ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

VAT W SAMORZĄDACH


BIEŃKOWSKA A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

VAT w samorządach


Publikacja jest swoistym kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń.

W opracowaniu szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:

  • opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych i dochodów uzyskiwanych przez samorządy,

  • opodatkowanie obrotu nieruchomościami, w tym zbycia nieruchomości komunalnych, a także najmu i dzierżawy oraz przypadków bezumownego korzystania z mienia samorządowego,

  • moment powstania obowiązku podatkowego,

  • odliczanie podatku naliczonego, w tym kwestie związane z prewspółczynnikiem,

  • uznawanie podatku VAT za wydatek kwalifikowalny dla potrzeb rozliczeń dotacji unijnych,

  • faktury VAT i noty korygujące, deklaracje i ewidencje dla potrzeb podatku VAT.

 

Książka przeznaczona jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników regionalnych izb obrachunkowych i innych organów kontrolujących finanse samorządów, osób zajmujących się przygotowaniem i rozliczaniem wniosków o dofinansowanie. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz pracowników biur rachunkowych współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego.


WYKAZ SKRÓTÓW
WSTĘP

ROZDZIAŁ 1
DEFINICJA PODATNIKA. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY VAT
1. Kryteria uznawania jednostek samorządu terytorialnego za podatników VAT
2. Wymóg prowadzenia działalności w sposób samodzielny
2.1. Pojęcie samodzielności prowadzenia działalności
2.2. Samodzielność prowadzenia działalności w przypadku jednostek budżetowych
2.3. Obowiązek badania kryterium samodzielności w stosunku do organów władzy publicznej
2.4. Samodzielność prowadzenia działalności w przypadku samorządowych zakładów budżetowych
2.5. Powiatowe jednostki organizacyjne
2.6. Powiatowe służby, inspekcje i straże
2.7. Powiat jako podatnik w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
2.8. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
2.9. Samorządowe instytucje kultury
2.10. Związki jednostek samorządu terytorialnego
2.11. Stowarzyszenia samorządowe
2.12. Porozumienia komunalne
3. Wymóg prowadzenia działalności uznawanej za działalność gospodarczą
3.1. Pojęcie działalności gospodarczej na gruncie podatku VAT
3.2. Świadczenia nieodpłatne
3.3. Świadczenia odpłatne
3.3.1. Opłaty za udzielenie zezwoleń i koncesji
3.3.2. Usługi pomocy prawnej świadczone za częściową odpłatnością
3.3.3. Dowóz dzieci do szkoły za częściową odpłatnością
3.3.4. Sprzedaż mienia komunalnego nabytego z mocy prawa lub pod tytułem darmym
3.3.5. Odpłatne przekazanie do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
4. Wyłączenie dla organów władzy publicznej
4.1. Pojęcie organu władzy publicznej
4.2. Działanie w charakterze organu władzy publicznej
4.3. Zadania wykonywane przez związki komunalne
4.4. Zadania wykonywane przez spółki komunalne
4.5. Umowy cywilnoprawne
4.6. Znaczące zakłócenie konkurencji
5. Status podatnika wynikający z nabycia towarów i usług

ROZDZIAŁ 2
CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego
1.1. Opłaty za czynności podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego
1.1.1. Opłata za udostępnienie informacji publicznej
1.1.2. Opłata za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
1.1.3. Opłata za wydanie licencji, zezwolenia lub koncesji
1.1.4. Zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego
1.1.5. Zwrot kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.2. Opłaty za korzystanie z infrastruktury
1.2.1. Opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania
1.2.2. Kara za pozostawienie pojazdu na parkingu po upływie doby parkingowej
1.2.3. Opłata za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
1.2.4. Opłata za zajęcie pasa drogowego
1.2.5. Opłata za udostępnienie dróg wewnętrznych
1.2.6. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2. Gospodarka komunalna
2.1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2.2. Opłata za odbiór zwiększonej ilości odpadów
2.3. Opłata za odbiór odpadów budowlanych
2.4. Partycypacja mieszkańców w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
2.5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalacje solarne i zestawy fotowoltaiczne
2.6. Opłata za bezumowny pobór wody i odprowadzanie ścieków
3. Oświata i wychowanie
3.1. Opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i żłobkach
3.2. Usługi stołówkowe w szkołach
3.3. Opłata za zakwaterowanie uczniów w bursie szkolnej
3.4. Opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw
3.5. Kolonie, półkolonie, obozy i wycieczki
4. Pomoc społeczna
4.1. Opłata za pobyt i wyżywienie w domach pomocy społecznej
4.2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
4.3. Udostępnianie mieszkań chronionych
4.4. Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
5. Sprzedaż składników majątku
5.1. Dostawa towarów wykorzystywanych na cele działalności zwolnionej z VAT
5.2. Dostawa towarów wykorzystywanych w charakterze organu władzy publicznej

ROZDZIAŁ 3
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Dostawa terenów niezabudowanych
1.1. Tereny budowlane oraz tereny inne niż budowlane
1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
1.2.1. Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne uzupełniające
1.2.2. Grunt objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jedynie w części
1.3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
1.4. Działki gruntu objęte jedną księgą wieczystą
2. Teren zabudowany czy niezabudowany?
2.1. Grunt z budynkiem wzniesionym przez nabywcę
2.2. Grunt z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki
2.3. Grunt zabudowany chodnikiem, ogrodzeniem i innymi urządzeniami budowlanymi
2.4. Grunt, na którym znajduje się część budynku usytuowanego na działce sąsiedniej
3. Dostawa nieruchomości zabudowanych
3.1. Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT
3.1.1. Kryteria stosowania
3.1.2. Definicja pierwszego zasiedlenia
3.1.3. Wybór opcji opodatkowania
3.2. Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT
4. Użytkowanie wieczyste gruntów
4.1. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego
4.2. Zbycie prawa użytkowania wieczystego
4.3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
5. Służebności gruntowe
5.1. Służebność przesyłu
5.2. Służebność drogi koniecznej
5.3. Ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej
6. Najem i dzierżawa
6.1. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze
6.2. Refakturowanie kosztów mediów i innych opłat na najemcę
6.3. Odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy
7. Bezumowne korzystanie
7.1. Bezumowne korzystanie za wiedzą i zgodą właściciela
7.2. Bezumowne korzystanie w okresie przed jego ujawnieniem
7.3. Bezumowne korzystanie w okolicznościach sporu pomiędzy stronami umowy
8. Darowizna nieruchomości
9. Zamiana nieruchomości
10. Wywłaszczenia
10.1. Wywłaszczenie gminy na rzecz województwa
10.2. Wywłaszczenie bez ustalenia odszkodowania
10.3. Wywłaszczenia miast na prawach powiatu
10.4. Zwrotne przekazanie własności nieruchomości

ROZDZIAŁ 4
PODATEK VAT NALEŻNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Obowiązek podatkowy
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
1.3. Wadium
1.4. Dostawa gruntów, budynków i lokali
1.5. Refakturowanie usług
2. Podstawa opodatkowania
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Dotacje, subwencje i dopłaty
2.3. Korekta podstawy opodatkowania (faktury korygujące)
2.3.1. Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania
2.3.2. Korekty zwiększające podstawę opodatkowania
2.4. Korekta podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności

ROZDZIAŁ 5
MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA
1. Uwagi ogólne
2. Wyroby stalowe, odpady i surowce wtórne
3. Wyroby elektroniczne
4. Usługi budowlane

ROZDZIAŁ 6
PODATEK. VAT NALICZONY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Status podatnika VAT a prawo do odliczenia
1.2.1. Odliczenie VAT od zakupów służących przyszłej działalności opodatkowanej
1.2.2. Formalności rejestracyjne a prawo do odliczenia
1.2.3. Odliczenie VAT naliczonego w przypadku zaprzestania działalności
1.3. Odliczenie VAT w przypadku zaniechanych inwestycji
1.4. Odliczenie VAT z tytułu zakupu towarów subwencjonowanych
1.5. Związek podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną
1.5.1. Związek bezpośredni
1.5.2. Związek pośredni
1.5.3. Związek uboczny
1.6. Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego a związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi
2. Źródła i terminy odliczenia podatku naliczonego
2.1. Źródła podatku naliczonego
2.2. Terminy odliczenia podatku naliczonego
2.2.1. Zasada ogólna
2.2.2. Odliczenie podatku naliczonego z tytułu importu usług, WNT i odwrotnego obciążenia
2.2.3. Odliczenie w dwóch następnych okresach rozliczeniowych
2.2.4. Odliczenie podatku naliczonego po upływie terminów
2.2.5. Korekta podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktur korygujących
2.2.6. Korekta podatku naliczonego w związku z brakiem zapłaty należności
3. Faktura a prawo do odliczenia
3.1. Obowiązek posiadania faktury
3.2. Wadliwe faktury a prawo do odliczenia VAT naliczonego
3.3. Utrata faktury po dokonaniu odliczenia
3.4. Faktury nieuprawniające do odliczenia
4. Ograniczenia w prawie do odliczenia
4.1. Usługi noclegowe i gastronomiczne
4.2. Wydatki związane z nabyciem i użytkowaniem pojazdów samochodowych
4.2.1. Uwagi wstępne
4.2.2. Pojazdy samochodowe objęte i nieobjęte zakresem ograniczenia
4.2.3. Wydatki objęte ograniczeniem odliczenia
4.2.4. Pojazdy wykorzystywane do działalności tzw. mieszanej

ROZDZIAŁ 7
PREWSPÓŁCZYNNIK ODLICZENIA W PRZYPADKU TRANSAKCJI PODLEGAJĄCYCH I NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
1. Stan prawny obowiązujący do 31.12.2015 r.
1.1. Odliczenie przy zakupie towarów i usług innych niż nieruchomości
1.2. Odliczenie przy nabyciu, wybudowaniu oraz ulepszeniu nieruchomości
1.2.1. Uwagi wstępne
1.2.2. Budowa i modernizacja targowisk
1.2.3. Pozostałe nieruchomości
1.2.4. Metody obliczania zakresu wykorzystania nieruchomości
1.2.5. Inwestycje rozpoczęte przed 1.01.2011 r.
1.2.6. Regulacja art. 86 ust. 7b a obowiązek stosowania proporcji sprzedaży uregulowanej przepisami art. 90
2. Stan prawny obowiązujący od 1.01.2016 r.
2.1. Cel wprowadzenia prewspółczynnika
2.2. Działalność gospodarcza oraz cele inne niż działalność gospodarcza
2.3. Wydatki podlegające rozliczeniu według prewspółczynnika
2.3.1. Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna
2.3.2. Pozostałe wydatki
2.4. Sposoby określania prewspółczynnika przewidziane w ustawie o VAT
2.4.1. Klucz osobowy
2.4.2. Klucz czasowy
2.4.3. Klucz powierzchniowy
2.4.4. Klucz obrotowy
2.4.5. Klucze mieszane oraz ustalane na podstawie innych kryteriów
2.5. Sposoby określania prewspółczynnika przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów
2.5.1. Uwagi wstępne
2.5.2. Urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego
2.5.3. Samorządowe jednostki budżetowe
2.5.4. Samorządowe zakłady budżetowe
2.5.5. Wydatki dotyczące kilku jednostek lub wykorzystywane przez inną jednostkę
2.6. Prawo wyboru metody ustalania prewspółczynnika
2.7. Zasady obliczania prewspółczynnika
2.8. Ustalanie prewspółczynnika w drodze uzgodnienia z urzędem skarbowym
2.9. Prewspółczynnik wstępny i ostateczny (korekta roczna)
2.10. Korekta wieloletnia
2.11. Przepisy przejściowe
3. Kontrowersje wokół zmiany przeznaczenia środków trwałych

ROZDZIAŁ 8
ODLICZENIE CZĘŚCIOWE W PRZYPADKU SPRZEDAŻY OPODATKOWANEJ I ZWOLNIONEJ Z VAT
1. Uwagi wstępne
2. Obowiązek odrębnego określenia kwot podatku związanych ze sprzedażą opodatkowaną
3. Zasady ustalania proporcji
3.1. Zasady ogólne
3.2. Zasady ustalania proporcji w przypadku jednostek samorządu terytorialnego
3.3. Czynności uwzględniane przy ustalaniu wskaźnika proporcji
3.4. Czynności nieuwzględniane przy ustalaniu wskaźnika proporcji
3.4.1. Zbycie mienia komunalnego
3.4.2. Transakcje pomocnicze
4. Proporcja wstępna i ostateczna (korekta roczna)
5. Korekta wieloletnia dla środków trwałych i nieruchomości
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Ulepszenia i modernizacje
5.3. Inwestycje w obcym środku trwałym
6. Zbycie środka trwałego w okresie korekty
7. Zmiana przeznaczenia
7.1. Zmiana przeznaczenia po oddaniu do użytkowania
7.2. Zmiana przeznaczenia przed oddaniem do użytkowania
8. Likwidacja środka trwałego w okresie korekty

ROZDZIAŁ 9
ODLICZENIE VAT OD INWESTYCJI I INNYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Wydatki na budowę dróg
1.1. Budowa dróg publicznych
1.2. Budowa drogi wewnętrznej
2. Uzbrojenie gruntów przeznaczonych do sprzedaży
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3.1. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa
3.2. Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne przekazane spółce komunalnej
3.3. Kanalizacja deszczowa
3.4. Budowa, modernizacja i utrzymanie targowisk
3.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
4. Turystyka
4.1. Wydatki związane z poprawą infrastruktury turystycznej wokół jeziora
5. Wydatki o charakterze promocyjnym. Organizacja imprez kulturalnych
5.1. Promocja terenów inwestycyjnych. Wydatki na poprawę wizerunku
5.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych i festynów

ROZDZIAŁ 10
KWALIFIKOWALNOŚĆ PODATKU VAT DLA POTRZEB DOFINANSOWANIA
1. Perspektywa finansowa 2007-2013
1.1. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności
1.2. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie skutków zmiany kwalifikowalności podatku VAT
2. Perspektywa finansowa 2014-2020

ROZDZIAŁ 11
FAKTURY. FAKTURY I NOTY KORYGUJĄCE
1. Faktury
1.1. Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur
1.2. Czynności wymagające i niewymagające wystawienia faktury. Faktury na żądanie
1.3. Elementy obowiązkowe faktury - katalog podstawowy
1.4. Zawartość faktury w szczególnych przypadkach
1.5. Faktury zaliczkowe. Faktury końcowe
1.6. Faktury zbiorcze
1.7. Faktury uproszczone
1.8. Faktury do sprzedaży zaewidencjonowanej uprzednio w kasie rejestrującej
1.9. Faktury wewnętrzne i faktury pro forma
1.10. Terminy wystawienia faktury
1.11. Kursy walut na fakturach
1.12. Anulowanie faktur
1.13. Przechowywanie faktur
2. Faktury korygujące
2.1. Przypadki, w których wystawia się fakturę korygującą
2.2. Zawartość faktury korygującej
2.3. Zbiorcze faktury korygujące
2.4. Korekta faktury korygującej
2.5. Kurs waluty na fakturze korygującej
3. Noty korygujące
3.1. Przypadki, w których wystawia się notę korygującą
3.2. Zawartość noty korygującej
3.3. Zbiorcze noty korygujące
3.4. Akceptacja noty korygującej
3.5. Odliczenie VAT naliczonego przed uzyskaniem akceptacji noty korygującej
4. Duplikaty

ROZDZIAŁ 12
DEKLARACJE I EWIDENCJE. TERMINY PŁATNOŚCI I ZWROTU PODATKU. SANKCJE
1. Deklaracje i informacje podsumowujące
1.1. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji i czynności podlegające wykazaniu
1.2. Deklaracje miesięczne VAT-7
1.3. Deklaracje kwartalne VAT-7K lub VAT-7D
1.4. Podpisywanie i składanie deklaracji
1.5. Deklaracje "zerowe"
1.6. Korygowanie deklaracji
1.7. Informacje podsumowujące
1.7.1. Informacje podsumowujące w obrocie międzynarodowym
1.7.2. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym
2. Ewidencje
2.1. Ewidencje prowadzone przez podatników VAT czynnych
2.2. Ewidencje prowadzone przez podatników zwolnionych
3. Terminy i warunki zwrotu podatku
3.1. Termin 60 dni
3.2. Termin 25 dni
3.3. Termin 180 dni
3.4. Przedłużenie terminu zwrotu przez urząd skarbowy
4. Sankcje

ROZDZIAŁ 13
KASY REJESTRUJĄCE
1. Czynności wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego a kasy rejestrujące
2. Zwolnienie ze względu na rodzaj czynności
3. Zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży
4. Zwolnienie ze względu na udział procentowy obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania
5. Zwolnienie dla jednostek samorządu terytorialnego dotychczas korzystających ze zwolnienia
6. Czynności podlegające bezwzględnemu ewidencjonowaniu
7. Terminy wprowadzenia kas rejestrujących
8. Liczba i miejsce instalacji kas. Kasa rezerwowa
9. Warunki stosowania kas rejestrujących
10. Ewidencjonowanie w kasie rejestrującej czynności zwolnionych z VAT i wykonywanych przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego
11. Korekta obrotu zaewidencjonowanego w kasie rejestrującej. Zwroty i reklamacje
12. Ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej
13. Sankcje za naruszenie obowiązku ewidencjonowania obrotu w kasie rejestrującej
14. Kasy rejestrujące w domach i ośrodkach pomocy społecznej
15. Kasy rejestrujące w stołówkach szkolnych

AKTY PRAWNE
ORZECZNICTWO
INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH
BIBLIOGRAFIA


596 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018