ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PROKURATORIA GENERALNA RP KOMENTARZ


BOSEK L. DZIURDA M. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 298.80 Twoja cena  283,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prokuratoria Generalna RP

Komentarz

Niniejszy komentarz jest pierwszym na rynku opracowaniem w całości omawiającym ustawę o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Akt ten zasadniczo poszerzył kompetencje Prokuratorii Generalnej, która obecnie:

- wykonuje zastępstwo Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz spółek z częściowym udziałem Skarbu Państwa,
- prowadzi postępowania sądowe, arbitraże handlowe i inwestycyjne,
- wydaje opinie prawne na wniosek podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, a także na zlecenie osób prawnych.

Komentarz został napisany przez praktyków – radców Prokuratorii Generalnej.

Autorzy szczegółowo omówili w publikacji takie kwestie jak:

- zadania Prokuratorii Generalnej,
- kompetencje i sposób powołania organów tej instytucji,
- obowiązki i zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej radców,
- katalog podmiotów upoważnionych wykonywania zastępstwa.

Wykaz skrótów
Wstęp

Ustawa z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. [Zadania Prokuratorii Generalnej; Prezes Prokuratorii Generalnej; nadzór]
Art. 2. [Urząd Prokuratorii Generalnej]
Art. 3. [Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej]

Rozdział 2
Zakres działania Prokuratorii Generalnej
Art. 4. [Katalog zadań Prokuratorii Generalnej i jej Prezesa]
Art. 5. [Niezależność Prokuratorii Generalnej i Prezesa Prokuratorii Generalnej]
Art. 6. [Współdziałanie przy wykonywaniu zadań]
Art. 6a. [Przetwarzanie danych osobowych]
Art. 7. [Obowiązkowe zastępstwo Skarbu Państwa]
Art. 8. [Przekazanie wykonywania zastępstwa podmiotowi reprezentującemu Skarb Państwa]
Art. 9. [Przejęcie zastępstwa organów administracji rządowej]
Art. 10. [Przejęcie zastępstwa przed sądami administracyjnymi]
Art. 11. [Udział Prokuratorii Generalnej w postępowaniach przed organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych]
Art. 12. [Zastępstwo innych niż Skarb Państwa osób prawnych]
Art. 13. [Wyłączenia zastępstwa osób prawnych]
Art. 14. [Przekazanie wykonywania zastępstwa osobie zastępowanej]
Art. 15. [Przedstawianie istotnych poglądów sądom i Trybunałowi Konstytucyjnemu]
Art. 16. [Raporty, analizy i stanowiska przygotowywane , przez Prokuratorię Generalną]
Art. 17. [Opinie prawne wydawane przez Prokuratorię Generalną]
Art. 18. [Obowiązek uzyskania opinii prawnej Prokuratorii Generalnej]
Art. 19. [Wydanie opinii prawnej lub odmowa jej wydania]
Art. 20. [Obowiązek uzyskania opinii prawnej Prokuratorii Generalnej; wniosek o wydanie opinii prawnej]
Art. 21. [Rekomendacje, wzory umów i innych czynności]
Art. 22. [Udział Prokuratorii Generalnej w negocjacjach lub mediacji]
Art. 23. [Rozstrzyganie sporów między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej]
Art. 24. [Wskazanie organu właściwego do podejmowania czynności procesowych za Skarb Państwa]
Art. 25. [Działalność wydawnicza i szkoleniowa Prokuratorii Generalnej]
Art. 26. [Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej]
Art. 27. [Delegacja ustawowa - optaty]

Rozdział 3
Czynności i pełnomocnictwa Prokuratorii Generalnej
Art. 28. [Przekazywanie Prokuratorii Generalnej informacji niezbędnych do wykonywania zastępstwa]
Art. 29. [Przekazanie informacji o konieczności wszczęcia postępowania sądowego]
Art. 30. [Złożenie wniosku w przedmiocie wszczęcia postępowania lub czynności procesowych]
Art. 31. [Sporządzanie poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem]
Art. 32. [Wydatki i koszty postępowania]
Art. 33. Czynności zastępstwa. Pracownicy Prokuratorii Generalnej upoważnieni do wykonywania zastępstwa]
Art. 34. [Powierzenie zastępstwa innemu podmiotowi w przypadku spraw wymagających znajomości prawa obcego albo procedur lub instytucji międzynarodowych]
Art. 35. [Zastępstwo innego podmiotu niż Skarb Państwa lub Rzeczpospolita Polska w przypadku spraw wymagających znajomości prawa obcego albo procedur lub instytucji międzynarodowych]
Art. 36. [Podpis elektroniczny radcy i referendarza]
Art. 37. [Delegacja ustawowa - zasady współdziałania Prokuratorii Generalnej z innymi podmiotami]

Rozdział 4
Tajemnica Prokuratorii Generalnej
Art. 38. [Zakres tajemnicy Prokuratorii Generalnej]
Art. 39. [Podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy]

Rozdział 5
Organizacja Prokuratorii Generalnej i Urzędu Prokuratorii Generalnej
Art. 40. [Kompetencje Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej]
Art. 41. [Powołanie Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej]
Art. 42. [Zakaz łączenia funkcji]
Art. 43. [Kolegium Prokuratorii Generalnej]
Art. 44. [Doręczenia w sprawach, w których Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo]
Art. 45. [Urząd Prokuratorii Generalnej]
Art. 46. [Fundusz nagród]
Art. 47. [Umarzanie należności z tytułu prawomocnie zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego]
Art. 48. [Statut Prokuratorii Generalnej]
Art. 49. [Regulamin wewnętrznego urzędowania Prokuratorii Generalnej; kodeks dobrych praktyk]

Rozdział 6 Radcowie
Art. 50. [Wykaz radców]
Art. 51. [Niezależność radców; obowiązek stosowania się do dobrych praktyk]
Art. 52. [Wykonywanie poleceń przełożonych]
Art. 53. [Strój urzędowy radców]
Art. 54. [Nabór na stanowisko radcy]
Art. 55. [Mianowanie radców]
Art. 56. [Ślubowanie]
Art. 57. [Obowiązki radców] _
Art. 58. [Zakaz zatrudnienia w Prokuratorii Generalnej osoby bliskiej radcy]
Art. 59. [Czas pracy radców]
Art. 60. [Delegowanie do pracy w jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa]
Art. 61. [Wynagrodzenie radcy delegowanego]
Art. 62. [Ograniczenia w zakresie dodatkowego zatrudnienia i wykonywania innych czynności przez radców]
Art, 63. [Zakaz podejmowania działalności politycznej]
Art. 64. Zakaz uczestniczenia w strajkach i członkostwa w związkach zawodowych]
Art. 65. [Obowiązek zawiadomienia o toczącej się sprawie sądowej]
Art. 66. [Ocena kwalifikacyjna]
Art. 67. [Wynagrodzenie radcy]
Art. 68. [Dodatek za wieloletnią pracę]
Art. 69. [Nagrody jubileuszowe]
Art. 70. [Należności za podróże służbowe]
Art. 71. [Dodatkowy urlop wypoczynkowy]
Art. 72. [Odprawa]
Art. 73. [Zawieszenie stosunku pracy w związku z tymczasowym aresztowaniem]
Art. 74. [Rozwiązanie stosunku pracy radcy]
Art. 75. [Rozwiązanie stosunku pracy radcy mianowanego]
Art. 76. Stosowanie przepisów Kodeksu pracy]

Rozdział 7
Referendarze
Art. 77. [Zadania referendarzy]
Art. 78. [Wymagania na stanowisku referendarza]
Art. 79. [Ślubowanie]
Art. 80. [Wynagrodzenie referendarza]
Art. 81. [Przepisy o radcach stosowane do referendarzy; zakaz zatrudnienia w Prokuratorii Generalnej osoby bliskiej referendarzowi]

Rozdział 8
Pracownicy Urzędu Prokuratorii Generalnej inni niż radcowie i referendarze
Art. 82. [Inni pracownicy]

Rozdział 9
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Art. 83. [Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej]
Art. 84. [Ostrzeżenie na piśmie]
Art. 85. [Kary dyscyplinarne]
Art. 86. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego]
Art. 87. [Zawieszenie w czynnościach służbowych]
Art. 88. [Komisje dyscyplinarne]
Art. 89. [Rzecznik dyscyplinarny]
Art. 90. [Umorzenie postępowania wyjaśniającego]
Art. 91. [Przebieg postępowania dyscyplinarnego; orzeczenia wydawane przez komisje dyscyplinarne I instancji]
Art. 92. [Odwołanie do komisji dyscyplinarnej II instancji]
Art. 93. [Odwołanie a wykonanie orzeczenia]
Art. 94. [Postępowanie odwoławcze]
Art. 95. [Dołączenie odpisu orzeczenia do akt osobowych; zatarcie ukarania]
Art. 96. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego]

Rozdział 10
Zmiany w przepisach
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Art. 114
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118
Art. 119
Art. 120

Rozdział 11
Przepis epizodyczny
Art. 121. [Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej za rok 2016]

Rozdział 12
Przepisy przejściowe i dostosowujące
Art. 122. [Następstwo po Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa]
Art. 123. [Dotychczasowe zastępstwo; legitymacje służbowe]
Art. 124. [Sprawy przekazane do prowadzenia jednostkom organizacyjnym Skarbu Państwa]
Art. 125. [Wygaśnięcie umów cywilnoprawnych dotyczących dodatkowego wynagrodzenia; rozliczenie kosztów zastępstwa procesowego]
Art. 126. [Następstwo prawne w zakresie stosunków pracy]
Art. 127. [Ślubowanie]
Art. 128. [Doliczenie okresu zatrudnienia w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do okresu stażu w Prokuratorii Generalnej]
Art. 129. [Sprawy dyscyplinarne wszczęte przed wejściem w życie ustawy]
Art. 130. [Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Prokuratorii Generalnej]
Art. 131. [Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w innych przepisach]
Art. 132. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]
Art. 133. [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na wykonywanie zadań Prokuratorii Generalnej]

Rozdział 13
Przepisy końcowe
Art. 134. [Przepis derogacyjny]
Art. 135. [Wejście w życie]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Bibliografia
O Autorach

864 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa twarda


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020