ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA BANKU ZA WADLIWE WYPOWIEDZENIE UMOWY KREDYTU UDZIELONEGO PRZEDSIĘBIORCY


BARTOSIEWICZ P.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębiorcy


Publikacja dotyczy jednego z najbardziej spornych momentów w relacji bank-klient, czyli momentu, gdy bank wypowiada umowę kredytu i domaga się jego zwrotu przed terminem uzgodnionym w umowie. Autor dogłębnie analizuje pozycję prawną banku wobec klienta w obliczu wadliwego wypowiedzenia umowy kredytu, a także porusza zagadnienia istotne dla uczestników rynku finansowego (zarówno kredytodawców, jak i kredytobiorców).

W opracowaniu uwzględniono m.in. znowelizowane przesłanki wypowiedzenia umowy kredytu oraz tendencje rozwojowe w dziedzinie odpowiedzialności banków, które pojawiły się w ostatnich latach. Omówiono w szczególności zmiany dokonane na przełomie 2015-2016 r., w tym nowelizacje art. 75 i 75c ustawy - Prawo bankowe oraz art. 256 ust. 2 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne.

Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:

  • Czy bank może być traktowany wobec kredytobiorcy jako uprzywilejowana "instytucja zaufania publicznego"?

  • Jaka jest natura stosunku prawnego pomiędzy bankiem i kredytobiorcą oraz czy zawiera element doradztwa?

  • Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

  • Jakie są następstwa złożenia przez bank oświadczenia o wypowiedzeniu, gdy obiektywnie nie zaistniały przesłanki wypowiedzenia?

  • Czy zasady współżycia społecznego mogą powstrzymać bank od dochodzenia spłaty kredytu?

  • Czy bank może być odpowiedzialny odszkodowawczo wobec klienta i pozostałych interesariuszy, gdy domaga się zaspokojenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej?

Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników banków zatrudnionych w departamentach restrukturyzacji i windykacji, departamentach ryzyka oraz departamentach prawnych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a także dla syndyków i doradców restrukturyzacyjnych.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział I
Pozycja prawna banku w stosunkach cywilnoprawnych
1. Normatywna definicja banku (podmiotu zarządzającego ryzykiem)
2. Bank jako przedsiębiorca
3. Bank jako instytucja zaufania publicznego
4. Wnioski

Rozdział II
Szczególne cechy jurydyczne zobowiązaniowego stosunku kredytowego
1. Istota umowy kredytu
2. Skutki kwalifikacji udzielenia kredytu jako czynności bankowej
3. Świadczenie banku w stosunku kredytowym
4. Umowa kredytu udzielonego przedsiębiorcy w walucie obcej lub ze stałym oprocentowaniem a umowa instrumentu finansowego
5. Udzielenie kredytu a inne formy finansowania
6. Ograniczenia autonomii woli stron w stosunku kredytowym
7. Problem ekwiwalentności świadczeń banku i kredytobiorcy
8. Wpływ przewagi ekonomicznej banku wobec kredytobiorcy na treść stosunku kredytowego
9. Ewolucja prawa bankowego a problem dopuszczalności przyznawania ochrony konsumenckiej wszystkim kredytobiorcom działającym w sektorze tzw. realnej gospodarki
10. Ustawowe przywileje banku determinujące jego uprawnienia i obowiązki w cywilnoprawnym stosunku kredytowym
11. Obowiązek lojalności banku wobec kredytobiorcy jako element stosunku kredytowego
12. Wpływ norm wyrażonych w zbiorach deontologii bankowej na treść stosunku kredytowego
13. Poziom należytej staranności wymagany od banku w stosunku kredytowym
14. Wyłączenie możliwości ekskulpacji przez bank korzystający z outsourcingu bankowego mimo wykazania braku winy w wyborze lub powierzenia czynności profesjonaliście
15. Skutki kwalifikacji umowy kredytu i zabezpieczenia spłaty kredytu jako kompleksu umów
16. Wnioski

Rozdział III
Przesłanki wypowiedzenia umowy kredytu przez bank
1. Rozkład ryzyk i interesów stron w kontekście wypowiedzenia umowy kredytu
2. Niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu jako ustawowa przesłanka wypowiedzenia umowy kredytu
3. Utrata zdolności kredytowej jako ustawowa przesłanka wypowiedzenia umowy kredytu
4. Wypowiedzenie umowy kredytu a postępowanie restrukturyzacyjne
5. Wypowiedzenie umowy kredytu a wdrożenie programu naprawczego przez kredytobiorcę
6. Dopuszczalność modyfikacji ustawowych przesłanek wypowiedzenia umowy kredytu
7. Umowne przesłanki wypowiedzenia stosunku kredytowego przez bank
8. Klauzula istotnej negatywnej zmiany jako kontraktowy odpowiednik ustawowej klauzuli rebus sic santibus
9. Bezskuteczność oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożonego w trybie uchylonego art. 97 pr. bank. jako podstawa wypowiedzenia umowy kredytu
10. Skutki prawne wypowiedzenia stosunku kredytowego
11. Termin wypowiedzenia stosunku kredytowego
12. Dopuszczalność warunkowego wypowiedzenia umowy kredytu
13. Ciężar dowodu a forma i treść wypowiedzenia umowy kredytu przez bank
14. Wnioski

Rozdział IV
Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy kredytu
1. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku a autonomia woli w zakresie decyzji o wypowiedzeniu umowy kredytu
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku a nadużycie prawa do wypowiedzenia umowy kredytu
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za doprowadzenie kredytobiorcy do przedterminowej spłaty kredytu po obiektywnie nieuzasadnionym wypowiedzeniu umowy kredytu
4. Wnioski

Rozdział V
Odpowiedzialność odszkodowawcza banku w związku z dochodzeniem zaspokojenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej
1. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za ujawnienie tajemnicy bankowej i naruszenie renomy kredytobiorcy wskutek przedwczesnych działań windykacyjnych
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za skorzystanie z zabezpieczeń spłaty kredytu w celu zaspokojenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za spowodowanie egzekucji singularnej niewymagalnej wierzytelności kredytowej
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za spowodowanie otwarcia postępowania upadłościowego kredytobiorcy (egzekucji uniwersalnej) w celu dochodzenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za spowodowanie otwarcia postępowania sanacyjnego wobec kredytobiorcy w celu dochodzenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej
6. Wnioski

Rozdział VI
Problem roszczeń odszkodowawczych osób trzecich wobec banku w związku z bezpodstawnym wypowiedzeniem umowy kredytu
1. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku wobec bezpośrednio poszkodowanych zabezpieczycieli wierzytelności kredytowej
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku wobec pośrednio poszkodowanych wspólników spółki kapitałowej, której udzielono kredytu
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku wobec niezaspokojonych wierzycieli kredytobiorcy
4. Wnioski

Podsumowanie
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Bibliografia


488 stron, Format: 14.8x21.0, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018