ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE ZARYS WYKŁADU


GARLICKI L.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie IV

cena netto: 84.39 Twoja cena  80,17 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Polskie prawo konstytucyjne

Zarys wykładu


Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie podręcznika do prawa konstytucyjnego, doskonale znanego studentom i pracownikom naukowym szkół wyższych.

W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny etap przemian polskiego porządku prawnego, w szczególności zmiany dotyczące władzy sądowniczej. Tłem dla tych aktualizacji jest prezentacja konstytucyjnych wymogów odnoszących się do:

  • zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,

  • pozycji jednostki,

  • systemu źródeł prawa,

  • poszczególnych konstytucyjnych organów władzy publicznej,

  • stanów nadzwyczajnych,

  • konstytucyjnych aspektów integracji z Unią Europejską.

Publikacja uwzględnia wiele lat doświadczeń Autora zgromadzonych w działalności dydaktycznej oraz w praktyce sędziowskiej.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, administracji i nauk politycznych, a także dla praktyków związanych zarówno z wymiarem sprawiedliwości, jak i poszczególnymi organami konstytucyjnymi Rzeczypospolitej Polskiej.


Wykaz skrótów
Wykaz powołanych aktów prawnych
Od Autora

Rozdział 1
Ku nowej konstytucji
1.1. Konstytucje międzywojenne
1.2. Okres Polski Ludowej
1.3. Początki III Rzeczypospolitej
1.4. Mała Konstytucja
1.5. Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 roku

Rozdział 2
Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego
2.1. Istota i pojęcie terminu "konstytucja"
2.2. Cechy konstytucji jako ustawy zasadniczej
2.3. Obowiązywanie konstytucji
2.4. Inne źródła prawa konstytucyjnego

Rozdział 3
Zasady ustroju Rzeczypospolitej
3.1. Pojęcie "zasady ustroju"
3.2. Zasada suwerenności narodu
3.3. Zasada niepodległości i suwerenności państwa
3.4. Zasada demokratycznego państwa prawnego
3.5. Zasada społeczeństwa obywatelskiego
3.6. Zasada podziału władz
3.7. Zasada społecznej gospodarki rynkowej
3.8. Zasada przyrodzonej godności człowieka

Rozdział 4
Konstytucyjny status jednostki
4.1. Prawa człowieka i ich ewolucja
4.2. Konstytucja z 1997 r. - zasady przewodnie statusu jednostki
4.3. Podmioty praw i wolności
4.4. Adresaci praw i wolności
4.5. Ograniczenia praw i wolności
4.6. System praw i wolności w Konstytucji z 1997 roku
4.7. Ochrona praw i wolności
4.8. Konstytucyjne obowiązki jednostki

Rozdział 5
Źródła prawa
5.1. Wprowadzenie
5.2. Dualistyczny charakter systemu źródeł prawa
5.3. Prawo krajowe - system źródeł powszechnie obowiązującego prawa
5.4. Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym

Rozdział 6
Wybory i prawo wyborcze
6.1. Pojęcia ogólne
6.2. Podstawowe zasady prawa wyborczego
6.2.1. Zasada powszechności
6.2.2. Zasada równości
6.2.3. Zasada bezpośredniości
6.2.4. Zasada tajności głosowania
6.2.5. Zasada proporcjonalności
6.3. Organizacja wyborów

Rozdział 7
Referendum
7.1. Pojęcia ogólne
7.2. Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
7.3. Szczególne referenda ogólnokrajowe
7.4. Referendum lokalne

Rozdział 8
Parlament. Struktura, skład i organizacja
8.1. Wprowadzenie
8.2. Struktura parlamentu: zasada dwuizbowości
8.3. Struktura parlamentu: Zgromadzenie Narodowe
8.4. Kadencja i sposób funkcjonowania
8.5. Organizacja wewnętrzna
8.6. Status prawny posłów i senatorów

Rozdział 9
Parlament. Funkcje
9.1. Wprowadzenie
9.2. Funkcja ustawodawcza
9.3. Funkcja kontrolna

Rozdział 10
Prezydent
10.1. Pozycja ustrojowa
10.2. Wybory Prezydenta i jego mandat
10.3. Kontrasygnata i prerogatywy
10.4. Kompetencje Prezydenta
10.4.1. Relacje z pozostałymi władzami
10.4.2. Sprawy stosunków zagranicznych
10.4.3. Sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa
10.4.4. Stanowienie prawa
10.4.5. Tradycyjne kompetencje głowy państwa

Rozdział 11
Rada Ministrów i administracja rządowa
11.1. Wprowadzenie
11.2. Powoływanie i odpowiedzialność Rady Ministrów
11.3. Skład i organizacja rządu
11.4. Zakres działania Rady Ministrów
11.5. Prezes Rady Ministrów
11.6. Minister

Rozdział 12
Samorząd terytorialny
12.1. Istota samorządu terytorialnego
12.2. Ustrój jednostek samorządu terytorialnego
12.3. Zakres działania i zadania jednostek samorządu terytorialnego
12.4. Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego

Rozdział 13
Finanse publiczne, radiofonia i telewizja, kontrola państwowa
13.1. Finanse publiczne
13.2. Radiofonia i telewizja
13.3. Kontrola państwowa

Rozdział 14
Władza sądownicza. Sądy
14.1. Wprowadzenie
14.2. Struktura sądów
14.3. Krajowa Rada Sądownictwa
14.4. Sędziowie
14.5. Konstytucyjne zasady działania sądów

Rozdział 15
Władza sądownicza. Trybunał Konstytucyjny
15.1. Wprowadzenie
15.2. Pozycja ustrojowa i skład Trybunału Konstytucyjnego
15.3. Funkcje Trybunału Konstytucyjnego
15.3.1. Kontrola norm
15.3.2. Skarga konstytucyjna
15.3.3. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych
15.3.4. Orzekanie o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych

Rozdział 16
Władza sądownicza. Trybunał Stanu
16.1. Odpowiedzialność konstytucyjna
16.2. Trybunał Stanu
16.3. Zakres odpowiedzialności konstytucyjnej
16.4. Postępowanie

Rozdział 17
Rzecznik Praw Obywatelskich
17.1. Istota instytucji
17.2. Pozycja ustrojowa Rzecznika
17.3. Zakres i formy działania Rzecznika

Rozdział 18
Stany nadzwyczajne
18.1. Istota instytucji
18.2. Zasady konstytucyjne
18.3. Stan wojenny
18.4. Stan wyjątkowy
18.5. Stan klęski żywiołowej

Rozdział 19
Polska w Unii Europejskiej
19.1. Wprowadzenie
19.2. Akcesja Polski do Unii Europejskiej
19.3. Parlament a funkcjonowanie Unii Europejskiej
19.4. Sądownictwo a prawo europejskie

Skorowidz rzeczowy


524 strony, Format: 16.9x23.8, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019