ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POCZUCIE JAKOŚCI ŻYCIA MŁODYCH DOROSŁYCH NA PRZYKŁADZIE STUDENCKIEJ SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ


SUCHODOLSKA J.

wydawnictwo: ADAM MARSZAŁEK , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 49.99 Twoja cena  47,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Poczucie jakości życia młodych dorosłych

na przykładzie studenckiej społeczności akademickiej

Wprawdzie tematykę (poczucia) jakości życia polskich studentów podejmowali niektórzy autorzy, niemniej o oryginalności badań Autorki zadecydowało ich usytuowanie w specyficznej perspektywie teoretycznej, której konsekwencjami były: dobór badanej zbiorowości, cel badań oraz zastosowane procedury badawcze. (...)
Praca dr Jolanty Suchodolskiej stanowi udaną próbę analizy poczucia jakości życia polskich studentów: medycyny, prawa, ekonomii i pedagogiki w okresie historycznych przemian społeczno-politycznych i kulturowych w Polsce i na świecie. Została zwieńczona skonstruowaniem autorskiego modelu poczucia jakości życia ww. kategorii studentów. Na podkreślenie zasługuje trafność doboru przez Autorkę metod roboczych i poprawność ich zastosowania w badaniach. W pracy umiejętnie wykorzystano bogatą literaturę przedmiotu. Logiczny tok wywodów i komunikatywność narracji stanowią dodatkowy walor recenzowanego dzieła.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Wiktora Rabczuka


Istotny w rozważaniach zamieszczonych w tej pracy jest wątek kształtowania (się) tożsamości. Wyraźne są wpływy wcześniejszych doświadczeń naukowych Autorki, która od lat pozostaje w środowisku badaczy m.in. właśnie złożoności i przemian tożsamości, spostrzegania tożsamości własnej i innych osób, oddziaływań edukacyjnych związanych z tymi sprawami. Przejście z fazy młodości do dorosłości – na co zwraca uwagę – nie pozostaje bez wpływu na rozumienie i przejawy tożsamości. (...)
Książka autorstwa dr Jolanty Suchodolskiej dostarcza sporo ważnych informacji o współcześnie studiującej młodzieży – młodych dorosłych, z których wywodzić się będzie elita odgrywająca znaczącą rolę w ważnych sferach życia społecznego: ochronie zdrowia, ekonomii, prawie i edukacji. Jak starałem się to zaakcentować w niniejszym wstępie, jest to książka o dużych walorach naukowych i godnych uwagi przesłaniach społeczno-edukacyjnych.

Z Przedmowy prof. zw. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego

Przedmowa
Wprowadzenie

Rozdział 1. JAKOŚĆ ŻYCIA I POCZUCIE JAKOŚCI ŻYCIA W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ
1.1. Jakość życia - wielość perspektyw teoretycznych - w˙poszukiwaniu źródeł naukowego dyskursu
1.1.1. Jakość życia w rozumieniu A. Campbella
1.1.2. Jakość życia w ujęciu D. Felce‘a i J. Perry‘ego
1.1.3. "Teoria luk" A. Michalosa
1.1.4. Koncepcja jakości życia M. Bacha i M. H. Rioux
1.1.5. Koncepcja jakości życia w ujęciu J. M. Raeburna i˙I. Rootmana
1.1.6. Jakość życia w˙koncepcji L. Nordenfelta
1.1.7. Teoria cebulowa szczęścia J. Czapińskiego - w˙perspektywie psychologii poznawczej
1.1.8. Jakość życia w ujęciu medycznym i psychologii zdrowia
1.1.9. Rozwojowo-psychologiczne ujęcie jakości życia S. Kowalika (w˙cyklu życia - jako stawanie się)
1.1.10. Personalistyczno-egzystencjalna koncepcja poczucia jakości życia - perspektywa holistyczna (ku holistycznemu ujęciu)
1.1.11. Koncepcja jakości życia R. Derbisa - perspektywa doświadczania codzienności
1.1.12. Jakość życia w ujęciu A. Bańki
1.1.13. W poszukiwaniu humanistycznego podejścia - filozoficzno-pedagogiczne refleksje

Rozdział 2. MŁODZI DOROŚLI - W POSZUKIWANIU DOROSŁOŚCI I POCZUCIA JAKOŚCI ŻYCIA - PERSPEKTYWA TEORETYCZNA
2.1. Młodzi dorośli w perspektywie teoretycznej - w poszukiwaniu kryteriów dorosłości
2.1.1. Młodzi dorośli a pojęcie czasu psychologicznego Cz. Nosala
2.1.2. Koncepcja rozwoju psychospołecznego E. H. Eriksona w kontekście wchodzenia w dorosłość - między późną adolescencją a wczesną dorosłością
2.1.3. Młodzi dorośli - pomiędzy adolescencją a dorosłością - cechy dystynktywne stającej się dorosłości J. J. Arnetta
2.1.4. Zadaniowy aspekt rozwoju indywidualnego i˙kształtowania się tożsamości w ujęciu R. J. Havighursta
2.2. Wchodzenie w dorosłość we współczesnym społeczeństwie - czas eksperymentowania
2.2.1. Moratorium jako sposób wchodzenia w˙dorosłość
2.2.2. Moratorium jako eksperymentowanie w˙rolach społecznych - szansa edukacyjna
2.2.3. Modele wchodzenia w dorosłość
2.3. Miejsce edukacji i kształcenia w˙życiu młodych dorosłych
2.3.1. Edukacja uniwersytecka - czas i miejsce rozwoju zasobów, statusu społecznego i kapitału edukacyjnego młodych dorosłych  (uniwersytet jako miejsce rozwoju zasobów i kształtowania kapitału społecznego)
2.3.2. Edukacja uniwersytecka - przestrzeń przygotowująca do przechodzenia z edukacji na rynek pracy i kształtowania się
tożsamości w˙wymiarze społeczno-zawodowym
2.4. Młodzież akademicka w˙procesie konstruowania projektu życiowego

Rozdział 3. POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA - POMIĘDZY JAKOŚCIĄ ŻYCIA A JEJ POCZUCIEM
3.1. Wskaźniki jakości życia - trudności pomiaru - parametry obiektywnej i˙subiektywnej oceny .
3.1.1. Obiektywne wyznaczniki jakości życia
3.1.2. Trudności pomiaru subiektywnych wyznaczników jakości życia
3.2. Przegląd wybranych badań empirycznych nad poczuciem jakości życia młodych dorosłych studiujących na uniwersytecie (młodzieży akademickiej)

Rozdział 4. POCZUCIE JAKOŚCI ŻYCIA MŁODYCH DOROSŁYCH W˙PERSPEKTYWIE METODOLOGICZNEJ
4.1. Cel badań
4.2. Problemy badawcze
4.3. Zmienne i wskaźniki
4.4. Metody i narzędzia badań
4.5. Dobór próby oraz charakterystyka terenu badań i badanej grupy
4.6. Procedura opracowania materiału empirycznego

Rozdział 5. STUDENCKA SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA (MŁODZI DOROŚLI) - W POSZUKIWANIU POCZUCIA JAKOŚCI ŻYCIA
5.1. Poczucie jakości życia młodych dorosłych doświadczane
w przestrzeni osobistych relacji i bliskich związków
5.1.1. Relacje interpersonalne jako źródło zadowolenia
5.1.2. Oczekiwania w związku partnerskim/małżeństwie
5.1.3. Relacje z autorytetem
5.2. Poczucie jakości życia młodych dorosłych w˙przestrzeni doświadczania siebie
5.2.1. Samoocena w kategoriach poczucia zadowolenia vs kryzysu
5.2.2. Korzystanie z własnych zasobów, ocena czasu i miejsca w życiu
5.2.3. Poszukiwanie własnej podmiotowości i skuteczności
5.3. Poczucie jakości życia w przestrzeni własnej edukacji (młodzi dorośli na ścieżkach edukacji uniwersyteckiej)
5.3.1. Zadowolenie z realizowanych studiów i˙własnej osoby
5.3.2. Ocena studiów w kategoriach osobistych inwestycji
5.3.3. Potrzeba moratorium rozwojowego
5.4. Poczucie jakości życia młodych dorosłych w przestrzeni planowania własnej przyszłości (także przyszłości prozawodowej)
5.4.1. Plany i oczekiwania zawodowe
5.4.2. Aktualne i niedawne doświadczenia studentów z pracą
5.4.3. Konstruowanie projektu życiowego
5.5. Młodzi dorośli o doświadczanym wsparciu społecznym i edukacyjnym
Studenci wobec jakości życia codziennego - kilka uwag wynikających z diagnozy

Rozdział 6. W POSZUKIWANIU MODELU JAKOŚCI ŻYCIA MŁODYCH DOROSŁYCH - PRÓBA CAŁOŚCIOWEGO UJĘCIA  
6.1. Perspektywa oceny jakości życia młodych dorosłych finalizujących studia
6.2. Konstrukty diagnostyczne poczucia jakości życia studentów medycyny, ekonomii, prawa i pedagogiki
Poczucie jakości życia młodzieży akademickiej w perspektywie wchodzenia w dorosłość i w procesie planowania przyszłości społeczno-zawodowej - próba podsumowania

Refleksje końcowe
Bibliografia
Summary

546 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020