ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AKTA KARNE DLA APLIKANTÓW


WIELGOLEWSKA A. MŁODAWSKA-PIASECZNA M. TULEYA I.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie II

cena netto: 145.10 Twoja cena  137,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Akta karne dla aplikantów


Publikacja stanowi zbiór materiałów do ćwiczeń wyselekcjonowanych przez autorów z akt spraw karnych, które pomogą każdemu aplikantowi przygotować się do egzaminu. Znajdują się w niej zarówno projekty apelacji oraz praktyczne wskazówki, jak ją sporządzić, jak i informacje na temat zasad prawidłowego skonstruowania opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia apelacji.

Książka składa się z czterech części. W pierwszej znajdują się uwagi ogólne dotyczące sposobu przygotowania projektu apelacji oraz opinii prawnej o braku podstaw do jej wniesienia wraz z praktycznymi objaśnieniami i wzorami do nich. W drugiej części zamieszczono materiały do wybranych spraw karnych i przedstawiono je w formie kazusów wraz z propozycjami ich rozwiązania. Są to materiały do pracy indywidualnej w formie zmodyfikowanych akt spraw karnych zaczerpniętych z praktyki, mające ułatwić Czytelnikom przygotowanie projektu własnego skutecznego rozwiązania. Część trzecią i czwartą stanowią propozycje rozwiązań kazusów stanowiących materiał egzaminacyjny na egzaminach adwokackich oraz radcowskich.


Część I. Uwagi ogólne

1. Jak korzystać z książki | str. 17
2. Kilka uwag przed przystąpieniem do pisania pracy | str. 18
3. Konstrukcja apelacji (Małgorzata Młodawska-Piaseczna) | str. 20
4. Opinia prawna o braku podstaw do wniesienia apelacji (Anna Wielgolewska) | str. 30
4.1. Uwagi ogólne | str. 30
4.2. Podstawowe zasady sporządzania opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia apelacji | str. 33
4.3. Wzór opinii prawnej | str. 35

Część II. Kazusy

Kazus nr 1. Zarzut obrazy przepisów postępowania i jego konsekwencje w postaci zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych, zarzut obrazy przepisów prawa materialnego i jego ewentualne implikacje dla wymiaru kary skutkujące zarzutem jej rażącej niewspółmierności (Małgorzata Młodawska-Piaseczna) | str. 41
1. Informacja dla zdającego | str. 42
2. Pisma i dokumenty | str. 45
2.1. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej | str. 45
2.2. Postanowienie o wszczęciu śledztwa | str. 48
2.3. Notatka urzędowa | str. 49
2.4. Notatka urzędowa | str. 50
2.5. Protokół zatrzymania osoby Artura Adamskiego | str. 51
2.6. Protokół okazania osoby Filipa Jaworskiego | str. 53
2.7. Protokół okazania osoby Daniela Zalewskiego | str. 55
2.8. Protokół okazania osoby Artura Adamskiego | str. 57
2.9. Protokół przesłuchania świadka Huberta Zawistowskiego | str. 59
2.10. Protokół przesłuchania świadka Bartłomieja Sosnowskiego | str. 61
2.11. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Danielowi Zalewskiemu | str. 63
2.12. Protokół przesłuchania podejrzanego Daniela Zalewskiego | str. 64
2.13. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Arturowi Adamskiemu | str. 66
2.14. Protokół przesłuchania podejrzanego Artura Adamskiego | str. 67
2.15. Protokół przesłuchania świadka Elżbiety Wieczorek | str. 69
2.16. protokół przesłuchania świadka Bolesława Bożyka | str. 71
2.17. Notatki urzędowe | str. 72
2.18. Odpis wyroku w sprawie o sygn. akt III K 600/11 | str. 73
2.19. Akt oskarżenia | str. 74
2.20. Protokół rozprawy głównej | str. 78
2.21. Wyrok | str. 84
2.22. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku | str. 86
2.23. Uzasadnienie wyroku | str. 87
3. Proponowane rozwiązanie | str. 95

Kazus nr 2. Zarzut obrazy przepisów postępowania i konsekwencje uchybień będących podstawą jego sformułowania (Małgorzata Młodawska-Piaseczna) | str. 103
1. Informacja dla zdającego | str. 104
2. Pisma i dokumenty | str. 107
21. Notatka urzędowa | str. 107
2.2. Protokół zatrzymania Edwarda Owczarka | str. 108
2.3. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia | str. 110
2.4. Protokół przesłuchania świadka Huberta Zawistowskiego | str. 111
2.5. Protokół przesłuchania świadka Filipa Wyrzykowskiego | str. 113
2.6. Notatka urzędowa | str. 115
2.7. Postanowienie o powołaniu biegłego | str. 116
2.8. Protokół przesłuchania świadka Zdzisława Czaplińskiego | str. 117
2.9. Protokół przesłuchania świadka Leny Miłkowskiej | str. 119
2.10. Opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej | str. 121
2.11. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Edwardowi Owczarkowi | str. 122
2.12. Protokół przesłuchania podejrzanego Edwarda Owczarka | str. 123
2.13. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Zygmuntowi Wiśniewskiemu | str. 125
2.14. Protokół przesłuchania podejrzanego Zygmunta Wiśniewskiego | str. 126
2.15. Dane osobopoznawcze o podejrzanych | str. 128
2.16. Protokół przesłuchania świadka Leny Miłkowskiej | str. 129
2.17. Protokół przesłuchania świadka pokrzywdzonego Mikołaja Czaplińskiego | str. 131
2.18. Postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania | str. 133
2.19. Akt oskarżenia | str. 135
2.20. Protokół rozprawy głównej z 15 września 2014 r | str. 137
2.21. Protokół rozprawy głównej z 30 października 2014 r | str. 141
2.22. Wyrok | str. 144
2.23. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku | str. 145
2.24. Uzasadnienie | str. 146
3. Proponowane rozwiązanie | str. 151

Kazus nr 3. Zarzut obrazy przepisów postępowania a pośredni zakaz reformationis in peius (Małgorzata Młodawska-Piaseczna) | str. 161
1. Informacja dla zdającego | str. 162
2. Pisma i dokumenty | str. 164
2.1. Notatka urzędowa | str. 164
2.2. Protokół przesłuchania świadka Bartłomieja Sosnowskiego | str. 165

2.3. Protokół przesłuchania świadka Huberta Zawistowskiego | str. 167

2.4. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów | str. 169

2.5. Protokół przesłuchania podejrzanego Krzysztofa Mrozowskiego | str. 170

2.6. Akt oskarżenia | str. 172

2.7. Protokół rozprawy głównej z 5 września 2013 r | str. 174

2.8. Protokół rozprawy głównej z 17 października 2013 r | str. 176

2.9. Wyrok sądu rejonowego z 17 października 2013 r | str. 180

2.10. Apelacja prokuratora | str. 181

2.11. Wyrok sądu okręgowego z 14 marca 2014 r | str. 184

2.12. Uzasadnienie w sprawie X KA 78/14 | str. 185

2.13. Protokół rozprawy głównej z 14 sierpnia 2014 r | str. 188

2.14. Wyrok sądu rejonowego z 14 sierpnia 2014 r | str. 193

2.15. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku | str. 195

2.16. Uzasadnienie wyroku | str. 196

3. Proponowane rozwiązanie | str. 203

Kazus nr 4. Zarzut obrazy prawa materialnego jako skutek braku wypełnienia wszystkich ustawowych znamion podmiotowych i przedmiotowych statuujących określone przestępstwo (Małgorzata Młodawska-Piaseczna) | str. 207

1. Informacja dla zdającego | str. 208

2. Pisma i dokumenty | str. 209

2.1. Postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania ze sprawy o sygnaturze 6 DS. 1015/13/V | str. 209

2.1.1. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | str. 211

2.1.2. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodów pracownika | str. 212

2.1.3. Wykaz dowodów rzeczowych | str. 213

2.1.4. Protokół przesłuchania świadka Heleny Miś | str. 214

2.1.5. Opinia z zakresu badań pisma ręcznego i podpisu | str. 216

2.1.6. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Emilowi Maślakowi | str. 218

2.1.7. Protokół przesłuchania podejrzanego Emila Maślaka | str. 219

2.1.8. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych | str. 221

2.2. Postanowienie o wszczęciu śledztwa | str. 222

2.3. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Helenie Miś | str. 223

2.4. Protokół przesłuchania podejrzanej Heleny Miś | str. 224

2.5. Notatka urzędowa | str. 226

2.6. Postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania o sygnaturze 6 DS. 2150/13/V | str. 227

2.7. Akt oskarżenia | str. 229

2.8. Protokół rozprawy głównej z 15 września 2013 r | str. 231

2.9. Protokół rozprawy głównej z 27 października 2013 r | str. 233

2.10. Protokół rozprawy głównej z 3 grudnia 2013 r | str. 236

2.11. Protokół rozprawy głównej z 15 czerwca 2013 r. ze sprawy sygn. akt III K 1004/13 przeciwko Emilowi Maślakowi | str. 240

2.12. Odpis wyroku w sprawie o sygn. akt III K 1004/13 | str. 242

2.13. Wyrok | str. 244

2.14. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku | str. 246

2.15. Uzasadnienie wyroku | str. 247

3. Proponowane rozwiązanie | str. 253

Kazus nr 5. Wątpliwości co do poczytalności oskarżonego a możliwość zaistnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. Skutki procesowe niespełnienia przez sąd wymogów wynikających z art. 424 k.p.k. (Anna Wielgolewska) | str. 259

1. Informacja dla zdającego | str. 261

2. Pisma i dokumenty | str. 262

2.1. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej | str. 262

2.2. Załącznik do protokołu | str. 265

2.2.1. Zaświadczenie o zgłoszeniu się Wioletty Człuchowskiej do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | str. 265

2.3. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia | str. 266

2.4. Protokoły przesłuchania świadków | str. 267

2.4.1. Protokół przesłuchania świadka Wandy Rosołowskiej | str. 267

2.4.2. Protokół przesłuchania świadka Doroty Kluk | str. 269

2.4.3. Protokół przesłuchania świadka Pawła Kluka | str. 272

2.4.4. Protokół przesłuchania świadka Ireny Człuchowskiej | str. 274

2.4.5. Protokół przesłuchania świadka Tadeusza Człuchowskiego | str. 275

2.5. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu | str. 277

2.6. Protokół przesłuchania podejrzanego | str. 278

2.7. Protokoły przesłuchania świadków | str. 280

2.7.1. Protokół przesłuchania świadka Edyty Kazimierczyk | str. 280

2.7.2. Protokół przesłuchania świadka Witolda Człuchowskiego | str. 282

2.7.3. Protokół przesłuchania świadka Ireny Człuchowskiej | str. 284

2.8. Notatka urzędowa | str. 286

2.9. Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami dochodzenia | str. 287

2.10. Przesłanie akt sprawy do sądu | str. 288

2.11. Akt oskarżenia | str. 289

2.12. Protokół rozprawy głównej | str. 291

2.13. Wyrok | str. 301

2.14. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku | str. 302

2.15. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika strony | str. 303

2.16. Uzasadnienie wyroku | str. 304

3. Proponowane rozwiązanie | str. 307

Kazus nr 6. Czynności zastrzeżone dla organu procesowego. Problematyka opinii biegłego sądowego. Konstrukcja wniosków apelacji w przypadku braku znamion przestępstwa (Anna Wielgolewska) | str. 313

1. Informacja dla zdającego | str. 314

2. Pisma i dokumenty | str. 316

2.1. Notatka urzędowa | str. 316

2.2. Protokół zatrzymania osoby | str. 318

2.3. Postanowienie o zatwierdzeniu zatrzymania rzeczy - przeszukania | str. 320

2.4. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej | str. 321

2.5. Protokoły przesłuchania świadków | str. 324

2.5.1. Protokół przesłuchania świadka Alfreda Bodowskiego | str. 324

2.5.2. Protokół przesłuchania świadka Janiny Górskiej | str. 326

2.6. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia | str. 329

2.7. Notatka urzędowa | str. 330

2.8. Protokoły przesłuchania świadków | str. 331

2.8.1. Protokół przesłuchania świadka Wandy Szczepańskiej | str. 331

2.8.2. Protokół przesłuchania świadka Macieja Górskiego | str. 333

2.9. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu | str. 334

2.10. Protokół przesłuchania podejrzanego | str. 335

2.11. Odpis wyroku | str. 337

2.12. Protokół przesłuchania świadka Janiny Górskiej | str. 338

2.13. Postanowienie o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów | str. 339

2.14. Protokół przesłuchania podejrzanego | str. 340

2.15. Akt oskarżenia | str. 342

2.16. Protokół rozprawy głównej | str. 344

2.17. Protokół rozprawy głównej | str. 348

2.18. Wyrok | str. 352

2.19. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku | str. 354

2.20. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika strony | str. 355

2.21. Uzasadnienie wyroku | str. 356

3. Proponowane rozwiązanie | str. 362

Kazus nr 7. Zgodność ustaleń faktycznych dokonanych przez sąd z zasadą swobodnej oceny dowodów. Konieczność uzewnętrznienia zamiaru przez sprawcę przywłaszczenia. Przywrócenie stanu poprzedniego jako forma obowiązku naprawienia szkody (Anna Wielgolewska) | str. 369

1. Informacja dla zdającego | str. 370

2. Pisma i dokumenty | str. 371

2.1. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej | str. 371

2.2. Załączniki do protokołu | str. 374

2.2.1. Informacja z banku PKO S.A. VIII Oddział w Warszawie | str. 374

2.2.2. Propozycja podziału majątku wspólnego | str. 375

2.2.3. Wydruk wiadomości tekstowej | str. 376

2.3. Protokoły przesłuchania świadków | str. 377

2.3.1. Protokół przesłuchania świadka Mieczysława Wolaka | str. 377

2.4. Postanowienie o wszczęciu śledztwa | str. 379

2.5. Protokoły przesłuchania świadków | str. 380

2.5.1. Protokół przesłuchania świadka Justyny Wolak | str. 380

2.5.2. Protokół przesłuchania świadka Anny Ziółkowskiej | str. 382

2.6. Postanowienie o zwolnieniu z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej | str. 385

2.7. Informacja z banku PKO S.A. w Warszawie | str. 386

2.8. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu | str. 387

2.9. Protokół przesłuchania podejrzanego | str. 388

2.10. Akt oskarżenia | str. 390

2.11. Protokół rozprawy głównej | str. 392

2.12. Wyrok | str. 396

2.13. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku | str. 397

2.14. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika strony | str. 398

2.15. Uzasadnienie wyroku | str. 399

3. Proponowane rozwiązanie | str. 403

Kazus nr 8. Klauzula antykumulacyjna (Igor Tuleya) | str. 411

1. Informacja dla zdającego | str. 412

2. Pisma i dokumenty | str. 413

2.1. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie | str. 413

2.2. Protokół przesłuchania w charakterze świadka | str. 416

2.3. Notatka urzędowa | str. 418

2.4. Protokół zatrzymania osoby Tomasza Nicponia | str. 419

2.5. Protokół przeszukania osoby Tomasza Nicponia | str. 420

2.6. Protokół przeszukania pomieszczenia | str. 421

2.7. Wykaz dowodów rzeczowych | str. 422

2.8. Protokół oględzin rzeczy | str. 423

2.9. Protokół użycia narkotestu | str. 424

2.10. Protokół przesłuchania świadka Joanny Wojdały | str. 425

2.11. Protokół przesłuchania w charakterze świadka Piotra Poleskiego | str. 427

2.12. Postanowienie o powołaniu biegłego | str. 429

2.13. Ekspertyza kryminalistyczna | str. 430

2.14. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów | str. 431

2.15. Protokół przesłuchania podejrzanego Tomasza Nicponia | str. 432

2.16. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego | str. 434

2.17. Akt oskarżenia | str. 435

2.18. Protokół rozprawy głównej (I) | str. 437

2.19. Protokół rozprawy głównej (II) | str. 442

2.20. Wyrok | str. 444

2.21. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku | str. 446

2.22. Pełnomocnictwo | str. 447

2.23. Uzasadnienie wyroku | str. 448

3. Proponowane rozwiązanie | str. 454

Kazus nr 9. Błąd w ustaleniach faktycznych wynikający z obrazy przepisów postępowania (Igor Tuleya) | str. 461
1. Informacja dla zdającego | str. 463
2. Pisma i dokumenty | str. 464
2.1. Notatka urzędowa | str. 464
2.2. Protokół zatrzymania rzeczy | str. 466
2.3. Protokół oględzin rzeczy | str. 467
2.4. Wykaz dowodów rzeczowych | str. 468
2.5. Protokół zatrzymania osoby Pawła Koraba | str. 469
2.6. Protokół zatrzymania osoby Marcina Płaksy | str. 470
2.7. Protokół przeszukania osoby Pawła Koraba | str. 471
2.8. Protokół przeszukania osoby Marcina Płaksy | str. 472
2.9. Protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego (I) | str. 473
2.10. Protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego (II) | str. 474
2.11. Protokół przesłuchania świadka Piotra Nowaka | str. 475
2.12. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie | str. 477
2.13. Protokół oględzin rzeczy | str. 479
2.14. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia | str. 480
2.15. Protokół okazania osoby Pawła Koraba | str. 481
2.16. Protokół okazania osoby Marcina Płaksy | str. 483
2.17. Postanowienie o powołaniu biegłego | str. 485
2.18. Notatka służbowa | str. 486
2.19. Protokół przesłuchania świadka Hanny Matro | str. 487
2.20. Opinia kryminalistyczna | str. 489
2.21. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Pawłowi Korabowi | str. 490
2.22. Protokół przesłuchania podejrzanego Pawła Koraba | str. 491
2.23. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Marcinowi Płaksie | str. 493
2.24. Protokół przesłuchania podejrzanego Marcina Płaksy | str. 494
2.25. Postanowienie o powołaniu biegłego | str. 497
2.26. Postanowienie o wyłączeniu do odrębnego rozpoznania | str. 498
2.27. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego | str. 499
2.28. Akt oskarżenia | str. 500
2.29. Protokół rozprawy głównej (I) | str. 502
2.30. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego | str. 505
2.31. Protokół rozprawy głównej (II) | str. 506
2.32. Protokół ogłoszenia wyroku | str. 508
2.33. Wyrok | str. 509
2.34. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku | str. 510
2.35. Pełnomocnictwo | str. 511
2.36. Uzasadnienie wyroku | str. 512
3. Proponowane rozwiązanie | str. 517
3.1. Apelacja | str. 517
3.2. Uwagi i wyjaśnienia | str. 521

Część III. Egzaminy adwokackie

1. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2009 r. (Igor Tuleya) | str. 529
2. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2010 r. (Igor Tuleya) | str. 534
3. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2011 r. (Anna Wielgolewska) | str. 539
4. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2012 r. (Anna Wielgolewska) | str. 545
5. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2013 r. (Małgorzata Młodawska-Piaseczna) | str. 550
6. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2014 r. (Igor Tuleya) | str. 555

Część IV. Egzaminy radcowskie

1. Propozycja apelacji - egzamin radcowski 2009 r. (Igor Tuleya) | str. 563
2. Propozycja apelacji - egzamin radcowski 2010 r. (Igor Tuleya) | str. 566
3. Propozycja apelacji - egzamin radcowski 2011 r. (Igor Tuleya) | str. 569
4. Propozycja opinii prawnej - egzamin radcowski 2012 r. (Anna Wielgolewska) | str. 574
5. Propozycja apelacji - egzamin radcowski 2013 r. (Anna Wielgolewska) | str. 582
6. Propozycja apelacji - egzamin radcowski 2014 r. (Anna Wielgolewska) | str. 588


780 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018