ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE Z KAZUSAMI


HAUSER R. SKOCZYLAS A. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie II

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami


Stan prawny: 1 września 2017 r.

Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego.

Oprócz uwag dotyczących poszczególnych instytucji postępowań administracyjnych oraz procesu sądowoadministracyjnego zawiera rozważania na temat:

  • problematyki czynności procesowych,

  • zależności występujących między wskazanymi postępowaniami,

  • odrębności, jakie w stosunku do tych postępowań zostały przewidziane w ustawach szczególnych.

W podręczniku uwzględniono najnowsze, obszerne zmiany postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Ponadto została w nim zamieszczona lista najważniejszych uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłych na tle poruszanej w nim problematyki. 

W 2. wydaniu autorzy starali się połączyć teorię oraz praktykę prawa procesowego. W tym celu posłużyli się przykładami obrazującymi jego działanie w praktyce, a zamykające wykład kazusy z odpowiedziami powinny nie tylko ułatwić przygotowanie do egzaminu, lecz także zapewnić lepsze zrozumienie analizowanej tematyki. 

Opracowanie zawiera zestawy pytań wprowadzających do zagadnień przedstawianych w poszczególnych rozdziałach oraz krótkie podsumowania najważniejszych kwestii. 

Podręcznik powinien służyć pomocą studentom w przygotowaniu się do egzaminu z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Może też być przydatny wszystkich osobom, które chcą pogłębić wiedzę na temat omawianej w nim problematyki. 


Wykaz skrótów
Wstęp

Część I Zagadnienia ogólne postępowań administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Rozdział I. Pojęcie i funkcje prawa procesowego

Rozdział II. Zakres źródłowy oraz przedmiotowy postępowania administracyjnego
1. Rodzaje postępowania administracyjnego
2. Administracyjne postępowanie ogólne a postępowanie sądowoadministracyjne
3. Administracyjne postępowanie ogólne a administracyjne postępowanie egzekucyjne
4. Administracyjne postępowanie egzekucyjne a postępowanie
sądowoadministracyjne

Rozdział III. Europeizacja postępowania administracyjnego

Zakończenie

Literatura

Część II Administracyjne postępowanie ogólne

Rozdział I. Źródła i zakres stosowania postępowania administracyjnego

Rozdział II. Podmioty postępowania administracyjnego
1. Organ prowadzący postępowanie
2. Strona
3. Uczestnicy postępowania na prawach strony
3.1. Organizacja społeczna
3.2. Prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich

Rozdział III. Instytucje techniczno-procesowe
1. Doręczenia
2. Wezwania
3. Udostępnienie akt
4. Terminy załatwiania spraw
5. Obliczanie i przywracanie terminów
6. Protokoły i adnotacje

Rozdział IV. Przebieg postępowania
1. Rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego
1.1. Zasada praworządności
1.2. Zasada prawdy obiektywnej
1.3. Zasada uwzględniania z urzędu interesu publicznego i słusznego interesu stron
1.4. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów
1.5. Zasada współdziałania organów administracji publicznej
1.6. Zasada zaufania do władzy publicznej, bezstronności, proporcjonalności oraz równego traktowania w działaniach organów administracji publicznej oraz pewności prawa
1.7. Zasada udzielania informacji
1.8. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
1.9. Zasada przekonywania
1.10. Zasada szybkości i prostoty
1.11. Zasada ugodowości (ugodowego załatwiania spraw)
1.12. Zasada pisemności
1.13. Zasada dwuinstancyjności
1.14. Zasada trwałości decyzji administracyjnych
1.15. Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych
2. Wszczęcie postępowania. Podania
3. Dowody i postępowanie wyjaśniające
4. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego

Rozdział V. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym (decyzje, ugody, współdziałanie i postanowienia)
1. Decyzja
2. Współdziałanie
3. Ugoda
4. Mediacja
5. Postanowienie

Rozdział VI. Zwyczajne środki prawne w postępowaniu administracyjnym (odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie)
1. Odwołanie
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
3. Zażalenie

Rozdział VII. Wzruszanie ostatecznych rozstrzygnięć administracyjnych
1. Uwagi ogólne
2. Wznowienie postępowania
3. Stwierdzanie nieważności decyzji i postanowień
4. Uchylenie lub zmiana oraz wygaśnięcie decyzji
4.1. Uchylenie lub zmiana decyzji
4.2. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

Rozdział VIII. Administracyjne kary pieniężne

Rozdział IX. Wydawanie zaświadczeń

Rozdział X. Rozstrzyganie sporów o właściwość

Rozdział XI. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków

Rozdział XII. Europejska współpraca administracyjna

Kazusy

Kazus 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
Kazus 2. Właściwość organów administracji publicznej
Kazus 3. Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej
Kazus 4. Doręczenia
Kazus 5. Przywrócenie terminu
Kazus 6. Wszczęcie postępowania administracyjnego
Kazus 7. Dostęp do akt sprawy. Zawieszenie postępowania
Kazus 8. Współdziałanie organów
Kazus 9. Decyzja
Kazus 10. Odwołania
Kazus 11. Brak udziału strony w postępowaniu
Kazus 12. Wznowienie postępowania administracyjnego
Kazus 13. Wzruszenie decyzji ostatecznej
Kazus 14. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków

Literatura

Część III  Administracyjne postępowanie egzekucyjne

Rozdział I. Zagadnienia ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji
1. Uprawnienia organów administracji do realizacji nakładanych na obywateli obowiązków
2. Dobrowolne wykonanie obowiązków publicznoprawnych

Rozdział II. Zakres stosowania postępowania egzekucyjnego w administracji

Rozdział III. Podmioty postępowania egzekucyjnego
1. Uwagi ogólne
2. Organ egzekucyjny
3. Zobowiązany
4. Wierzyciel
5. Egzekutor, poborca skarbowy, komornik skarbowy
6. Dłużnik zajętej wierzytelności
7. Osoba trzecia
8. Następca prawny zobowiązanego
9. Pozostałe podmioty administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Rozdział IV. Środki egzekucyjne
1. Uwagi wstępne
2. Środki egzekucyjne należności pieniężnych
3. Środki egzekucyjne obowiązków niepieniężnych

Rozdział V. Przebieg postępowania egzekucyjnego
1. Zasady postępowania egzekucyjnego
2. Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
3. Wszczęcie i tok postępowania
4. Zbieg egzekucji
5. Koszty egzekucyjne
6. Egzekucja w trybie uproszczonym

Rozdział VI. Postępowanie zabezpieczające

Rozdział VII. Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych

Rozdział VIII. Środki prawne i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym
1. Uwagi ogólne
2. Zażalenie
3. Zarzut
4. Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
5. Skarga na czynności egzekucyjne
6. Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
7. Skarga na bezczynność wierzyciela
8. Środki ochrony sądowej

Kazusy

Kazus 1. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji
Kazus 2. Następstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym
Kazus 3. Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Kazus 4. Zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Kazus 5. Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego
spod egzekucji administracyjnej
Kazus 6. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
Kazus 7. Egzekucja z ruchomości
Kazus 8. Grzywna w celu przymuszenia
Kazus 9. Zbieg egzekucji
Kazus 10. Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Literatura

Część IV Ustrój oraz postępowanie przed sądami administracyjnymi

Rozdział I. Polskie sądownictwo administracyjne na tle wybranych europejskich modeli sądowej kontroli administracji
1. Uwagi wstępne
2. Sądownictwo administracyjne w Austrii
3. Sądownictwo administracyjne w Czechach
4. Rys historyczny polskiego sądownictwa administracyjnego

Rozdział II. Podstawy ustrojowe polskiego sądownictwa administracyjnego
1. Uwagi wstępne
2. Konstytucyjne podstawy polskiego sądownictwa administracyjnego
3. Ustawowe podstawy polskiego sądownictwa administracyjnego

Rozdział III. Właściwość sądów administracyjnych
1. Uwagi wstępne
2. Sądowa kontrola aktów i czynności (bezczynności, przewlekłego prowadzenia postępowania) z zakresu administracji publicznej
3. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość
4. Podejmowanie uchwał
5. Uprawnienia sygnalizacyjne sądów administracyjnych

Rozdział IV. Podmioty postępowania sądowoadministracynego
1. Uwagi wstępne
2. Skarżący
3. Organ administracji publicznej
4. Uczestnicy postępowania
5. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka
6. Organizacja społeczna
7. Sąd administracyjny

Rozdział V. Przebieg postępowania sądowoadministracyjnego
1. Uwagi wstępne
2. Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego
2.1. Sposób wszczęcia postępowania
2.2. Podmioty uprawnione do wszczęcia postępowania
2.3. Warunki prawidłowego wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego
2.3.1. Obowiązek wyczerpania trybu zaskarżenia
2.3.2. Termin do wniesienia skargi
2.3.3. Obowiązek wniesienia skargi do sądu za pośrednictwem organu
2.4. Elementy składowe skargi
2.5. Ochrona tymczasowa w postępowaniu przed sądem administracyjnym
2.6. Cofnięcie i odrzucenie skargi
3. Przebieg postępowania
3.1. Posiedzenia sądowe
3.2. Rozprawa przed sądem administracyjnym
3.3. Postępowanie dowodowe
3.4. Postępowania szczególne
3.4.1. Postępowanie mediacyjne
3.4.2. Postępowanie uproszczone
3.5. Przeszkody w przebiegu postępowania
3.5.1. Odroczenie rozprawy
3.5.2. Zawieszenie postępowania
3.5.3. Umorzenie postępowania
4. Zakończenie postępowania
4.1. Pojęcie i rodzaje orzeczeń sądowych
4.1.1. Wyrok
4.1.2. Uzasadnienie wyroku
4.1.3. Postanowienie
4.1.4. Zarządzenie

Rozdział VI. Prawomocność orzeczeń sądowych
1. Uwagi wstępne
2. Prawomocność formalna
3. Prawomocność materialna
4. Powaga rzeczy osądzonej

Rozdział VII. Zaskarżalność orzeczeń sądowych
1. Uwagi wstępne
2. System środków zaskarżenia
3. Zasady zaskarżania orzeczeń sądowych
4. Środki odwoławcze
4.1. Skarga kasacyjna
4.2. Zażalenie
5. Pozostałe środki zaskarżenia przysługujące od orzeczeń nieprawomocnych
6. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

Rozdział VIII. Koszty postępowania
1. Uwagi wstępne
2. Rodzaje kosztów postępowania
3. Zasady zwrotu kosztów postępowania
4. Zwolnienie od kosztów sądowych

Rozdział IX. Wykonanie wyroku sądu administracyjnego
1. Uwagi wstępne
2. Wykonanie wyroku w trybie egzekucyjnym
3. Wykonanie wyroku w trybie pozaegzekucyjnym

Zakończenie

Kazusy

Kazus 1. Pozycja ustrojowa Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
Kazus 2. Właściwość sądów administracyjnych
Kazus 3. Przebieg postępowania sądowoadministracyjnego
Kazus 4. Odrzucenie skargi
Kazus 5. Przywrócenie terminu do wniesienia skargi
Kazus 6. Wniosek o uzasadnienie wyroku
wojewódzkiego sądu administracyjnego
Kazus 7. Skarga kasacyjna
Kazus 8. Wpis od skargi
Kazus 9. Prawo pomocy
Kazus 10. Wyłączenie sądu
Kazus 11. Granice rozpoznania sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny
Kazus 12. Środki odwoławcze

Literatura

Część V Odrębności postępowań administracyjnego i sądowoadministracyjnego w ustawach szczególnych

Wprowadzenie

Rozdział I. Odrębności jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego
1. Odrębności w regulacji prawnej strony postępowania
2. Odrębności w przebiegu postępowania administracyjnego
3. Odrębności w regulacji trybów nadzwyczajnych postępowania administracyjnego

Rozdział II. Odrębności postępowania sądowoadministracyjnego

Zakończenie
Literatura

Wybrane uchwały NSA z zakresu postępowań administracyjnych  oraz postępowania sądowoadministracyjnego


564 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018