

Rozdział XII
Pożyczka (Elżbieta Skowrońska-Bocian)
§ 1. Ogólna charakterystyka
§ 2. Podmioty umowy
§ 3. Przedmiot pożyczki
§ 4. Treść umowy
§ 5. Odpowiedzialność stron
§ 6. Przedawnienie roszczeń
§ 7. Stosunki prawne podobne do pożyczki

Rozdział XIII
Umowa kredytu (Jacek Jastrzębski)
§ 1. Pojęcie umowy kredytu i jej regulacja
§ 2. Kredyt a pożyczka
§ 3. Zdolność kredytowa
§ 4. Umowa kredytu - strony, treść i forma
§ 5. Istotne elementy stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu
1. Oddanie środków pieniężnych do dyspozycji klienta
2. Oprocentowanie i prowizja
3. Monitorowanie sposobu wykorzystania kredytu i zdolności kredytowej
4. Wypowiedzenie
5. Spłata kredytu
§ 6. Znaczenie i rodzaje kredytów
§ 7. Kredyt konsumencki
§ 8. Ochrona konsumentów w zakresie kredytów hipotecznych

Rozdział XIV
Umowa rachunku bankowego (Jacek Jastrzębski)
§ 1. Pojęcie umowy rachunku bankowego
§ 2. Charakterystyka umowy rachunku bankowego. Prawa i obowiązki stron
§ 3. Strony umowy o rachunek bankowy
§ 4. Rodzaje rachunków bankowych
§ 5. Rachunek wspólny
§ 6. Wygaśnięcie umowy rachunku bankowego
§ 7. Zbiorcze informacje o rachunkach i Centralna informacja
§ 8. Przedawnienie roszczeń

Rozdział XV
Zlecenie (Maciej Kaliński)
§ 1. Pojęcie
§ 2. Stanowisko prawne zleceniobiorcy
§ 3. Odpłatność
§ 4. Obowiązki stron
§ 5. Wypowiedzenie i ustanie zlecenia
§ 6. Przedawnienie
§ 7. Umowy o świadczenie usług

Rozdział XVI
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (Maciej Kaliński)
§ 1. Pojęcie
§ 2. Obowiązki stron

Rozdział XVII
Umowa agencyjna (Maciej Kaliński)
§ 1. Pojęcie
§ 2. Wynagrodzenie agenta
§ 3. Obowiązki stron
§ 4. Prawo zastawu
§ 5. Ustanie umowy
§ 6. Świadczenie wyrównawcze
§ 7. Umowa o ograniczeniu konkurencji

Rozdział XVIII
Umowa leasingu (Maciej Kaliński)
§ 1. Pojęcie
§ 2. Obowiązki stron

Rozdział XIX
Umowa komisu (Maciej Kaliński)
§ 1. Pojęcie
§ 2. Obowiązki stron
§ 3. Rękojmia
§ 4. Prawo zastawu

Rozdział XX
Umowa przewozu (Maciej Kaliński)
§ 1. Uwagi ogólne
§ 2. Przewóz osób
§ 3. Przewóz rzeczy

Rozdział XXI
Umowa spedycji (Maciej Kaliński)

Rozdział XXII
Przechowanie (Maciej Kaliński)

Rozdział XXIII
Depozyt nieprawidłowy (Maciej Kaliński)

Rozdział XXIV
Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady (Maciej Kaliński)
§ 1. Zasady odpowiedzialności
§ 2. Odszkodowanie
§ 3. Prawo zastawu
§ 4. Przedawnienie

Rozdział XXV
Umowa składu (Maciej Kaliński)
§ 1. Pojęcie
§ 2. Odpowiedzialność

Rozdział XXVI
Umowa ubezpieczenia (Maciej Kaliński)
§ 1. Uwagi ogólne
§ 2. Pojęcie
§ 3. Zawarcie umowy i powstanie odpowiedzialności. Obowiązki stron
§ 4. Przedawnienie
§ 5. Ubezpieczenia majątkowe
§ 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
§ 7. Ubezpieczenie mienia
§ 8. Ubezpieczenia osobowe

Rozdział XXVII
Spółka (Maciej Kaliński)
§ 1. Pojęcie
§ 2. Majątek wspólny
§ 3. Odpowiedzialność
§ 4. Działalność spółki
§ 5. Stosunki wspólników
§ 6. Wypowiedzenie
§ 7. Zgon wspólnika. Ustanie spółki

Rozdział XXVIII
Darowizna (Maciej Kaliński)
§ 1. Pojęcie
§ 2. Odpowiedzialność darczyńcy
§ 3. Polecenie. Darowizna obciążliwa
§ 4. Odwołanie

Rozdział XXIX
Przekazanie nieruchomości (Elżbieta Skowrońska-Bocian)
§ 1. Uwagi ogólne
§ 2. Ogólna charakterystyka umowy
§ 3. Podmioty umowy
§ 4. Przedmiot umowy przekazania
§ 5. Treść umowy
§ 6. Odpowiedzialność stron
§ 7. Uwagi końcowe

Rozdział XXX
Renta (Maciej Kaliński)

Rozdział XXXI
Dożywocie (Maciej Kaliński)

Rozdział XXXII
Poręczenie (Jacek Jastrzębski)
§ 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka umowy poręczenia
§ 2. Przedmiot poręczenia. Poręczenie za dług przyszły, rodzajowe i generalne (globalne)
§ 3. Odpowiedzialność poręczyciela
§ 4. Akcesoryjność poręczenia
§ 5. Spełnienie świadczenia przez poręczyciela
§ 6. Poręczenie na tle małżeńskich stosunków majątkowych
§ 7. Szczególne przypadki poręczenia - poręczenie zwrotne, podporęczenie, wielość poręczycieli
§ 8. Poręczenie jako czynność bankowa

Rozdział XXXIII
Gwarancja bankowa (Jacek Jastrzębski)
§ 1. Pojęcie gwarancji bankowej
§ 2. Samodzielność gwarancji i ukształtowanie zarzutów
§ 3. Stosunek do innych instytucji
§ 4. Zbywalność praw z gwarancji
§ 5. Skutki zapłaty z gwarancji
§ 6. Termin gwarancji i przedawnienie roszczeń
§ 7. Potwierdzenie gwarancji
§ 8. Regwarancja

Rozdział XXXIV
Ugoda (Maciej Kaliński)

Rozdział XXXV
Przyrzeczenie publiczne (Maciej Kaliński)
§ 1. Uwagi ogólne
§ 2. Przyrzeczenie zwykłe
§ 3. Przyrzeczenie nagrody konkursowej

Rozdział XXXVI
Przekaz (Maciej Kaliński)
§ 1. Pojęcie
§ 2. Przyjęcie przekazu

Rozdział XXXVII
Akredytywa (Jacek Jastrzębski)
§ 1. Regulacja i normatywne typy akredytywy
§ 2. Akredytywa dokumentowa
1. Pojęcie i funkcja
2. Konstrukcja prawna. Odpowiedzialność banku otwierającego
3. Termin ważności i przedawnienie roszczeń
4. Akredytywa zabezpieczająca
5. Znaczenie praktyczne
§ 3. Akredytywa pieniężna

Rozdział XXXVIII
Papiery wartościowe i znaki legitymacyjne w ogólności (Jacek Jastrzębski)
§ 1. Uwagi wprowadzające o kodeksowej regulacji papierów wartościowych
§ 2. Ogólna koncepcja papieru wartościowego
1. Teorie papierów wartościowych
2. Pojęcie legitymacji formalnej
3. Teorie dotyczące powstania praw z papierów wartościowych
4. Kwestia zasady numerus chusus papierów wartościowych
§ 3. Rodzaje papierów wartościowych
1. Podział ze względu na sposób ustalania legitymacji formalnej i przenoszenia praw
1.1. Papiery wartościowe imienne
1.2. Papiery wartościowe na zlecenie
1.3. Papiery wartościowe na okaziciela
1.4. Papiery wartościowe zdematerializowane (rejestrowe)
2. Inne klasyfikacje lub typologie papierów wartościowych
§ 4. Znaki legitymacyjne
§ 5. Umarzanie papierów wartościowych

Rozdział XXXIX
Weksel (Maciej Kaliński)
§ 1. Pojęcie
§ 2. Odpowiedzialność
§ 3. Indos
§ 4. Awal
§ 5. Przedawnienie

Rozdział XL
Czek (Maciej Kaliński)
§ 1. Pojęcie
§ 2. Rodzaje czeków

Rozdział XLI
Obligacje (Jacek Jastrzębski)
§ 1. Pojęcie obligacji
§ 2. Zdolność emisyjna
§ 3. Funkcje obligacji
§ 4. Świadczenie emitenta
§ 5. Zabezpieczenie obligacji
§ 6. Szczególne rodzaje obligacji
§ 7. Emisja obligacji
§ 8. Umowa o subemisję
§ 9. Umowa o reprezentację
§ 10. Zgromadzenie obligatariuszy i zmiana warunków emisji

Rozdział XLII
Umowy nienazwane (Wojciech J. Kocot)
§ 1. Pojęcie umów nienazwanych
§ 2. Umowy kompensacyjne
§ 3. Umowy o świadczenie kompleksowej usługi pośrednictwa handlowego
1. Umowa dystrybucyjna
2. Umowa faktoringu
3. Umowa outsourcingu
§ 4. Kontrakty (instrumenty) pochodne
1. Kontrakt opcyjny (opcja)
2. Kontrakt terminowy futures i forward
3. Swap
§ 5. Umowy dotyczące obrotu prawami na dobrach niematerialnych
1. Franchising
2. Umowa know-how
§ 6. Umowy organizacyjne w obrocie gospodarczym (ugrupowania gospodarcze)
1. Umowy typu joint-venture
2. Umowa koncernowa
3. Umowa kooperacyjna (o kooperację przemysłową)
§ 7. Umowy zawierane mechanicznie

Skorowidz przedmiotowy
O autorach


578 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018