ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POSTĘPOWANIE CYWILNE W DOBIE PRZEMIAN


GIL I. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 212.60 Twoja cena  201,97 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Postępowanie cywilne w dobie przemian


Opracowanie zawiera systemowe ujęcie zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, omówienie ostatnich zmian, wad i pozytywnych aspektów wprowadzonych nowelizacji, jak również zawarto w nim porównania instrumentów prawnych wykorzystywanych w innych systemach prawnych (np. niemieckiego prawa dokumentowego i upominawczego).

Dokonano analizy instytucji prawnych w ramach poszczególnych etapów postępowania rozpoznawczego. W szczególności przedstawione zostały kwestie dotyczące przeprowadzania postępowania rozpoznawczego przy wykorzystaniu tzw. formy dokumentowej, przygotowania rozprawy oraz inne rozwiązania prawne służące usprawnieniu prowadzenia postępowań cywilnych, takie jak informatyzacja postępowania cywilnego. 

Ze względu na omówienie różnych wątków z zakresu szeroko rozumianego postępowania cywilnego monografi a może być cennym źródłem informacji dla praktyków stosujących obowiązujące przepisy prawa, tj. sędziów, adwokatów czy radców prawnych, a także dla przyszłych adeptów zawodów prawniczych, studentów prawa oraz teoretyków tej dziedziny.


Wykaz skrótów

CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA PRAWNOPORÓWNAWCZEI ZASADY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Sławomir Cieślak
Zagadnienia strukturalne niemieckiego postępowania dokumentowego i upominawczego

Radosław Flejszar
Zasada dyspozycyjności - uwagi prawnoporównawcze

CZĘŚĆ II POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

Andrzej Grzegorz Harla
Obligatoryjna odpowiedź na pozew a sprawność postępowania

Małgorzata Malczyk
"Dokumenty tekstowe" oraz "inne dokumenty" w kodeksie postępowania cywilnego - zagadnienia wybrane

Adrian Borys
Dokument jako środek dowodowy w procesie cywilnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 10 lipca 2015 r.

Edyta Gapska
Przygotowanie rozprawy cywilnej - niewykorzystana szansa

Joanna May
Rozwiązania usprawniające proces cywilny (zagadnienia wybrane)

Magdalena Skibińska
O zasadności regulacji art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. i jej skutkach

Andrzej Ołaś
Sposób umorzenia postępowania cywilnego de lege lata i de lege ferenda. Umorzenie ex lege czy umorzenie na mocy postanowienia sądu?

Jacek Kudła
"Prywatyzacja" postępowania cywilnego - analiza starych i nowych postulatów de legę ferenda

Agnieszka Jurzec-Jasiecka
Wykazanie umocowania do reprezentowania strony w postępowaniu cywilnym (art. 68 k.p.c.)

Marcin Pacyna
Regulacja art. 11 k.p.c. jako normatywny wzorzec w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Jakub Płaziuk
Wyłączenie sędziego - iudex suspectus i iudex inhabilis po nowelizacji

Hubert Sarżyński
Zmiany w art. 1481 k.p.c. jako środek przyspieszający postępowanie, kosztem zasady jawności i kontradyktoryjności

Maciej Bieszczad
Dopuszczalność rozpoznania sprawy przez sąd na posiedzeniu niejawnym po nowelizacji - uwagi do przepisu art. 148 § 1 k.p.c

Mateusz Lewandowski
Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa w toku postępowania podatkowego

Michał Wojdała
Status kuratora dla osoby niepełnosprawnej w świetle prawa do sądu osób z zaburzeniami psychicznymi

CZĘŚĆ III MEDIACJA I POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE

Marcin Białecki
Wykorzystanie mediacji online w ramach postępowania prowadzonego w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r

Aleksandra Budniak-Rogala
Mediacja w postępowaniu cywilnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 10 września 2015 r. a realizacja zasad postępowania mediacyjnego

Patrycja Kuszpit-Bachar
Postępowanie mediacyjne w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Damian Dobosz
Zmiany w polskim prawie mediacyjnym determinujące sytuację prawną administracji publicznej

Katarzyna Szczudlik
Reforma polskiego postępowania arbitrażowego i postępowań postarbitrażowych w perspektywie tendencji międzynarodowych

Paweł Banul
Postępowanie remisyjne wyroku sądu polubownego

CZĘŚĆ IV  VARIA

Aneta Mendrek
Procesowe konsekwencje rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej - uwagi na tle poglądu wyrażonego w uchwale siedmiu sędziów SN z 31 marca 2016 r., III CZP 89/15 (w przedmiocie zasad reprezentacji biernej spółki przy rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu)

Marta Anna Nowocień
Nowe obowiązki notariusza po zmianie postępowania wieczystoksięgowego

Robert Frey
"Prejudycjalność" decyzji administracyjnej w postępowaniu cywilnym

Autorzy


504 strony, Format: 15.1x21.1, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018