ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

GOSPODARKA RACHUNKOWOŚĆ PODATKI ORAZ ROZRACHUNKI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ


ŚLESZYŃSKA E.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie III

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej


Książka stanowi przewodnik opisujący funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej - jej gospodarkę finansową, rachunkowość, sprawozdawczość, rozrachunki, m.in. publicznoprawne z organami podatkowymi, oraz zakres odpowiedzialności - oparty na prawie i orzecznictwie, interpretacjach podatkowych oraz praktyce jej działalności.

Nowym kompleksowo omówionym zagadnieniem są zasady windykacji wierzytelności wspólnoty mieszkaniowej, w tym poszczególnych form windykacji przedsądowej, jak również windykacji sądowej w różnych trybach postępowania oraz trybów postępowania w egzekucji komorniczej z majątku dłużnika. 

Publikacja jest przeznaczona dla podmiotów zarządzających nieruchomościami wspólnymi, jak też przedstawicieli gmin i innych właścicieli sprawujących nadzór właścicielski oraz innych osób zainteresowanych tą problematyką.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1
Status wspólnoty mieszkaniowej w świetle prawa i orzecznictwa
1.1. Granice zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej według orzecznictwa
1.2. Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej i jej organów

Rozdział 2
Działalność wspólnoty mieszkaniowej
2.1. Działalność statutowa a zarobkowa (gospodarcza) wspólnoty mieszkaniowej
2.2. Rejestracja statystyczna i podatkowa wspólnoty mieszkaniowej
2.2.1. Rejestracja statystyczna
2.2.2. Rejestracja podatkowa
2.3. Inne rejestracje wymagane prawem
2.3.1. Rejestracja VAT
2.3.2. Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o metodzie rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych
2.3.3. Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
2.4. Obowiązek założenia rachunku bankowego
2.5. Rodzaje działalności wspólnoty mieszkaniowej
2.6. Podstawowe obowiązki operacyjne wspólnoty mieszkaniowej
2.6.1. Obowiązki w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych nieruchomości
2.6.2. Obowiązki w zakresie obsługi eksploatacyjnej nieruchomości
2.6.3. Zadania wspólnoty mieszkaniowej a posiadany majątek
2.6.4. Inwestycje wspólnoty mieszkaniowej
2.7. Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych wspólnoty mieszkaniowej
2.7.1. Zdarzenia gospodarcze
2.7.2. Dokumentowanie i kontrola operacji gospodarczych

Rozdział 3
Prawa właścicieli lokali do rozporządzania majątkiem
3.1. Prawo właścicieli lokali do ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości wspólnej
3.2. Prawo właścicieli lokali do żądania ustanowienia służebności gruntowej
3.3. Prawo majątkowe właścicieli lokali obejmujące powiększenie lub pomniejszenie nieruchomości wspólnej
3.4. Prawo podziału działki gruntu i jej zbycia
3.5. Czynności właścicieli lokali związane z wyodrębnieniem z nieruchomości wspólnej lokalu
3.6. Zmiana udziałów we współwłasności w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej
3.7. Zdarzenia związane z rozgraniczaniem nieruchomości
3.8. Inne zdarzenia gospodarcze niezwiązane ze wspólnotą mieszkaniową

Rozdział 4
Uwarunkowania zakupu dostawy mediów dla potrzeb właścicieli lokali
4.1. Obowiązek zapewnienia mediów do budynku
4.2. Uwarunkowania prawne zakupu dostawy ciepła
4.3. Uwarunkowania zakupu ciepła do grupowego węzła cieplnego
4.4. Warunki wytwarzania energii cieplnej z własnej kotłowni
4.5. Warunki prawne zakupu dostawy wody i odprowadzania ścieków przez wspólnotę mieszkaniową
4.6. Wskazania urządzeń pomiarowych podstawą do rozliczeń
4.7. Podstawa oraz metodyka rozliczania kosztów zakupu mediów z właścicielami lokali
4.7.1. Metodyka rozliczeń kosztów zakupu ciepła według Prawa energetycznego
4.7.2. Metodyka rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w związku z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
4.7.3. Regulamin rozliczeń mediów

Rozdział 5
Sprzedaż towarów i usług przez wspólnotę mieszkaniową, usługa pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli
5.1. Sprzedaż towarów i usług
5.1.1. Umowa wspólnoty mieszkaniowej z konsumentem
5.1.2. Ustalenie ceny zbycia towaru, usługi lub prawa
5.1.3. Sprzedaż z umów najmu i umów o podobnym charakterze
5.2. Działalność statutowa wspólnoty mieszkaniowej niebędąca sprzedażą
5.3. Odsprzedaż mediów w ramach pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli
5.4. Zasady odsprzedaży mediów innemu podmiotowi
5.5. Zasady sprzedaży ciepła wytworzonego z własnej kotłowni
5.6. Aspekty podatkowe sprzedaży towarów i usług

Rozdział 6
Planowanie, gospodarka finansowa wspólnoty mieszkaniowej
6.1. Plany operacyjne i strategiczne wspólnoty mieszkaniowej
6.2. Budżet wspólnoty mieszkaniowej
6.3. Gospodarka finansowa wspólnoty mieszkaniowej
6.4. Zatwierdzanie planów i budżetów wspólnoty mieszkaniowej

Rozdział 7
Wierzytelności wspólnoty mieszkaniowej i dochodzenie należnych roszczeń
7.1. Wspólnota mieszkaniowa jako wierzyciel
7.2. Wierzytelność z tytułu odsetek za opóźnienie
7.3. Rozliczenie należności z właścicielami lokali z różnych tytułów
7.4. Windykacja należności, w tym od właścicieli lokali
7.5. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców szkód
7.6. Postępowanie sądowe i egzekucja komornicza
7.6.1. Ugody i mediacje przed postępowaniem sądowym
7.6.2. Postępowanie sądowe wspólnoty
7.6.3. Postępowanie egzekucyjne
7.6.4. Postępowanie w stosunku do dłużników przebywających za granicą
7.7. Sposoby zabezpieczenia wierzytelności
7.8. Bezskuteczność wierzytelności wspólnoty mieszkaniowej
7.8.1. Przedawnienie wierzytelności
7.8.2. Nieopłacalność i nieskuteczność dochodzenia wierzytelności
7.9. Współdziałanie wierzyciela z biurami informacji gospodarczej, czyli miękka windykacja
7.9.1. Współdziałanie wierzyciela z BIG
7.9.2. Miękka windykacja wobec dłużnika będącego podatnikiem VAT czynnym

Rozdział 8
Prowadzenie rachunkowości wymogiem prawa
8.1. Zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej przez podmioty gospodarcze
8.2. Prawny obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej przez wspólnoty mieszkaniowe
8.3. Podmiot uprawniony do prowadzenia ewidencji rachunkowej
8.4. Obowiązek prowadzenia ewidencji podatnika w formie elektronicznej, w tym dla celów Jednolitego Pliku Kontrolnego
8.5. Odpowiedzialność cywilna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
8.6. Organ odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości według ustawy o rachunkowości
8.7. Odpowiedzialność karna za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych

Rozdział 9
Standardy rachunkowości
9.1. Zasady rachunkowości jednostki
9.2. Księgowanie w księgach rachunkowych
9.3. Rzetelność ksiąg rachunkowych oraz dowodów źródłowych
9.4. Obowiązki jednostki przy zmianie systemu finansowo-księgowego (FK)
9.5. Obowiązki jednostki przy zamykaniu ksiąg rachunkowych
9.6. Ewidencja majątku trwałego jednostki
9.7. Aktualizacja należności jednostki

Rozdział 10
Standardy sprawozdawczości finansowej według ustawy o rachunkowości
10.1. Sprawozdanie finansowe jako obowiązek z mocy prawa
10.2. Standardy sporządzenia bilansu
10.3. Standardy rachunku zysków i strat
10.4. Rachunek przepływów pieniężnych i inne dodatkowe obowiązki
10.5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
10.6. Zasady korekty sprawozdania finansowego za lata poprzednie

Rozdział 11
Zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej przez wspólnotę mieszkaniową
11.1. Ustalenie zasad, metod i technik księgowych
11.2. Dowody księgowe i konta księgowe wspólnoty mieszkaniowej
11.2.1. Aspekty księgowe ujmowania przychodów i kosztów
11.2.2. Plan kont księgowych oraz księgowanie w ewidencji syntetycznej i analitycznej
11.3. Ewidencja księgowa a ewidencja podatkowa
11.4. Przykładowe operacje księgowe w zdarzeniach wspólnoty mieszkaniowej
11.5. Rachunkowość na straży stanu majątku i wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej
11.6. Jak chronić dane księgowe i osobowe
11.6.1. Zasady ogólne ochrony oraz przechowywania zbiorów i danych
11.6.2. Warunki przechowywania zbiorów danych księgowych
11.6.3. Warunki przetwarzania i przechowywania zbiorów danych osobowych
11.6.4. Archiwizacja zbiorów księgowych czy ich zniszczenie?
11.6.5. Warunki obsługi zbiorów w przypadku usługowego prowadzenia ewidencji księgowej

Rozdział 12
Sprawozdawczość finansowa wspólnoty mieszkaniowej
12.1. Sprawozdawczość finansowa przydatnym narzędziem informacyjnym i planistycznym
12.2. Podstawa prawna sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej
12.3. Specyfika sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej
12.3.1. Podmiot odpowiedzialny za sprawozdanie finansowe
12.3.2. Prawidłowość sprawozdania finansowego
12.3.3. Moment bilansowy
12.3.4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i decyzja o podziale nadwyżki
12.4. Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej jak jednostki mikro
12.4.1. Standardy sprawozdawczości dla jednostek mikro
12.4.2. Przygotowanie do sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej
12.4.3. Rachunek wyników wspólnoty mieszkaniowej
12.4.4. Bilans wspólnoty mieszkaniowej
12.4.5. Informacja dodatkowa dla właścicieli lokali
12.5. Prawo do kontroli właścicielskiej sprawozdań finansowych
12.6. Skutki uchylenia uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe

Rozdział 13
Rozrachunki z właścicielami lokali oraz rozliczenie wyniku finansowego z właścicielami lokali
13.1. Rozrachunki z właścicielami lokali w trakcie roku obrachunkowego
13.2. Właściciele lokali bez prawa roszczeń o podział środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych wspólnoty
13.3. Rozliczenie usługi pośrednictwa w dostawie mediów a rozliczenie wyniku finansowego
13.4. Specyfika wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej
13.5. Rozliczenie zysku netto z właścicielami lokali
13.6. Rozliczenie straty
13.7. Księgowe rozliczenie wyniku finansowego

Rozdział 14
Wspólnota mieszkaniowa w świetle prawa podatkowego
14.1. Wspólnota mieszkaniowa jako adresat obowiązku podatkowego
14.2. Prawo podatnika do interpretacji podatkowych i objaśnień prawa podatkowego
14.2.1. Prawo wnioskowania o wydanie interpretacji indywidualnej
14.2.2. Prawo do wnioskowania o wydanie interpretacji ogólnej
14.2.3. Prawo do wystąpienia o opinię zabezpieczającą oraz o wydanie zaświadczenia
14.3. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku oraz do korekty deklaracji
14.4. Prawa szczególne podatnika, w tym w postępowaniu podatkowym
14.5. Prawo do ustanowienia pełnomocnika
14.5.1. Ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych
14.5.2. Ustanowienie pełnomocnika w ramach postępowania podatkowego
14.6. Obowiązki i odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe oraz odpowiedzialność karnoskarbowa
14.6.1. Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe
14.6.2. Inne obowiązki podatnika według Ordynacji podatkowej
14.7. Odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika
14.7.1. Wykroczenia i przestępstwa skarbowe
14.7.2. Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej i jej organu
14.7.3. Odpowiedzialność karna pełnomocnika podatkowego
14.8. Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Rozdział 15
Podatek dochodowy od osób prawnych w warunkach działania wspólnoty
15.1. Dlaczego ustawa podatkowa dotyczy wspólnoty mieszkaniowej?
15.2. Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej
15.2.1. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatkowych
15.2.2. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji środków trwałych
15.2.3. Ewidencja podatkowa wspólnoty mieszkaniowej
15.3. Podstawowe kategorie: przychód podatkowy, koszt uzyskania przychodów, dochód podatkowy
15.3.1. Przychody podatkowe
15.3.2. Data powstania przychodu podatkowego
15.3.3. Negatywny katalog przychodów podatkowych
15.3.4. Korekta przychodów podatkowych ze sprzedaży towarów i usług
15.4. Koszty uzyskania przychodów
15.4.1. Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
15.4.2. Rodzaje kosztów podatkowych oraz zasady ich kwalifikacji
15.4.3. Negatywny katalog kosztów podatkowych
15.4.4. Przedawnienie wierzytelności podatnika a koszty uzyskania przychodów
15.4.5. Wydatki inwestycyjne a amortyzacja podatkowa
15.5. Dochód podatkowy, zaliczki i podatek należny
15.5.1. Istota dochodu podatkowego lub straty podatkowej
15.5.2. Obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych
15.5.3. Aspekty zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego wspólnot mieszkaniowych
15.5.4. Aspekty zwolnienia dochodu pochodzącego z kapitału obcego
15.6. Zeznanie podatkowe wspólnoty mieszkaniowej

Rozdział 16
Wspólnota mieszkaniowa podatnikiem podatku od towarów i usług
16.1. Istota podatku VAT. Podstawowe pojęcia i zasady
16.2. Podstawa opodatkowania, czyli obrót ze sprzedaży
16.3. Rodzaje podatników, rejestracja podatników VAT
16.4. Zasady zwolnienia podmiotowego od podatku VAT
16.4.1. Warunki zwolnienia podmiotowego
16.4.2. Kontrowersje wokół stosowania art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a u.VAT
16.4.3. Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego
16.5. Dokumentowanie czynności sprzedaży fakturami i ewidencja sprzedaży
16.5.1. Przełom w fakturowaniu. Zasady ogólne
16.5.2. Wystawianie faktur, faktur korygujących oraz faktur o węższym zakresie danych
16.5.3. Ewidencja podatkowa dla potrzeb udokumentowania sprzedaży i rozliczeń
16.5.4. Przechowywanie faktur
16.6. Obowiązek podatkowy w podatku VAT
16.7. Rozliczenia podatku VAT
16.7.1. Podatek należny i odliczanie podatku naliczonego
16.7.2. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony w deklaracjach podatkowych
16.7.3. Prawo zwrotu różnicy podatku VAT
16.7.4. Zakaz odliczeń według art. 88 ust. 3a u.VAT
16.7.5. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
16.8. Deklaracje podatkowe i zapłata podatku VAT
16.8.1. Deklaracje podatkowe
16.8.2. Nowe rygory wobec podatnika
16.8.3. Zapłata podatku należnego
16.9. Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik i jej obowiązki podatkowe

Rozdział 17
Wspólnota mieszkaniowa podatnikiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17.1. Uwarunkowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
17.2. Obowiązek podatkowy w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17.3. Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17.4. Wydatki wspólnoty na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i rozrachunki z właścicielami lokali
17.4.1. Wydatki na opłatę w ewidencji rachunkowej wspólnoty
17.4.2. Podstawa prawna obciążenia właścicieli lokali opłatą za gospodarowanie odpadami

Rozdział 18
Wspólnota mieszkaniowa płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych
18.1. Przychody osób fizycznych
18.2. Czynności i obowiązki związane z zatrudnieniem osób fizycznych, w tym w zakresie ubezpieczenia społecznego
18.3. Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przy zatrudnieniu pracowników w formie umowy o pracę i umowy zlecenia
18.4. Obowiązki płatnika w związku z przychodami podatnika pochodzącymi z innych źródeł
18.5. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w związku z uzyskiwaniem przez osoby fizyczne innych przysporzeń

Rozdział 19
Podatek od nieruchomości a wspólnota mieszkaniowa
19.1. Podatnicy podatku od nieruchomości
19.2. Przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości
19.2.1. Budynki i ich części jako przedmiot opodatkowania
19.2.2. Budowle przedmiotem opodatkowania
19.2.3. Grunty w opodatkowaniu
19.3. Obowiązek podatkowy podatników podatku od nieruchomości
19.4. Wspólnota mieszkaniowa a podatek od nieruchomości
19.5. Opłata reklamowa a podatek od nieruchomości

Załącznik
Bibliografia


992 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019