ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AKTYWNE ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA


KRECZMAŃSKA-GIGOL K.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2010, wydanie I

cena netto: 97.40 Twoja cena  92,53 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Opanowanie zagadnień opisanych w książce pomoże czytelnikom w stosowaniu zasad sterowania ryzykiem i w osiągnięciu celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej działalności poprzez zachowywanie przez przedsiębiorstwa płynności finansowej.


Zarządzanie płynnością finansową jest jedną z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Jego znaczenie rośnie zwłaszcza w okresach dekoniunktury. Utrzymanie płynności finansowej staje się wtedy podstawowym celem przedsiębiorstwa, ważniejszym nawet od zysku.


Spis treści:

 

Słowo wstępne

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Rozdział 1. Finanse przedsiębiorstw a zarządzanie płynnością finansową

1. Istota płynności finansowej

Tomasz Cicirko

2. Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie jako mechanizm kreowania wartości

Jan Komorowski
   2.1. Wprowadzenie

   2.2. Przepływy pieniężne jako instrument zarządzania płynnością finansową

   2.3. Zarządzanie płynnością a wartość przedsiębiorstwa

   2.4. Kapitał pracujący jako narzędzie zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa

   2.5. Proces decyzyjny w sferze zarządzania przepływami finansowymi

   2.6. Wykorzystanie przepływów finansowych w procesie kreacji wartości przedsiębiorstwa

   2.7. Wzrost wartości a proces rozwoju przedsiębiorstwa

   2.8. Zakończenie

3. Rola skarbnika w przedsiębiorstwie – ujęcie pierwsze

Jacek Rauk
   3.1. Zamiast wstępu...

   3.2. Misja i zakres obowiązków skarbnika

   3.3. Typowe struktury działów skarbcowych w przedsiębiorstwie

   3.4. Stopień centralizacji treasury

   3.5. Opłacalność centralizacji treasury na przykładzie operacji walutowych

   3.6. Podsumowanie

4. Rola skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwie

Maciej Müldner
   4.1. Historia treausury w Skanska

   4.2. Od księgowych do policji

   4.3. Filozofia „pit stop”

Rozdział 2. Instrumenty ograniczania ryzyka

Renata Pajewska-Kwaśny

1. Istota i rodzaje ryzyka w działalności biznesowej

2. Zarządzanie ryzykiem

   2.1. Kiedy zdarzy się szkoda

   2.2. Utrzymanie działania

   2.3. Powrót do normalności

3. Ubezpieczenie jako narzędzie zarządzania ryzykiem

4. Ryzyko i odpowiedzialność w działalności menedżerskiej

Rozdział 3. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto

1. Kapitał obrotowy netto i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa

Katarzyna Kreczmańska-Gigol
   1.1. Pojęcie kapitału obrotowego netto

   1.2. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa

   1.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto a cykl kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie

   1.4. Ocena wskaźnikowa kapitału obrotowego netto

   1.5. Rodzaje strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto

   1.6. Zasady zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwie

2. Kredyt kupiecki

Jacek Folga

   2.1. Kredyt kupiecki – podstawy teoretyczne

   2.2. Determinanty udzielania kredytu kupieckiego

   2.3. Polityka kredytowa w przedsiębiorstwie

   2.4. Ocena zdolności kredytowej odbiorcy

   2.5. Organizacja zarządzania kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie

3. Zarządzanie zobowiązaniami handlowymi

Jacek Folga

   3.1. Korzyści wynikające z zarządzania zobowiązaniami handlowymi

   3.2. Obszary zaangażowania pionu finansowego w zakresie zarządzania zobowiązaniami handlowymi

   3.3. Szacowanie dodatkowego zysku z tytułu wykonania przyśpieszonej płatności do dostawcy

   3.4. Kontrola zobowiązań handlowych

   3.5. Kontrola procesu wykonywania płatności

Rozdział 4. Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, obrót wierzytelnościami i pozyskiwanie pozabankowych źródeł finansowania w praktyce

1. Przedsiębiorstwo i bank

Jacek Grzywacz
   1.1. Potrzeba współpracy i rola rachunku bieżącego

   1.2. Racjonalny wybór banku

   1.3. Cena usług bankowych

   1.4. Podsumowanie

2. Usługa Cash pool – efektywne zarządzanie wspólną płynnością finansową w grupie kapitałowej

Monika Dąbrowska

   2.1. Pojęcie cash pool

   2.2. Korzyści dla firmy wynikające z wdrożenia struktury cash pool

   2.3. Typy struktur cash pool na rynku polskim

   2.4. Korzyści odsetkowe

   2.5. Aspekty prawno-podatkowe struktur cash pool

      2.5.1. Ramy prawne dla struktur cash pool w Polsce

      2.5.2. Rodzaje umów cash pool stosowanych na polskim rynku

      2.5.3. Uproszczona analiza podatkowa struktury cash pool opartej na mechanizmie subrogacji

   2.6. Podsumowanie

3. Przelew wierzytelności, faktoring, forfaiting

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

   3.1. Skup i sprzedaż wierzytelności jako instrument zarządzania należnościami

   3.2. Faktoring

   3.3. Forfaiting

4. Sekurytyzacja aktywów

Jolanta Zombirt

5. Kapitały podwyższonego ryzyka i pozyskiwanie finansowania z giełdy

Tomasz Gigol

   5.1. Kapitał podwyższonego ryzyka

   5.2. Fundusze private equity

   5.3. Venture capital

   5.4. Aniołowie biznesu

   5.5. Pozyskanie kapitału poprzez wprowadzenie spółki na giełdę

Rozdział 5. Prawne zabezpieczenie wierzytelności

Izabela Heropolitańska

1. Zagadnienia wstępne

2. Weksel własny in blanco

   2.1. Wystawienie weksla in blanco

   2.2. Elementy weksla in blanco

   2.3. Deklaracja do weksla in blanco

3. Poręczenie wekslowe – awal

   3.1. Udzielenie poręczenia wekslowego

   3.2. Zakres odpowiedzialności poręczyciela

4. Poręczenie

   4.1. Udzielanie poręczenia

   4.2. Rodzaje poręczenia

   4.3. Treść poręczenia

   4.4. Zakres zobowiązania poręczyciela

   4.5. Uprawnienia i obowiązki wierzyciela

   4.6. Wygaśnięcie zobowiązania poręczyciela

5. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe

6. Przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie

   6.1. Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu

   6.2. Zawarcie umowy przelewu wierzytelności

   6.3. Treść umowy

   6.4. Prawa i obowiązki stron

7. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

8. Zastaw rejestrowy

   8.1. Definicja zastawu

   8.2. Przedmiot zastawu rejestrowego

   8.3. Powstanie zastawu rejestrowego

   8.4. Umowa zastawnicza

   8.5. Strony umowy zastawniczej

   8.6. Zbieg obciążeń

   8.7. Przeniesienie zastawu rejestrowego

   8.8. Wygaśnięcie zastawu

   8.9. Zaspokojenie zastawnika

   8.10. Rejestr zastawów

9. Zastaw na prawach

10. Przewłaszczenie na zabezpieczenie

   10.1. Zagadnienia wstępne

   10.2. Forma przewłaszczenia

   10.3. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości

   10.4. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku

11. Kaucja

12. Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

13. Hipoteka

   13.1. Zagadnienia wstępne

   13.2. Prawny charakter hipoteki

   13.3. Przedmiot hipoteki

      13.3.1. Zagadnienia ogólne

      13.3.2. Hipoteka na całej nieruchomości, na części ułamkowej nieruchomości i na kilku nieruchomościach

      13.3.3. Hipoteka na użytkowaniu wieczystym

      13.3.4. Hipoteka na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu

   13.4. Ustanowienie hipoteki

   13.5. Rodzaje hipoteki

      13.5.1. Hipoteka zwykła

      13.5.2. Hipoteka kaucyjna

      13.5.3. Hipoteka przymusowa

   13.6. Powstanie hipoteki

   13.7. Ubezpieczenie nieruchomości obciążonej hipoteką

   13.8. Przelew wierzytelności hipotecznej

   13.9. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej

   13.10. Zmiana pierwszeństwa hipotek

   13.11. Wygaśnięcie hipoteki

   13.12. Zaspokojenie roszczeń wierzyciela z nieruchomości

Rozdział 6. Ubezpieczenie należności jako element zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa

Jacek Kukiełka

1. Zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej

   1.1. Podstawowe reguły umowy ubezpieczenia

2. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego udzielanego przez dostawcę

   2.1. Ogólne cechy ubezpieczeń finansowych

   2.2. Ryzyko kredytu kupieckiego

   2.3. Metody zabezpieczania ryzyka kredytu kupieckiego
   2.4. Podstawowe zasady ubezpieczenia kredytu kupieckiego

   2.5. Należności obejmowane ubezpieczeniem

   2.6. Zdarzenia ubezpieczeniowe

   2.7. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

   2.8. Zawieranie umowy ubezpieczenia należności

   2.9. Funkcjonowanie umowy ubezpieczenia należności

   2.10. Kryteria oceny oferty ubezpieczyciela

   2.11. Korzyści ubezpieczania należności

3. Ubezpieczenia transakcji eksportowych

Rozdział 7. Rola informacji w zarządzaniu płynnością

1. Rola i znaczenie informacji gospodarczej w zarządzaniu płynnością finansową

Monika Bekas, Waldemar Rogowski
   1.1. Znaczenie informacji

   1.2. Podmioty na rynku informacji gospodarczej (podaż informacji gospodarczej)

   1.3. Źródła informacji

   1.4. Oferta Biur Informacji Gospodarczej

   1.5. Modele dyskryminacyjne jako narzędzie prognozowania zagrożenia przedsiębiorstwa niewypłacalnością

   1.6. Potencjalni interesariusze informacji o zagrożeniu niewypłacalnością przedsiębiorstwa

2. Wykorzystanie informacji w praktyce korporacyjnej

Jacek Rauk

   2.1. Zamiast wstępu

   2.2. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji – jakich informacji potrzebujemy?

   2.3. Informacje ekonomiczne

   2.4. Know how

   2.5. Informacje potrzebne do zarządzania ryzykiem współpracy

   2.6. Wewnętrzne źródła informacji

   2.7. Kilka słów o przekazywaniu informacji

Rozdział 8. Formy wykonywania działalności gospodarczej – skutki wyboru w zakresie odpowiedzialności

Tomasz Niepytalski

1. Wprowadzenie

2. Wolność gospodarowania i jej ograniczenia

3. Konsorcjum i inne umowy o współpracy

4. Formy prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność z tym związana

   4.1. Odpowiedzialność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

   4.2. Odpowiedzialność w spółkach prawa handlowego

   4.3. Odpowiedzialność w spółce jawnej

   4.4. Odpowiedzialność w spółce partnerskiej

   4.5. Odpowiedzialność w spółce komandytowej

   4.6. Odpowiedzialność w spółce komandytowo-akcyjnej

   4.7. Odpowiedzialność wspólników i członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

   4.8. Odpowiedzialność cywilna członków organów spółki akcyjnej

5. Podsumowanie

Rozdział 9. Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa

Joanna Wielgórska-Leszczyńska

1. Sprawozdania finansowe jako źródła informacji o przedsiębiorstwie

   1.1. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

   1.2. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego

2. Ocena dokonań przedsiębiorstwa a polityka rachunkowości

3. Płynność aktywów i wymagalność pasywów

4. Wycena bilansowa aktywów i jej znaczenie w ocenie płynności aktywów

5. Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie dokonań przedsiębiorstwa, jego zdolności płatniczej i sposobów finansowania działalności

Rozdział 10. Windykacja należności

1. Rynek windykacyjny w Polsce

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

2. Nauka w służbie windykacji. Jak windykować, by zwindykować?

Krzysztof Matela

   2.1. Wstęp

   2.2. Wywieranie wpływu przez otoczenie

   2.3. Otoczenie dłużnika

      2.3.1. Presja otoczenia

      2.3.2. Systemy

      2.3.3. Cechy fizyczne otoczenia

   2.4. Mechanizmy wyboru a praktyka windykacyjna

   2.5. Potrzeby – teoria Maslowa

   2.6. Emocje

   2.7. Teoria Skinnera

   2.8. Podstawowe pojęcia

3. Organizacja procesu windykacji w przedsiębiorstwie

Marcin Miazga

   3.1. Wstęp

   3.2. Oferta i umowa – w prostocie warunków płatności jest siła windykacji

   3.3. Windykacja jako pochodna poprawności wystawianych faktur

   3.4. Monitoring płatności drogą do identyfikacji potencjalnego problemu z należnościami

   3.5. Windykacja równa się system plus konsekwencja

   3.6. Wykorzystanie możliwości podatkowych podczas prowadzenia windykacji

   3.7. Podsumowanie

Bibliografia

Informacje o autorach


399 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020