ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE


ADAMIAK B. BORKOWSKI J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie XV

cena netto: 88.85 Twoja cena  84,41 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne


W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. 

W 15. wydaniu zostały omówione zmiany wprowadzone przez tzw. wielką nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego z 7.04.2017 r., stosowane wyłącznie do postępowań rozpoczętych od 1.06.2017 r., obejmujące m.in.:

  • instytucję mediacji,

  • milczące załatwienie sprawy,

  • zrzeczenie się odwołania,

  • postępowanie uproszczone,

  • europejską współpracę administracyjną,

  • odchodzenie od zasady dwuinstancyjności.

W podręczniku omówiono również nowe zasady wprowadzone przez tzw. wielką nowelizację Kodeksu:

  • zasadę ogólną uwzględnienia interesu strony przez przyjęcie, że jeżeli treść normy prawnej budzi wątpliwości, to wątpliwości te należy rozstrzygać na korzyść stron,

  • zasadę ogólną obowiązku współdziałania organów administracji publicznej,

  • zasadę prawomocności decyzji.

W książce przedstawiono pełną analizę przepisów postępowania sądowoadministracyjnego. Całość wykładu dopełnia przytoczenie najnowszej linii orzecznictwa sądowego i Trybunału Konstytucyjnego, a także wykaz literatury i szczegółowy indeks rzeczowy.


Wykaz skrótów
Przedmowa

Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Rozdział I
Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym
1. Uwagi wstępne
2. Funkcja prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym w ramach porządku prawnego
3. Funkcja prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym w płaszczyźnie społecznie pożądanych efektów działania

Rozdział II
Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego
1. Wyodrębnienie zasad ogólnych postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
2. Zasady postępowania administracyjnego - naczelne oraz ogólne
3. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego
4. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego stosowane odpowiednio w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
5. Zasady ogólne postępowania podatkowego
6. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego

Rozdział III
Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym
1. Uwagi wstępne
2. Odrębności prawnych regulacji postępowania administracyjnego
3. Polskie kodyfikacje postępowania administracyjnego ogólnego
4. Kodyfikacja postępowania egzekucyjnego w administracji
5. Ewolucja prawnej regulacji postępowania podatkowego

Rozdział IV
Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym
1. Uwagi wstępne
2. Polskie sądownictwo administracyjne do 1939 roku
3. Sądy powszechne w kontroli administracji publicznej w II Rzeczypospolitej
4. Sądowa kontrola administracji państwowej w latach 1944-1980
5. Naczelny Sąd Administracyjny w kontroli administracji publicznej

Rozdział V
Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym
1. Kodeks postępowania administracyjnego jako źródło prawa proceduralnego dla administracji publicznej
2. Zakres mocy obowiązującej kodeksu postępowania administracyjnego
3. Przesłanki stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu administracyjnym ogólnym, w sporach o właściwość i w postępowaniach uproszczonych
4. Administracyjne kary pieniężne
5. Europejska współpraca adminisracyjna
6. Zakres mocy obowiązującej przepisów postępowania podatkowego
7. Zakres mocy obowiązującej przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
8. Zakres mocy obowiązującej przepisów o postępowaniu sądowoadministracyjnym

Rozdział VI
Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje
1. Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
2. Rodzaje, tryby i stadia postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
3. Pojęcie instytucji procesowych i ich rodzaje

Część druga INSTYTUCJE PROCESOWE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Rozdział VII
Organ prowadzący postępowanie administracyjne
1. Zdolność prawna organów administracji publicznej
2. Kompetencja ogólna organów administracji publicznej
3. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej
4. Rozstrzyganie sporów o właściwość i sporów kompetencyjnych
5. Instytucja wyłączenia w postępowaniu administracyjnym

Rozdział VIII
Strona postępowania administracyjnego
1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie strony postępowania administracyjnego ogólnego
3. Pojęcie strony postępowania podatkowego
4. Zdolność administracyjnoprawna i zdolność procesowa stron postępowania
5. Pełnomocnictwo procesowe

Rozdział IX
Podmioty na prawach strony
1. Organizacja społeczna
2. Prokurator
3. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka
4. Inne podmioty

Rozdział X
Uczestnicy postępowania administracyjnego
1. Pojęcie uczestników postępowania
2. Rodzaje uczestników postępowania i ich uprawnienia

Rozdział XI
Przedmiot postępowania administracyjnego ogólnego oraz szczególnego
1. Pojęcie przedmiotu postępowania administracyjnego w doktrynie
2. Elementy pojęcia przedmiotu postępowania administracyjnego
3. Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne
4. Określenie przedmiotów postępowania i procesu administracyjnego

Część trzecia CZYNNOŚCI PROCESOWE TRYBU ZWYKŁEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Rozdział XII
Czynności procesowe postępowania administracyjnego
1. Uwagi wstępne o czynnościach postępowania administracyjnego
2. Czynności procesowe wszczęcia postępowania
3. Czynności toku postępowania techniczno-procesowe
4. Środki dyscyplinujące tok czynności postępowania
5. Zawieszenie postępowania administracyjnego
6. Czynności orzecznicze w toku postępowania administracyjnego

Rozdział XIII
Dowody i postępowanie wyjaśniające
1. Dowód i przedmiot dowodu, domniemania faktyczne i prawne, uprawdopodobnienie
2. Pojęcie i klasyfikacja środków dowodowych
3. System środków dowodowych
4. Zasady rządzące postępowaniem dowodowym
5. Rozprawa
6. Postępowanie wyjaśniające gabinetowe
7. Mediacja
8. Postępowanie uproszczone

Rozdział XIV
Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym
1. Uwagi wstępne dotyczące prawnych form orzekania
2. Zasady orzekania w sprawie indywidualnej
3. Zakres stosowania decyzji, postanowienia, ugody
4. Forma prawna i skutki aktu rozstrzygającego sprawę indywidualną albo kwestię procesową
5. Milczące załatwienie sprawy
6. Współdziałanie organów administracji publicznej w orzekaniu w sprawie indywidualnej
7. Umorzenie postępowania w sprawie indywidualnej
8. Rektyfikacja decyzji i postanowień
9. Orzekanie o kosztach postępowania, opłaty administracyjne

Rozdział XV
Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych
1. System weryfikacji decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym
2. Odwołanie
3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
4. Zażalenie

Część czwarta CZYNNOŚCI PROCESOWE TRYBU NADZWYCZAJNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Rozdział XVI
Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej

Rozdział XVII
Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych
1. Relacje między weryfikacją na drodze administracyjnej i drodze sądowej
2. Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania
3. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji (postanowienia)
4. Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotkniętych wadami niekwalifikowanymi bądź decyzji prawidłowych

Rozdział XVIII
Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej

Część piąta KONTROLA SĄDOWA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Rozdział XIX
Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej
1. Sąd administracyjny a sąd powszechny w kontroli administracji publicznej
2. Sąd powszechny w kontroli administracji publicznej w sprawach indywidualnych
3. Sąd Najwyższy w kontroli administracji publicznej w sprawach indywidualnych

Część szósta POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE

Rozdział XX
Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego.
Sprzeciw od decyzji

Rozdział XXI
Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego
1. Sąd administracyjny
2. Strony postępowania sądowoadministracyjnego. Podmioty na prawach strony, uczestnicy postępowania
3. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacja społeczna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Rozdział XXII
Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym
1. Pisma procesowe
2. Doręczenia
3. Posiedzenia sądowe
4. Terminy

Rozdział XXIII
Koszty postępowania
1. Koszty sądowe
2. Zasady ponoszenia kosztów postępowania sądowoadministracyjnego
3. Zwolnienie od kosztów sądowych
4. Prawo pomocy

Rozdział XXIV
Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym
1. Wszczęcie ogólnego postępowania sądowoadministracyjnego
2. Legitymacja do złożenia skargi
3. Przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego
4. Wymagania formalne wniesienia skargi do sądu administracyjnego
5. Moc skargi do sądu administracyjnego
6. Granice rozporządzalności prawem skargi przez skarżącego
7. Stadia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym
8. Postępowanie mediacyjne
9. Samokontrola organu wykonującego administrację publiczną
10. Postępowanie rozpoznawcze
11. Zawieszenie i umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego
12. Orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego

Rozdział XXV
Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych
1. Skarga kasacyjna
2. Wymagania skargi kasacyjnej
3. Postępowanie ze skargą kasacyjną
4. Zażalenia

Rozdział XXVI
Obalanie prawomocnych orzeczeń
1. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
2. Unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego

Rozdział XXVII
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Rozdział XXVIII
Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze

Rozdział XXIX
Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze
1. Postępowanie odrębne
2. Postępowanie pomocnicze

Rozdział XXX
Postępowanie w sprawie przewlekłości rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej

Część siódma ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Rozdział XXXI
Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego
1. Pojęcie i cel postępowania egzekucyjnego
2. Stosunek administracyjnego postępowania egzekucyjnego do innych postępowań

Rozdział XXXII
Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej
1. Zakres obowiązywania ustawy
2. Podstawy egzekucji

Rozdział XXXIII
Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego
1. Organ egzekucyjny
2. Wierzyciel
3. Zobowiązany
4. Osoba trzecia
5. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacja społeczna
6. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego

Rozdział XXXIV
Środki egzekucyjne
1. Środki egzekucyjne obowiązków pieniężnych
2. Środki egzekucyjne obowiązków niepieniężnych

Rozdział XXXV
Tok postępowania egzekucyjnego
1. Zasady postępowania egzekucyjnego
2. Czynności postępowania egzekucyjnego
3. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego
4. Czynności postępowania egzekucyjnego uproszczonego
5. Zbieg egzekucji
6. Koszty egzekucyjne

Rozdział XXXVI
Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym
1. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym
2. Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym

Rozdział XXXVII
Postępowanie zabezpieczające

Część ósma UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

Rozdział XXXVIII
Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń
1. Uwagi wstępne o regulacji prawnej
2. Wydawanie zaświadczeń na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
3. Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe

Rozdział XXXIX
Postępowanie w sprawach skarg i wniosków
1. Uwagi wstępne
2. Zakres stosowania przepisów o postępowaniu skargowym
3. Tryb postępowania w sprawach skargowych

Literatura
Skorowidz


782 strony, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019