ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

USTAWA O LASACH KOMENTARZ


RADECKI W.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie II

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ustawa o lasach

Komentarz


Autor wyjaśnia przepisy ustawy z uwzględnieniem dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego. Wskazuje różną ich wykładnię, jeżeli przepis jest niejasny i dopuszcza rozmaite interpretacje. Największą wagę przykłada do przepisów ochronnych, a także tych o charakterze penalnym, w pełnym brzmieniu przywołując przepisy karne mające zastosowanie w ochronie lasów; przytacza też szeroko przepisy wykonawcze do ustawy. 

Rozwiązania komentowanej ustawy zostały omówione na szerokim tle prawnym, zwłaszcza ustaw o ochronie przyrody i środowiska, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy o lasach, przede wszystkim:

  • ustawą z 20.03.2015 r., którą wprowadzono do ustawy o lasach przepisy realizujące postanowienia dwóch rozporządzeń unijnych odnoszących się do obrotu drewnem i wyrobami z drewna,

  • ustawą z 13.04.2016 r., którą wprowadzono instytucję pierwokupu na rzecz Lasów Państwowych,

  • ustawą z 16.12.2016 r., którą dodano art. 14b zobowiązujący ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla leśników, w szczególności strażników leśnych, oraz przedstawicieli organów administracji publicznej, prawników praktyków, a także tych wszystkich, którym kondycja polskich lasów, ich piękno i bogactwo form życia przyrodniczego nie są obojętne.


Wykaz skrótów
Wstęp

Wprowadzenie do problematyki prawa leśnego

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. - o lasach

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 1. [Przedmiot regulacji prawnej]
Art. 1a. [Rozporządzenia unijne]
Art. 2. [Jedność leśnictwa]
Art. 3. [Prawna definicja lasu]
Art. 4. [Lasy państwowe]
Art. 5. [Nadzór nad gospodarką leśną]
Art. 5a. [Ochrona obszarów Natura 2000]
Art. 5b. [Narodowy program leśny]
Art. 6. [Definicje ustawowe]

Rozdział 2. Gospodarka leśna
Art. 7. [Trwale zrównoważona gospodarka leśna]
Art. 8. [Zasady prowadzenia gospodarki leśnej]
Art. 9. [Obowiązek powszechnej ochrony lasów]
Art. 10. [Zabiegi zwalczające i ochronne]
Art. 11. [Odpowiedzialność za powstanie szkody]
Art. 12. [Finansowanie odnowienia i przebudowy drzewostanu]
Art. 13. [Obowiązki właścicieli lasów i zmiana lasu na użytek rolny]
Art. 13a. [Obowiązek realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej]
Art. 13b. [Leśne kompleksy promocyjne]
Art. 14. [Powiększanie zasobów leśnych]
Art. 14a. [Cechowanie drewna]
Art. 14b. [Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej]

Rozdział 3. Lasy ochronne
Art. 15. [Rodzaje lasów ochronnych]
Art. 16. [Uznanie lasu za ochronny]
Art. 17. [Delegacja ustawowa]

Rozdział 4. Plan urządzenia lasu
Art. 18. [Sporządzanie planu urządzenia lasu]
Art. 19. [Tryb planowania zadań]
Art. 19a. (uchylony).
Art. 19b. (uchylony).
Art. 19c. (uchylony). [Wykonywanie planu urządzenia lasu]
Art. 20. [Plan urządzenia lasu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w ewidencji gruntów]
Art. 21. [Zlecanie wykonania dokumentów leśnych i tryb postępowania z uproszczonymi planami urządzenia lasu]
Art. 21a. [Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej]
Art. 22. [Zatwierdzanie planu i nadzór nad jego wykonaniem]
Art. 23. [Dokonywanie zmian w planach]
Art. 24. [Stwierdzanie niewykonywania obowiązków lub zadań przez właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa]
Art. 25. [Rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska]

Rozdział 5. Zasady udostępniania lasów
Art. 26. [Ograniczenia w dostępie do lasów]
Art. 27. [Zbiór płodów runa leśnego i lokalizowanie pasiek]
Art. 28. [Lasy prywatne]
Art. 29. [Ruch pojazdów w lesie]
Art. 30. [Zakazy w lasach]
Art. 31. [Jednostki organizacyjne użytkownika wieczystego i KOWR]

Rozdział 6. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Art. 32. [Struktura Lasów Państwowych]
Art. 33. [Status Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych]
Art. 34. [Kompetencje dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych]
Art. 35. [Kompetencje i zadania nadleśniczego]
Art. 35a. [Uprawnienia do noszenia munduru leśnika]
Art. 36. [Zalesianie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa]

Rozdział 6a. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych
Art. 37. [Nabywanie przez jednostki organizacyjne PGLLP lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych gruntów i nieruchomości]
Art. 37a. [Prawo pierwokupu i uprawnienie do nabycia przez Lasy Państwowe]
Art. 37b. [Obowiązek zawiadomienia]
Art. 37c. [Termin wykonania prawa pierwokupu lub uprawnienia do nabycia]
Art. 37d. [Wykonanie prawa pierwokupu lub uprawnienia do nabycia]
Art. 37e. [Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie gruntu]
Art. 37f. [Zgoda Dyrektora Generalnego]
Art. 37g. [Ustalanie ceny gruntu]
Art. 37h. [Nieważność czynności prawnej]
Art. 37i. [Ogłoszenie w BIP]
Art. 37j. [Zarządzanie nabytymi gruntami]
Art. 37k. [Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego]
Art. 38. [Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych]
Art. 38a. [Nieruchomości przeznaczone na drogi krajowe, lotniska użytku publicznego i budowle przeciwpowodziowe]
Art. 38b. [Przekazywanie lasów i gruntów KOWR]
Art. 38c. [Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych lub rolnych]
Art. 38d. [Przekazanie nieruchomości oraz nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej budynków i budowli]
Art. 38e. [Zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości]
Art. 39. [Dzierżawa lasów i wynajem lub dzierżawa nieruchomości niebędących lasami]
Art. 39a. [Ustanowienie służebności drogowej i służebności przesyłu]
Art. 39b. [Usługi i sieci telekomunikacyjne]
Art. 40. [Przekazanie w użytkowanie]
Art. 40a. [Sprzedaż nieruchomości]
Art. 41. [Zaciąganie kredytów i pożyczek]
Art. 42. [Tworzenie i przystępowanie do spółek]
Art. 43. [Pieczęć]
Art. 44. [Statut Lasów Państwowych]

Rozdział 7. Służba Leśna
Art. 45. [Pracownicy Służby Leśnej]
Art. 46. [Uprawnienia i przywileje pracowników Służby Leśnej]
Art. 46a. [Ryczałt za używanie własnego pojazdu]
Art. 47. [Straż Leśna]
Art. 48. [Nadanie uprawnień strażnika leśnego]
Art. 48a. [Współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych]
Art. 48b. [Współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej]
Art. 49. [Przepisy wykonawcze]

Rozdział 8. Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych
Art. 50. [Zasada samodzielności finansowej PGLLP]
Art. 51. [Rok obrachunkowy]
Art. 52. [Raport o stanie lasów]
Art. 53. [Finansowanie kosztów utrzymania Dyrekcji Generalnej i DRLP]
Art. 54. [Dotacje celowe z budżetu państwa]
Art. 55. [Dysponenci środków budżetowych]
Art. 56. [Fundusz leśny]
Art. 57. [Dochody funduszu leśnego]
Art. 58. [Przeznaczenie środków funduszu leśnego]
Art. 58a. [Wpłata do budżetu państwa]
Art. 59. [Określenie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych]

Rozdział 9. (uchylony)

Rozdział 9a. Administracyjne kary pieniężne
Art. 66a. [Przywóz produktów z drewna bez zezwolenia FLEGT]
Art. 66b. [Nielegalne wprowadzenie do obrotu]
Art. 66c. [Niestosowanie procedur]
Art. 66d. [Nieutrzymywanie lub nieocenianie procedur]
Art. 66e. [Nieprzechowywanie lub nieprzekazywanie informacji]
Art. 66f. [Właściwość organów i zasady wymierzania kar]
Art. 66g. [Terminy uiszczania i przeznaczenie wpływów]
Art. 66h. [Stosowanie Ordynacji podatkowej]
Art. 66i. [Obowiązek informacyjny]

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
Art. 67-73. (pominięte).
Art. 74. [Przejście lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w zarząd PGLLP]
Art. 75. [Struktura zarządzania i gospodarowania lasami państwowymi]
Art. 76. [Przejęcie praw i zobowiązań]
Art. 77. [Dotychczasowe lasy ochronne]
Art. 78. [Stosowanie dotychczasowych przepisów]
Art. 79. [Plany urządzenia lasów]
Art. 80. (uchylony).
Art. 81. [Uchylenie przepisów]
Art. 82.

Bibliografia


500 stron, Format: 14.5x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019