ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KODEKS KARNY WYKONAWCZY KOMENTARZ


POSTULSKI K.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie IV

cena netto: 370.10 Twoja cena  351,60 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kodeks karny wykonawczy

Komentarz


W komentarzu szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innych ustawach i przepisach wykonawczych. 

W publikacji uwzględniono wszystkie zmiany legislacyjne związane z problematyką wykonania orzeczeń karnych, dotyczące w szczególności:

  • przywrócenia możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i wyeliminowania takiej możliwości w przypadku kary ograniczenia wolności;

  • wprowadzenia instytucji referendarza sądowego jako organu postępowania wykonawczego o szerokim zakresie kompetencji;

  • rozszerzenia możliwości zatrudniania skazanych odbywających karę pozbawienia wolności;

  • dostosowania wykonywania kary przepadku do zmienionych zasad orzekania tego środka (m.in. przepadek przedsiębiorstwa).

Autor wskazuje na występujące w przepisach, poglądach doktryny i orzecznictwie niespójności, rozbieżności i kwestie wątpliwe oraz zajmuje jednoznaczne stanowisko dotyczące zagadnień problematycznych i szczegółowo je uzasadnia. 

Komentarz jest przeznaczony głównie dla praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, kuratorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów, pracowników Służby Więziennej, aplikantów sądowych, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. Liczne wątki o charakterze teoretycznym powinny również zainteresować pracowników naukowych oraz studentów prawa.


Wykaz skrótów
Wstęp do wydania pierwszego
Wstęp do wydania drugiego
Wstęp do wydania trzeciego
Wstęp do wydania czwartego

Ustawa z 6.06.1997 r. - Kodeks karny wykonawczy

Część ogólna
Rozdział I. Zakres obowiązywania
Rozdział II. Organy postępowania wykonawczego
Rozdział III. Skazany
Rozdział IV. Postępowanie wykonawcze
Oddział 1. Wykonywanie orzeczeń
Oddział 2. Postępowanie przed sądem
Oddział 3. Postępowanie egzekucyjne
Rozdział V. Nadzór penitencjarny
Rozdział VI. Zatarcie skazania
Rozdział VII. Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Rozdział VIIa. System dozoru elektronicznego
Oddział 1. Przepisy ogólne
Oddział 2. Rozpoczęcie dozoru elektronicznego
Oddział 2a. Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
Oddział 3. Obowiązki i prawa skazanego
Oddział 4. Czynności podmiotów wykonujących dozór elektroniczny
Oddział 5. Zakończenie dozoru elektronicznego

Część szczególna
Rozdział VIII. Grzywna
Rozdział IX. Kara ograniczenia wolności
Rozdział X. Kara pozbawienia wolności
Oddział 1. Cele wykonywania kary
Oddział 2. Zakłady karne
Oddział 3. Wykonywanie kary i jej indywidualizacja
Oddział 4. Prawa i obowiązki skazanego
Oddział 5. Zatrudnienie
Oddział 6. Nauczanie
Oddział 7. Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe
Oddział 8. Nagrody i ulgi
Oddział 9. Kary dyscyplinarne
Oddział 10. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności
Oddział 11. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
Oddział 12. Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy
Oddział 13. Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego
Rozdział XI. Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary
Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór
Oddział 2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
Rozdział XII. Środki karne, środki kompensacyjne i przepadek
Oddział 1. Pozbawienie praw publicznych
Oddział 2. Zakazy, nakaz i obowiązek
Oddział 3. Przepadek
Oddział 4. Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne
Oddział 5. Podanie wyroku do publicznej wiadomości
Rozdział XIII. Środki zabezpieczające
Rozdział XIV. Należności sądowe
Rozdział XV. Tymczasowe aresztowanie
Rozdział XVa. Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych

Część wojskowa
Rozdział XVI. Przepisy ogólne
Rozdział XVII. Kara ograniczenia wolności
Rozdział XVIII. Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego
Rozdział XIX. Środki karne
Rozdział XX. Tymczasowe aresztowanie

Część końcowa
Rozdział XXI. Objaśnienie wyrażeń ustawowych
Rozdział XXII. Przepisy przejściowe i końcowe

Bibliografia


1128 stron, Format: 17.0x25.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018