ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZDROWIE PUBLICZNE


SYGIT M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 156.39 Twoja cena  148,57 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zdrowie publiczne


Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego.

Omówiono w niej m.in.:

  • wybrane problemy dotyczące epidemiologii i badań epidemiologicznych,

  • stan opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej,

  • szpitalnictwo, lecznictwo sanatoryjne i psychiatryczne,

  • zagadnienia ratownictwa medycznego,

  • problematykę opieki pediatrycznej i opieki nad człowiekiem w wieku poprodukcyjnym,

  • problemy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  • tematykę ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

  • zagadnienia medycyny pracy i orzecznictwa lekarskiego,

  • zagrożenia środowiskowe zdrowia i życia.

Dobór treści był wynikiem kompromisu między zakresem tematów określonych w minimum programowym dotyczącym zdrowia publicznego a oczekiwaniami studentów i osób specjalizujących się w dziedzinie zdrowia publicznego. 

Publikacja przeznaczona jest dla studentów zdrowia publicznego oraz kierunków medycznych, a także kadry kierowniczej placówek służby zdrowia, dla której będzie cennym źródłem informacji o funkcjonowaniu sektora ochrony zdrowia w Polsce i w wybranych państwach świata.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie
1. Pojęcia i definicje związane ze zdrowiem ludności
1.1. Kształtowanie się pojęcia zdrowia
1.2. Definicja zdrowia
1.3. Kryteria i ocena zdrowia
1.3.1. Czynniki determinujące zdrowie człowieka
1.3.2. Profilaktyka
1.3.3. Wychowanie zdrowotne
1.3.4. Edukacja zdrowotna
1.3.5. Zakres i zadania zdrowia publicznego
2. Problemy demograficzne ludności świata
3. Zdrowie publiczne w polityce zdrowotnej państwa
3.1. Zdrowie publiczne w latach 1918-1935
3.2. Zdrowie publiczne w latach 1936-2001
3.3. Problemy zdrowia publicznego w expose premierów
3.4. Narodowy Program Zdrowia
3.4.1. Strategiczne cele Narodowego Programu Zdrowia

Rozdział 2. Metody epidemiologiczno-statystyczne w badaniach zdrowia publicznego
1. Zdrowie i mierniki jego oceny
1.1. Mierniki zdrowia
1.1.1. Mierniki negatywne
1.1.2. Mierniki pozytywne
1.1.3. Mierniki narażenia zdrowia (ryzyka)
2. Epidemiologiczne metody badawcze
2.1. Pomiar w badaniach epidemiologicznych
2.2. Planowanie badań epidemiologicznych
2.3. Epidemiologiczne metody badawcze w epidemiologii opisowej
2.3.1. Zasady formułowania hipotez roboczych
2.3.2. Epidemiologiczne metody badawcze w epidemiologii analitycznej
2.3.3. Epidemiologiczne metody badawcze w epidemiologii eksperymentalnej
2.3.4. Badania screeningowe
2.3.5. Ryzyko względne w badaniach retrospektywnych
3. Narzędzie badawcze (kwestionariusz - ankieta)
3.1. Projekt badania ankietowego
3.2. Budowa kwestionariusza - ankiety
3.2.1. Kodowanie kwestionariuszy - ankiet
3.2.2. Kwestionariusz samozwrotny
3.2.3. Badanie ankietowe przeprowadzone przy pomocy ankietera
3.3. Przykładowy kwestionariusz - ankieta
4. Współczynniki i metody statystyczne
4.1. Wskaźniki zdrowia
4.2. Metody statystyczne
4.3. Testy statystyczne
4.3.1. Współczynniki korelacji rang Spearmana
4.3.2. Test t-Studenta
4.3.3. Test F
4.3.4. Test Chi-kwadrat
4.3.5. Test Wilcoxona

Rozdział 3. Zagrożenia zdrowia ludności
1. Nikotynizm
1.1. Skala problemu
1.2. Walka z nałogiem
1.3. Działanie dymu z papierosa na organizm człowieka
1.4. Rzucenie palenia
2. Narkomania
2.1. Fazy rozwoju narkomanii
2.2. Narkotyki a niebezpieczeństwa ich zażywania
2.2.1. Amfetamina
2.2.2. Marihuana
2.2.3. LSD
2.2.4. Kokaina
2.3. Narkomania młodzieżowa
2.4. Dopalacze
3. Alkoholizm
3.1. Szkodliwość alkoholu
3.2. Alkoholizm w Polsce
3.2.1. Leczenie farmakologiczne
3.2.2. Pomoc uzależnionym
3.2.3. Anonimowi Alkoholicy
4. Środowiskowe zagrożenia zdrowia
4.1. Wpływ czynników meteorologicznych na organizm człowieka
4.1.1. Temperatura powietrza atmosferycznego
4.1.2. Wilgotność powietrza
4.1.3. Ruch powietrza
4.1.4. Ciśnienie atmosferyczne
4.1.5. Promieniowanie słoneczne i inne
4.1.6. Mikroklimat
4.2. Wpływ zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby na organizm człowieka
4.2.1. Zanieczyszczenia powietrza
4.2.2. Zanieczyszczenia wody
4.2.3. Zanieczyszczenia gleby
4.3. Zagrożenia ze strony środowiska przemysłowego
4.3.1. Metale szkodliwe
4.3.2. Hałas
4.4. Zagrożenia ze strony środków owadobójczych i ochrony roślin
5. Zanieczyszczenia żywności
5.1. Naturalne substancje toksyczne w żywności
5.2. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne żywności
6. Wybrane choroby zakaźne
6.1. Zapalenie wątroby
6.1.1. Wirusowe zapalenie wątroby typu A
6.1.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B
6.1.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu C
6.1.4. Wirusowe zapalenie wątroby typu D
6.1.5. Wirusowe zapalenie wątroby typu E
7. Podstawowe pojęcia z zakresu epidemiologii

Rozdział 4. Stan zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej
1. Historia
2. Główne problemy zdrowotne
2.1. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży
2.2. Zachowania ryzykowne dla zdrowia
2.3. System profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami
2.4. Cele i główne kierunki działań profilaktycznych
2.5. Edukacja zdrowotna
2.5.1. Najczęstsze schorzenia leczone w podstawowej opiece zdrowotnej
2.5.2. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji w szpitalach
2.6. Otyłość
2.7. Anoreksja
2.7.1. Kryteria diagnostyczne
2.7.2. Postacie zaburzenia
2.7.3. Statystyka
2.7.4. Leczenie
2.8. Bulimia
2.9. Szpitalne leczenie zaburzeń odżywiania
2.10. HIV/AIDS - choroba ludzi młodych
2.11. Ciąża i poród u młodocianych jako problem społeczny i zdrowotny
2.12. Palenie tytoniu
2.13. Alergie u dzieci
2.14. Badania prenatalne
2.14.1. Wskazania do badań
2.15. Badania okresowe stanu zdrowia dziecka
2.16. Problemy społeczne młodych osób
3. Choroby zakaźne wieku dziecięcego
3.1. Zakażenia wrodzone
3.2. Choroby objawiające się głównie zmianami w jamie ustnej i gardle
3.3. Choroby wysypkowe
3.4. Pozostałe choroby charakterystyczne dla wieku dziecięcego
3.5. Szczepienia ochronne
3.5.1. Schemat szczepień ochronnych

Rozdział 5. Problemy socjobytowe i zdrowotne ludzi starszych
1. Gerontologia
1.1. Rys historyczny
1.2. Podstawowe pojęcia związane z gerontologią
2. Problemy starzenia się i starości człowieka
2.1. Sytuacja zdrowotna i socjobytowa ludzi starszych w Polsce
2.2. Statystyka
2.3. Stan zdrowia osób starszych
2.4. Teorie procesu starzenia się
2.4.1. Teoria zegarowa
2.4.2. Teoria błędów L. Orgela
2.4.3. Teoria immunologiczna
2.4.4. Teoria wolnych rodników
2.4.5. Teoria wiązań krzyżowych
2.5. Różnice w starzeniu się i przekwitaniu kobiet i mężczyzn
2.5.1. Biologiczne, społeczne i medyczne starzenie się człowieka
2.5.2. Biologiczne i medyczne dolegliwości starych ludzi
2.5.3. Wolniejsze starzenie się kobiet
3. Przedpole starości
3.1. Hormony
3.2. Stres
3.3. Dieta
4. Długowieczność - jak długo można żyć?
4.1. Palenie tytoniu
4.2. Alkoholizm
4.3. Lekarstwa i chemia
4.4. Nadwaga
4.5. Dieta
4.6. Aktywność fizyczna
4.7. Regularne kontrolne badania lekarskie
4.8. Stres
4.9. Przykłady długowieczności w świecie ludzi
4.10. Długowieczność w świecie roślin i zwierząt
4.11. Długowieczność Polaków
5. Kierunki pomocy i opieki geriatrycznej
5.1. Aktualne problemy opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi
6. Stan zdrowia ludzi starszych
6.1. Choroby ludzi starszych
6.1.1. Choroba Alzheimera
6.1.2. Cukrzyca u osób w wieku podeszłym
7. Przemoc wobec osób starszych i wśród nich
7.1. Agresja w domach opieki społecznej dla seniorów
7.2. Przemoc wśród i wobec osób starszych
8. Stereotyp człowieka starego w opinii publicznej
8.1. Stereotyp starości funkcjonujący w społeczeństwie
9. Organizacja opieki nad człowiekiem starym w Polsce i na świecie
9.1. Finlandia
9.2. Norwegia
9.3. Szwecja
9.4. Wielka Brytania
9.5. Stany Zjednoczone
9.6. Japonia
9.7. Niemcy

Rozdział 6. Choroby cywilizacyjne
1. Choroby układu krążenia
1.1. Nadciśnienie tętnicze
1.2. Choroba wieńcowa
1.3. Dusznica bolesna
1.3.1. Klasyfikacja dusznicy bolesnej
2. Cukrzyca
2.1. Epidemiologia cukrzycy
2.2. Typy cukrzycy
2.3. Rozpoznanie cukrzycy
2.4. Powikłania przewlekłe cukrzycy
2.5. Powikłania ostre cukrzycy
3. Gruźlica
3.1. Zapobieganie
3.2. Szczepionka przeciw gruźlicy
3.3. Gruźlica w liczbach
4. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
5. Astma oskrzelowa i choroby alergiczne
5.1. Przyczyny astmy
5.2. Podział
5.3. Specyficzne postacie astmy oskrzelowej
6. Alergia
6.1. Przyczyny i zapobieganie
6.2. Objawy
7. SARS
7.1. Rozwój epidemii
7.2. Przyczyny
7.3. Szerzenie się choroby
7.4. Objawy
8. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia
8.1. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia
8.2. Nadwaga i otyłość
8.3. Nadciśnienie tętnicze
8.4. Wysoki poziom cholesterolu
8.5. Cukrzyca typu II
8.6. Palenie tytoniu
8.7. Brak regularnego wysiłku fizycznego
8.8. Nadużywanie alkoholu
8.9. Zmiana stylu życia
9. Choroby nowotworowe
9.1. Charakterystyka ogólna nowotworu
9.2. Rodzaje nowotworów
9.3. Podstawowe objawy najczęściej występujących nowotworów
9.3.1. Rak sutka
9.3.2. Rak płuc
9.3.3. Rak szyjki macicy
9.3.4. Rak gruczołu krokowego
9.3.5. Rak żołądka
9.3.6. Rak jelita grubego
9.4. Leczenie choroby nowotworowej
9.4.1. Zalecenia Polskiego Komitetu Zwalczania Raka
9.4.2. Siedem znaków ostrzegawczych
9.5. Statystyki
9.6. Szczepionka

Rozdział 7. Lecznictwo sanatoryjne w Polsce
1. Medycyna uzdrowiskowa
1.1. Kierunki działalności zakładów uzdrowiskowych
1.2. Zasoby naturalnych surowców leczniczych
1.3. Mechanizm działania bodźców leczniczych
1.4. Metody lecznicze
1.5. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego
2. Profile lecznicze uzdrowisk

Rozdział 8. Służba medycyny pracy

Rozdział 9. Państwowa Inspekcja Sanitarna
1. Ustawa z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2. Struktura organizacyjna i podporządkowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
3. Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
4. Działalność kontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca wymagań sanitarno-higienicznych w jednostkach prowadzących działalność leczniczą

Rozdział 10. Szpitalnictwo
1. Historia
2. Obecna sytuacja
3. Rodzaje szpitali
3.1. Szpitale kliniczne
3.2. Szpital psychiatryczny
3.3. Szpital polowy
3.4. Szpitale uzdrowiskowe
4. Leczenie szpitalne
4.1. Leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna
4.2. Zmiany w systemie
4.3. Opieka specjalistyczna

Rozdział 11. Publiczna służba krwi
1. Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi
2. Historia
3. Przepisy prawne
4. Dawcy krwi
5. Pobieranie krwi i oddzielanie jej składników
6. Wydawanie krwi
7. Krwiolecznictwo
8. Przechowywanie krwi i jej składników
9. Składniki krwi i produkty krwiopochodne

Rozdział 12. Ratownictwo medyczne
1. Historia ratownictwa
2. Ratownik
3. Kamienie milowe w rozwoju medycyny ratunkowej w Polsce
4. Systemy ratownictwa na świecie
5. System medycyny ratunkowej
6. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) + system ratownictwa medycznego = zintegrowany system ratownictwa medycznego
7. Szpitalny oddział ratunkowy
8. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy

Rozdział 13. Orzecznictwo lekarskie
1. Wypadek przy pracy
2. Orzekanie o wypadkach przy pracy
3. Instytucje orzekające
4. Stopnie niepełnosprawności
5. Orzeczenie
6. Podstawa prawna
7. Wniosek o wydanie orzeczenia
8. Orzekanie o niezdolności do pracy
9. Orzekanie o chorobach zawodowych
10. Postępowanie odwoławcze

Rozdział 14. Opieka zdrowotna w państwach Unii Europejskiej
1. Polityka zdrowotna państw Unii Europejskiej
2. Komisja Europejska
3. Krótka charakterystyka polityki zdrowotnej w wybranych państwach Europy
4. Jakość opieki zdrowotnej

Rozdział 15. Ochrona zdrowia w wybranych państwach na świecie
1. Ochrona zdrowia w Kanadzie
1.1. Narodowe inicjatywy zapobiegania chorobom przewlekłym
2. System opieki zdrowotnej w Australii
2.1. Struktura organizacyjna systemu ochrony zdrowia w Australii
2.1.1. Podstawowa opieka medyczna - primary health care
2.1.2. Opieka specjalistyczna - secondary care
2.1.3. Opieka szpitalna - tertiary care
2.2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Australii
2.3. Narodowe programy zdrowotne
3. System opieki zdrowotnej we Włoszech
3.1. Rys historyczny włoskiego systemu opieki zdrowotnej
3.2. Struktura i zarządzanie systemem opieki zdrowotnej
3.3. Kadra medyczna
3.4. Problemy ochrony zdrowia we Włoszech
4. Ochrona zdrowia w USA
4.1. Formy ubezpieczeń
4.1.1. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne
4.1.2. Publiczne programy zdrowotne
4.2. System opieki zdrowotnej w USA
4.2.1. Trzy kierunki zmian w systemie opieki zdrowotnej USA
4.2.2. HMO - Health Maintenance Organization
4.2.3. Organizacje współpracujące z Departamentem Zdrowia i Służb Publicznych
5. System opieki zdrowotnej we Francji
5.1. Ubezpieczenia zdrowotne
5.1.1. Rodzaje świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia zdrowotnego
5.1.2. Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego
5.1.3. Organizacja systemu ubezpieczeń zdrowotnych
6. System opieki zdrowotnej w Japonii
6.1. Historia rozwoju opieki zdrowotnej w Japonii
6.2. Ubezpieczenia zdrowotne w Japonii
6.3. Organizacja opieki zdrowotnej
6.4. Zakłady opieki zdrowotnej
6.4.1. Szpitale
6.4.2. Kliniki
6.4.3. Zakłady położnicze
6.4.4. Finansowanie
7. Niemiecki system opieki zdrowotnej
7.1. System ubezpieczeń zdrowotnych
7.2. Państwowy system ubezpieczeń zdrowotnych
7.3. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
7.4. System składek
7.5. Opieka pielęgniarska - "piąty filar" systemu ubezpieczeń społecznych
7.6. Nagłe wypadki
7.7. Ubezpieczenie emerytalne
7.8. Inne ubezpieczenia społeczne
8. System opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii
8.1. Kadry i infrastruktura
8.2. Planowanie
8.3. Realizacja zasady równości
8.4. Reforma z 1991 r.
8.4.1. Formułowanie priorytetów
8.4.2. Zreformowany system
9. Opieka zdrowotna w Afganistanie
9.1. Epidemiologia
9.2. System zdrowotny
9.3. Choroby transmisyjne (według K. Korzeniowskiego)
10. Systemy ochrony zdrowia w krajach Trzeciego Świata
10.1. Trzeci Świat
10.2. Afryka
10.2.1. Kongo
10.2.2. Federacyjna Republika Nigerii
10.2.3. Republika Południowej Afryki (RPA)
10.3. Sri Lanka
10.3.1. Sytuacja demograficzna
10.3.2. Finansowanie
10.3.3. Priorytety ochrony zdrowia
10.4. Indie
10.4.1. Polityka zdrowotna
10.4.2. Styl życia
10.4.3. Zdrowie a środowisko
10.4.4. Organizacja
10.4.5. Finansowanie
10.4.6. System ochrony zdrowia
10.4.7. Plany pięcioletnie
10.5. Indonezja
10.5.1. Personel służby zdrowia
10.5.2. Finansowanie

Rozdział 16. Promocja zdrowia
1. Rozwój pojęcia promocji zdrowia
2. Model promocji zdrowia
3. Szczególne zadania dla promocji zdrowia
4. Promocja zdrowia w Stanach Zjednoczonych

Rozdział 17. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w Polsce
1. Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2. Zadania władz publicznych
3. Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej
4. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia
5. Leczenie poza granicami kraju
6. Świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowane
7. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
8. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej
8.1. Podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
9. Programy zdrowotne
10. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
11. Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
12. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego
13. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
14. Narodowy Fundusz Zdrowia
14.1. Postępowanie dotyczące zawierania umów ze świadczeniodawcami
14.2. Nadzór nad działalnością Funduszu

Rozdział 18. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia
2. Kierownictwo pierwszego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Polsce
3. Instytuty zdrowia publicznego w krajach Europy
4. Problemy pierwszego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Polsce

Rozdział 19. Wojewódzkie centra zdrowia publicznego

Rozdział 20. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
1. Zasiłek chorobowy
2. Świadczenie rehabilitacyjne
3. Zasiłek wyrównawczy
4. Zasiłek macierzyński
5. Zasiłek opiekuńczy
6. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
7. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami
8. Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy
9. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty

Rozdział 21. Pomoc społeczna
1. Zasady udzielania pomocy społecznej
2. Instytucje pomocy społecznej
3. Formy pomocy społecznej

Rozdział 22. Ochrona zdrowia psychicznego
1. Organizacja opieki psychiatrycznej
2. Badanie, leczenie, rehabilitacja oraz opieka i pomoc
3. Postępowanie lecznicze. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
3.1. Postępowanie lecznicze w stosunku do osoby leczonej bez jej zgody
3.2. Wypisanie ze szpitala psychiatrycznego osoby przebywającej tam bez jej zgody
4. Przyjęcie do domu pomocy społecznej
5. Postępowanie przed sądem opiekuńczym

Rozdział 23. Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego
1. Potrzeby zdrowotne ludności
1.1. Rodzaje potrzeb zdrowotnych
2. Podmioty lecznicze. Działalność lecznicza
2.1. Pojęcia i rodzaje podmiotów leczniczych
2.2. Formy prowadzenia działalności leczniczej
2.3. Wybrane zasady prowadzenia działalności leczniczej
3. Organy i instytucje administracji publicznej odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
3.1. Minister Zdrowia
3.2. Rola wojewody w strukturze administracji ochrony zdrowia
3.3. Udział jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
4. Konflikty w służbie zdrowia

Rozdział 24. Dodatek: ważniejsze definicje i pojęcia z zakresu zdrowia publicznego

Aneks
Wykaz rysunków, tabel i wykresów
Akty prawne
Bibliografia
Indeks osób
Indeks rzeczowy


700 stron, Format: 16.9x24.0, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018