ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

SYSTEM POWIĄZAŃ FINANSOWYCH W ZŁOŻONYCH STRUKTURACH KAPITAŁOWYCH


KOZŁOWSKA-MAKÓŚ D.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 61.40 Twoja cena  58,33 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

System powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych


Książka jest pierwszym kompleksowym ujęciem specyfiki wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych.

Autorka w sposób nowatorski wypełnia lukę w tym obszarze, zwracając szczególną uwagę na ceny transferowe, które są instrumentem sterowania efektywnością gospodarki finansowej, a także przyczyniają się do minimalizacji obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Istotną cechą publikacji jest jej naukowy charakter z wyraźnym wkładem własnym Autorki w rozwój dyscypliny finanse.

W treści ujęto szczególnie:

• ekonomiczne i prawne podstawy tworzenia oraz funkcjonowania złożonych struktur kapitałowych,
• rodzaje wewnętrznych powiązań finansowych i ich wpływ na funkcjonowanie złożonych struktur kapitałowych,
• ceny transferowe jako element wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych.

Prowadzone rozważania Autorka wzbogaciła wynikami własnych badań empirycznych, które mają duże znaczenie aplikacyjne. Poparte zostały one wieloma studiami przypadków. Materia prowadzonych badań przez Autorkę jest szczególnie skomplikowana, a ich charakter pionierski. Istotną wartością opracowania jest model analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych, który zbogaca literaturę w tym zakresie, jak i również może być wzięty pod uwagę przy dokonywaniu analizy finansowej przez biegłych rewidentów. Książka stanowi oryginalny i wartościowy wkład Autorki w teorię finansów korporacyjnych, a szczególnie w system funkcjonowania cen transferowych.

Publikacja jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów korporacyjnych, kadry menedżerskiej, analityków finansowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz głównych księgowych.


Wstęp

Rozdział 1
Ekonomiczne i prawne podstawy tworzenia i funkcjonowania złożonych struktur kapitałowych
1.1. Problemy koncentracji kapitału we współczesnej gospodarce rynkowej
1.2. Identyfikacja złożonych struktur kapitałowych
1.3. Zasady tworzenia złożonych struktur kapitałowych
1.4. Szanse i zagrożenia wynikające z łączenia się przedsiębiorstw
1.5. Tradycyjne i nowoczesne źródła finansowania transakcji łączenia się przedsiębiorstw

Rozdział 2
Rodzaje wewnętrznych powiązań finansowych i ich wpływ na funkcjonowanie złożonych struktur kapitałowych
2.1. Charakterystyka modeli współzależności podmiotów gospodarczych w ramach złożonych struktur kapitałowych
2.2. Zakres uprawnień wewnętrznych ośrodków decyzyjnych w złożonych strukturach kapitałowych
2.3. Identyfikacja wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych
2.4. Specyfika wewnątrzgrupowego finansowania
2.4.1. Wewnętrzna sprzedaż dóbr majątkowych
2.4.2. Wewnętrzne świadczenie usług
2.4.3. Przekazywanie praw majątkowych w ramach złożonych struktur kapitałowych i ich konsekwencje finansowe
2.4.4. Faktoring jako forma finansowania działalności spółek zależnych przez spółkę dominującą
2.4.5. Konsekwencje finansowe podwyższania kapitału własnego podmiotów powiązanych
2.4.6. Wewnętrzne pożyczki, poręczenia i gwarancje kredytowe
2.5. Wewnętrzny system rozliczeń należności i zobowiązań
2.6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe jako podstawa prezentacji wewnętrznych powiązań kapitałowych i finansowych w złożonych strukturach kapitałowych
2.7. Model analizy efektywności wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych

Rozdział 3
Ceny transferowe jako element wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych
3.1. Istota i funkcje cen transferowych
3.2. Podstawy polityki kształtowania cen transferowych
3.3. Polskie regulacje prawne oraz standardy międzynarodowe kształtowania cen transferowych
3.4. Wpływ cen transferowych w złożonych strukturach kapitałowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
3.5. Optymalizacja cen transferowych w ramach wewnętrznych ośrodków decyzyjnych
3.6. Wpływ cen transferowych na transakcje zawierane między podmiotami powiązanymi

Rozdział 4
Praktyczna analiza wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych. Studia przypadku
4.1. Identyfikacja obszaru badań i metod badawczych
4.2. Analiza i ocena rzeczywistych powiązań finansowych w wybranych grupach kapitałowych
4.3. Szczegółowa analiza wewnętrznych powiązań finansowych w Grupie Kapitałowej Węglokoks S.A. (studium przypadku)
4.3.1. Specyfika funkcjonalna i ekonomika Grupy Kapitałowej Weglokoks S.A.
4.3.2. Analiza wpływu wewnętrznych transakcji na efektywność działania Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A.
4.3.3. Próba wyznaczenia optymalnych cen transferowych w ośrodkach odpowiedzialności Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A.
4.3.4. Wpływ cen transferowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A.
4.3.5. Wpływ wyłączeń podmiotowych i przedmiotowych na wiarygodność i kompletność skonsolidowanego bilansu i rachunku zysków i strat grupy Kapitałowej Węglokoks S.A.
4.3.6. Analiza wpływu cen transferowych na sytuację majątkowo-finansową Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A.
4.4. Kontrowersje w obszarze cen transferowych w świetle wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i urzędów kontroli skarbowej
4.5. Synteza i wnioski z przeprowadzonych badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków
Załączniki


294 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018