ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

UNORMOWANIA COMPLIANCE W KORPORACJACH


BRAUN T.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Unormowania compliance w korporacjach


Praktyka wskazuje na ogromne zainteresowanie compliance wśród przedsiębiorców wprowadzających systemy zarządzania ryzykiem braku zgodności. Nie ma jednak usystematyzowanej wiedzy na ten temat. Książka uzupełnia tę lukę, odsyłając do rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na skalę międzynarodową. 

Autor przedstawia istotę compliance, problemy wynikające z braku zarządzania zgodnością, związane z tym oczekiwania nadzorcze i obowiązki legislacyjne oraz wprowadzane na świecie rozwiązania modelowe.

Dokonuje analizy charakteru i funkcji unormowań zgodnościowych w korporacjach z perspektywy praktyki i ogólnej teorii norm, a ponadto:

  • porządkuje stosowaną przez korporacje aparaturę pojęciową,

  • charakteryzuje specyficzne właściwości poszczególnych typów norm compliance,

  • omawia przykłady oraz praktyczne komplikacje wynikające z globalnego zasięgu obowiązywania norm zgodnościowych,

  • wskazuje realny wpływ, jaki normy te wywierają na działalność korporacji, a pośrednio na znacznie szerzej rozumiane globalne relacje gospodarcze.

Publikacja jest przeznaczona nie tylko dla adwokatów, radców prawnych i pracowników naukowych, lecz także dla pracowników administracji, menedżerów i przedsiębiorców.


Wprowadzenie

Rozdział I
Spójność prawa a korporacyjne normy compliance
1. Wprowadzenie
2. Spójność prawa
3. Regulacje pozaprawne (równoległe do prawnych) a system prawny
4. Normy tworzone przez korporacje
4.1. Kryteria wyróżniające normy compliance
4.2. Normy compliance wobec zjawisk zachodzących wokół korporacji
5. Kolizja norm tworzonych przez korporacje z normami prawa
5.1. Przekazywanie danych handlowych
5.2. Zarządzanie matrycowe
5.3. Arbitraż legislacyjny i regulacyjny
6. Rozstrzyganie kolizji korporacyjnych norm compliance z normami prawa

Rozdział II
Compliance w bankowości - zadania, funkcje i struktura organizacyjna
1. Wprowadzenie
2. Specyfika zadań compliance w bankowości międzynarodowej - wyzwania rynków regulowanych
2.1. Zapewnienie zgodności działania banków z normami prawa i regulacjami nadzorczymi obowiązującymi w odmiennych jurysdykcjach
2.2. Tworzenie właściwych struktur organizacyjnych jako element budowania ładu korporacyjnego w bankach międzynarodowych
2.3. Mechanizmy ujednolicania funkcjonowania podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup bankowych
3. Zadania służb compliance w bankach
3.1. Zapewnienie ładu korporacyjnego w instytucjach regulowanych
3.2. Unormowanie relacji w matrycowych i projektowych strukturach zarządczych
3.3. Zapewnienie zgodności z regulacjami nadzorczymi
3.4. Normy soft law w regulacjach prawa bankowego
3.5. Zapewnienie dostępu do informacji zarządczych
3.6. Sprawozdawczość finansowa
3.7. Zapewnienie zgodności z przepisami o charakterze transgranicznym
3.8. Rozstrzyganie zagadnień normatywnych związanych z różnicami kulturowymi
3.9. Zgodność z zaleceniami Komitetu Bazylejskiego
3.10. Plany zapewnienia zgodności
4. Funkcja doradcza służb compliance
4.1. Obowiązki wynikające z funkcji doradczej compliance
4.2. Rola informacji zarządczej
4.3. Szkolenia z zakresu compliance
4.4. Niezbędne kwalifikacje pracowników compliance
5. Zapewnienie zgodności jako element zarządzania ryzykiem działalności
5.1. "Apetyt na ryzyko
5.2. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności na przykładzie ryzyka zobowiązań pozaumownych związanych w ochroną własności intelektualnej
5.3. Ryzyko reputacyjne
5.4. Ryzyko braku zaufania do instytucji powołanych do rozstrzygania sporów
5.5. Ryzyka braku zgodności wynikające ze zmian w prowadzonej działalności
5.6. Klasyfikacja ryzyka braku zgodności metodą świateł drogowych
5.7. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności na przykładzie ryzyk wynikających z umów z podmiotami publicznymi
5.8. Rola opinii prawnych w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności
5.9. Zasady postępowania w przypadku niewypłacalności podmiotów publicznych
5.10. Immunitety formalne i materialne jako element ryzyka w relacjach banków z podmiotami publicznymi
5.11. Klauzule stabilizacyjne
5.12. Ryzyko polityczne w relacjach z podmiotami publicznymi
6. Funkcje kontrolne służb compliance w modelu trzech linii obrony przed ryzykiem braku zgodności
6.1. Kontrola podstawowa
6.2. Kontrola wtórna
6.3. Kontrola sprawowana przez audyt wewnętrzny
6.4. Rola compliance w ramach drugiej linii obrony
6.5. Ryzyka w działalności gospodarczej będące obszarem odpowiedzialności compliance w modelu trzech linii obrony
7. Funkcja kontrolna compliance - przedmiotowy zakres obowiązków w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych
7.1. Relacje zachodzące wewnątrz tej samej grupy kapitałowej
7.2. Relacje z klientami
7.3. Relacje z podmiotami publicznymi
7.4. Relacje z regulatorami
8. Struktura organizacyjna służb compliance na wybranych przykładach
8.1. Znaczenie zaangażowania władz statutowych spółek w zarządzanie ryzykiem braku zgodności
8.2. Znaczenie umiejscowienia compliance w strukturze organizacyjnej z uwagi na pełnione funkcje kontrolne
8.3. Modele umiejscowienia służb compliance w strukturach organizacyjnych
8.4. Niezależność służb compliance z punktu widzenia ich miejsca w strukturach organizacyjnych korporacji
8.5. Podział jednostek do spraw compliance w korporacjach
8.6. Zarządzanie ryzykiem compliance a zarządzanie ryzykami prawnymi

Rozdział III
Normy zgodnościowe - zakres regulowania
1. Wprowadzenie
2. Systemy normatywne stanowiące odniesienie dla norm zgodnościowych
2.1. Wytyczne Komitetu Bazylejskiego
2.2. Ekstraterytorialne oddziaływanie przepisów i regulacji nadzorczych
2.3. Normy compliance a prawo Unii Europejskiej
2.4. Amerykańskie przepisy dotyczące rynków finansowych a normy compliance
2.5. Normy compliance a inne systemy normatywne
2.6. Odniesienia norm compliance do wielu systemów normatywnych łącznie
2.7. Normy compliance a wybrane koncepcje prawa
2.8. Kryteria rozróżnienia norm compliance z uwagi na rodzaj działalności prowadzonej przez korporacje
3. Wpływ przypadków nieprawidłowości w działalności banków na treść norm compliance - ujęcie przedmiotowe
3.1. Błędy w realizacji zadań compliance
3.2. Przeglądy nieprawidłowości regulowane normami compliance
3.3. Prawo konkurencji a normy compliance
3.4. Działania zabezpieczające
3.5. Niewłaściwa sprzedaż produktów i usług
3.6. Normy compliance a postępowania administracyjne przeciwko bankom
3.7. Dochodzenia w sprawie spekulacji walutowych
3.8. Sprawa Madoffa
3.9. Manipulacje na rynkach rozliczeń międzybankowych
3.10. Nieprawidłowości w dostosowaniu finansowych produktów pochodnych oferowanych klientom nieprofesjonalnym
3.11. Nieprawidłowości w sprzedaży produktów hipotecznych
3.12. Pożyczki na zakup papierów wartościowych
3.13. Sprawa Lehman Brothers
4. Normy compliance zapewniające zgodność z normami prawa
4.1. Znaczenie norm compliance dla zapewnienia zgodności z prawem
4.2. Międzynarodowe sankcje gospodarcze
4.3. Zgodność z normami prawa a centralizacja i outsourcing operacji
4.4. Zapewnienie ochrony danych osobowych
4.5. Elementy modelowej procedury tworzenia norm compliance
5. Normy zapewniające zgodność z wytycznymi korporacji
5.1. Zagadnienia objęte wytycznymi korporacji
5.2. Proces ujednolicania norm compliance w bankowości
5.3. Monitoring przestrzegania norm compliance przez pracowników
5.4. Czynniki wpływające na skuteczność norm compliance wewnątrz korporacji
5.5. Normy dotyczące globalnego zapewnienia zgodności we współpracy z audytem wewnętrznym
5.6. Normy lokalne regulujące współpracę służb compliance i audytu
5.7. Normy regulujące współpracę prawników i służb compliance
6. Typy aktów zawierających normy compliance - zakresy normowania
6.1. Standardy
6.2. Zasady
6.3. Reguły
6.4. Polityki
6.5. Strategie
6.6. Kodeksy postępowania
6.7. Podręczniki
6.8. Instrukcje
6.9. Zalecenia
6.10. Wytyczne
6.11. Regulaminy
6.12. Inne typy podziałów aktów zawierających normy compliance

Rozdział IV
Wpływ różnic kulturowych na stosowanie norm compliance w zależności od miejsca prowadzonej działalności
1. Wprowadzenie
2. Wpływ kulturowych różnic prawnych na sposób regulacji
2.1. Normy compliance w przedsiębiorstwach w Polsce
2.2. Normy compliance w korporacjach amerykańskich
2.3. Normy compliance w korporacjach Wielkiej Brytanii na przykładzie banków brytyjskich
2.4. Normy compliance w korporacjach francuskich
2.5. Wpływ różnic w ocenie ryzyka na sposób tworzenia norm zgodnościowych
2.6. Czynniki wpływające na proces tworzenia norm compliance niezależnie od różnic kulturowych
2.7. Odmiennie warunkowane kulturowo zagadnienia regulowane normami compliance
2.8. Ujednolicanie zasad tworzenia norm compliance mimo różnic kulturowych
3. Trudności w stosowaniu norm compliance z uwagi na różnice kulturowe
3.1. Typy trudności wynikających z różnic kulturowych w stosowaniu norm zgodnościowych
3.2. Sposoby zapewnienia jednolitości stosowania norm compliance
4. Różnice w sposobach interpretacji norm zgodnościowych
4.1. Komplikacje wynikające z kolizji norm prawnych i regulacji nadzorczych
4.2. Komplikacje wynikające z odmienności w rozumieniu identycznych pojęć
4.3. Interpretacje twórcze norm zgodnościowych

Rozdział V
Postulaty porządkujące - propozycja modelowego ujęcia norm compliance
1. Wprowadzenie
2. Hierarchia norm z uwagi na wzajemne wynikanie w ujęciu statycznym - wnioski de lege ferenda
2.1. Warunki konieczne dla hierarchicznego uszeregowania norm
2.2. Podziały pomocne przy ustalaniu hierarchicznego porządku norm compliance
2.3. Znaczenie mocy dyrektywalnej norm compliance dla ich miejsca w hierarchii
3. Współzależność przedmiotowa norm compliance ze względu na treść regulacji w ujęciu dynamicznym
3.1. Wpływ odniesień do pozaprawnych systemów normatywnych na współzależność przedmiotową norm compliance
3.2. Inne zewnętrzne odniesienia norm compliance
3.3. Minimum treści regulacyjnej norm compliance
4. Propozycje zastosowania praktyk legislacyjnych zapewniających elastyczne formułowanie norm compliance w zależności od zmiennych warunków otoczenia
4.1. Reguły prawotwórcze a tworzenie norm compliance
4.2. Znaczenie kompetencji interakcyjnych w komunikowaniu treści norm compliance
4.3. Skutki błędnego rozpoznania kulturowego dla zasięgu obowiązywania norm compliance
4.4. Cele stanowienia norm compliance jako element wpływający na sposób ich formułowania
4.5. Przedmiot uregulowań a proces tworzenia jednolitych globalnych norm compliance
4.6. Propozycja ujęcia modelowego - podsumowanie

Akty prawne
Bibliografia
Inne dokumenty
Normy compliance na przykładzie bankowości. Studium teoretycznoprawne
Compliance Norms on Example of Banking. Theoretical Legal Studies


424 strony, Format: 15.1x21.1, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018