ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PODATKI 2018 Z KOMENTARZEM CRIDO TAXAND


NAMYSŁOWSKI R. BOROWSKI M. PUNCEWICZ A.J. TOŃSKI P. GADACZ M. GÓRNIAK A. PILARCZYK S. STAMBLEWSKA-URBANIAK E. BĄCZYK Ł. FURTAS J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie IV

cena netto: 111.35 Twoja cena  105,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand


Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez doradców podatkowych z Crido Taxand.

Publikacja zawiera:

 • 57 aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego - ustaw i rozporządzeń,

 • przygotowane przez Crido Taxand tabele i schematy, a wśród nich m.in.:

  • zmiany na lepsze, zmiany na gorsze w PIT (kwota wolna od podatku w 2018 r., jak zmieniają się dochody netto od 2018 r.),

  • moment powstania obowiązku podatkowego w VAT (transakcje krajowe oraz import towarów),

  • dochowanie należytej staranności przez podatnika (wybrane okoliczności transakcji mogące budzić wątpliwości podatnika),

  • terminy przedawnień zobowiązań podatkowych,

  • obowiązki w zakresie cen transferowych.

 • komentarze eksperckie do wybranych ustaw opracowane przez najlepszych doradców podatkowych w Polsce, a wśród nich:
  • Romana Namysłowskiego - nr 1 w zakresie VAT wg "Dziennika Gazety Prawnej" i "Rzeczpospolitej", członka Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów, członka VAT Expert Group działającej przy Komisji Europejskiej,
  • Eweliny Stamblewskiej-Urbaniak - nr 1 w zakresie cen transferowych wg "Rzeczpospolitej" (Ranking firm doradztwa podatkowego 2017),
  • Andrzeja Puncewicza - prezesa zarządu Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), nr 1 w zakresie postępowań podatkowych wg "Rzeczpospolitej" (Ranking firm doradztwa podatkowego 2017),
  • Pawła Tońskiego - wyróżnionego przez "Rzeczpospolitą" w "Rankingu firm doradztwa podatkowego 2015" jako rekomendowany doradca w kategorii CIT.

1. ORDYNACJA PODATKOWA | str. 9

• W 2018 r. bez większych zmian w Ordynacji podatkowej | str. 10
• Przedawnienie zobowiązań podatkowych | str. 11

Ustawa z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) | str. 13
Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373) | str. 86
Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 122) | str. 88
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. poz. 2337) | str. 92
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 19.09.2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. poz. 1802) | str. 102

2. EWIDENCJA I IDENTYFIKACJA PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW | str. 105

Ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2017 r. poz. 869) | str. 107

3. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | str. 113

• Tak szczelnie, że powoli ciężko oddychać... | str. 114
• Podatek u źródła oraz klauzula nieruchomościowa w umowach o UPO | str. 115
• Obowiązki w zakresie cen transferowych | str. 117

Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343) | str. 119
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.05.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 997) | str. 182
Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.05.2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 99, poz. 687) | str. 182
Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.09.2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1186) | str. 183

4. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | str. 191

• Trochę lepiej, trochę gorzej | str. 192
• PIT - zmiany na lepsze, zmiany na gorsze | str. 194

Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) | str. 195
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8.12.2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2393) | str. 272
Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.09.2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1176) | str. 273
Rozporządzenie Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2017 r. poz. 728) | str. 280
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.05.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 998) | str. 289
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.12.2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2190) | str. 289
Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.05.2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 98, poz. 677) | str. 290

5. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE | str. 291

Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2157) | str. 293

6. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG | str. 327

• Rewolucji VAT-owskich ciąg dalszy | str. 328
• Moment powstania obowiązku podatkowego | str. 329
• Należyta staranność | str. 330

Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) | str. 331
Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z 15.03.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 77, s. 1) | str. 421
Rozporządzenie Rady (UE) nr 967/2012 z 9.10.2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (Dz.Urz. UE L 290, s. 1) | str. 438
Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r. poz. 736) | str. 442
Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2017 r. poz. 839) | str. 448
Rozporządzenie Ministra Finansów z 9.12.2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. poz. 1860) | str. 452
Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.12.2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1803) | str. 460
Rozporządzenie Ministra Finansów z 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485) | str. 461
Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (Dz.U. poz. 1662) | str. 462
Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.11.2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. poz. 1624) | str. 463
Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.04.2004 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym (Dz.U. Nr 76, poz. 714) | str. 464
Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363) | str. 464
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. poz. 1076) | str. 473
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2454) | str. 485
Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 163) | str. 489
Ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1608) | str. 490
Ustawa z 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) | str. 491
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27.12.2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2273) | str. 508

7. PODATEK AKCYZOWY | str. 517

Ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 43) | str. 519
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24.02.2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 430) | str. 592
Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.08.2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 920) | str. 602
Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.02.2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (Dz.U. Nr 32, poz. 245) | str. 604
Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. poz. 2283) | str. 608
Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.08.2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2335) | str. 624

8. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | str. 625

Ustawa z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r. poz. 833) | str. 627
Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.11.2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. poz. 2004) | str. 633
Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.11.2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. poz. 2068) | str. 634

9. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | str. 641

Ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150) | str. 643
Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.11.2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. poz. 1999) | str. 649

10. OPŁATA SKARBOWA | str. 657

Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827) | str. 659
Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330) | str. 675

11. PODATKI I OPŁATY LOKALNE | str. 677

• Podatek od nieruchomości w 2018 r. - rewolucji nie będzie | str. 678

Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) | str. 679

12. PODATEK TONAŻOWY | str. 691

Ustawa z 24.08.2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 511) | str. 693

13. URZĘDY I IZBY SKARBOWE | str. 697

Ustawa z 21.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 578) | str. 699

14. KONTROLA SKARBOWA | str. 703

Ustawa z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 720) | str. 705

15. KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA | str. 723

Ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947) | str. 725
Ustawa z 16.11.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948) (wyciąg) | str. 777

16. KODEKS KARNY SKARBOWY | str. 791

Ustawa z 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2226) | str. 793

17. EGZEKUCJA | str. 823

Ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201) | str. 825


872 strony, Format: 21.0x30.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018