ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 75.55 71,77   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE


BAŁTOWSKI M. KWIATKOWSKI G.

wydawnictwo: PWN , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 75.55 Twoja cena  71,77 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce


Książka wypełnia lukę w polskiej literaturze ekonomicznej na temat istoty, roli i znaczenia przedsiębiorstw państwowych w gospodarce.

Publikacja zawiera analizę stanu, celów i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych w kilkunastu wybranych, reprezentatywnych krajach świata (m.in. wielkie i znaczące w skali globalnej gospodarki – Chiny, Rosja, Indie, Brazylia; mniejsze, szybko rozwijające się gospodarki – Indonezja, RPA; gospodarki krajów wysokorozwiniętych – Niemcy, Włochy, Norwegia, Stany Zjednoczone). Oddzielny rozdział został poświęcony przedsiębiorstwom państwowym w Polsce – ich roli gospodarczej, zasadom funkcjonowania oraz sposobom wypełniania przez państwo praw własności. Co istotne, w książce zidentyfikowane zostały tendencje rozwojowe dotyczące zakresu i roli przedsiębiorstw państwowych we współczesnej, globalnej gospodarce.

Publikacja jest cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji państwowej i analityków. Może być również wykorzystywana jako literatura uzupełniająca na wydziałach ekonomicznych w ramach przedmiotów takich jak: polityka gospodarcza, sektor publiczny w gospodarce, rola państwa w gospodarce.


Wstęp                                 . 11

1. Przedsiębiorstwa państwowe – aspekty historyczne i teoretyczne      . 15
1.1. Państwo a działalność gospodarcza – rys historyczny          17
1.2. Państwo-przedsiębiorca i państwo-właściciel w myśli ekonomiczno-społecznej                     . 22
1.2.1. Daleka historia                      22
1.2.2. Od wczesnych utopii społecznych do fizjokratów        24
1.2.3. Ekonomia klasyczna                    26
1.2.4. Socjalizm utopijny i ekonomia marksistowska         . 27
1.2.5. Ekonomia neoklasyczna i liberalna              29
1.2.6. Keynesizm                        31
1.2.7. Teoria praw własności                   . 32
1.3. Współczesne ujęcia roli państwa w gospodarce a funkcja właścicielska                          . 34
1.3.1. Ujęcie Freda Blocka                    34
1.3.2. Inne wybrane ujęcia                    36
1.3.3. Podsumowanie. Problem optymalnego udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce         38
1.4. Efektywność przedsiębiorstw państwowych              40
1.4.1. Wprowadzenie                      . 40
1.4.2. Problemy metodologiczne                 . 41
1.4.3. Efektywność przedsiębiorstw państwowych w ujęciu teoretycznym                       42
1.4.3.1. Wielość i różnorodność celów            43
1.4.3.2. Ograniczona samodzielność decyzyjna       . 44
1.4.3.3. Miękkie ograniczenia budżetowe          . 45
1.4.4. Prezentacja i analiza badań empirycznych           47
1.4.4.1. Badania potwierdzające tezę o niższej efektywności przedsiębiorstw państwowych            48
1.4.4.2. Badania kwestionujące tezę o niższej efektywności przedsiębiorstw państwowych            50
1.4.4.3. Analizy przeglądowe badań empirycznych      51
1.4.5. Podsumowanie                      . 53

2. Przedsiębiorstwa państwowe jako przedmiot badań ekonomicznych – ramy analityczne                         55
2.1. Terminologia i definicje przedsiębiorstw państwowych         57
2.1.1. Zróżnicowanie nazw podmiotów państwowych         58
2.1.2. Przegląd definicji przedsiębiorstw państwowych        . 61
2.2. Wyodrębnienie i zdefiniowanie przedsiębiorstw państwowych      63
2.2.1. Wprowadzenie                      . 63
2.2.2. Kryterium kontroli korporacyjnej państwa           65
2.2.3. Przedsiębiorstwa państwowe a inne podmioty państwowe   . 68
2.2.4. Podsumowanie. Definicje stosowane w niniejszej książce    70
2.3. Kryteria podziału przedsiębiorstw państwowych           . 71
2.4. Modele nadzoru właścicielskiego państwa              75
2.5. Źródła danych do badań nad przedsiębiorstwami państwowymi    78
2.5.1. Statystyki publiczne poszczególnych krajów          . 79
2.5.2. Listy rankingowe największych przedsiębiorstw        . 80
2.5.3. Komercyjne bazy przedsiębiorstw              . 81
2.5.4. Raporty OECD                      82
2.6. Miary syntetyczne odnoszące się do sektora przedsiębiorstw państwowych                          . 82
2.6.1. Wskaźnik PMR-PO                    . 83
2.6.2. Wskaźnik CSS                      . 84
2.6.3. Wskaźnik IPE                      . 85
2.7. Wprowadzenie metodyczne do rozdziałów empirycznych (3–6)    . 85

3. Sektor przedsiębiorstw państwowych w krajach wysoko rozwiniętych    . 89
3.1. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Niemczech          . 91
3.1.1. Geneza i ewolucja                     91
3.1.2. Dane liczbowe i ich analiza                 94
3.1.3. Państwo jako właściciel                   97
3.1.4. Podsumowanie                      . 99
3.2. Sektor przedsiębiorstw państwowych we Francji           100
3.2.1. Geneza i ewolucja                    . 100
3.2.2. Dane liczbowe i ich analiza                . 102
3.2.3. Państwo jako właściciel                  . 105
3.2.4. Podsumowanie                      107
3.3. Sektor przedsiębiorstw państwowych we Włoszech          108
3.3.1. Geneza i ewolucja                    . 108
3.3.2. Dane liczbowe i ich analiza                . 111
3.3.3. Państwo jako właściciel                  . 113
3.3.4. Podsumowanie                      115
3.4. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Norwegii           116
3.4.1. Geneza i ewolucja                    . 116
3.4.2. Dane liczbowe i ich analiza                . 118
3.4.3. Państwo jako właściciel                  . 121
3.4.4. Podsumowanie                      124
3.5. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Stanach Zjednoczonych   . 125
3.5.1. Geneza i ewolucja                    . 125
3.5.2. Dane liczbowe i ich analiza                . 127
3.5.3. Państwo jako właściciel                  . 129
3.5.4. Podsumowanie                      133

4. Sektor przedsiębiorstw państwowych w krajach postsocjalistycznych     135
4.1. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Rosji            . 137
4.1.1. Geneza i ewolucja                    . 137
4.1.2. Dane liczbowe i ich analiza                . 140
4.1.3. Państwo jako właściciel                  . 144
4.1.4. Podsumowanie                      147
4.2. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Chinach           148
4.2.1. Geneza i ewolucja                    . 148
4.2.2. Dane liczbowe i ich analiza                . 151
4.2.3. Państwo jako właściciel                  . 154
4.2.4. Podsumowanie                      158
4.3. Sektor przedsiębiorstw państwowych na Węgrzech          159
4.3.1. Geneza i ewolucja                    . 159
4.3.2. Dane liczbowe i ich analiza                . 160
4.3.3. Państwo jako właściciel                  . 163
4.3.4. Podsumowanie                      165

5. Sektor przedsiębiorstw państwowych w krajach rozwijających się     . 167
5.1. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Indiach           . 169
5.1.1. Geneza i ewolucja                    . 169
5.1.2. Dane liczbowe i ich analiza                . 172
5.1.3. Państwo jako właściciel                  . 173
5.1.4. Podsumowanie                      176
5.2. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Brazylii           . 177
5.2.1. Geneza i ewolucja                    . 177
5.2.2. Dane liczbowe i ich analiza                . 179
5.2.3. Państwo jako właściciel                  . 181
5.2.4. Podsumowanie                      183
5.3. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Indonezji          . 184
5.3.1. Geneza i ewolucja                    . 184
5.3.2. Dane liczbowe i ich analiza                . 187
5.3.3. Państwo jako właściciel                  . 189
5.3.4. Podsumowanie                      191
5.4. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Republice Południowej Afryki   192
5.4.1. Geneza i ewolucja                    . 192
5.4.2. Dane liczbowe i ich analiza                . 194
5.4.3. Państwo jako właściciel                  . 196
5.4.4. Podsumowanie                      198

6. Przedsiębiorstwa państwowe w Polsce                 . 201
6.1. Rys historyczny – okres II Rzeczpospolitej             . 203
6.1.1. Własność państwowa w II Rzeczpospolitej – krótki przegląd                     203
6.1.2. Dane liczbowe                      206
6.1.3. Relacje państwo–przedsiębiorstwa państwowe oraz efektywność przedsiębiorstw państwowych       210
6.2. Rys historyczny – okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej       211
6.2.1. Geneza i szczególne cechy socjalistycznych przedsiębiorstw państwowych                      . 211
6.2.2. Dane liczbowe                      214
6.2.3. Relacje państwo–przedsiębiorstwa państwowe        . 216
6.3. Przedsiębiorstwa państwowe w okresie transformacji         219
6.3.1. Początkowy okres przemian transformacyjnych       . 219
6.3.2. Nadzór właścicielski państwa w latach 1996–2007       . 220
6.3.3. Nadzór właścicielski państwa w latach 2008–2017       . 223
6.3.4. Podsumowanie                      226
6.4. Rodzaje przedsiębiorstw państwowych w Polsce           . 228
6.4.1. Przedsiębiorstwa państwowe podlegające kontroli właścicielskiej                      228
6.4.2. Przedsiębiorstwa państwowe podlegające kontroli pozawłaścicielskiej                    231
6.5. Dane liczbowe dotyczące przedsiębiorstw państwowych w Polsce   233
6.5.1. Dane zbiorcze dotyczące udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce                . 233
6.5.2. Dane dotyczące największych polskich przedsiębiorstw    235
6.5.3. Dane dotyczące spółek notowanych na GPW w Warszawie   236
6.5.4. Dane wskaźnikowe                    238
6.6. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym        . 239
6.6.1. Ogólna charakterystyka                  239
6.6.2. Zdefiniowanie szczególnych grup przedsiębiorstw państwowych                      . 240
6.6.3. Nadzór właścicielski państwa                242
6.6.4. Podsumowanie i rekomendacje               245

7. Zakres, znaczenie i kierunki przemian sektora przedsiębiorstw państwowych we współczesnych gospodarkach                   249
7.1. Zakres i znaczenie sektora przedsiębiorstw państwowych       . 251
7.1.1. Wprowadzenie                      251
7.1.2. Raporty OECD                     . 252
7.1.2.1. Raporty z lat 2011 oraz 2014            252
7.1.2.2. Raport z 2013 r                 257
7.1.3. Badania własne na podstawie listy Fortune Global 500    . 260
7.1.4. Inne opracowania                    . 264
7.1.5. Analiza wskaźników syntetycznych             . 266
7.1.5.1. Wskaźnik PMR-PO                266
7.1.5.2. Wskaźnik CSS                  270
7.1.5.3. Wskaźnik IPE                  272
7.1.5.4. Analiza porównawcza i podsumowanie      . 274
7.2. Czynniki wpływające na zmianę roli sektora przedsiębiorstw państwowych we współczesnych gospodarkach           276
7.2.1. Ewolucja układu sił w gospodarce światowej         . 276
7.2.2. Wzrastająca rola państw narodowych po kryzysie finansowym                       281
7.2.3. Kwestia surowców energetycznych             . 284
7.2.4. Zmiany w sferze zarządzania oraz w nadzorze właścicielskim państwa                  . 286
7.2.4.1. Zmiany w zarządzaniu              . 286
7.2.4.2. Zmiany w nadzorze właścicielskim        . 287

8. Próba modelowego ujęcia funkcjonowania sektorów przedsiębiorstw państwowych                           291
8.1. Czynniki różnicujące miejsce, znaczenie i zasady funkcjonowania sektora przedsiębiorstw państwowych w gospodarce        . 293
8.1.1. Geneza przedsiębiorstw państwowych           . 293
8.1.2. Wielkość (udział) sektora przedsiębiorstw państwowych   . 295
8.1.3. Funkcje sektora przedsiębiorstw państwowych w gospodarce                      . 296
8.1.4. Zasady nadzoru właścicielskiego państwa          . 298
8.1.5. Uwagi końcowe                     . 299
8.2. Funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych – kraje rozwinięte   300
8.2.1. Model anglosaski                     300
8.2.2. Model kontynentalny                   302
8.2.3. Model skandynawski                   . 303
8.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych – kraje postsocjalistyczne                     304
8.3.1. Model środkowoeuropejski                . 304
8.3.2. Model rosyjski                      305
8.3.3. Model chiński                      307
8.4. Funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych – kraje rozwijające się                      308
8.4.1. Model większościowy                   308
8.4.2. Model mniejszościowy                  . 309
8.5. Podsumowanie                         310

Zakończenie                              . 313
Spis treści w języku angielskim                      . 319
Bibliografia                               325
Indeks                                 337


344stron, Format: 16.5x23.5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018