ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

VBA DLA MICROSOFT OFFICE 365 I OFFICE 2019


MANSFIELD R.

wydawnictwo: HELION , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 151.75 Twoja cena  144,16 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

VBA dla Microsoft Office 365 i Office 2019

VBA jest językiem programowania umożliwiającym automatyzację praktycznie wszystkich działań, które wykonuje się ręcznie w aplikacjach Office.

Napisany w nim kod jest szybszy, dokładniejszy i bardziej niezawodny niż jakikolwiek człowiek. Można dodawać struktury decyzyjne i pętle, a tym samym znacznie poszerzyć zakres możliwych operacji. Ciekawą opcją jest też tworzenie w VBA interfejsów użytkownika - okien komunikatów, pól wprowadzania danych i formularzy. Fantastyczne możliwości zyskuje się w wyniku komunikowania się między sobą aplikacji pakietu Office: operacje w jednej aplikacji można wspomagać działaniami innej - za pomocą kodu VBA!

To praktyczny podręcznik do nauki programowania w języku VBA.

Punktem wyjścia jest proces rejestrowania makr oraz rozpoczęcie pracy w edytorze VBE. Dalej omówiono składnię języka VBA, potrzebne obiekty i metody oraz sposoby korzystania z pętli i funkcji, w tym funkcje wbudowane. Pokazano sposoby tworzenia interfejsów użytkownika zawierających takie elementy jak okna komunikatów, pola wprowadzania danych, niestandardowe okna dialogowe czy złożone formularze. Zaprezentowano także zasady budowania i debugowania modułowego kodu. W książce znalazło się wiele wskazówek oraz fragmentów kodu ułatwiających tworzenie przydatnych makr, dzięki którym praca z pakietem Office nabiera zupełnie innego kształtu!

W tej książce między innymi:

  • podstawy pracy z VBA i korzystanie z Visual Basic Editor
  • zmienne tablicowe, pętle i funkcje wbudowane
  • pola wprowadzania danych i formularze
  • tworzenie modułowego kodu i korzystanie z klas
  • zabezpieczenia VBA i techniki zaawansowane

Podziękowania
O autorze
O redaktorze merytorycznym
Wprowadzenie
Skąd wziąć kod przykładów zamieszczonych w tej książce?
Jeśli masz pytania
Co mogę zrobić dzięki VBA?
Co znajduje się w tej książce?
W jaki sposób należy korzystać z tej książki?
Czy ta książka jest odpowiednia dla mnie?
Konwencje używane w tej książce
Dodatkowe informacje

Część I. Rejestrowanie makr i wprowadzenie do VBA

Rozdział 1. Rejestrowanie i uruchamianie makr w aplikacjach pakietu Office
Czym jest VBA i co można zrobić za jego pomocą?
Różnica między językami Visual Basic a Visual Basic for Applications
Co to jest Visual Basic .NET i Visual Basic Express?
Podstawowe wiadomości o makrach
Rejestrowanie makr
Wyświetlanie zakładki Deweloper na Wstążce
Planowanie makra
Uruchamianie Rejestratora makr
Nazewnictwo makr
Nieprawidłowe nazwy makr
Opisywanie makr
Przechowywanie makr
Wybór sposobu uruchomienia nowego makra
Uruchamianie makra ze Wstążki
Uruchamianie makra z paska narzędzi Szybki dostęp
Uruchamianie makra za pomocą kombinacji klawiszy skrótu
Uruchamianie makra w staromodny sposób
Przypisywanie sposobu uruchamiania makra w programie Excel
Przypisywanie sposobu uruchamiania makra w programie PowerPoint
Przypisywanie sposobu uruchamiania makra w programie Outlook
Rejestrowanie działań w makrze
Uruchamianie makra
Rejestrowanie przykładowego makra w programie Word
Rejestrowanie przykładowego makra w Excelu
Tworzenie skoroszytu makr osobistych, jeśli nie stworzono go wcześniej
Rejestrowanie makra
Określanie sposobu uruchamiania istniejącego makra
Przypisywanie makra do przycisku paska narzędzi Szybki dostęp w programie Word
Przypisywanie makra do klawisza skrótu
Usuwanie makra
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 2. Wprowadzenie do programu Visual Basic Editor
Otwieranie edytora VBE
Otwieranie VBE z wybranym makrem
Otwieranie edytora VBE bezpośrednio
Przejście do makra
Korzystanie z głównych okien edytora VBE
Project Explorer
Przeglądarka obiektów
Okno kodu
Uzupełnianie słów
Szybkie informacje
Automatyczne wyświetlanie elementów list
Lista stałych
Podpowiedzi danych
Wskaźniki na marginesie
Inne mechanizmy edycji kodu
Okno Properties
Okno Immediate
Ustawianie właściwości projektu
Personalizacja programu Visual Basic Editor
Wybór ustawień edytora i preferencji wyświetlania
Zakładka Editor okna Options
Zakładka Editor Format okna Options
Zakładka General okna Options
Opcje zakładki Docking
Wybór i rozmieszczanie okien edytora
Dostosowywanie paska narzędzi i paska menu
Dostosowywanie przybornika
Dodawanie kontrolek do przybornika
Zmiana nazwy kontrolki w przyborniku
Przypisywanie grafiki do ikony kontrolki w przyborniku
Usuwanie kontrolek z przybornika
Dodawanie stron do przybornika
Zmiana nazwy strony w Toolbox
Usuwanie stron z przybornika
Importowanie i eksportowanie stron przybornika
Przemieszczanie strony w przyborniku
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 3. Edycja zarejestrowanych makr
Testowanie makra w programie Visual Basic Editor
Uruchamianie makra krok po kroku
Ustawianie pułapek
Komentowanie wierszy kodu
Wyjście z krokowego wykonywania makra
Edycja makra programu Word
Uruchamianie makra Transpose_Word_Right krok po kroku
Uruchamianie makra Transpose_Word_Right
Tworzenie makra Transpose_Word_Left
Zapisywanie pracy
Edycja makra Excela
Odkrywanie skoroszytu makr osobistych
Otwarcie makra do edycji
Edycja makra
Edycja makra PowerPoint
Zmniejszenie rozmiaru makra
Zapisywanie pracy
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 4. Tworzenie kodu w edytorze VBE od podstaw
Konfigurowanie edytora VBE do tworzenia makr
Tworzenie procedur dla Worda
Tworzenie makra dla programu Excel
Tworzenie procedury dla PowerPointa
Tworzenie procedury dla Accessa
Pytania kontrolne i zadania

Część II. Korzystanie z VBA

Rozdział 5. Podstawy składni VBA
Przygotuj się
Procedury
Funkcje
Procedury Sub
Instrukcje
Słowa kluczowe
Wyrażenia
Operatory
Zmienne
Stałe
Argumenty
Określanie nazw argumentów, a ich pomijanie
Kiedy stosować nawiasy wokół listy argumentów
Obiekty
Kolekcje
Właściwości
Metody
Zdarzenia
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 6. Zmienne, stałe i wyliczenia
Korzystanie ze zmiennych
Wybór nazw dla zmiennych
Deklarowanie zmiennych
Niejawne deklarowanie zmiennych
Jawne deklarowanie zmiennych
Wybór zakresu i czasu życia zmiennej
Zasięg procedury
Zasięg prywatny
Zasięg publiczny
Korzystanie ze zmiennych statycznych
Określanie typu danych dla zmiennej
Czy trzeba określać typ danych?
Boolean
Byte
Currency
Date
Decimal
Double
Integer
Long
Object
Single
String
Variant
Decydowanie o typie zmiennej
Korzystanie ze stałych
Deklarowanie własnych stałych
Składnia
Przykład
Wybór zasięgu lub czasu życia dla stałych
Wyliczenia
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 7. Zmienne tablicowe
Czym są tablice?
Deklarowanie tablicy
Przechowywanie wartości w tablicy
Tablice wielowymiarowe
Deklarowanie tablic dynamicznych
Zmiana wymiarów tablicy
Zwracanie informacji z tablicy
Usuwanie tablicy
Ustalanie, czy zmienna jest tablicą
Wyznaczanie granic tablic
Sortowanie tablic
Przeszukiwanie tablicy
Liniowe przeszukiwanie tablicy
Binarne przeszukiwanie tablicy
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 8. Wyszukiwanie obiektów, metod i właściwości, których potrzebujesz
Czym jest obiekt?
Zalety programowania obiektowego
Obiekty kreowane
Właściwości
Metody
Kolekcje
Korzystanie z obiektu w kolekcji
Dodawanie obiektu do kolekcji
Znajdowanie potrzebnych obiektów
Korzystanie z Rejestratora makr, aby dodać kod do potrzebnych obiektów
Korzystanie z Przeglądarki obiektów
Komponenty Przeglądarki obiektów
Dodawanie i usuwanie bibliotek obiektów
Poruszanie się po Przeglądarce obiektów
Korzystanie z pomocy, aby znaleźć potrzebny obiekt
Naciśnij F1, aby przejść do głównej strony pomocy VBA
Naciśnij F1, aby przejść bezpośrednio do strony pomocy polecenia
Korzystanie z własności Auto List Members
Używanie zmiennych typu Object do reprezentowania obiektów
Programowanie zespołowe i OOP
Pytania kontrolne i zadania

Część III. Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem pętli i funkcji

Rozdział 9. Korzystanie z funkcji wbudowanych
Czym są funkcje?
Korzystanie z funkcji
Przekazywanie argumentów do funkcji
Korzystanie z funkcji do konwersji danych
Funkcja ASC do wyznaczania kodu znaku
Funkcja Val do wyodrębnienia liczby z początku ciągu znaków
Korzystanie z funkcji Str w celu konwersji liczby na łańcuch znaków
Korzystanie z funkcji Format do formatowania wyrażeń
Korzystanie z predefiniowanych formatów liczbowych
Tworzenie formatu liczbowego
Tworzenie formatu dat i godzin
Tworzenie formatu ciągów znaków
Wykorzystanie funkcji Chr i stałych do wprowadzania znaków specjalnych do ciągu
Korzystanie z funkcji do wykonywania operacji na zmiennych
Korzystanie z funkcji Left, Right i Mid w celu uzyskania fragmentu ciągu znaków
Korzystanie z funkcji Left
Korzystanie z funkcji Right
Korzystanie z funkcji Mid
Wykorzystanie funkcji InStr i InStrRev w celu znalezienia ciągu znaków w innym ciągu znaków
Korzystanie z funkcji LTrim, RTrim i Trim do usuwania spacji z ciągu znaków
Wykorzystanie funkcji Len do sprawdzania długości ciągu znaków
Korzystanie z funkcji StrConv, LCase i UCase do zmiany wielkości liter w ciągu znaków
Funkcja StrConv
Korzystanie z funkcji LCase i UCase
Korzystanie z funkcji StrComp do porównywania jabłek z jabłkami
Korzystanie z funkcji matematycznych języka VBA
Korzystanie z funkcji VBA do przetwarzania dat i godzin
Korzystanie z funkcji DatePart do parsowania dat
Obliczanie przedziałów czasowych za pomocą funkcji DateDiff
Korzystanie z funkcji DateAdd do dodawania lub odejmowania czasu od daty
Funkcje do zarządzania plikami
Sprawdzanie, czy plik istnieje, za pomocą funkcji Dir
Zwracanie bieżącej ścieżki
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 10. Tworzenie własnych funkcji
Składowe instrukcji Function
Tworzenie funkcji
Tworzenie funkcji ręcznie
Tworzenie funkcji za pomocą okna dialogowego Add Procedure
Przekazywanie argumentów do funkcji
Deklarowanie typów danych argumentów
Określanie argumentu opcjonalnego
Zarządzanie zasięgiem funkcji
Przykłady funkcji dla wszystkich aplikacji pakietu Office obsługujących VBA
Jak funkcje zwracają informacje?
Zwracanie z funkcji danych tekstowych
Tworzenie funkcji dla programu Word
Tworzenie funkcji dla programu Excel
Tworzenie funkcji dla PowerPointa
Tworzenie funkcji dla programu Access
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 11. Podejmowanie decyzji w kodzie
Jak w VBA wykonujemy porównania?
Testowanie wielu warunków z wykorzystaniem operatorów logicznych
Bloki If
IfThen
Składnia
Przykłady
Instrukcje IfThenElse
Składnia
Przykład
Instrukcje IfThenElseIfElse
Składnia
Przykłady
Tworzenie pętli z instrukcjami If i GoTo
Składnia
Przykład
Zagnieżdżanie bloków If
Bloki Select Case
Składnia
Przykład
Kolejność ma znaczenie
Pytania kontrolne i zadania
Rozdział 12. Korzystanie z pętli do powtarzania działań
Kiedy należy używać pętli?
Podstawy działania pętli
Korzystanie z pętli For do wykonywania stałej liczby powtórzeń
Pętle ForNext
Składnia
Proste pętle ForNext
Pętle ForNext z argumentem Step
Korzystanie z instrukcji InputBox do sterowania pętlą ForNext
Pętle For EachNext
Składnia
Wykorzystanie instrukcji Exit For
Wykorzystanie pętli Do w celu wykonania zmiennej liczby powtórzeń
Pętle Do While
Składnia
Pętle DoLoop While
Składnia
Pętle Do UntilLoop
Składnia
Pętle DoLoop Until
Składnia
Wykorzystanie instrukcji Exit Do
Czy stosowanie instrukcji Exit Do to zła praktyka?
Pętle WhileWend
Zagnieżdżanie pętli
Unikanie pętli nieskończonych
Pytania kontrolne i zadania

Część IV. Korzystanie z okien MsgBox, InputBox i okien dialogowych

Rozdział 13. Pobieranie danych od użytkownika za pomocą okien MsgBox i InputBox
Otwieranie makra
Wyświetlanie komunikatów na pasku stanu w Wordzie i Excelu
Okna komunikatów
Zalety i wady okien komunikatów
Składnia użycia okien komunikatów
Wyświetlanie prostego okna komunikatu
Wyświetlanie wielowierszowego okna komunikatu
Wybieranie przycisków dla okna komunikatu
Wybór ikony dla okna komunikatu
Ustawianie domyślnego przycisku dla okna komunikatu
Zarządzanie modalnością okna komunikatu
Określanie tytułu okna komunikatu
Paski tytułu mogą dostarczać przydatnych informacji
Dodawanie przycisku Pomoc w oknach komunikatów
Określanie pliku pomocy dla okna komunikatu
Stosowanie pewnych argumentów bez innych
Pobieranie wartości z okna komunikatu
Okna wprowadzania danych
Składnia polecenia InputBox
Pobieranie danych z okien InputBox
Formularze: gdy okna komunikatów i okna wprowadzania danych nie wystarczą
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 14. Tworzenie prostych, niestandardowych okien dialogowych
Kiedy należy użyć niestandardowego okna dialogowego?
Tworzenie niestandardowych okien dialogowych
Projektowanie okien dialogowych
Wstawianie formularza użytkownika
Wybór ustawień siatki formularza użytkownika
Zmiana nazwy formularza użytkownika
Dodawanie kontrolek do formularzy użytkownika
Grupowanie kontrolek
Zmiana nazwy kontrolek
Przemieszczanie kontrolek
Zmiana podpisu kontrolki
Najważniejsze właściwości kontrolek z przybornika
Popularne właściwości
Etykieta
TextBox
ComboBox i ListBox
CheckBox
OptionButton
ToggleButton
Frame
CommandButton
TabStrip i MultiPage
ScrollBar i SpinButton
Image
Page
Tab
Praca z grupami kontrolek
Jak grupować kontrolki?
Anulowanie pogrupowania kontrolek
Ustalanie rozmiaru pogrupowanych kontrolek
Usuwanie pogrupowanych kontrolek
Praca z jedną kontrolką w grupie
Wyrównywanie kontrolek
Rozmieszczanie kontrolek
Dostosowywanie kolejności przechodzenia klawiszem Tab w formularzu
Łączenie formularza z procedurą
Ładowanie formularzy i usuwanie ich z pamięci
Wyświetlanie i ukrywanie formularza
Ustawianie domyślnego przycisku polecenia
Odczytywanie informacji wprowadzonych przez użytkownika w oknie dialogowym
Zwracanie tekstu wprowadzonego w polu tekstowym
Zwracanie wartości przycisku opcji
Zwracanie właściwości Value z pola wyboru
Zwracanie właściwości Value z pola listy
Zwracanie właściwości Value z pola kombi
Przykłady powiązań formularzy z procedurami
Przykład dla Worda: procedura przenoszenia akapitu
Zarejestrowanie procedury
Tworzenie okna dialogowego
Przykład ogólny: otwieranie pliku z pola listy
Budowanie formularza użytkownika
Tworzenie kodu obsługi formularza użytkownika
Korzystanie z wbudowanych okien dialogowych aplikacji
Wyświetlanie wbudowanego okna dialogowego
Znajdowanie nazwy okna dialogowego i stałej
Wybór pomiędzy metodą Show a metodą Display
Używanie metody Show do wyświetlania i uruchamiania okna dialogowego
Korzystanie z metody Display do wyświetlania okna dialogowego
Ustawianie i przywracanie opcji we wbudowanych oknach dialogowych
Który przycisk wybrał użytkownik w oknie dialogowym?
Określanie limitu czasu dla okna dialogowego
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 15. Tworzenie złożonych formularzy
Tworzenie złożonych okien dialogowych i korzystanie z nich
Aktualizowanie okna dialogowego w celu odzwierciedlenia ustawień wprowadzonych przez użytkownika
Odsłanianie ukrytej części formularza
Śledzenie procedury w formularzu
Korzystanie z wielostronicowych okien dialogowych oraz kontrolek TabStrip
Korzystanie z wielostronicowych okien dialogowych
Korzystanie z kontrolki TabStrip
Wykorzystanie ilustracji w formularzach
Tworzenie niemodalnych okien dialogowych
Określanie lokalizacji formularza na ekranie
Wykorzystanie zdarzeń do zarządzania formularzami
Zdarzenia unikatowe dla obiektu UserForm
Zdarzenie Initialize
Zdarzenie QueryClose
Zdarzenie Activate
Zdarzenie Deactivate
Zdarzenie Resize
Zdarzenie Terminate
Zdarzenia, które dotyczą zarówno formularzy użytkownika, jak i kontrolek reprezentujących kontenery
Zdarzenie Scroll
Zdarzenie Zoom
Zdarzenie Layout
Zdarzenie AddControl
Zdarzenie RemoveControl
Zdarzenia, które dotyczą wielu lub większości kontrolek
Zdarzenie Click
Zdarzenie Change
Zdarzenia Enter i Exit
Zdarzenie BeforeUpdate
Zdarzenie AfterUpdate
Zdarzenia KeyDown i KeyUp
Zdarzenie KeyPress
Zdarzenia MouseDown i MouseUp
Zdarzenie MouseMove
Zdarzenie BeforeDragOver
Zdarzenie BeforeDropOrPaste
Zdarzenie DblClick
Zdarzenie Error
Zdarzenia, które dotyczą tylko kilku kontrolek
Zdarzenie DropButtonClick
Zdarzenia SpinDown i SpinUp
Zadania i pytania kontrolne

Część V. Tworzenie skutecznego kodu

Rozdział 16. Budowanie modułowego kodu i korzystanie z klas
Tworzenie kodu modularnego
Czym jest modularny kod?
Zalety używania modularnego kodu
Jak tworzyć modularny kod?
Organizowanie kodu w modułach
Wywoływanie procedur
Wprowadzanie w kodzie ulepszeń logicznych
Deklarowanie zmiennych jawnie zamiast niejawnie
Korzystanie z instrukcji With w celu upraszczania kodu
Nie używaj instrukcji With bez potrzeby
Optymalizacja instrukcji Select Case
Nie sprawdzaj warunków bez potrzeby
Usuwanie nieużywanych elementów z kodu
Wizualne udoskonalenia kodu
Stosowanie wcięć do wyróżniania poziomów kodu
Używanie znaków kontynuacji w celu podziału długich wierszy
Wykorzystanie znaku konkatenacji do podzielenia długich ciągów znaków
Używaj pustych linii do dzielenia kodu
Wykorzystuj zmienne w celu uproszczenia skomplikowanej składni
Przekazywanie informacji z jednej procedury do innej za pomocą argumentów
Przekazywanie informacji z powrotem do wywoływanej procedury
Przekazywanie informacji z jednej procedury do drugiej za pomocą zmiennych prywatnych lub publicznych
Tworzenie klas i korzystanie z nich
Co można zrobić z modułami klas?
Krótki przegląd klas
Planowanie klasy
Tworzenie modułu klasy
Nadawanie klasie nazwy
Ustawianie właściwości Instancing
Deklarowanie zmiennych i stałych klasy
Dodawanie właściwości do klasy
Tworzenie właściwości za pomocą zmiennej publicznej
Tworzenie właściwości za pomocą procedur Property
Właściwości klasy Book
Dodawanie metod do klasy
Korzystanie z klasy
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 17. Debugowanie kodu i obsługa błędów
Zasady debugowania
Różne rodzaje błędów
Błędy językowe
Błędy kompilacji
Błędy fazy wykonania
Błędy logiki programu
Narzędzia debugowania w VBA
Tryb pułapki
Polecenia Step Over i Step Out
Okno Locals
Okno Watch
Ustawianie wyrażeń do obserwowania
Edycja obserwowanych wyrażeń
Usuwanie obserwowanych wyrażeń
Korzystanie z funkcji Quick Watch
Okno Immediate
Czego nie można zrobić w oknie Immediate?
Wprowadzanie kodu w oknie Immediate
Wyświetlanie informacji w oknie Immediate
Okno dialogowe Call Stack
Postępowanie w przypadku pętli nieskończonych
Obsługa błędów wykonania
Kiedy trzeba napisać blok obsługi błędów?
Przechwytywanie błędów
Wyłączanie przechwytywania błędów
Wznawianie działania procedury po wystąpieniu błędu
Korzystanie z instrukcji Resume
Korzystanie z instrukcji Resume Next
Korzystanie z instrukcji Resume wiersz
Odczytywanie opisu błędu
Zgłaszanie własnych błędów
Wyłączanie ostrzeżeń
Obsługa przerywania makr przez użytkownika w programach Word i Excel
Wyłączenie wprowadzania danych przez użytkownika podczas działania procedury
Wyłączenie możliwości wprowadzania danych przez użytkownika podczas działania konkretnego fragmentu makra
Dokumentowanie kodu
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 18. Budowanie kodu przyjaznego użytkownikom
Czym jest makro przyjazne użytkownikowi?
Przywracanie środowiska użytkownika
Pozostawienie użytkownika w najlepszej pozycji do kontynuowania pracy
Informowanie użytkownika o tym, co się dzieje, podczas działania procedury
Operowanie kursorem
Operowanie kursorem w programie Word
Operowanie kursorem w programie Excel
Wyświetlanie informacji na początku makra
Komunikacja z użytkownikiem za pośrednictwem okien komunikatu lub okien dialogowych na koniec działania makra
Tworzenie pliku dziennika
Dbanie o to, aby makro było uruchomione w odpowiednich warunkach
Sprzątanie po wykonaniu procedury
Cofanie zmian wprowadzonych przez makro
Usuwanie tymczasowych plików i folderów
Korzystanie z własnego folderu tymczasowego
Usuwanie folderu tymczasowego
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 19. Przegląd mechanizmów zabezpieczeń języka VBA
W jaki sposób VBA implementuje zabezpieczenia?
Podpisywanie projektów makr podpisem cyfrowym
Co to jest certyfikat cyfrowy?
Zdobywanie certyfikatu cyfrowego
Tworzenie certyfikatu cyfrowego z podpisem własnym
Uzyskanie certyfikatu cyfrowego od Twojej firmy
Uzyskanie certyfikatu cyfrowego z komercyjnego urzędu certyfikacji
Instalowanie certyfikatu cyfrowego
Eksportowanie certyfikatu cyfrowego
Usuwanie certyfikatu cyfrowego
Podpisywanie projektu makra podpisem cyfrowym
Usuwanie podpisu cyfrowego z projektu makra
Do kogo należy ten certyfikat i co to znaczy?
Wybór odpowiedniego poziomu zabezpieczeń
Zagrożenia bezpieczeństwa stwarzane przez VBA
Ochrona przed wirusami w postaci makr
Określanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń
Dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń pakietu Office
Ustawienia blokowania plików
Blokowanie kodu
Pytania kontrolne i zadania

Część VI. Programowanie aplikacji pakietu Office

Rozdział 20. Model obiektowy Worda i jego najważniejsze obiekty
Model obiektowy Worda
Korzystanie z kolekcji Documents oraz obiektu Document
Tworzenie dokumentu
Tworzenie szablonu
Zapisywanie dokumentu
Zapisywanie dokumentu po raz pierwszy lub zapisywanie go w innym pliku
Zapisywanie dokumentu, który był już wcześniej zapisany
Zapisywanie wszystkich otwartych dokumentów
Sprawdzanie, czy dokument zawiera niezapisane zmiany
Otwieranie dokumentu
Zamykanie dokumentu
Modyfikowanie szablonu dokumentu
Drukowanie dokumentu
Korzystanie z obiektu ActiveDocument
Korzystanie z obiektu Selection
Sprawdzanie rodzaju zaznaczenia
Sprawdzanie typu opowieści zaznaczenia
Uzyskiwanie innych informacji na temat bieżącego zaznaczenia
Wstawianie tekstu w miejscu zaznaczenia
Wstawianie akapitu w zaznaczeniu
Stosowanie stylu
Rozszerzanie istniejącego zaznaczenia
Redukcja istniejącego zaznaczenia
Tworzenie zakresów i korzystanie z nich
Definiowanie zakresu nazwanego
Zmiana definicji zakresu
Korzystanie z właściwości Duplicate w celu przechowywania lub kopiowania formatowania
Manipulowanie opcjami
Sprawdzanie, czy hiperłącza wymagają kliknięć z klawiszem Ctrl
Wyłączanie trybu zastępowania
Ustawianie domyślnej ścieżki pliku
Wyłączanie śledzenia zmian
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 21. Korzystanie z popularnych obiektów Worda
Korzystanie z mechanizmu wyszukiwania z zastępowaniem z poziomu VBA
Składnia metody Execute
Przykład użycia operacji znajdowania i zamieniania
Korzystanie z nagłówków, stopek i numerów stron
Jak VBA implementuje nagłówki i stopki?
Dostęp do nagłówka lub stopki
Sprawdzanie, czy nagłówek lub stopka istnieją
Odwoływanie się do nagłówka lub stopki w poprzedniej sekcji
Tworzenie innego nagłówka pierwszej strony
Tworzenie różnych nagłówków dla stron nieparzystych i parzystych
Dodawanie numerów stron do nagłówków i stopek
Dodawanie numerów stron do jednej lub kilku sekcji dokumentu
Usuwanie numerów stron z jednej lub kilku sekcji dokumentu
Sprawdzanie, czy sekcja dokumentu ma numery stron
Zmiana numeracji stron dla sekcji
Wyłączanie numerowania stron na pierwszej stronie
Formatowanie numerów stron
Tworzenie numerów stron w stylu Strona X z Y
Korzystanie z sekcji, ustawień strony, okien i widoków
Dodawanie sekcji do dokumentu
Zmiana ustawień strony
Otwieranie nowego okna zawierającego otwarty dokument
Zamykanie wszystkich okien dokumentu z wyjątkiem pierwszego
Podział okna
Wyświetlanie planu dokumentu dla okna
Przewijanie okna
Układanie okien
Pozycjonowanie i określanie rozmiaru okna
Wyświetlanie elementu w oknie po jego otwarciu
Zmiana widoku dokumentu
Przełączanie do trybu czytania
Powiększanie i zmniejszanie widoku w celu wyświetlania wielu stron
Przetwarzanie tabel
Tworzenie tabeli
Zaznaczanie tabeli
Konwersja tekstu na tabelę
Zapewnienie umiejscowienia zaznaczenia wewnątrz tabeli
Sprawdzanie, czy zaznaczenie znajduje się wewnątrz tabeli
Sortowanie tabeli
Dodawanie kolumny do tabeli
Usuwanie kolumny z tabeli
Ustawianie szerokości kolumny
Zaznaczanie kolumny
Dodawanie wiersza do tabeli
Usuwanie wiersza z tabeli
Ustawianie wysokości jednego lub większej liczby wierszy
Zaznaczanie wiersza
Wstawianie komórki
Zwracanie tekstu w komórce
Wprowadzanie tekstu w komórce
Usuwanie komórek
Zaznaczanie zakresu komórek
Konwersja tabeli lub wierszy na tekst
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 22. Model obiektowy Excela i jego najważniejsze obiekty
Przegląd modelu obiektowego Excela
Obiekty kreowane Excela
Zarządzanie skoroszytami
Tworzenie skoroszytu
Tworzenie nowego pustego skoroszytu
Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie szablonu
Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie istniejącego skoroszytu
Tworzenie skoroszytu z wykresem, arkusza makr lub arkusza roboczego
Zapisywanie skoroszytu
Zapisywanie skoroszytu po raz pierwszy lub w innym pliku
Zapisywanie dokumentu, który został zapisany wcześniej
Zapisywanie wszystkich otwartych skoroszytów
Dostęp do chmury
Otwieranie skoroszytu
Zamykanie skoroszytu
Zamykanie wszystkich otwartych skoroszytów
Współdzielenie skoroszytu
Ochrona skoroszytu
Korzystanie z obiektu ActiveWorkbook
Praca z arkuszami
Wstawianie arkusza
Usuwanie arkusza
Kopiowanie lub przenoszenie arkusza
Drukowanie arkusza
Zabezpieczanie arkusza
Korzystanie z obiektu ActiveSheet
Korzystanie z aktywnej komórki lub zaznaczenia
Praca z aktywną komórką
Pobieranie i ustawianie wartości aktywnej komórki
Zmiana aktywnej komórki na inną
Praca z regionem wokół aktywnej komórki
Praca z zaznaczeniem
Praca z zakresami
Praca z zakresem komórek
Definiowanie zakresów nazwanych
Usuwanie nazwanego zakresu
Praca z nazwanym zakresem
Praca z zakresem wykorzystanym
Korzystanie z komórek specjalnych
Wprowadzanie formuły w komórce
Ustawianie opcji
Ustawianie opcji w obiekcie Application
Zarządzanie obliczeniami programu Excel
Czyszczenie listy ostatnio używanych plików
Ustawianie domyślnej ścieżki do plików
Ustawianie opcji w obiekcie Workbook
Zmuszanie Excela do usuwania osobistych informacji z właściwości pliku podczas zapisywania
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 23. Korzystanie z popularnych obiektów Excela
Praca z wykresami
Tworzenie wykresu
Tworzenie wykresu na nowym arkuszu wykresu
Tworzenie wykresu w istniejącym arkuszu
Określanie danych źródłowych dla wykresu
Określanie typu wykresu
Korzystanie z serii na wykresie
Tworzenie nowej serii
Tworzenie nowej serii danych
Rozszerzanie istniejących serii danych
Dodawanie legendy do wykresu
Dodawanie tytułu wykresu
Praca z osiami wykresu
Formatowanie nagłówków i stopek
Praca z obiektami Windows
Otwieranie nowego okna w skoroszycie
Zamykanie okna
Aktywacja okna
Rozmieszczanie okien i zmiana ich rozmiaru
Powiększanie okna i ustawianie opcji wyświetlania
Korzystanie z mechanizmu znajdowania i zamieniania
Wyszukiwanie za pomocą metody Find
Kontynuowanie wyszukiwania z wykorzystaniem metod FindNext i FindPrevious
Zamienianie za pomocą metody Replace
Wyszukiwanie i zamiana formatowania
Dodawanie kształtów
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 24. Model obiektowy PowerPointa i jego najważniejsze obiekty
Przegląd modelu obiektowego PowerPointa
Obiekty kreowane programu PowerPoint
Praca z prezentacjami
Tworzenie nowej prezentacji na podstawie domyślnego szablonu
Otwieranie istniejącej prezentacji
Otwieranie prezentacji z chmury
Zapisywanie prezentacji
Zapisywanie prezentacji po raz pierwszy lub pod inną nazwą
Zapisywanie prezentacji pod jej istniejącą nazwą
Zapisywanie kopii prezentacji
Zapisywanie wszystkich otwartych prezentacji
Zamykanie prezentacji
Eksportowanie prezentacji lub wybranych slajdów do formatu graficznego
Drukowanie prezentacji
Praca z aktywną prezentacją
Praca z oknami i widokami
Praca z aktywnym oknem
Otwieranie nowego okna dla prezentacji
Zamykanie okna
Aktywacja okna
Rozmieszczanie okien na ekranie i zmiana ich rozmiaru
Zmiana widoku
Praca z panelami okien
Praca ze slajdami
Dodawanie slajdów do prezentacji
Wstawianie slajdów z istniejącej prezentacji
Znajdowanie slajdów według numerów ID
Zmiana układu istniejącego slajdu
Usuwanie istniejącego slajdu
Kopiowanie i wklejanie slajdów
Powielanie slajdów
Przenoszenie slajdów
Dostęp do slajdów według nazwy
Praca z zakresem slajdów
Formatowanie slajdu
Ustawianie tła dla jednego lub większej liczby slajdów
Zastosowanie schematu kolorów do slajdu
Ustawianie przejść dla slajdu, grupy slajdów lub wzorca
Praca z wzorcami slajdów
Praca z wzorcem slajdów
Praca z wzorcem tytułu
Praca z wzorcem materiałów informacyjnych
Praca z wzorcem notatek
Usuwanie wzorca
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 25. Wykorzystywanie kształtów i uruchamianie pokazów slajdów
Korzystanie z kształtów
Dodawanie kształtów do slajdów
Wspólne argumenty metod dodawania kształtów
Argument Type do dodawania kształtów
Argumenty specyficzne dla metody AddTextEffect
Argumenty specyficzne dla metody AddTextEffect
Przykład wykorzystania metody AddShape
Przykład wykorzystania metody AddTextEffect
Przykład wykorzystania metody AddTextBox
Usuwanie kształtu
Zaznaczanie wszystkich kształtów
Zmiana położenia i rozmiaru kształtu
Kopiowanie formatowania z jednego kształtu do innego
Posługiwanie się tekstem wewnątrz kształtu
Sprawdzanie, czy kształt zawiera ramkę tekstową
Zwracanie i ustawianie tekstu w zakresie tekstowym
Formatowanie tekstu wewnątrz zakresu tekstu
Formatowanie wypunktowania w zakresie tekstu
Animowanie kształtu lub grupy kształtów
Operacje na nagłówkach i stopkach
Uzyskanie dostępu do potrzebnego obiektu Header lub Footer
Wyświetlanie lub ukrywanie obiektu Header lub Footer
Ustawianie tekstu w nagłówku lub stopce
Ustawianie formatu daty i godziny nagłówków i stopek
Konfigurowanie i uruchamianie pokazu slajdów
Zarządzanie typem pokazu
Tworzenie pokazu niestandardowego
Usuwanie niestandardowego pokazu
Uruchamianie pokazu slajdów
Zmiana rozmiaru i położenia pokazu slajdów
Poruszanie się pomiędzy slajdami
Wstrzymywanie pokazu slajdów i korzystanie z białych i czarnych ekranów
Uruchamianie i zatrzymywanie pokazów niestandardowych
Kończenie pokazu slajdów
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 26. Model obiektowy Outlooka i jego najważniejsze obiekty
Przegląd modelu obiektowego Outlooka
Model obiektowy Outlooka
Gdzie Outlook przechowuje makra VBA?
Najpopularniejsze obiekty kreowalne Outlooka
Korzystanie z obiektu Application
Wprowadzenie do obiektu NameSpace
Praca z przestrzeniami nazw
Dostęp do domyślnych folderów w ramach obiektu NameSpace
Dostęp do innych folderów w ramach obiektu NameSpace
Inspektory i eksploratory
Otwieranie okna Inspector
Dostęp do obiektu Inspector związanego z elementem
Dostęp do aktywnego okna inspektora lub eksploratora
Korzystanie z aktywnego inspektora
Tworzenie elementów programu Outlook
Korzystanie z metody CreateItem do tworzenia elementów domyślnych
Kończenie pracy Outlooka
Uniwersalne metody do pracy z obiektami Outlooka
Metoda Display
Korzystanie z metody Close
Korzystanie z metody PrintOut
Korzystanie z metody Save
Korzystanie z metody SaveAs
Operacje na wiadomościach
Tworzenie nowej wiadomości
Operacje na treści wiadomości
Dodawanie załącznika do wiadomości
Wysyłanie wiadomości
Operacje na elementach kalendarza
Tworzenie nowego elementu kalendarza
Operacje na treści elementu kalendarza
Posługiwanie się zadaniami i zleceniami zadań
Tworzenie zadania
Operacje na zawartości elementu zadania
Przypisywanie zadania do współpracownika
Wyszukiwanie informacji
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 27. Zdarzenia w Outlooku
Czym różnią się procedury obsługi zdarzeń od zwykłych makr?
Korzystanie ze zdarzeń poziomu aplikacji
Korzystanie ze zdarzenia Startup
Korzystanie ze zdarzenia Quit
Korzystanie ze zdarzenia ItemSend
Korzystanie ze zdarzenia NewMail
Korzystanie ze zdarzeń AdvancedSearchComplete i AdvancedSearchStopped
Korzystanie ze zdarzenia MAPILogonComplete
Zdarzenie Reminder
Zdarzenie OptionsPagesAdd
Zdarzenia na poziomie elementów
Deklarowanie zmiennej obiektowej i inicjowanie zdarzenia
Zdarzenia, które mają zastosowanie do wszystkich elementów reprezentujących wiadomości
Zdarzenia dotyczące eksploratorów, inspektorów i widoków
Zdarzenia dotyczące folderów
Zdarzenia dotyczące obiektów Items i Results
Zdarzenia dotyczące przypomnień
Zdarzenia dotyczące synchronizacji
Szybkie kroki
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 28. Model obiektowy Accessa i jego najważniejsze obiekty
Pierwsze kroki z VBA w programie Access
Tworzenie modułu w VBE
Tworzenie funkcji
Budowniczy makr
Tworzenie makra w stylu Accessa w celu wywołania funkcji
Tłumaczenie makr w stylu Accessa na makra VBA
Korzystanie z makra Autoexec w celu zainicjowania sesji Accessa
Uruchamianie procedur Sub
Instrukcja Option Compare Database
Przegląd modelu obiektowego Accessa
Obiekty kreowane Accessa
Otwieranie i zamykanie baz danych
Korzystanie z metody CurrentDb w celu uzyskania dostępu do bieżącej bazy danych
Zamykanie bieżącej bazy danych i otwieranie innej bazy danych
Komunikacja między aplikacjami pakietu Office
Otwieranie wielu baz danych naraz
Zamykanie bazy danych
Tworzenie i usuwanie obszarów roboczych
Tworzenie nowego obszaru roboczego
Usuwanie obszaru roboczego
Korzystanie z obiektu Screen
Korzystanie z obiektu DoCmd do uruchamiania poleceń Accessa
Wykorzystanie metody OpenForm do otwierania formularzy
Wykorzystanie metody PrintOut do drukowania obiektu
Korzystanie z metody RunMacro do uruchamiania makr w stylu Accessa
Pytania kontrolne i zadania

Rozdział 29. Dostęp do aplikacji z innej aplikacji
Narzędzia do komunikacji pomiędzy aplikacjami
Zastosowanie Automatyzacji do przesyłania informacji
Wiązanie wczesne i późne
Tworzenie obiektu za pomocą funkcji CreateObject
Zwracanie obiektu za pomocą funkcji GetObject
Przykłady wykorzystania Automatyzacji dla aplikacji pakietu Office
Przenoszenie informacji z arkusza kalkulacyjnego Excela do dokumentu Worda
Przenoszenie informacji z dokumentu Worda do skoroszytu Excela
Umieszczenie slajdu PowerPointa w wiadomości Outlooka
Korzystanie z funkcji Shell do uruchamiania aplikacji
Korzystanie z obiektów danych do przechowywania i pobierania informacji
Tworzenie obiektu danych
Zapisywanie informacji w obiekcie danych
Pobieranie informacji z obiektu danych
Umieszczanie informacji w Schowku
Sprawdzanie, czy obiekt danych zawiera określony format
Komunikacja za pośrednictwem DDE
Użycie metody DDEInitiate do nawiązania połączenia DDE
Korzystanie z metody DDERequest w celu odczytania tekstu z innej aplikacji
Korzystanie z metody DDEPoke w celu wysłania tekstu do innej aplikacji
Wykorzystanie metody DDEExecute do uruchamiania polecenia jednej aplikacji z innej aplikacji
Zamykanie kanału DDE za pomocą metody DDETerminate
Zamykanie wszystkich otwartych kanałów DDE za pomocą metody DDETerminateAll
Komunikacja za pomocą mechanizmu SendKeys
Nie tylko VBA
Pytania kontrolne i zadania

Dodatek. Odpowiedzi i rozwiązania zadań
Rozdział 1. Rejestrowanie i uruchamianie makr w aplikacjach pakietu Office
Rozdział 2. Wprowadzenie do programu Visual Basic Editor
Rozdział 3. Edycja zarejestrowanych makr
Rozdział 4. Tworzenie kodu w edytorze VBE od podstaw
Rozdział 5. Podstawy składni VBA
Rozdział 6. Zmienne, stałe i wyliczenia
Rozdział 7. Zmienne tablicowe
Rozdział 8. Wyszukiwanie obiektów, metod i właściwości, których potrzebujesz
Rozdział 9. Korzystanie z funkcji wbudowanych
Rozdział 10. Tworzenie własnych funkcji
Rozdział 11. Podejmowanie decyzji w kodzie
Rozdział 12. Korzystanie z pętli do powtarzania działań
Rozdział 13. Pobieranie danych od użytkownika za pomocą okien MsgBox i InputBox
Rozdział 14. Tworzenie prostych, niestandardowych okien dialogowych
Rozdział 15. Tworzenie złożonych formularzy
Rozdział 16. Budowanie modułowego kodu i korzystanie z klas
Rozdział 17. Debugowanie kodu i obsługa błędów
Rozdział 18. Budowanie kodu przyjaznego użytkownikom
Rozdział 19. Przegląd mechanizmów zabezpieczeń języka VBA
Rozdział 20. Model obiektowy Worda i jego najważniejsze obiekty
Rozdział 21. Korzystanie z popularnych obiektów Worda
Rozdział 22. Model obiektowy Excela i jego najważniejsze obiekty
Rozdział 23. Korzystanie z popularnych obiektów Excela
Rozdział 24. Model obiektowy PowerPointa i jego najważniejsze obiekty
Rozdział 25. Wykorzystywanie kształtów i uruchamianie pokazów slajdów
Rozdział 26. Model obiektowy Outlooka i jego najważniejsze obiekty
Rozdział 27. Zdarzenia w Outlooku
Rozdział 28.Model obiektowy Accessa i jego najważniejsze obiekty
Rozdział 29. Dostęp do jednej aplikacji z innej aplikacji

834 strony, Format: 16.8x24.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020