ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE W SPRAWACH KARNYCH KOMENTARZ ORZECZNICTWO


ŚWIECKI D.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie IV

cena netto: 145.10 Twoja cena  137,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych

Komentarz

Orzecznictwo


Czwarte wydanie znakomitej publikacji, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera:

  • klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów art. 425-467 k.p.k.,

  • wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej,

  • wykaz przepisów powiązanych z komentowanym artykułem,

  • schematy ułatwiające zrozumienie zasad postępowania odwoławczego.

W drugiej części - w suplemencie - umieszczono wzory i przykłady konstruowania zarzutów oraz wzory poszczególnych elementów apelacji opatrzone szczegółowym komentarzem.

Autor analizuje - w ujęciu praktycznym i dostosowanym do zmian w procedurze karnej w latach 2015-2016 - przepisy regulujące postępowanie odwoławcze. Szczególny nacisk kładzie na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Skuteczność stawiania zarzutów odwoławczych przedstawia z perspektywy zmiany modelu postępowania rozpoznawczego polegającej na odstąpieniu od zwiększonej kontradyktoryjności (wprowadzonej od 1.07.2015 r.) i przywróceniu zwiększonej inkwizycyjności (od 15.04.2016 r.), przy zachowaniu zwiększonej apelacyjności postępowania odwoławczego. W publikacji zostały także omówione m.in.:

  • kwestia stawiania tzw. zarzutów mieszanych oraz zarzutów alternatywnych oraz formułowania wniosku odwoławczego z perspektywy szerokich uprawnień sądu odwoławczego do merytorycznego orzekania i ograniczenia kasatoryjnego orzekania tylko do przypadków wskazanych w ustawie,
  • przebieg postępowania odwoławczego, z uwzględnieniem czynności organów procesowych, a także stron, obrońców i pełnomocników oraz ich udziału w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej,
  • instytucje procesowe wprowadzone do postępowania odwoławczego od 1.07.2015 r. i nadal obowiązujące, takie jak: ograniczona prekluzja dowodowa i zakaz stawiania niektórych zarzutów odwoławczych w trybach konsensualnych oraz podstawę oddalenia wniosku dowodowego z art. 452 § 2 k.p.k. (od 15.04.2016 r.),
  • praktyczne wskazówki dotyczące analizy wyroku i jego uzasadnienia pod kątem uchybień procesowych mogących stanowić podstawę zarzutu odwoławczego.

Do każdego komentowanego przepisu przywołano aktualne po 14.04.2016 r. orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, wybrane ze względu na ich znaczenie i przydatność dla praktyki.. Książka zawiera również schematy ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym, a także - na oddzielnej wkładce - wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych, w tym w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do praktyków, a więc sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów prawniczych. Stanowi nieodzowny materiał do nauki dla osób przystępujących do egzaminu zawodowego: radcowskiego, adwokackiego i sędziowskiego.


Wykaz skrótów | str. 15
Od Autora | str. 17

Rozdział I
Zagadnienia ogólne | str. 21

Art. 425. [Podmioty uprawnione, zakres zaskarżenia, gravamen] | str. 21
Przepisy powiązane | str. 21
1. Zasada kontroli, rodzaje środków odwoławczych, strony i inne podmioty uprawnione do zaskarżenia orzeczenia | str. 22
2. Zakres zaskarżenia orzeczenia | str. 23
3. Zaskarżenie braku rozstrzygnięcia | str. 25
4. Zaskarżenie uzasadnienia orzeczenia | str. 26
Orzecznictwo | str. 28
5. Gravamen | str. 29
Orzecznictwo | str. 29
5. Kierunek zaskarżania | str. 32
Orzecznictwo | str. 33

Art. 426. [Zaskarżanie orzeczeń wydanych w postępowaniu odwoławczym] | str. 34
Przepisy powiązane | str. 34
1. Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego | str. 34
Orzecznictwo | str. 36

Rozdział II
Warunki skutecznego wniesienia środka odwoławczego | str. 39

Art. 427. [Elementy środka odwoławczego. Prekluzja dowodowa] | str. 39
Przepisy powiązane | str. 39
1. Budowa środka odwoławczego | str. 40
2. Wskazanie na nowe fakty lub dowody, jeżeli odwołujący się nie mógł powołać ich w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji | str. 46
Orzecznictwo | str. 48

Art. 428. [Wniesienie środka odwoławczego] | str. 52
Przepisy powiązane | str. 52
1. Forma środka odwoławczego | str. 52
2. Adresat środka odwoławczego | str. 53
3. Odpowiedź na środek odwoławczy | str. 53
Orzecznictwo | str. 54

Art. 429. [Odmowa przyjęcia środka odwoławczego] | str. 55
Przepisy powiązane | str. 55
Kontrola środka odwoławczego | str. 56
Orzecznictwo | str. 65

Art. 430. [Pozostawienie bez rozpoznania środka odwoławczego] | str. 71
Przepisy powiązane | str. 71
Orzecznictwo | str. 75

Art. 431. [Cofnięcie środka odwoławczego] | str. 77
Przepisy powiązane | str. 77
1. Warunki skutecznego cofnięcia środka odwoławczego | str. 77
2. Częściowe cofnięcie środka odwoławczego | str. 79
3. Modyfikacja środka odwoławczego | str. 80
3.1. Rozszerzenie zakresu zaskarżenia i nowe zarzuty odwoławcze | str. 80
3.2. Zawężenie zakresu zaskarżenia i cofnięcie niektórych zarzutów odwoławczych | str. 81
Orzecznictwo | str. 82

Art. 432. [Obowiązek rozpoznania cofniętego środka odwoławczego] | str. 85
Przepisy powiązane | str. 85
Orzecznictwo | str. 86

Rozdział III
Granice kontroli odwoławczej | str. 87

Art. 433. [Granice rozpoznania środka odwoławczego] | str. 87
Przepisy powiązane | str. 87
1. Elementy wyznaczające granice środka odwoławczego | str. 88
2. Orzekanie poza granicami środka odwoławczego | str. 91
3. Obowiązek rozważenia wniosków i zarzutów odwoławczych | str. 92
Orzecznictwo | str. 93

Art. 434. [Zakaz reformationis in peius] | str. 95
Przepisy powiązane | str. 96
1. Zakres stosowania zakazu reformationis in peius | str. 96
2. Przełamanie kierunku zaskarżenia na korzyść oskarżonego | str. 104
3. Odstępstwo od zakazu reformationis in peius | str. 105
Orzecznictwo | str. 106

Art. 435. [Orzekanie na rzecz współoskarżonych] | str. 114
Przepisy powiązane | str. 114
Orzecznictwo | str. 115

Art. 436. [Ograniczenie zakresu rozpoznania] | str. 117
Przepisy powiązane | str. 117
Orzecznictwo | str. 119

Art. 437. [Rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego] | str. 120
Przepisy powiązane | str. 121
1. Rozstrzygnięcia w przedmiocie zaskarżonego orzeczenia | str. 121
2. Zmiana zaskarżonego orzeczenia | str. 122
3. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia | str. 123
4. Rozstrzygnięcia w przedmiocie zaskarżonego uzasadnienia orzeczenia | str. 126
Orzecznictwo | str. 129

Rozdział IV
Przyczyny odwoławcze | str. 132

Art. 438. [Względne przyczyny odwoławcze] | str. 132
Przepisy powiązane | str. 132
1. Istota względnych przyczyn odwoławczych v133
2. Budowa zarzutu odwoławczego | str. 135
3. Obraza przepisów prawa materialnego (art. 438 pkt 1 k.p.k.) | str. 138
Orzecznictwo | str. 145
4. Obraza przepisów postępowania (art. 438 pkt 2 k.p.k.) | str. 150
4.1. Uwagi ogólne | str. 150
4.2. Wielość zarzutów | str. 170
Orzecznictwo | str. 170
5. Błąd w ustaleniach faktycznych (art. 438 pkt 3 k.p.k.) | str. 186
Orzecznictwo | str. 193
6. Zarzut rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka (art. 438 pkt 4 k.p.k.) | str. 195
Orzecznictwo | str. 204

Art. 439. [Bezwzględne przyczyny odwoławcze] | str. 207
Przepisy powiązane | str. 208
1. Charakter i skutki wystąpienia bezwzględnych przyczyn odwoławczych | str. 208
Orzecznictwo | str. 215
2. Ograniczenie skutków wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej | str. 240
Orzecznictwo | str. 244
3. Zasady udziału stron w posiedzeniu sądu odwoławczego w związku z wystąpieniem bezwzględnej przyczyny odwoławczej | str. 245

Art. 439a. [Rozpoznanie sprawy o wykroczenie w postępowaniu karnym] | str. 247
Przepisy powiązane | str. 247
Orzecznictwo | str. 249

Art. 440. [Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia] | str. 250
Przepisy powiązane | str. 250
Orzecznictwo | str. 252

Art. 441. [Przedstawienie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu] | str. 256
Przepisy powiązane | str. 256
Orzecznictwo | str. 258

Rozdział V
Ponowne rozpoznanie sprawy | str. 262

Art. 442. [Postępowanie ponowne po uchyleniu orzeczenia] | str. 262
Przepisy powiązane | str. 262
1. Uwagi ogólne | str. 263
2. Zakres ponownego rozpoznania sprawy | str. 263
Orzecznictwo | str. 266
3. Odstąpienie od zasady bezpośredniości w postępowaniu ponownym | str. 268
Orzecznictwo | str. 269
4. Treść uzasadnienia orzeczenia sądu odwoławczego przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania | str. 269
Orzecznictwo | str. 271

Art. 443. [Zakaz reformationis in peius w postępowaniu ponownym] | str. 273
Przepisy powiązane | str. 273
Orzecznictwo | str. 275

Rozdział VI
Apelacja | str. 282

Art. 444. [Podmioty uprawnione] | str. 282
Przepisy powiązane | str. 282
1. Zasady wnoszenia apelacji | str. 282
2. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 284
Orzecznictwo | str. 286

Art. 445. [Termin wniesienia apelacji] | str. 286
Przepisy powiązane | str. 287
Orzecznictwo | str. 290

Art. 446. [Przymus adwokacko-radcowski, odpisy apelacji] | str. 293
Przepisy powiązane | str. 293
1. Uwagi ogólne | str. 293
2. Przymus adwokacko-radcowski przy wnoszeniu apelacji | str. 294
Orzecznictwo | str. 297
3. Zasady dołączania do apelacji odpisów dla stron przeciwnych | str. 299
Orzecznictwo | str. 300

Art. 447. [Zakres zaskarżenia, podnoszenie zarzutów odwoławczych] | str. 301
Przepisy powiązane | str. 301
1. Uwagi ogólne | str. 301
2. Domniemanie co do winy | str. 303
Orzecznictwo | str. 306
3. Domniemanie co do kary | str. 307
Orzecznictwo | str. 308
4. Domniemanie co do środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku | str. 309
5. Zarzuty dotyczące rozstrzygnięć incydentalnych | str. 309
Orzecznictwo | str. 310
6. Zakaz stawiania zarzutów odwoławczych w trybach konsensualnych | str. 310
Orzecznictwo | str. 311

Art. 448. [Postępowanie międzyinstancyjne] | str. 312
Przepisy powiązane | str. 312
Orzecznictwo | str. 314

Art. 449. [Forum rozpoznania apelacji, skład sądu odwoławczego] | str. 315
Przepisy powiązane | str. 315
Orzecznictwo | str. 318

Art. 449a. [Uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji] | str. 319
Przepisy powiązane | str. 319
Orzecznictwo | str. 323

Art. 450. [Zasady udziału stron w rozprawie apelacyjnej] | str. 324
Przepisy powiązane | str. 324
1. Uwagi ogólne | str. 324
2. Udział prokuratora | str. 325
3. Nieprokuratorscy oskarżyciele publiczni | str. 325
4. Udział obrońcy | str. 326
5. Udział pozostałych stron i ich przedstawicieli procesowych oraz innych uczestników postępowania w rozprawie apelacyjnej | str. 327
Orzecznictwo | str. 329
6. Niestawiennictwo stron i ich przedstawicieli procesowych na rozprawie apelacyjnej | str. 330
Orzecznictwo | str. 334

Art. 451. [Zasady udziału w rozprawie apelacyjnej oskarżonego pozbawionego wolności] | str. 338
Przepisy powiązane | str. 338
Orzecznictwo | str. 343

Art. 452. [Przeprowadzanie dowodów przed sądem odwoławczym] | str. 348
Przepisy powiązane | str. 348
Warunki przeprowadzenia dowodów na rozprawie apelacyjnej | str. 348
Orzecznictwo | str. 351

Art. 453. [Przebieg rozprawy apelacyjnej] | str. 353
Przepisy powiązane | str. 353
1. Uwagi ogólne | str. 353
2. Rozpoczęcie rozprawy apelacyjnej | str. 354
Orzecznictwo | str. 354
3. Apelacyjny przewód sądowy | str. 355
3.1. Uwagi ogólne | str. 355
3.2. Sprawozdanie sędziego sprawozdawcy | str. 356
Orzecznictwo | str. 357
3.3. Wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski stron | str. 357
Orzecznictwo | str. 359
3.4. Głosy końcowe | str. 360

Art. 454. [Reguły ne peius] | str. 362
Przepisy powiązane | str. 363
1. Uwagi ogólne | str. 363
2. Zakaz skazania oskarżonego przez sąd odwoławczy | str. 365
Orzecznictwo | str. 366
3. Zakaz wymierzenia kary dożywotniego pozbawienia wolności przez sąd apelacyjny | str. 367

Art. 455. [Poprawienie błędnej kwalifi kacji prawnej] | str. 368
Przepisy powiązane | str. 368
Orzecznictwo | str. 371

Art. 455a. [Zakaz uchylania wyroku z powodu uzasadnienia niespełniającego wymogów ustawowych] | str. 374

Art. 456. [Forma rozstrzygnięcia sądu odwoławczego] | str. 375
Przepisy powiązane | str. 375
Orzecznictwo | str. 380

Art. 457. [Sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego] | str. 381
Przepisy powiązane | str. 381
1. Sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego z urzędu | str. 381
2. Sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego na wniosek | str. 382
3. Treść uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego | str. 386
Orzecznictwo | str. 389

Art. 458. [Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących pierwszej instancji] | str. 394
Przepisy powiązane | str. 395
Orzecznictwo | str. 396

Rozdział VII
Zażalenie i sprzeciw | str. 398

Art. 459. [Postanowienia podlegające zaskarżeniu] | str. 398
Przepisy powiązane | str. 398
1. Dopuszczalność wniesienia zażalenia | str. 399
Orzecznictwo | str. 400
2. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia | str. 402
Orzecznictwo | str. 403

Art. 460. [Termin wniesienia zażalenia i sprzeciwu] | str. 404
Przepisy powiązane | str. 404
1. Charakter terminu | str. 404
2. Ogłaszanie i doręczanie postanowień oraz zarządzeń | str. 405
Orzecznictwo | str. 409
3. Obliczanie biegu terminu wniesienia zażalenia | str. 410
Orzecznictwo | str. 411
4. Pouczenie uprawnionych osób o przysługującym im prawie, terminie i sposobie wniesienia zażalenia | str. 413
Orzecznictwo | str. 414
5. Zaskarżanie rozstrzygnięć o kosztach lub opłatach | str. 414

Art. 461. [Odpisy, zawiadomienie osób, których dotyczy zaskarżone postanowienie] | str. 416
Przepisy powiązane | str. 416

Art. 462. [Względna suspensywność zażalenia] | str. 419
Przepisy powiązane | str. 419

Art. 463. [Względna dewolutywność zażalenia] | str. 421
Przepisy powiązane | str. 421
1. Warunki rozpoznania zażalenia przez organ a quo | str. 422
2. Rozstrzygnięcie uwzględniające zażalenie | str. 423
3. Przekazanie zażalenia do rozpoznania sądowi odwoławczemu | str. 424
Orzecznictwo | str. 425

Art. 464. [Posiedzenie zażaleniowe] | str. 427
Przepisy powiązane | str. 427
1. Zasady udziału osób uprawnionych w posiedzeniu zażaleniowym | str. 427
2. Obowiązek zawiadomienia o posiedzeniu zażaleniowym | str. 431
3. Przebieg posiedzenia zażaleniowego | str. 431
4. Łączne rozpoznanie zażaleń | str. 432
Orzecznictwo | str. 433

Art. 465. [Zażalenia na postanowienia organów postępowania przygotowawczego] | str. 433
Przepisy powiązane | str. 434
Orzecznictwo | str. 437

Art. 466. [Zażalenia i sprzeciw wobec zarządzeń] | str. 438
Przepisy powiązane | str. 438
Orzecznictwo | str. 439

Art. 467. [Zażalenia na czynności lub zaniechanie czynności] | str. 440
Przepisy powiązane | str. 440

Schematy | str. 443
Schemat 1. System środków zaskarżenia (art. 93a § 1-4, art. 425-467, 518-539, 539a-539f, 540-548) | str. 444
Schemat 2. Dopuszczalność środka odwoławczego (art. 425, 426, 459, 466) | str. 446
Schemat 3. Zakres kontroli odwoławczej (art. 433, 434, 439, 440, 443, 447 § 1-3) | str. 449
Schemat 4. Kierunek środka odwoławczego (art. 434, 443) | str. 456
Schemat 5. Zakaz reformationis in peius (art. 434, 443) | str. 459
Schemat 6. Reguły ne peius (art. 454) | str. 461
Schemat 7. Względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze (art. 434 § 4, art. 438-440, 455) | str. 463
Schemat 8. Postępowanie apelacyjne (art. 425-458) | str. 467
Schemat 9. Postępowanie ponowne (art. 40 § 1 pkt 7, art. 434 § 4, art. 442, 443) | str. 476

* * *

Suplement. Wzory

I. Zarzuty obrazy prawa materialnego | str. V
A. Wzory apelacji obrońcy | str. V
Wzór nr 1. Zarzut obrazy prawa materialnego (art. 438 pkt 1 k.p.k.) | str. V
Wzór nr 2. Zarzut obrazy prawa materialnego - art. 46 § 1 k.k. (art. 438 pkt 1 k.p.k.) | str. X
Wzór nr 3. Zarzut obrazy prawa materialnego - art. 86 § 1 k.w. (art. 438 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.s.w.) | str. XIV
B. Wzory apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego | str. XVIII
Wzór nr 4. Zarzut obrazy prawa materialnego (art. 438 pkt 1 k.p.k.) | str. XVIII
Wzór nr 5. Zarzut obrazy prawa materialnego - art. 46 § 1 k.k. (art. 438 pkt 1 k.p.k.) | str. XXI

II. Zarzuty obrazy przepisów postępowania | str. XXIV
A. Wzory apelacji obrońcy | str. XXIV
Wzór nr 6. Zarzut obrazy przepisów postępowania - art. 7 k.p.k. (art. 438 pkt 2 k.p.k.) | str. XXIV
Wzór nr 7. Zarzut obrazy przepisów postępowania - art. 410 k.p.k. (art. 438 pkt 2 k.p.k.) | str. XXIX
Wzór nr 8. Zarzut obrazy przepisów postępowania - art. 182 § 1 k.p.k. (art. 438 pkt 2 k.p.k.) | str. XXXIII
Wzór nr 9. Zarzut obrazy przepisów postępowania - art. 193 § 1 k.p.k. w zw. z art. 167 k.p.k. (art. 438 pkt 2 k.p.k.) - nieprzeprowadzenie z urzędu dowodu z opinii biegłego | str. XXXVII
B. Wzory apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego | str. XLI
Wzór nr 10. Zarzut obrazy przepisów postępowania - art. 7 k.p.k. (art. 438 pkt 2 k.p.k.) | str. XLI
Wzór nr 11. Zarzut obrazy przepisów postępowania - art. 410 k.p.k. (art. 438 pkt 2 k.p.k.) | str. XLVI

III. Zarzuty błędów w ustaleniach faktycznych | str. LI
A. Wzory apelacji obrońcy | str. LI
Wzór nr 12. Zarzut alternatywny. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.) - tzw. błąd dowolności oraz zarzut rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 k.p.k.) | str. LI
Wzór nr 13. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.) - tzw. błąd braku | str. LVII
Wzór nr 14. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.) - wniosek dowodowy (art. 427 § 3 k.p.k.) | str. LXII
Wzór nr 15. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s.) | str. LXVII
B. Wzory apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego | str. LXXI
Wzór nr 16. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.) - tzw. błąd dowolności w sprawie złożonej podmiotowo (dwóch oskarżonych) | str. LXXI
Wzór nr 17. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.) - tzw. błąd braku w sprawie złożonej podmiotowo (dwóch oskarżonych) | str. LXXVI

IV. Wielość zarzutów - zarzut obrazy przepisów postępowania oraz zarzut błędu w ustaleniach faktycznych | str. LXXX
A. Wzory apelacji obrońcy | str. LXXX
Wzór nr 18. Zarzut obrazy przepisów postępowania - art. 7 k.p.k. (art. 438 pkt 2 k.p.k.) oraz zarzut błędu w ustaleniach faktycznych (art. 438 pkt 3 k.p.k.) w sprawie złożonej przedmiotowo (więcej niż jeden czyn) | str. LXXX
B. Wzory apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego | str. LXXXVI
Wzór nr 19. Zarzut obrazy prawa materialnego - art. 69 § 1 k.k. (art. 438 pkt 1 k.p.k.) oraz zarzut błędu w ustaleniach faktycznych (art. 438 pkt 3 k.p.k.) | str. LXXXVI

V. Zarzuty rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka | str. XCI
A. Wzory apelacji obrońcy | str. XCI
Wzór nr 20. Zarzut rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 k.p.k.) | str. XCI
Wzór nr 21. Zarzut niesłusznego zastosowania środka karnego (art. 438 pkt 4 k.p.k.) | str. XCV
B. Wzory apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego | str. XCIX
Wzór nr 22. Zarzut rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 k.p.k.) | str. XCIX
Wzór nr 23. Zarzut niesłusznego niezastosowania środka karnego (art. 438 pkt 4 k.p.k.) | str. CIII


586 stron, Format: 14.4x20.5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018