ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWO KARNE SKARBOWE ZAGADNIENIA MATERIALNOPRAWNE PROCESOWE I WYKONAWCZE


SAWICKI J. SKOWRONEK G.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo karne skarbowe

Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze


Podręcznik zawiera omówienie:

  • materialnego prawa karnego skarbowego, w tym części ogólnej dotyczącej zasad odpowiedzialności i systemu środków penalnych oraz części szczególnej grupującej przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe,

  • zagadnień procesowych, w tym przedmiotu i celu oraz przebiegu procesu karnego skarbowego, jak również instytucji specyficznych prawa karnego skarbowego,

  • problematyki wykonawczego prawa karnego skarbowego.

Opracowanie uwzględnia najnowsze obszerne zmiany w przepisach ustrojowych i finansowych mające znaczący wpływ na regulacje prawne Kodeksu karnego skarbowego, przede wszystkim wprowadzone:

  • ustawą z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • ustawą z 16.11.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • ustawą z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

W opracowaniu uwzględniono też regulacje unijne, w szczególności wynikające z powiązania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny z przestępstwami skarbowymi i wykroczeniami skarbowymi przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. 

Autorzy, wykorzystując własne doświadczenia dydaktyczne, zamieścili po każdym rozdziale zestaw pytań kontrolnych, które wskazują najważniejsze zagadnienia prawa karnego skarbowego i powinny ułatwić przygotowanie do egzaminów.


Wykaz skrótów
Wstęp

Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe

Dział I Część ogólna

Rozdział I
Pojęcie i rys historyczny prawa karnego skarbowego
1. Pojęcie i podział prawa karnego skarbowego
2. Funkcje prawa karnego skarbowego
3. Ewolucja polskiego prawa karnego skarbowego
4. Źródła prawa karnego skarbowego
5. Wykładnia przepisów prawnych
6. Analogia
Pytania kontrolne

Rozdział II
Zasady obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego
1. Obowiązywanie ustawy w czasie
1.1. Pojęcie czasu popełnienia czynu zabronionego
1.2. Początek i koniec obowiązywania ustawy
1.3. Kolizja ustaw w czasie
2. Obowiązywanie ustawy co do miejsca i osób
2.1. Zasada terytorialności
2.2. Pojęcie miejsca popełnienia czynu zabronionego
2.3. Immunitety
Pytania kontrolne

Rozdział III
Zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
1. Pojęcie przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego
2. Ustawowe znamiona przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych
2.1. Pojęcie i rodzaje ustawowych znamion
2.2. Ustawowe znamiona przedmiotu ochrony
2.3. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej
2.4. Ustawowe znamiona podmiotu
2.5. Ustawowe znamiona strony podmiotowej
3. Bezprawność czynu a kontratypy
3.1. Pojęcie bezprawności
3.2. Kontratypy
4. Społeczna szkodliwość i klauzula znikomości
5. Kryteria rozgraniczenia wykroczeń i przestępstw skarbowych
5.1. Przyczyny kontrawencjonalizacji w prawie karnym skarbowym
5.2. Ustawowy próg
5.3. Wypadek mniejszej wagi
5.4. Formalizm naruszenia
6. Zasada odpowiedzialności podmiotowej
6.1. Zasada winy
6.2. Umyślność
6.3. Nieumyślność
7. Okoliczności wyłączające winę
7.1. Rodzaje okoliczności wyłączających winę
7.2. Błąd
7.3. Niepoczytalność
8. Wiek jako warunek odpowiedzialności
8.1. Podstawowa granica wieku odpowiedzialności w Kodeksie karnym skarbowym
8.2. Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
9. Formy zjawiskowe w prawie karnym skarbowym
9.1. Rodzaje sprawstwa
9.1.1. Sprawstwo pojedyncze
9.1.2. Współsprawstwo
9.1.3. Sprawstwo kierownicze
9.1.4. Sprawstwo polecające
9.1.5. Zastępstwo prawne
9.1.6. Niedopełnienie nadzoru
9.2. Rodzaje pochodnych form sprawstwa
9.2.1. Podżeganie
9.2.2. Pomocnictwo
9.2.3. Prowokacja
10. Formy stadialne w prawie karnym skarbowym
10.1. Rodzaje etapów realizacji przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych
10.2. Zamiar
10.3. Przygotowanie
10.4. Usiłowanie
10.5. Dokonanie
Pytania kontrolne

Rozdział IV
Zbieg czynów i zbieg przepisów
1. Zasada jedności czynu
2. Konstrukcje jedności czynu
2.1. Rodzaje konstrukcji jedności czynu
2.2. Przestępstwo lub wykroczenie trwałe
2.3. Czyn ciągły
2.4. Kumulatywny zbieg przepisów ustawy
2.5. Idealny zbieg czynów karalnych
3. Konstrukcje wieloczynowe
3.1. Rodzaje konstrukcji wielości czynów
3.2. Ciąg przestępstw skarbowych
3.3. Realny zbieg przestępstw skarbowych
3.4. Realny zbieg wykroczeń skarbowych
3.5. Recydywa skarbowa
Pytania kontrolne

Rozdział V
Zaniechanie ukarania sprawcy
1. Rodzaje i znaczenie środków zaniechania ukarania w prawie karnym skarbowym
2. Czynny żal
2.1. Czynny żal z art. 16 k.k.s.
2.2. Korekta deklaracji podatkowej z art. 16a k.k.s.
2.3. Niepodleganie karze z art. 16b k.k.s.
3. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
3.1. Istota i charakter dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
3.2. Przesłanki ustawowe dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
4. Odstąpienie od wymierzenia kary i środka karnego
4.1. Istota odstąpienia od wymierzenia kary
4.2. Przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego
4.3. Rodzaje odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego
Pytania kontrolne

Rozdział VI
Kary, środki karne i środki zabezpieczające oraz zasady ich wymierzania
1. Istota i cele kary
2. System środków penalnych w prawie karnym skarbowym
3. Kary za przestępstwa skarbowe
3.1. Rodzaje kar
3.2. Kara grzywny
3.3. Kara ograniczenia wolności
3.4. Kara pozbawienia wolności
3.5. Kara aresztu wojskowego
4. Odpowiedzialność posiłkowa
5. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
6. Środki karne za przestępstwa skarbowe
6.1. Rodzaje środków karnych
6.2. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
6.3. Przepadek przedmiotów
6.4. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów
6.5. Przepadek korzyści majątkowej
6.6. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej
6.7. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska
6.8. Podanie wyroku do publicznej wiadomości
6.9. Pozbawienie praw publicznych
6.10. Środki karne związane z poddaniem sprawcy próbie
6.10.1. Rodzaje środków probacyjnych
6.10.2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
6.10.3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
6.10.4. Warunkowe zwolnienie
7. Kary i środki karne za wykroczenia skarbowe
7.1. Kara grzywny
7.2. Środki karne za wykroczenia skarbowe
7.2.1. Rodzaje środków karnych za wykroczenia skarbowe
7.2.2. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
7.2.3. Przepadek przedmiotów
7.2.4. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów
8. Środki zabezpieczające
8.1. Rodzaje i charakter środków zabezpieczających
8.2. Elektroniczna kontrola miejsca pobytu
8.3. Lecznicze środki zabezpieczające
8.3.1. Terapia
8.3.2. Terapia uzależnień
8.3.3. Pobyt w zakładzie psychiatrycznym
8.4. Administracyjne środki zabezpieczające
8.4.1. Przepadek przedmiotów
8.4.2. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska
9. Nadzwyczajny wymiar kary
9.1. Zasady wymiaru kary w szczególnych wypadkach
9.2. Nadzwyczajne złagodzenie kary
9.3. Nadzwyczajne obostrzenie kary
Pytania kontrolne

Rozdział VII
Przedawnienie i zatarcie skazania. Darowanie czynu bądź kary
1. Przedawnienie i zatarcie skazania
1.1. Istota przedawnienia i zatarcia skazania
1.2. Przedawnienie karalności
1.3. Przedawnienie wykonania kary
1.4. Zatarcie skazania
2. Darowanie czynu bądź kary
2.1. Istota darowania czynu bądź kary
2.2. Ułaskawienie
2.3. Amnestia
2.4. Abolicja
Pytania kontrolne

Dział II Część szczególna

Rozdział VIII
Wprowadzenie do części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego
1. Zakres penalizacji części szczególnej k.k.s.
2. Uwagi co do zupełnego charakteru części szczególnej k.k.s.
Pytania kontrolne

Rozdział IX
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
1. Wprowadzenie
2. Uchylanie się od opodatkowania (art. 54)
3. Firmanctwo (art. 55)
4. Oszustwo podatkowe (art. 56)
5. Niezłożenie informacji o pojazdach wykorzystywanych do działalności gospodarczej (art. 56a)
6. Niezłożenie zgłoszenia rejestracyjnego o prowadzeniu działalności jako pośredniczący podmiot tytoniowy (art. 56b)
7. Nieterminowe płacenie podatku (art. 57)
8. Nieprowadzenie lub nieprzechowywanie księgi (art. 60)
9. Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie księgi (art. 61)
10. Niewystawienie lub nierzetelne wystawienie faktury lub rachunku (art. 62)
11. Obrót bez znaków akcyzy (art. 63)
12. Naruszenie warunków wywozu wyrobów akcyzowych (art. 64)
13. Paserstwo akcyzowe (art. 65)
14. Wadliwe oznaczenie wyrobów akcyzowych (art. 66)
15. Fałszowanie znaków akcyzy (art. 67)
16. Niesporządzenie spisu wyrobów akcyzowych i nieoznaczenie ich znakami legalizacyjnymi (art. 68)
17. Bezprawne czynności z wyrobami akcyzowymi (art. 69)
18. Nielegalna działalność poza składem podatkowym (art. 69a)
19. Niezgodna z przepisami dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych (art. 69b)
20. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych bez wymaganego dokumentu (art. 69c)
21. Nielegalny obrót znakami akcyzy (art. 70)
22. Narażenie znaków akcyzy na niebezpieczeństwo (art. 71)
23. Nierozliczenie znaków akcyzy (art. 72)
24. Naruszenie warunku zwolnienia od akcyzy (art. 73)
25. Zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego (art. 73a)
26. Nierozliczenie z podmiotem zagranicznym znaków akcyzy (art. 75)
27. Niedokonywanie pomiarów zawartości niektórych kopalin (art. 75a)
28. Nieprowadzenie ewidencji pomiarów zawartości niektórych kopalin (art. 75b)
29. Wadliwa działalność w zakresie wydobycia niektórych kopalin (art. 75c)
30. Nienależny zwrot podatku (art. 76)
31. Nienależny zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (art. 76a)
32. Nienależny zwrot wydatków związanych z budową pierwszego mieszkania (art. 76b)
33. Niewpłacenie pobranego podatku (art. 77)
34. Niepobieranie podatku (art. 78)
35. Niewyznaczenie pobierającego podatki (art. 79)
36. Nieskładanie informacji podatkowej (art. 80)
37. Nieprawdziwa informacja podsumowująca (art. 80a)
38. Nieprzekazanie sprawozdania finansowego (art. 80b)
39. Niedopełnienie obowiązków w zakresie wymiany informacji podatkowych (art. 80c)
40. Nieprawdziwa informacja w ramach wymiany informacji podatkowych (art. 80d)
41. Naruszenia z zakresu NIP (art. 81)
42. Naruszenie zasad dotacji lub subwencji (art. 82)
44. Utrudnianie kontroli podatkowej (art. 83)
44. Niedopełnienie nadzoru w sprawach podatkowych (art. 84)
Pytania kontrolne

Rozdział X
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
1. Wprowadzenie
2. Wyłudzenie dokumentu dotyczącego warunków obrotu z zagranicą towarami lub usługami (art. 85)
3. Przemyt celny (art. 86)
4. Oszustwo celne (art. 87)
5. Naruszenie procedury odprawy czasowej (art. 88)
6. Niezachowanie warunku zwolnienia od należności celnej (art. 89)
7. Usunięcie towaru spod dozoru celnego (art. 90)
8. Paserstwo celne (art. 91)
9. Nienależny zwrot lub umorzenie należności celnej należnej do zapłaty (art. 92)
10. Rażące naruszenie przepisów prawa celnego w zakresie warunków działalności wolnego obszaru celnego, składu celnego oraz magazynu czasowego składowania (art. 93)
11. Utrudnianie kontroli celnej (art. 94)
12. Nieprzechowywanie dokumentów celnych (art. 95)
13. Niedopełnienie obowiązku nadzoru w sprawach celnych (art. 96)
Pytania kontrolne

Rozdział XI
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
1. Wprowadzenie
2. Wyłudzenie zezwolenia dewizowego (art. 97)
3. Nielegalne wysyłanie dewiz na podjęcie działalności gospodarczej art. 100)
4. Nielegalne zbycie papierów wartościowych przez nierezydenta (art. 101)
5. Nielegalne nabywanie praw majątkowych przez rezydenta (art. 102)
6. Nielegalne zbywanie przez rezydenta papierów wartościowych (art. 103)
7. Nielegalne otwarcie przez rezydenta rachunku bankowego (art. 104)
8. Obrót dewizowy z zagranicą bez zezwolenia (art. 106c)
9. Wadliwa działalność kantorowa (art. 106d)
10. Utrudnianie kontroli dewizowej (art. 106e)
11. Niezgłoszenie przywozu albo wywozu za granicę dewiz (art. 106f)
12. Niepoddanie się kontroli na żądanie (art. 106h)
13. Wysyłanie przekazu pieniężnego za granicę z pominięciem banku (art. 106j)
14. Nieprzechowywanie dokumentów dotyczących obrotu dewizowego (art. 106k)
15. Niezgłoszenie danych dotyczących obrotu dewizowego do NBP (art. 106l)
16. Niedopełnienie nadzoru w sprawach dewizowych (art. 106ł)
Pytania kontrolne

Rozdział XII
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych
1. Wprowadzenie
2. Nielegalne urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych (art. 107)
3. Urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć (art. 107a)
4. Niezawiadomienie właś ciwego organu o niszczeniu losów i innych dowodów udziału w loterii pieniężnej, loterii fantowej lub grze bingo fantowe (art. 107b)
5. Naruszenie obowiązku informacyjnego w przypadku zniszczenia lub kradzieży automatu lub urządzenia do gier (art. 107c)
6. Posiadanie automatu do gier wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć (art. 107d)
7. Nielegalne prowadzenie lub urządzanie loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej (art. 108)
8. Uczestnictwo w nielegalnej grze hazardowej (art. 109)
9. Nielegalna sprzedaż dowodów udziału w grze losowej, zakładzie wzajemnym lub grze na automacie (art. 110)
10. Penalizacja zakazanych form zachęcania do udziału w grach hazardowych (art. 110a)
11. Konsekwencje prawne umożliwienia udziału w grze hazardowej osobie, która nie ukończyła 18. roku życia (art. 110b)
12. Niedopełnienie obowiązku nadzoru w sferze gier hazardowych (art. 111)
Pytania kontrolne

Część druga Procesowe prawo karne skarbowe

Rozdział XIII
Zagadnienia wprowadzające
1. Przedmiot i cel postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
2. Zasada subsydiarności
3. Ograniczenie zakresu zastosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego
Pytania kontrolne

Rozdział XIV
Uczestnicy postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
1. Organy postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
1.1. Finansowe organy postępowania przygotowawczego oraz organy nadrzędne nad fi nansowymi organami postępowania przygotowawczego
1.2. Prokurator
1.3. Niefinansowe organy postępowania przygotowawczego
1.4. Właściwość przy łączności spraw
1.5. Spory o właściwość
2. Strony i ich procesowi przedstawiciele w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
2.1. Oskarżyciel publiczny
2.2. Oskarżony
2.3. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej
2.4. Interwenient
2.5. Przedstawiciele procesowi stron
Pytania kontrolne

Rozdział XV
Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy
1. Postępowanie mandatowe
1.1. Organy postępowania mandatowego
1.2. Przesłanki trybu mandatowego
1.3. Rodzaje mandatów karnych
1.4. Konsekwencje odmowy przyjęcia mandatu karnego
1.5. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego
2. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
2.1. Przebieg negocjacji
2.2. Udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
Pytania kontrolne

Rozdział XVI
Postępowanie przygotowawcze
1. Modyfikacje postępowania przygotowawczego
2. Formy postępowania przygotowawczego
2.1. Śledztwo
2.2. Dochodzenie
3. Wszczęcie postępowania przygotowawczego
4. Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego
5. Instytucja przedstawienia zarzutów
6. Zakończenie postępowania przygotowawczego
6.1. Akt oskarżenia
6.2. Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez rozprawy
6.3. Umorzenie postępowania przygotowawczego
6.4. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania
Pytania kontrolne

Rozdział XVII
Postępowanie przed sądem
1. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
1.1. Wstępna kontrola aktu oskarżenia
1.2. Sytuacja finansowych organów postępowania przygotowawczego po wniesieniu aktu oskarżenia
1.3. Rozprawa główna
1.3.1. Przygotowanie do rozprawy głównej
1.3.2. Zasada jawności i ustności rozprawy głównej
1.3.3. Reguły ogólne rządzące rozprawą główną
1.3.4. Rozpoczęcie rozprawy głównej
1.3.5. Przewód sądowy
1.3.6. Czynności dowodowe w przewodzie sądowym
1.3.7. Ujawnienie w toku przewodu sądowego, że czyn jest wykroczeniem skarbowym
1.3.8. Wyrokowanie
2. Postępowanie odwoławcze
2.1. Prawo do występowania ze środkiem odwoławczym
2.2. Wymogi formalne środka odwoławczego
2.3. Cofnięcie środka odwoławczego
2.4. Względne przyczyny odwoławcze
2.5. Bezwzględne przyczyny odwoławcze
2.6. Apelacja
2.7. Zażalenie
2.8. Inne środki zaskarżenia
3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia
3.1. Kasacja
3.2. Wznowienie postępowania
4. Postępowanie nakazowe
5. Postępowanie w stosunku do nieobecnych
5.1. Warunki dopuszczalności postępowania w stosunku do nieobecnych
5.2. Przebieg postępowania
5.3. Postanowienie o zastosowaniu postępowania w stosunku do nieobecnych
5.4. Obligatoryjna reprezentacja procesowa
5.5. Środki zaskarżenia
Pytania kontrolne

Część trzecia Wykonawcze prawo karne skarbowe

Rozdział XVIII
Przebieg postępowania wykonawczego
1. Zakres obowiązywania
2. Postępowanie
2.1. Organy postępowania
2.2. Warunki i tryb niszczenia przedmiotów
2.3. Egzekucja i zabezpieczenie należności
2.4. Niejednoczesne skazanie
Pytania kontrolne

Rozdział XIX
Wykonywanie kar i środków karnych
1. Wykonywanie kar
1.1. Ponowne określenie stawki dziennej kary grzywny
1.2. Rozłożenie kary grzywny na raty
1.3. Uiszczenie kary grzywny przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo
1.4. Zamiana kary grzywny na pracę społecznie użyteczną
1.5. Zastępcza kara pozbawienia wolności
1.6. Kara grzywny na rzecz Skarbu Państwa
1.7. Uchylanie się skazanego od kary
2. Wykonywanie środków karnych
2.1. Egzekucja równowartości przepadku
2.2. Zakaz zmian w obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej
2.3. Rehabilitacja prawna
Pytania kontrolne

Wybrana literatura
Wykaz aktów prawnych
Indeks rzeczowy


468 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019