ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO TOM 1 KOMENTARZ DO ART. 1-166


STEFAŃSKI R. ZABŁOCKI S. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 370.00 Twoja cena  351,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kodeks postępowania karnego Tom 1

Komentarz do art. 1-166


Stan prawny: 12 sierpnia 2017 r.

Publikacja stanowi pierwszą część komentarza do kodeksu postępowania karnego, pod redakcją naukową profesora Ryszarda A. Stefańskiego i sędziego Stanisława Zabłockiego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu prawna karnego procesowego, przedstawicieli zarówno praktyki prawniczej, jak i nauki. 

Zawiera szczegółowe omówienie naczelnych zasad procesu karnego, właściwości i składu sądu, statusu stron, obrońców i pełnomocników oraz czynności procesowych. 

Szczególną uwagę poświęcono nowym lub zmienionym przepisom, co do których nie ma jeszcze lub jest jedynie nieliczna literatura, a orzecznictwo nie zostało jeszcze wykształcone lub ujednolicone. Pomoże to czytelnikom w rozwiązaniu wielu wątpliwości interpretacyjnych powstałych w wyniku wprowadzenia, a następnie odwrócenia tzw. dużej nowelizacji k.p.k. 

W komentarzu zaprezentowano też niektóre z nieobowiązujących już zmian wprowadzonych tzw. dużą nowelizacją k.p.k. W trybie kasacyjnym proceduralna prawidłowość tych postępowań przez długi czas będzie badana z uwzględnieniem treści nieobowiązujących przepisów. 

W opracowaniu prezentowane są liczne poglądy wypowiadane w literaturze i orzecznictwie, w tym niekiedy przeciwstawne, wobec których autorzy zajmują jednoznaczne stanowisko.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Ustawa z 6.06.1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1749; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 2138, poz. 2261; z 2017 r. poz. 244, poz. 768, poz. 773, poz. 966)

DZIAŁ I. Przepisy wstępne

Art. 1. [Podsądność]
Art. 2. [Cele kodeksu]
Art. 3. [Czynnik społeczny w postępowaniu karnym]
Art. 4. [Zasada obiektywizmu]
Art. 5. [Zasada domniemania niewinności, in dubio pro reo]
Art. 6. [Zasada prawa do obrony]
Art. 7. [Zasada swobodnej oceny dowodów]
Art. 8. [Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądów]
Art. 9. [Zasada działania z urzędu]
Art. 10. [Zasada legalizmu]
Art. 11. [Umorzenie absorpcyjne, przesłanki, tryb, wznowienie]
Art. 12. [Ściganie na wniosek pokrzywdzonego]
Art. 13. [Ściganie za zezwoleniem]
Art. 14. [Zasada skargowości]
Art. 15. [Podległość procesowa Policji i innych organów sądowi i prokuratorowi]
Art. 16. [Obowiązek pouczania i informowania uczestników postępowania]
Art. 17. [Negatywne przesłanki procesowe]
Art. 18. [Czyn jako wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne]
Art. 19. [Sygnalizacja uchybień, kara pieniężna, zażalenie]
Art. 20. [Reagowanie na naruszenie obowiązków procesowych]
Art. 21. [Zawiadomienie o postępowaniu karnym]
Art. 22. [Zawieszenie postępowania]
Art. 23. [Zawiadomienie sądu rodzinnego]
Art. 23a. [Mediacja: cel, termin, mediator, sprawozdanie]
Art. 23b. (uchylony)

DZIAŁ II. Sąd

Rozdział 1. Właściwość i skład sądu
Art. 24. [Sąd rejonowy - właściwość rzeczowa]
Art. 25. [Sąd okręgowy - właściwość rzeczowa i funkcjonalna]
Art. 26. [Sąd apelacyjny - właściwość funkcjonalna]
Art. 27. [Sąd Najwyższy - właściwość funkcjonalna]
Art. 28. [Rozprawa główna - skład sądu]
Art. 29. [Rozprawa apelacyjna i kasacyjna - skład sądu]
Art. 30. [Posiedzenie - skład sądu]
Art. 31. [Właściwość miejscowa - reguły ogólne]
Art. 32. [Właściwość miejscowa - kryteria dodatkowe]
Art. 33. [Łączność podmiotowa]
Art. 34. [Łączność przedmiotowa]
Art. 35. [Właściwość - sprawdzenie z urzędu]
Art. 36. [Przekazanie sprawy - ekonomia procesowa]
Art. 37. [Przekazanie sprawy - dobro wymiaru sprawiedliwości]
Art. 38. [Spory o właściwość]
Art. 39. [Spór kompetencyjny sądu powszechnego i sądu wojskowego]
Rozdział 2. Wyłączenie sędziego
Art. 40. [Iudex inhabilis]
Art. 41. [Iudex suspectus]
Art. 41a. [Pozostawienie wniosku o wyłączenie sędziego bez rozpoznania]
Art. 42. [Postępowanie w przedmiocie wyłączenia]
Art. 43. [Przekazanie sprawy - wyłączenie sędziów]
Art. 44. [Wyłączenie ławników]

DZIAŁ III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny
Art. 45. [Prokurator oskarżycielem publicznym]
Art. 46. [Prokurator - udział w rozprawie]
Art. 47. [Wyłączenie oskarżyciela publicznego]
Art. 48. [Tryb wyłączenia oskarżyciela]
Rozdział 4. Pokrzywdzony
Art. 49. [Pokrzywdzony - definicja]
Art. 49a. [Termin do złożenia wniosku]
Art. 50. [Zakaz kumulacji ról procesowych]
Art. 51. [Reprezentacja pokrzywdzonego w procesie]
Art. 52. [Śmierć pokrzywdzonego]
Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy
Art. 53. [Pokrzywdzony oskarżycielem posiłkowym]
Art. 54. [Samoistny oskarżyciel posiłkowy, termin]
Art. 55. [Subsydiarny oskarżyciel posiłkowy]
Art. 56. [Ograniczenie udziału oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu]
Art. 56a. [Doręczenie wraz z tłumaczeniem oskarżycielowi posiłkowemu orzeczenia podlegającego zaskarżeniu lub kończącego postępowanie]
Art. 57. [Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia]
Art. 58. [Śmierć oskarżyciela posiłkowego]
Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny
Art. 59. [Oskarżyciel prywatny]
Art. 60. [Objęcie czynu ściganego z oskarżenia prywatnego przez prokuratora]
Art. 60a. [Doręczenie wraz z tłumaczeniem oskarżycielowi prywatnemu orzeczenia podlegającego zaskarżeniu lub kończącego postępowanie]
Art. 61. [Śmierć oskarżyciela prywatnego]
Rozdział 7. (uchylony)
Art. 62-70. (uchylone)
Rozdział 8. Oskarżony
Art. 71. [Oskarżony, podejrzany - definicje]
Art. 72. [Prawo do pomocy tłumacza]
Art. 73. [Prawo tymczasowo aresztowanego do kontaktu z obrońcą]
Art. 74. [Prawa i obowiązki oskarżonego w postępowaniu]
Art. 75. [Obowiązek stawiania się na wezwanie]
Art. 76. [Przedstawiciel ustawowy oskarżonego]
Art. 77. [Maksymalna liczba obrońców]
Art. 78. [Obrońca z urzędu - prawo ubogiego]
Art. 79. [Obrona obligatoryjna]
Art. 80. [Obrona obligatoryjna przed sądem okręgowym]
Art. 80a. (uchylony)
Art. 81. [Wyznaczenie obrońcy z urzędu w postępowaniu]
Art. 81a. [Lista obrońców]
Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy
Art. 82. [Obrońca oskarżonego]
Art. 83. [Upoważnienie do obrony]
Art. 84. [Zakres udziału obrońcy]
Art. 85. [Obrona wielu oskarżonych]
Art. 86. [Czynności obrońcy a oskarżony]
Art. 87. [Udział pełnomocnika]
Art. 87a. (uchylony)
Art. 88. [Uprawnienie do pełnienia roli pełnomocnika]
Art. 89. [Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania cywilnego]
Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny
Art. 90. [Przedstawiciel społeczny]
Art. 91. [Uprawnienia procesowe przedstawiciela organizacji społecznej]
Rozdział 10a. Podmiot zobowiązany
Art. 91a. [Zobowiązanie do zwrotu korzyści lub jej równowartości; orzeczenie przepadku świadczenia lub jego równowartości]
Rozdział 10b. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem
Art. 91b. [Prawa przysługujące właścicielowi przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem]

DZIAŁ IV. Czynności procesowe

Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia
Art. 92. [Podstawa faktyczna orzeczenia]
Art. 93. [Postanowienia, zarządzenia, polecenia]
Art. 93a. [Uprawnienia referendarzy sądowych]
Art. 94. [Postanowienia, zarządzenia - treść]
Art. 95. [Orzekanie na rozprawie oraz na posiedzeniu]
Art. 95a. [Orzekanie w sprawach zaliczonych do wykroczeń]
Art. 95b. [Zasada tajności posiedzeń]
Art. 96. [Posiedzenie - zasady udziału stron]
Art. 97. [Czynności sprawdzające]
Art. 98. [Postanowienie - uzasadnienie]
Art. 99. [Wyrok, zarządzenie - uzasadnienie]
Art. 100. [Orzeczenia i zarządzenia - ogłaszanie, doręczanie, pouczanie]
Art. 101-104. (uchylone)
Art. 105. [Sprostowanie orzeczeń i zarządzeń]
Art. 106. [Orzeczenia i zarządzenia w postępowaniu przygotowawczym]
Art. 107. [Klauzula wykonalności - nadanie]
Rozdział 12. Narada i głosowanie
Art. 108. [Zasada tajności narady i głosowania]
Art. 109. [Kolejność głosowania]
Art. 110. [Przedmiot narady i głosowania]
Art. 111. [Zasady liczenia głosów]
Art. 112. [Wstrzymanie się od głosowania]
Art. 113. [Podpisywanie orzeczeń]
Art. 114. [Votum separatum]
Art. 115. [Podpisanie uzasadnienia]
Rozdział 13. Porządek czynności procesowych
Art. 116. [Forma wniosków lub oświadczeń stron]
Art. 117. [Udział w czynnościach procesowych i następstwa nieobecności]
Art. 117a. [Wielu obrońców, pełnomocników]
Art. 118. [Niewłaściwe oznaczenie czynności, niewłaściwe skierowanie pisma]
Art. 119. [Pismo procesowe - wymogi formalne]
Art. 120. [Uzupełnienie braków formalnych]
Art. 121. [Odmowa podpisu uczestnika czynności]
Rozdział 14. Terminy
Art. 122. [Termin zawity]
Art. 123. [Zasady obliczania terminu]
Art. 124. [Nadanie pisma przed terminem]
Art. 125. [Niewłaściwe wniesienie pisma]
Art. 126. [Warunki przywrócenia terminu zawitego]
Art. 127. [Wniosek o przywrócenie terminu a wykonanie orzeczenia]
Art. 127a. [Zawieszenie terminu]
Art. 127b. [Sposób obliczania okresów tygodnia, miesiąca, roku]
Art. 127c. [Dzień trwania środka przymusu skutkującego pozbawieniem wolności]
Rozdział 15. Doręczenia
Art. 128. [Forma doręczanych pism]
Art. 129. [Treść wezwania lub zawiadomienia]
Art. 130. [Pokwitowanie]
Art. 131. [Doręczenie przez pocztę, Policję, środki masowego przekazu]
Art. 132. [Doręczenie do rąk adresata, dorosłego domownika, za pomocą faksu]
Art. 133. [Doręczenie zastępcze]
Art. 134. [Doręczenie pośrednie]
Art. 135. [Zawiadomienie prokuratora wokandą]
Art. 136. [Odmowa przyjęcia pisma, odmowa pokwitowania]
Art. 137. [Wezwanie w wypadkach niecierpiących zwłoki]
Art. 138. [Doręczenie osobie przebywającej za granicą]
Art. 139. [Uznanie pisma za doręczone]
Art. 140. [Obowiązek doręczeń reprezentantom stron]
Art. 141. [Delegacja ustawowa]
Art. 142. [Doręczenie przez przyznanie]
Rozdział 16. Protokoły
Art. 143. [Czynności protokołowane]
Art. 144. [Protokolant]
Art. 145. [Stenogram]
Art. 146. [Wyłączenie protokolanta i stenografa]
Art. 147. [Rejestracja obrazu lub dźwięku]
Art. 148. [Elementy protokołu]
Art. 148a. [Anonimizacja]
Art. 149. [Podpisanie protokołu rozprawy lub posiedzenia, stenogramu]
Art. 150. [Podpisanie protokołu innych czynności, zarzuty do protokołu]
Art. 151. [Skreślenia, poprawki, uzupełnienia, uzupełnienie podpisu]
Art. 152. [Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy, posiedzenia]
Art. 153. [Tryb sprostowania protokołu]
Art. 154. [Sprostowanie omyłek pisarskich i rachunkowych]
Art. 155. [Obowiązek zawiadomienia stron o sprostowaniu]
Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów
Art. 156. [Przeglądanie akt sprawy, czynienie odpisów i kserokopii]
Art. 156a. [Udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego]
Art. 157. [Odpisy orzeczeń i protokołów]
Art. 158. [Przeglądanie akt sądowych przez prokuratora]
Art. 159. [Udostępnienie akt - zażalenie]
Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt
Art. 160. [Odtworzenie akt - właściwość]
Art. 161. [Częściowe odtworzenie akt]
Art. 162. [Obowiązki i prawa stron]
Art. 163. [Powszechny obowiązek przedstawienia dokumentów]
Art. 164. [Odtworzenie akt - dowody]
Art. 165. [Treść postanowienia]
Art. 166. [Powtórzenie czynności]


1296 stron, Format: 17.9x24.6, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018