ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

EWOLUCJA SPRAWOZDAWCZOŚCI A POTRZEBY INFORMACYJNE INTERESARIUSZY


CHŁAPEK K. KRAJEWSKA S. ZIENIUK P. RED.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 66.00 Twoja cena  62,70 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy

Nadrzędną cechą jakościową informacji sprawozdawczej jest obecnie użyteczność dla szerokiego grona interesariuszy. Potrzeby informacyjne odbiorców, wymagających informacji przydatnych w procesach decyzyjnych,wymusiły obserwowany w ostatnich latach, dynamiczny rozwój sprawozdawczości. Sprawozdania spółek giełdowych traktowane są w szerokim ujęciu jako raporty biznesowe, obejmujące zarówno dane finansowe, jak i niefinansowe, uwzględniające także troskę o naturalne środowisko człowieka i zrównoważony rozwój.

Monografia jest rezultatem prac badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych polskich uczelni wyższych. Uwzględnia najnowsze zmiany proceduralne, metodologiczne i systemowe w sprawozdawczości jednostek gospodarczych. Autorzy prezentują wpływ obserwowanych zmian potrzeb informacyjnych odbiorców na wartość informacyjną i analityczną ujawnień, dokonywanych w sprawozdawczości finansowej i niefinansowej.

Wstęp

Rozdział 1. Ewolucja cech jakościowych informacji sprawozdawczej – w kierunku zapewnienia użyteczności dla interesariuszy
Paweł Zieniuk

1.1. Wprowadzenie
1.2. Znaczenie informacji w procesach decyzyjnych
1.3. Rola rachunkowości w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych na tle teorii agencji i teorii interesariuszy
1.4. Jakość informacji sprawozdawczej
1.5. Użyteczność jako nadrzędna cecha jakościowa informacji sprawozdawczej
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Znaczenie raportów kwartalnych spółki akcyjnej dla odbiorców informacji
Izabela Emerling

2.1. Wprowadzenie
2.2. Raportowanie kwartalne na tle raportowania spółki akcyjnej oraz obowiązki jego udostępniania
2.3. Użytkownicy sprawozdań finansowych i ich potrzeby informacyjne
2.4. Analiza raportu kwartalnego prognostykiem sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu oraz danych dla odbiorców informacji
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Zakres ujawnień informacji o wartościach niematerialnych w praktyce polskich spółek giełdowych
Olga Grzybek

3.1. Wprowadzenie
3.2. Przegląd literatury w zakresie ujawniania informacji
3.3. Metodologia badań i opis próby badawczej
3.4. Zakres ujawnień informacji o wartościach niematerialnych – wyniki badań empirycznych
3.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Kapitał intelektualny w modelu biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstw
Katarzyna Chłapek, Sylwia Krajewska, Julita Sieniawska

4.1. Wprowadzenie
4.2. Model biznesu a przewaga konkurencyjna
4.3. Kapitał intelektualny jako specyficzny zasób jednostki
4.4. Miejsce kapitału intelektualnego w modelu biznesu
4.5. Prezentacja kapitału intelektualnego w raportowaniu Grupy Kapitałowej KGHM w latach 2016–2018 i wpływ modelu biznesu na jej konkurencyjność
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5. Znaczenie sprawozdawczości w budowaniu polityki ochrony środowiska przyrodniczego i strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
Małgorzata Kożuch

5.1. Wprowadzenie
5.2. Ekonomiczne przesłanki działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i udostępniania informacji o zakresie korzystania z jego zasobów
5.3. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego
5.4. Zasada „zanieczyszczający płaci” w sprawozdawczości przedsiębiorstw
5.5. Rola raportowania niefinansowego w budowaniu polityki ochrony środowiska i strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
5.6. Podsumowanie

Rozdział 6. Zależności między społeczną odpowiedzialnością biznesu a rentownością jednostki gospodarczej
Marcin Kędzior

6.1. Wprowadzenie
6.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu, jej istota i rozwój
6.3. Rentowność jako istotny cel działalności jednostek gospodarczych
6.4. Teoretyczne zależności między CSR a sytuacją finansową jednostek gospodarczych
6.5. CSR i jej wpływ na sytuację finansową w świetle badań empirycznych
6.6. Podsumowanie

Rozdział 7. Klasyfikacja spółek giełdowych sektora biotechnologicznego w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe
Monika Zioło, Lidia Luty, Wojciech Sroka

7.1. Wprowadzenie
7.2. Charakterystyka sektora biotechnologicznego i przesłanki jego rozwoju
7.3. Specyfika spółek sektora biotechnologicznego i źródła finansowania ich działalności
7.4. Odbiorcy i użytkownicy sprawozdań finansowych spółek biotechnologicznych
7.5. Wskaźniki wykorzystywane do oceny spółek sektora biotechnologicznego
7.6. Konstrukcja i wykorzystanie wskaźnika kondycji finansowej przedsiębiorstwa
7.7. Podsumowanie

Rozdział 8. Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych wśród przedsiębiorstw budowlanych notowanych na GpW w Warszawie w latach 2016–2018
Tomasz Maślanka, Iwona Mazur-Maślanka

8.1. Wprowadzenie
8.2. Ocena przedsiębiorstwa poprzez pryzmat sald środków pieniężnych generowanych na poszczególnych rodzajach działalności w rachunku przepływów – wybrane badania
8.3. Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych w podmiotach gospodarczych – rozważania teoretyczne
8.4. Próba badawcza i zastosowane metody badawcze
8.5. Ocena analizowanych przedsiębiorstw poprzez pryzmat sald środków pieniężnych generowanych na poszczególnych rodzajach działalności w rachunku przepływów
8.6. Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych w podmiotach gospodarczych
8.7. Podsumowanie

Rozdział 9. Zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych do wyceny przedsiębiorstwa
Wiktor Budziosz

9.1. Wprowadzenie
9.2. Teoretyczne podstawy wyceny przedsiębiorstw metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
9.3. Empiryczne studium wyceny przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
9.4. Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa
9.5. Kalkulacja wartości kapitałów własnych
9.6. Podsumowanie

Rozdział 10. Wiarygodność dokumentu w świetle odpowiedzialności karnej
Marta Stanisławska

10.1. Wprowadzenie
10.2. Fałsz materialny dokumentu
10.3. Puste faktury a wiarygodność dokumentu
10.4. Podsumowanie

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

218 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021