ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

MAŁA ANATOMIA KLINICZNA


CISZEK B. KRASUCKI K. ALEKSANDROWICZ R.

wydawnictwo: PZWL , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 178.80 Twoja cena  169,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Mała anatomia kliniczna

Podręcznik anatomii wywodzący się z ducha podręcznika Bochenka i Reichera. Wprowadza w fascynujący świat anatomii człowieka i ułatwia szybkie opanowanie podstawowych zagadnień anatomicznych. W zwięzłej formie przedstawia – w układzie topograficznym – najistotniejsze wiadomości anatomiczne w powiązaniu z aspektami klinicznymi, z użyciem współczesnej trójjęzycznej nomenklatury anatomicznej.

Topograficzne ujęcie wiadomości anatomicznych pozwala na integrację wiedzy o układach narządów i tkanek znajdujących się w części ciała podlegającej badaniu lub interwencji medycznej.

Całość uzupełnia bogaty materiał graficzny – ponad 230 kolorowych rycin opracowanych specjalnie na potrzeby książki.

Publikacja przygotowana z myślą o studentach medycyny i kierunków pokrewnych.

1. Reguły opisu anatomicznego                        13
 Części i okolice ciała ludzkiego (partes et regiones corporis humani; parts and regions of human body)                                     13
 Osie, płaszczyzny i kierunki ciała ludzkiego (axes, plana et directiones corporis humani; axes planes and directions in the human body)                      14

2. Anatomia układów narządów i tkanek                   17
 Kości i ich połączenia (ossa et juncturae; bones and joints)                . 17
 Układ mięśniowy (systema musculare; muscular system)                 . 18
 Układ nerwowy (systema nervosum; nervous system)                   19
 Narządy zmysłów (organa sensum; sensory organs)                    20
 Układ sercowo-naczyniowy (systema cardiovasculare; cardiovascular system)       20
 Układ chłonny (systema lymphaticum; lymphatic system)                 21
 Układ krwiotwórczy (systema sanguiniformis)                       21
 Układ oddechowy (systema respiratorium; respiratory system)              . 22
 Układ trawienny (systema digestorium; alimentary system)                . 22
 Układ wewnątrzwydzielniczy (systema endocrinum; endocrine system)          23
 Układ moczowo-płciowy (systema urogenitale; urogenital system)            . 24
 Układ powłokowy (systema integumentale; integumental system)             25

3. Anatomia kości i ich połączeń                         27
 Kręgi, kręgosłup (vertebrae, collumna vertebralis; vertebrae, spine)            . 27
 Połączenia i ruchomość kręgosłupa                           . 29
 Połączenia trzonów                                . 29
 Połączenia łuków                                 . 29
 Żebra i klatka piersiowa (costae et thorax; ribs and chest)                 . 31
 Obręcz kończyny górnej (cingulum membri superioris; pectoral girdle; shoulder girdle)  . 32
 Kończyna górna, część wolna (membrum liberum superius; free upper extremity)     . 33
 Połączenia kończyny górnej                               35
Obręcz kończyny dolnej (cingulum membri inferioris; cingulum pelvicum; pelvic girdle)   38
 Kończyna dolna, część wolna (membrum liberum inferius; lower free extremity)      . 40
 Połączenia części wolnej kończyny dolnej                        . 43
 Czaszka (cranium; skull)                                 . 46
 Budowa ogólna                                  46
 Kości czaszki                                   . 47
 Doły czaszki (fossae cranii; cranial fossae)                      52

4. Ośrodkowy układ nerwowy                          55
 Rdzeń kręgowy (medulla spinalis; spinal cord)                      . 55
 Drogi rdzenia kręgowego (tractus (trtr.) medullae spinalis; pathways of the spinal
 cord)                                       . 57
 Unaczynienie rdzenia kręgowego                         . 59
 Opony rdzenia kręgowego (meninges spinalis; spinal meninges)          . 60
 Mózgowie i układ komorowy                              . 62
 Jądra nerwów czaszkowych (nuclei nervorum cranialium; nuclei of cranial nerves)  65
 Móżdżek (cerebellum; cerebellum)                            66
 Mózg (cerebrum; forebrain)                               . 68
 Międzymózgowie (diencephalon)                         . 68
 Budowa wzgórza (thalamus)                            70
 Półkula mózgu (haemispherium cerebri; cerebral haemisphere)           70
 Cytoarchitektonika i ośrodki czynnościowe kory mózgu              . 72
 Komora boczna lewa i prawa (ventriculus lateralis; lateral ventricle)         . 74
 Jądra podstawy (nuclei basales; basal nuclei)                    75
 Układ limbiczny (systema limbicum; limbic system)                 76
 Istota biała półkuli mózgu (substantia alba haemispheri cerebri; white matter
 of the cerebral haemisphere)                           . 78
 Topografia mózgu na przekrojach (sectiones cerebri; sections of cerebrum)     . 79
 Drogi nerwowe                                     . 80
 Droga węchowa (tractus sensus olfactorius; olfactory pathway)           . 80
 Droga smakowa (tractus gustatorius; gustatory tract)                81
 Droga wzrokowa (tractus sensus opticus; optic pathway)              . 81
 Droga słuchowa (tractus acusticus; acoustic pathway)               . 83
 Droga czucia równowagi (tractus vestibularis; vestibular pathways)         83
 Drogi czucia dotyku, bólu i temperatury oraz czucia głębokiego          . 84
 Ruchowe drogi nerwowe – drogi piramidowe                   . 85
 Unaczynienie mózgowia                                 87
 Opony mózgowia (meninges encephali; cerebral meninges)                90

5. Głowa i szyja                                    93
 Mięśnie i powięzie                                    93
 Mięśnie szyi (musculi colli; muscles of the neck)                   93
 Trójkąty szyi (trigona et spatia colli; triangles and spaces of the neck)        . 95
 Powięzie i przestrzenie szyi (fasciae et spatia colli; fasciae and spaces of the neck)  . 95
 Mięśnie twarzy (musculi faciei; facial muscles)                   . 96
Mięśnie żucia (musculi masticatorii; masticatory muscles)              98
 Naczynia głowy i szyi                                  . 98
 Tętnica podobojczykowa (a. subclavia; subclavian artery)              98
 Powrózek naczyniowo-nerwowy szyi                       . 99
 Żyły głowy i szyi                                  101
 Układ chłonny głowy i szyi                                103
 Układ nerwowy głowy i szyi                               . 104
 Splot szyjny (plexus cervicalis; cervical plexus)                   . 104
 Splot ramienny (plexus brachialis; brachial plexus)                 . 105
 Pień współczulny (truncus sympathicus; sympathetic trunk)             106
 Nerwy czaszkowe (nn. craniales; cranial nerves)                  . 106
 Trzewa szyi                                       . 112
 Krtań (larynx)                                   . 112
 Tarczyca (glandula thyroidea; thyroid gland) i przytarczyce (glandula
 parathyroidea; parathyroid gland)                         . 115
Trzewa głowy                                      116
 Jama ustna (cavitas oris; oral cavity)                        . 116
 Gardło (pharynx)                                 . 120
 Nos i jama nosowa                                . 122
 Ucho                                       . 124
 Oko (oculus; eye) i oczodół (orbita; orbite)                     . 128
 Siodło tureckie (sella turcica)                            131
 Zatoka jamista (sinus cavernosus; cavernous sinus)                 133
 Topografia głowy i szyi na przekrojach                          133

6. Klatka piersiowa                                 . 135
 Ściany klatki piersiowej                                 . 135
 Gruczoł sutkowy (glandula mammaria; mammary gland)              135
 Mięśnie klatki piersiowej (musculi thoracis; muscles of thorax)           . 136
 Powięzie klatki piersiowej                             138
 Tętnice ścian klatki piersiowej                           . 138
 Żyły ścian klatki piersiowej                             139
 Układ chłonny ścian klatki piersiowej                       . 140
 Unerwienie ścian klatki piersiowej                         141
 Przestrzeń międzyżebrowa (spatium intercostale; intercostal space)         141
 Pacha (axilla)                                   . 142
 Śródpiersie (mediastinum)                                144
 Narządy śródpiersia                                145
 Naczynia śródpiersia                               . 146
 Układ chłonny śródpiersia                             147
 Nerwy śródpiersia                                 148
 Serce (cor; heart)                                     148
 Położenie serca                                  . 148
 Osierdzie (pericardium)                              . 149
 Budowa zewnętrzna serca                             150
Budowa wewnętrzna serca                            . 151
 Naczynia serca (vasa cordis; heart vessels)                     . 154
 Unerwienie serca                                 . 155
 Płuca i opłucna                                     . 155
 Płuca (pulmones; lungs)                              . 155
 Segmenty oskrzelowo-płucne (segmenta bronchopulmonalia)           . 157
 Opłucna (pleura)                                 . 158

7. Brzuch (abdomen; belly)                            . 159
 Okolica i jama brzucha                                  159
 Mięśnie brzucha (musculi abdominis; abdominal muscles)                . 159
 Ściana przednia brzucha                                 161
 Kanał pachwinowy, przepukliny (canalis inguinalis, herniae; inguinal canal, hernias)    161
 Ściany kanału pachwinowego                           162
 Ściana tylna brzucha                                   163
 Ściana dolna brzucha                                  . 164
 Naczynia ścian brzucha                                 . 164
 Tętnice ścian brzucha                               . 164
 Żyły ścian brzucha                                 165
 Otrzewna (peritoneum)                                 . 165
 Elementy rozwoju otrzewnej warunkujące topografię narządów             . 167
 Narządy jamy brzusznej właściwej                            168
 Żołądek (ventriculus; gaster, stomach)                       . 168
 Śledziona (splen/lien;spleen)                           . 169
 Jelito cienkie (intestinum tenue;small intestine)                   171
 Jelito grube (intestinum crassum; large intestine)                  172
 Wątroba (hepar; liver) i drogi żółciowe                       . 173
 Trzustka (pancreas)                                . 176
 Naczynia tętnicze trzew brzucha                             177
 Układ żyły wrotnej (vena porta hepatis; hepatic portal vein)                179
 Układ chłonny jamy brzusznej                              181
 Unerwienie jamy brzusznej                               . 181

8. Przestrzeń zaotrzewnowa i układ moczowo-płciowy         183
 Przestrzeń zaotrzewnowa (spatium retroperitoneale; retroperitoneal space)        183
 Wielkie naczynia przestrzeni zaotrzewnowej i miednicy              . 184
 Węzły chłonne (nodi lymphatici; lymphatic nodes) przestrzeni zaotrzewnowej
 i miednicy                                     186
 Układ nerwowy przestrzeni zaotrzewnowej i miednicy               187
 Układ autonomiczny                               . 189
 Nadnercza (glandula suprarenalis; suprarenal gland)                . 190
 Nerka (ren; kidney)                                . 190
 Moczowód (ureter; ureter)                             194
 Pęcherz moczowy (vesica urinaria; urinary bladder)                 195
 Układ rozrodczy męski                                  196
 Jądra (testis) i moszna (scrotum)                          . 196
Nasieniowód (ductus deferens)                           197
 Osłonki jądra                                   . 197
 Gruczoł krokowy (prostata)                            . 198
 Prącie (penis) i cewka moczowa męska (urethra masculina; male urethra)      . 198
 Układ rozrodczy żeński                                 . 200
 Jajnik (ovarium; ovary)                               200
 Jajowód (tuba uterina; salpinx; uterine tube)                    . 202
 Macica (uterus)                                  . 202
 Pochwa (vagina)                                  204
 Krocze (perineum)                                 204
 Krążenie płodowe (circulatio fetus)                         205
 Dno miednicy (fundus pelvis; pelvic floor)                         206

9. Grzbiet (dorsum; back)                             . 209
 Mięśnie powierzchowne grzbietu (musculi dorsi superficiales; superficial muscles of the back)                                       209
 Mięśnie głębokie grzbietu (musculi dorsi profundi; deep muscles of the back)       . 210

10. Kończyna górna                                  213
 Mięśnie obręczy kończyny górnej (musculi cinguli; muscles of pectoral girdle)       214
 Mięśnie ramienia (musculi brachii; muscles of arm)                    . 215
 Grupa przednia mięśni ramienia                          215
 Grupa tylna mięśni ramienia                            216
 Mięśnie przedramienia (musculi antebrachii; muscles of forearm)             217
 Grupa przednia mięśni przedramienia                       217
 Grupa boczna mięśni przedramienia                        218
 Grupa tylna mięśni przedramienia                         218
 Mięśnie ręki (musculi manus; muscles of the hand)                    . 220
 Mięśnie kłębu kciuka                               . 220
 Mięśnie kłębika                                  . 220
 Mięśnie międzykostne (musculi interossei; interossous muscles)           221
 Mięśnie glistowate (musculi lumbricales; lumbricals)                . 221
 Pochewki włókniste i maziowe ręki (vaginae fibrosae et synoviales manus; fibrous and synovial vaginae of the hand)                            . 222
 Pochewki grzbietowe ścięgien ręki                         222
 Pochewki dłoniowe ścięgien ręki                         . 222
 Naczynia kończyny górnej                                223
 Tętnice kończyny górnej                              223
 Żyły kończyny górnej                               . 225
 Układ chłonny                                   226
 Unerwienie kończyny górnej                              . 227

11. Kończyna dolna                                  231
 Mięśnie obręczy (musculi cinguli; muscles of pelvic girdle)                . 232
 Rotatory biodra                                  233
Mięśnie uda (musculi femoris; femoral muscles)                     . 234
 Grupa przednia                                  . 234
 Grupa tylna                                    235
 Grupa przyśrodkowa                               . 235
 Mięśnie goleni (musculi cruris; leg muscles)                        237
 Grupa przednia                                  . 237
 Grupa boczna                                   237
 Grupa tylna                                    237
 Mięśnie stopy (musculi pedis; muscles of foot)                      . 240
 Mięśnie grzbietu stopy                              . 240
 Mięśnie podeszwy                                . 240
 Mięśnie wyniosłości pośredniej                          . 241
 Pochewki maziowe stopy (vaginae synoviales pedis; synovial vaginae of the foot)     . 241
 Naczynia kończyny dolnej                                242
 Tętnice kończyny dolnej                              242
 Żyły kończyny dolnej                               . 246
 Układ chłonny kończyny dolnej                             . 247
 Unerwienie kończyny dolnej                               248
 Nerwy autonomiczne                               254

Słowniczek                     255

284 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020