ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWO KARNE CZĘŚĆ OGÓLNA


WARYLEWSKI J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie VII

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo karne

Część ogólna


Podręcznik przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej. 

Książka stanowi opracowanie systemowe, w którym skomentowano zróżnicowane poglądy doktryny, w szerokim zakresie przywołano orzecznictwo ilustrujące omawiane instytucje oraz w sposób krytyczny ukazano proces legislacyjny i funkcjonowanie prawa karnego w praktyce. W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów oraz numery boczne umożliwiające szybkie odszukanie w tekście pojęć z indeksów. Każdy rozdział podręcznika zawiera pytania i polecenia kontrolne, które pozwalają na weryfikację stopnia opanowania materiału oraz na lepsze przygotowanie się do kolokwiów i egzaminów. 

W obecnym wydaniu zaktualizowano i dodano informacje z zakresu statystyki kryminalnej. Zwiększyła się liczba pytań wspomagających proces uczenia się. 

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa, administracji, kryminologii, kryminalistyki, a także naukowców i nauczycieli akademickich prowadzących wykłady i ćwiczenia z prawa karnego. Będzie również przydatna sędziom, adwokatom, prokuratorom oraz aplikantom tych zawodów.


WYKAZ SKRÓTÓW
OD AUTORA

CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA WSTĘPNE I NAUKA O USTAWIE KARNEJ

ROZDZIAŁ I
POJĘCIE I PODZIAŁ PRAWA KARNEGO
1. Uwagi ogólne
2. Prawo karne materialne
3. Prawo karne procesowe
4. Prawo karne wykonawcze
5. Prawo karne skarbowe
6. Prawo karne wojskowe
7. Prawo karne nieletnich dewiantów
8. Prawo karne krajowe i międzynarodowe
9. Prawo karne wykroczeń

ROZDZIAŁ II
NAUKA PRAWA KARNEGO ORAZ NAUKI POKREWNE I POMOCNICZE
1. Szkoły, kierunki i ich przedstawiciele
1.1. Kierunek legalistyczno-racjonalistyczny oświecenia
1.2. Szkoła klasyczna
1.3. Szkoła pozytywna
1.4. Szkoła socjologiczna
1.5. Normatywizm
1.6. Ruch obrony społecznej
1.6.1. Kierunek radykalny (subiektywny)
1.6.2. Kierunek umiarkowany (nowa obrona społeczna)
1.7. Neoklasycyzm, nieinterwencja, kryminologia radykalna, abolicjonizm
i restorative justice
1.8. Ekonomiczna analiza prawa karnego
2. Polska nauka prawa karnego
3. Nauki pokrewne i pomocnicze
3.1. Kryminologia
3.2. Penologia
3.3. Wiktymologia
3.4. Penitencjarystyka
3.5. Polityka kryminalna
3.6. Kryminalistyka
3.7. Medycyna sądowa
3.8. Psychiatria sądowa

ROZDZIAŁ III
CELE I FUNKCJE PRAWA KARNEGO
1. Uwagi ogólne
2. Ochrona dóbr prawnych
3. Zapobieganie (prewencja przeciwprzestępcza)
4. Zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości
5. Poprawa (resocjalizacja) i wychowanie
6. Kompensacja i restytucja
7. Pozostałe funkcje

ROZDZIAŁ IV
UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I TENDENCJE ROZWOJOWE PRAWA KARNEGO
1. Od zemsty krwawej do całkowitego upaństwowienia kary
1.1. Zemsta krwawa
1.2. Odwet (zasada talionu)
1.3. Okup (system kompozycji)
1.4. System proporcjonalności i upaństwowienie kary
2. Zagadnienia kryminalizacji i dekryminalizacji
3. Problematyka związków prawa karnego materialnego z moralnością, religią, polityką i zróżnicowaniem kulturowym społeczeństwa

ROZDZIAŁ V
PODSTAWOWE ZASADY PRAWA KARNEGO
1. Uwagi ogólne
2. Zasada praworządności
2.1. Nullum delictum sine lege poenali
2.2. Nulla sanctio sine lege
3. Zasada sprawiedliwości
4. Zasada humanizmu
5. Zasada subsydiarności
6. Zasada czynu
7. Zasada społecznej szkodliwości
8. Zasada winy
9. Zasada indywidualizacji odpowiedzialności
10. In dubio pro reo
11. Nulla sanctio sine iudicio
12. Zasada stałości i pewności prawnej

ROZDZIAŁ VI
ŹRÓDŁA POLSKIEGO PRAWA KARNEGO
1. Uwagi ogólne
2. Zwyczaj i prawo zwyczajowe
3. Akty normatywne
4. Judykatura
5. Doktryna
6. Elementy dawnego i współczesnego polskiego prawa karnego
6.1. Kodeksy
6.2. Ustawy szczególne
6.3. Umowy międzynarodowe

ROZDZIAŁ VII
BUDOWA I RODZAJE ZAKAZÓW KARNYCH
1. Uwagi ogólne
2. Metoda nazwowa i opisowa (zdaniowa)
3. Dyspozycje pojedyncze (proste) i złożone
4. Dyspozycje kazuistyczne, syntetyczne i kauczukowe
5. Dyspozycje zupełne i niezupełne
6. Zagrożenia karne bezwzględnie i względnie określone
7. Zagrożenia karne jedno- i wielorodzajowe

ROZDZIAŁ VIII
STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY KARNEJ
1. Uwagi ogólne
2. Wykładnia i jej rodzaje
3. Analogia

ROZDZIAŁ IX
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZASTOSOWANIA POLSKIEJ USTAWY KARNEJ
1. Obowiązywanie ustawy
2. Zmiana ustawy. Zakres temporalny
3. Czas popełnienia czynu zabronionego
4. Miejsce popełnienia czynu zabronionego
5. Zasada terytorialności
6. Odpowiedzialność za czyny zabronione popełnione za granicą
6.1. Zasada obywatelstwa (narodowości podmiotowej)
6.2. Zasady przedmiotowe
6.3. Zasada represji wszechświatowej
7. Immunitety
8. Azyl i ekstradycja

ROZDZIAŁ X
PRZESŁANKI PRZESTĘPNOŚCI CZYNU I ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
1. Struktura i definicja przestępstwa oraz wykroczenia
2. Rodzaje odpowiedzialności karnej i system sankcji
3. Problematyka obywatelskiego nieposłuszeństwa

CZĘŚĆ DRUGA NAUKA O CZYNIE ZABRONIONYM

ROZDZIAŁ XI
CZYN
1. Uwagi ogólne
2. Teorie kauzalne
3. Teoria finalna
4. Teorie socjologiczne
5. Problematyka psychicznego uwarunkowania czynu
6. Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych (kolektywnych)
7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ XII
POJĘCIE I ZNACZENIE ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO
1. Uwagi ogólne
2. Teorie indywidualizujące
3. Teoria ekwiwalencji (równowartości warunków) i koncepcja obiektywnego przypisania
4. Teoria adekwancji (przeciętnej przyczynowości)
5. Teoria relewancji
6. Problematyka przyczynowości zaniechania
7. Wnioski

ROZDZIAŁ XIII
KRYMINALNA BEZPRAWNOŚĆ CZYNU
1. Rodzaje bezprawności
2. Wyróżnianie zbrodni, występków i wykroczeń

ROZDZIAŁ XIV
ZNAMIONA TYPÓW CZYNÓW ZABRONIONYCH
1. Ustawowa typizacja czynów zabronionych
2. Podział znamion
3. Teoria znamion negatywnych

ROZDZIAŁ XV
KLASYFIKACJA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ
1. Czyny powszechne (ogólnosprawcze) i indywidualne (właściwe i niewłaściwe)
2. Czyny skutkowe (materialne) i bezskutkowe (formalne)
3. Przestępstwa kierunkowe
4. Typ podstawowy (ogólny) i typy szczególne (uprzywilejowane i kwalifikowane)
5. Czyny naruszające dobra prawne (naruszenia) lub zagrażające im (zagrożenia)
6. Czyny zagrożenia konkretnego i zagrożenia abstrakcyjnego
7. Przestępstwa podobne
8. Tryb ścigania
9. Problematyka przestępstw pospolitych i politycznych
10. Czyny o charakterze chuligańskim

ROZDZIAŁ XVI
KONTRATYPY
1. Uwagi ogólne
2. Definicja i skutki karnoprawne
3. Rodzaje kontratypów
4. Przekroczenie kontratypu
5. Problematyka nadużycia kontratypu
6. Obrona konieczna
7. Stan wyższej konieczności
8. Eksperyment (dozwolone ryzyko)
9. Rozkaz
10. Ostateczna potrzeba
11. Dozwolona samopomoc
12. Działanie w granicach uprawnień lub obowiązków
13. Zgoda pokrzywdzonego
14. Świadczenia zdrowotne
14.1. Sterylizacja (pozbawienie zdolności płodzenia)
14.2. Chirurgiczna zmiana płci
14.3. Transplantacja (pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów)
15. Zabiegi kosmetyczne
16. Ryzyko sportowe
17. Karcenie wychowawcze małoletnich
18. Pozostałe kontratypy
18.1. Działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
18.2. Przerwanie ciąży
18.3. Wyłączenie przestępności zniesławienia
18.4. Śmigus-dyngus
18.5. Prima aprilis
18.6. Sobótki
18.7. Topienie Marzanny
18.8. Napiwki
18.9. Zwyczajowe dowody wdzięczności
18.10. Prawo do obrony

ROZDZIAŁ XVII
SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU
1. Uwagi ogólne
2. Dobro prawne i przedmiot przestępstwa (ochrony, zamachu)
3. Obiektywna antyspołeczność
4. Stopniowanie i wyłączenie społecznej szkodliwości

ROZDZIAŁ XVIII
ZAWINIENIE I JEGO PRZESŁANKI
1. Teorie winy
2. Tak zwane formy winy (umyślności i nieumyślności)
3. Wina kombinowana
4. Dorosłość
5. Okoliczności wyłączające i redukujące zawinienie
5.1. Niepoczytalność
5.2. Poczytalność ograniczona
5.3. Stany nietrzeźwości i odurzenia
5.4. Stan wyższej konieczności
5.5. Błąd
5.5.1. Pojęcie i rodzaje
5.5.2. Błąd co do okoliczności faktycznych
5.5.3. Błąd co do okoliczności wyłączających bezprawność lub zawinienie
5.5.4. Nieświadomość i urojenie bezprawności
5.5.5. Problematyka błędu co do społecznej szkodliwości czynu
5.6. Przymus i pozostałe okoliczności

ROZDZIAŁ XIX
FORMY STADIALNE I POSTACIE ZJAWISKOWE CZYNU ZABRONIONEGO
1. Dokonanie
2. Usiłowanie
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Usiłowanie nieudolne
2.3. Czynny żal
3. Przygotowanie
4. Odmiany sprawstwa
5. Podżeganie
6. Pomocnictwo
7. Odpowiedzialność współdziałających i prowokatora

ROZDZIAŁ XX
WIELOŚĆ PRZEPISÓW USTAWY I WIELOŚĆ CZYNÓW ZABRONIONYCH
1. Pozorny (pomijalny) zbieg przepisów ustawy
1.1. Zasady usuwania pozornego zbiegu przepisów
1.1.1. Zasada specjalności
1.1.2. Zasada konsumpcji
1.1.3. Zasada subsydiarności
2. Realny zbieg przepisów ustawy i jego konsekwencje
2.1. Zbieg kumulatywny
2.2. Zbieg eliminacyjny
2.3. Problematyka tzw. idealnego (jednoczynowego) zbiegu przestępstw
3. Pozorny (pomijalny) zbieg przestępstw
3.1. Przestępstwa o wieloczynowo (zbiorowo) określonych znamionach
3.2. Przestępstwa wieloodmianowe, dwuaktowe i złożone
3.3. Przestępstwa współukarane
3.4. Przestępstwo trwałe
4. Realny zbieg przestępstw i jego konsekwencje
4.1. Zbieg przestępstw
4.2. Łączenie kar i środków karnych
4.3. Orzekanie kary łącznej
5. Problematyka przestępstwa ciągłego
5.1. Tak zwane przestępstwo ciągłe
5.2. Ciąg przestępstw
5.3. Czyn ciągły
5.4. Przestępstwo ratalne

CZĘŚĆ TRZECIA  NAUKA O ŚRODKACH REAKCJI KARNEJ

ROZDZIAŁ XXI
TEORIE KARNE
1. Uwagi ogólne
2. Teorie absolutne
3. Teorie względne
4. Teorie eklektyczne

ROZDZIAŁ XXII
KARY
1. Uwagi ogólne
2. Nagana
3. Grzywna i problematyka kar majątkowych
4. Ograniczenie wolności
5. Areszt i areszt wojskowy
6. Pozbawienie wolności
7. Problematyka długoterminowego pozbawienia wolności
8. Dożywotnie pozbawienie wolności
9. Problematyka kar najsurowszych

ROZDZIAŁ XXIII
ŚRODKI KARNE
1. Uwagi ogólne
2. Środki karne stosowane powszechnie
2.1. Pozbawienie praw publicznych
2.2. Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu
lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej
2.3. Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi
2.4. Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu
2.5. Zakaz wstępu na imprezę masową
2.6. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych
2.7. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
2.8. Zakaz prowadzenia pojazdów
2.9. Świadczenie pieniężne
2.10. Podanie wyroku do publicznej wiadomości
3. Środki karne stosowane wobec żołnierzy
3.1. Wydalenie z zawodowej służby wojskowej
3.2. Degradacja i problematyka obniżenia stopnia wojskowego
4. Pozostałe środki
4.1. Zawiadomienie sądu rodzinnego (art. 43c k.k.)
4.2. Odstąpienie od wymierzenia kary
4.3. Środki stosowane w stosunku do sprawcy wykroczenia

ROZDZIAŁ XXIV
PRZEPADEK I ŚRODKI KOMPENSACYJNE
1. Uwagi ogólne
2. Przepadek (przedmiotów, korzyści majątkowych i przedsiębiorstwa)
3. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
4. Nawiązka

ROZDZIAŁ XXV
ŚRODKI PROBACYJNE
1. Uwagi ogólne
2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
4. Warunkowe przedterminowe zwolnienie

ROZDZIAŁ XXVI
ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE
1. Uwagi ogólne, pochodzenie, klasyfikacja
2. Katalog środków zabezpieczających i zasady ich stosowania
3. Środki o charakterze leczniczym i rehabilitacyjnym
4. Środki o charakterze administracyjnym (nieleczniczym)

ROZDZIAŁ XXVII
ŚRODKI ZWALCZANIA RECYDYWY, PRZESTĘPCZOŚCI ZAWODOWEJ I ZORGANIZOWANEJ ORAZ TERRORYZMU
1. Środki związane z powrotem do przestępstwa
2. Pojęcie i zwalczanie przestępczości zawodowej
3. Pojęcie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej
4. Pojęcie i zwalczanie przestępstw o charakterze terrorystycznym

ROZDZIAŁ XXVIII
ZASADY I DYREKTYWY WYMIARU KAR ORAZ INNYCH ŚRODKÓW REAKCJI KARNEJ
1. Problematyka ustawowego wymiaru kary
2. Zasady sądowego wymiaru kary
3. Dyrektywy ogólne i szczególne
4. Wymiar kar i środków karnych nieletnim i młodocianym
5. Okoliczności łagodzące i obciążające
6. Problematyka tzw. średniego wymiaru kary
7. Nadzwyczajne obostrzenie kary
8. Nadzwyczajne złagodzenie kary
9. Problematyka wielości podstaw nadzwyczajnego złagodzenia lub obostrzenia kary

ROZDZIAŁ XXIX
ŚRODKI WYCHOWAWCZE ORAZ ŚRODEK POPRAWCZY
1. Przesłanki stosowania
1.1. Przejawy demoralizacji
1.2. Czyn karalny
2. Rodzaje środków wychowawczych
3. Zakład poprawczy

ROZDZIAŁ XXX
WYŁĄCZENIE I REDUKCJA REAKCJI KARNEJ
1. Abolicja
2. Amnestia
3. Ułaskawienie
4. Przedawnienie
5. Zatarcie skazania

WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ
SPIS TABLIC
SKOROWIDZ RZECZOWY
INDEKS OSÓB


678 stron, Format: 16.9x23.9, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018