ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

NIEWAŻNOŚĆ POSTĘPOWANIA W PROCESIE CYWILNYM


ZEMBRZUSKI T.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nieważność postępowania w procesie cywilnym


Książka jest kompleksowym opracowaniem nieważności postępowania, istotnej dla praktyki instytucji prawa procesowego, dotyczącej najpoważniejszych uchybień procesowych oraz ich skutków wpływających na przebieg postępowań sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli oraz przed Sądem Najwyższym.

W monografii dokonano analizy procesowego funkcjonowania instytucji nieważności, badano charakter, znaczenie i zakres jej zastosowania; wskazano jej elementy konstrukcyjne oraz istotę.

Książka zawiera obszerne uwagi prawnoporównawcze. Nieważność postępowania została również skonfrontowana z nieważnością w ujęciu prawa materialnego, wadliwością czynności procesowych oraz problematyką nieistnienia postępowania lub orzeczenia. 

Autor szczegółowo omawia skutki wystąpienia przyczyn nieważności i stwierdzenia nieważności postępowania we wszystkich fazach rozpoznawania spraw cywilnych, w tym między innymi w:

  • postępowaniu przed sądem pierwszej instancji,

  • postępowaniu apelacyjnym,

  • postępowaniu kasacyjnym,

  • postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

  • postępowaniu zażaleniowym,

  • postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania,

  • postępowaniu o unieważnienie prawomocnego orzeczenia.

Zawarte w monografii rozważania odniesiono do rozwiązań funkcjonujących w innych postępowaniach sądowych - sądowoadministracyjnym oraz karnym. 

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków prawa - adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz dla przedstawicieli nauki prawa.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział I
Historyczno-porównawcza teoria nieważności w procesie cywilnym
1.1. Pojęcie nieważności
1.2. Ewolucja nieważności jako kategorii prawnej
1.3. Uwagi prawnoporównawcze
1.3.1. Prawo austriackie
1.3.2. Prawo niemieckie
1.3.3. Prawo szwajcarskie
1.3.4. Prawo francuskie
1.3.5. Prawo włoskie
1.3.6. Prawo angielskie
1.3.7. Prawo duńskie
1.3.8. Prawo polskie
1.4. Pojęcie procesu cywilnego a nieważność postępowania

Rozdział II
Zakres przedmiotowy zastosowania instytucji nieważności postępowania
2.1. Nieważność postępowania a nieważność w prawie materialnym
2.2. Nieważność postępowania a czynność procesowa
2.2.1. Czynność procesowa i rodzaje jej wadliwości
2.2.2. Wadliwość czynności procesowej a nieważność procesu
2.3. Nieważność postępowania a nieistnienie procesu
2.4. Nieważność w prawie cywilnym procesowym

Rozdział III
Przyczyny nieważności postępowania
3.1. Charakterystyka
3.2. Przyczyny nieważności a przesłanki procesowe
3.3. Geneza i ewolucja katalogu przyczyn nieważności postępowania
3.4. Charakter katalogu przyczyn nieważności postępowania
3.5. Podział przyczyn nieważności postępowania według kryterium skutku
3.6. Stwierdzenie przyczyn nieważności postępowania

Rozdział IV
Procesowe funkcjonowanie nieważności postępowania
4.1. Badanie nieważności postępowania
4.2. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
4.3. Rozpoznawanie środków zaskarżenia - uwagi ogólne
4.4. Postępowanie apelacyjne
4.4.1. Badanie przyczyn nieważności postępowania
4.4.2. Stwierdzenie przyczyny nieważności postępowania odrzuceniowej
4.4.3. Stwierdzenie przyczyny nieważności postępowania zniesieniowej
4.4.4. Wnioski
4.5. Postępowanie kasacyjne
4.5.1. Nieważność postępowania a przedsąd kasacyjny
4.5.2. Nieważność postępowania a podstawy skargi kasacyjnej
4.5.3. Stwierdzenie przyczyny nieważności postępowania odrzuceniowej
4.5.4. Stwierdzenie przyczyny nieważności postępowania zniesieniowej
4.5.5. Wnioski
4.6. Postępowanie ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku
4.7. Przedstawienie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia sądowi najwyższemu
4.8. Postępowanie zażaleniowe
4.8.1. Kognicja sądu
4.8.2. Zażalenie na postanowienia kończące postępowanie w sprawie
4.8.3. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu
4.8.4. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania
4.8.5. Zażalenie na postanowienia niekończące postępowania w sprawie
4.8.6. Nieważność postępowania a autoremedura zażalenia
4.8.7. Zażalenie kasatoryjne
4.8.8. Wnioski
4.9. Postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania
4.9.1. Podstawy wznowienia z powodu nieważności postępowania
4.9.2. Badanie przyczyn wznowienia z powodu nieważności
4.9.3. Nieważność postępowania a wznowienie postępowania
4.9.4. Wnioski
4.10. Nieważność postępowania a wniosek o unieważnienie orzeczenia
4.11. Związanie sądu stwierdzeniem przyczyny nieważności postępowania
4.12. Wnioski

Rozdział V
Nieważność w innych postępowaniach sądowych
5.1. Nieważność w postępowaniu sądowoadministracyjnym
5.2. Nieważność w postępowaniu karnym

Rozdział VI
Istota i znaczenie nieważności postępowania cywilnego
6.1. Elementy konstrukcyjne nieważności
6.2. Sedno nieważności
6.3. Charakter motywacyjny nieważności
6.4. Zakres zastosowania nieważności
6.5. Nieważność a model środka zaskarżenia
6.6. Znaczenie nieważności w procesie cywilnym
6.7. Nieważność postępowania a prawo do sądu

Wnioski i uwagi końcowe
Nichtigkeit des Verfahrens im Zivilprozess
Bibliografia


600 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019